De hele wereld moet het weten!

Leave a comment Standard

Zing psalmen voor de HEERE, want Hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde! Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Israël. — Jesaja 12:5-6 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jesaja 12:1-6

‘Heel de wereld zal het moeten weten’ zongen we ooit met onze band Courage in het liedje ‘Perspectief‘ en dat was ook de roeping die God mij, al weer zo’n jaar of 40 geleden gaf. Ik reed op de van Brienenoordbrug, die net was open geweest. Het was op een vrijdagavond. Ik reed een gigantische file tegemoet en keek naar de koplampen. ‘Hoeveel van deze mensen zullen de Here Jezus kennen?’ dacht ik toen. En in mijn gedachten hoorde ik toen de stem van de Heer: ‘Ga jij het ze vertellen!’ Dat verklaart mijn drive, als je mij weer hoort zeggen dat we er op uit moeten gaan om die oogst binnen te halen. Want ik kan het niet alleen, ik heb jouw hulp er bij nodig!

Deze tekst doet mijn hart dan ook weer sneller slaan. We hebben, als volgelingen van Jezus de opdracht om het te doen, het bekend te maken over heel de aarde. Dat we een God hebben, Die grote dingen doet, zeer grote dingen: Hij zond Zijn Zoon om de toegang tot de Vader te herstellen, Hij wil al onze zonden en tekortkomingen vergeven, onze ziekten genezen, ons los maken van de banden van de dood en ons leven geven en overvloed. Dat is de boodschap van hoop, die we hebben te vertellen in een wereld, die aan hopeloosheid dreigt onder te gaan.

Angst voor aanslagen, voor ziekten, pandemieën, voor oorlogen en ik weet niet wat allemaal. Maar er is hoop voor de mens in deze tijd. Toekomst voor allen die hier leven, omdat je kunt blijven leven, tot in eeuwigheid. We hebben een grote God, Die wil dat de boodschap van Zijn Opgestane Zoon, de wereld over gaat. En het begint bij jou en mij. Wees, waar de Heer je geplaatst heeft, een levende getuige van Hem, in Woord en Daad. Want de Heilige Van Israel is in ons midden, Hij woont in ons, door Zijn Heilige Geest. Hij maakt ons bekwaam. Dus kom op, er is werk te doen!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

(eerder verschenen op 23 april 2017)

—————————————Advertenties———————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws——————————————————————————————————De eerstvolgende evangelistie actie Schatzoeken is gepland op 3 April. a.s.——————————————————————————————————

Winst en schade

Leave a comment Standard

Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word.Filippenzen 3:7-9.

Lezen: Fil. 3:1-16

Wat we vinden in de Romeinen en de Galaten brief, komen we ook hier weer tegen. De waarschuwing om verre te blijven van mensen die wet en genade willen vermengen. En het gaat vaak zo subtiel, dat je het soms nauwelijks opmerkt. Ik denk aan de doop. Er zijn mensen die willen dat iemand na zijn bekering direct wordt gedoopt. Nu denk ik ook dat je er niet teveel tijd tussen moet laten, dat heb je gisteren kunnen lezen, maar het moet geen must worden. Ook leggen ze een zwaar accent op discipelschap, en natuurlijk moeten we pas bekeerden discipelen, maar je komt niet in de hemel omdat je een gedoopte en goede discipel bent. Je wordt een kind van God, omdat je Hem hebt uitgenodigd je leven binnen te komen. Van daaruit gaat Hij werken. Bij de één direct, verlost van de drugs op hetzelfde moment, terwijl de ander zijn leven nog doorleeft en worstelt met van alles en nog wat. Maar Jezus leert ons dat het zuurdesem van het koninkrijk het gehele deeg doorzuurt. Bij de een wat sneller dan bij de ander, maar er komt een moment dat het zichtbaar zal zijn. Trouwens hoeveel mensen uit je kerk of gemeente ken jij, die echt een discipel zijn, die de dingen doen die Jezus deed?

Paulus waarschuwt tegen die vermenging. Alleen door genade ben ik wat ik ben. Al het andere, zijn afkomst, zijn opleiding, alles waar je maar trots op kunt zijn, ziet hij als drek. Want het gaat er om dat we geloven in de Here Jezus en wandelen in de kracht van Zijn opstanding. Laten we waakzaam zijn. We worden gered uit genade, door geloof alleen. Daarna gaat de Heilige Geest in ons werken en het verlangen geven. Dat hangt ook weer af van de mate waarin jezelf afstand wil nemen van je oude leven en je je open stelt voor Hem. En hoe meer je Hem kent en met Hem, de Heilige Geest, wandelt, hoe meer je op Jezus gaat lijken en de dingen gaat doen die Hij deed! De winst zit hem niet in hoe goed jij bent, zelfs niet in christelijke dingen, de winst zit hem, dat we alleen ons leven maar hoeven te verliezen en dan de grootste winst krijgen die maar haalbaar is. Daar kan de AEX niet tegenop!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

—————————————Advertenties———————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws——————————————————————————————————De eerstvolgende evangelistie actie Schatzoeken is gepland op 3 April. a.s.——————————————————————————————————

Opstanding en leven

Leave a comment Standard

Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Joh. 11:25-26 HSV

Lezen: Joh.11:17-46

We bevinden ons in een van de grootste wonderen die de Here Jezus heeft gedaan. Hij hoort dat zijn vriend Lazarus ernstig ziek is. Normaal gesproken zou je er als een speer heengaan, maar Jezus draalt, Hij wacht. Is dat om te wachten tot Lazarus gestorven is, of omdat Hij weet dat met het wonder dat dan plaats vindt zijn doodvonnis is getekend? We weten het niet. Wel weten we dat, als Jezus op de plaats van bestemming is aangekomen, Lazarus al 4 dagen dood en begraven is. In die landen word je dezelfde dag begraven i.v.m. besmettingsgevaar. 4 dagen, lezen we later, is de ontbinding al ingetreden, hij ruikt al….

Martha, je weet wel, de Bezige Bij, is er al eerste bij en heeft een soort van verwijt? ‘Als Je nu eerder gekomen was, had Je nog iets voor hem kunnen doen’. Maar ze heeft ook geloof: ‘we weten dat U alles van God gedaan zal krijgen’. Jezus zegt: ‘Je broer zal opstaan’. ‘Ja’, zegt ze, ‘dat weet ik, op de jongste dag’. En dan spreekt Jezus de woorden van onze dagtekst: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven, als je in Mij gelooft zul je leven, ook al ben je gestorven, en als je leeft en in Mij gelooft zul je niet sterven, tot in eeuwigheid’. Geweldige woorden. Woorden van bemoediging bij het graf van een gestorven geliefde.

Het valt mij vaak op dat mensen, als ze eenmaal gestorven zijn, door anderen vaak de hemel in gepraat worden, terwijl ze helemaal niets met God, de Here Jezus of het geloof hadden. Bij hun leven hadden ze niets met God, zouden ze dan na dit leven wel iets met Hem willen hebben, geloof me, dat doet Hij je niet aan. Begrijp me goed. Zolang mensen leven zal ik hen vertellen dat ze zich moeten bekeren en Jezus aannemen als hun Redder en Verlosser, maar zodra iemand is overleden blijf ik daar van af en spreek ik er geen oordeel over uit. Want het Woord zegt 3 x, dat een ieder, die de Naam van de Heer aanroept, behouden zal worden. Ik weet nooit wat men in de laatste seconde nog geroepen heeft….?

Als we dus in de Here Jezus geloven dan hebben, niet krijgen, nee, dan hebben we het eeuwige leven. Joh 5:24 zegt, in de Naardense Bijbelvertaling: vast en zeker is het, zeg ik u, dat wie mijn spreken hoort en gelooft in wie mij uitstuurt, eeuwig leven heeft en niet in het oordeel komt; nee, hij is overgegaan uit de dood naar het leven. Dus dan komt ook weer Rom.8:1 in beeld, dat er geen veroordeling meer is, voor wie in Christus Jezus zijn. En dat is niet (alleen) straks, dat is nu al!

De vraag aan het eind van onze tekst stel ik jou en mij vandaag: Geloven we dat? Want het gaat hier enkel en alleen om geloof. Alle andere zonden, die we gedaan, hebben, die we doen en die we nog zullen doen, zijn ons al vergeven. De enige zonde die mensen uit de hemel houdt, is de zonde van ongeloof. Zo eenvoudig is het!

Jezus roept Lazarus uit het graf. Het lijkt ook wel bij Jezus alsof Hij Zijn geloof telkens aan het versterken is. Geloof is als een spier, hoe meer je het beoefent, hoe sterker het wordt. De eerste dode die de Here Jezus opwekte, was het dochtertje van Jairus, nog maar net gestorven, de tweede was de jongeling van Nain, aan het einde van de dag brachten ze hem naar het graf, maar Jezus greep in. Maar Lazarus was al 4 dagen dood. Maar zou voor de Here iets te wonderlijk zijn? Nee dus.

Maar, als Jezus ons belooft dat we tenminste dezelfde werken zouden gaan doen, als we in Hem geloven, als Hij, dan is dat nog een punt, want ook wij hebben dus die opdracht om de doden op te wekken….. Maar daar heb je wel een gigantisch geloof voor nodig, of geloof in een gigantische God…..

(eerder verschenen op 8 april 2018)

—————————————Advertenties———————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws——————————————————————————————————De eerstvolgende evangelistie actie Schatzoeken is gepland op 3 April. a.s.——————————————————————————————————

Goede wandeling

Leave a comment Standard

Wie in zijn oprechtheid wandelt, vreest de HEERE, maar wie van zijn wegen afwijkt, veracht Hem. — Spreuken 14:2

Lezen: Spreuken 14:1-7

Je ziet het om je heen gebeuren. Mensen verachten God en alles waar Hij, en wij met Hem, voor staat. Je komt ze overal tegen: collega’s familieleden, buren, of op straat als je aan het evangeliseren bent. Zodra ze de Naam van Jezus horen, worden ze boos, of ze lopen minachtend snuivend door. Wanneer je Hem echter kent, weet wie Hij (voor je) is en wat Hij voor je gedaan heeft en nog steeds doet, dan heb je ontzag voor Hem, maar je komt ook voor Hem uit.

Veel van deze mensen zijn beschadigd. Door de kerk, door medechristenen. Of ze hebben een verkeerd godsbeeld gehad en zijn daardoor teleurgesteld. Hebben iets gevraagd en het niet gekregen. Dat is een bolwerk in hun denken geworden, dat alleen maar met doeltreffend gebed te slechten is.

Hier wordt duidelijk de tegenstelling geschetst: of je wandelt in oprechtheid, met andere woorden: de mensen om je heen zien, begrijpen, ervaren, dat je in God gelooft, of je zondigt (steeds meer) en wilt aan het eind niets meer met Hem te maken hebben. Natuurlijk is er nog de grijze massa. Kleurloos, omdat ze geen kleur durven bekennen, niet voor hun geloof willen uitkomen, of zich ervoor schamen. Dat noemen we lauwheid. Iemand schreef eens dat lauw christendom een groter gevaar voor de kerk is, dan IS. En zegt Jezus zelf niet dan Hij ons uit Zijn mond zal spugen, als we lauw zijn? (Openb. 3:16)

Wie de kracht van de Geest van God in zijn of haar leven ervaart, staat in vuur en vlam voor Hem en wil iedereen aansteken. Door de olie van de Heilige Geest blijft dat vuurtje dan ook zeker branden. Wandelen in oprechtheid en in de vreze van de Here, doet je een vuurtoren zijn voor Hem. Laat je licht maar schijnen, iedere dag opnieuw.

(eerder verschenen op 12 november 2016)

—————————————Advertenties———————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws——————————————————————————————————De eerstvolgende evangelistie actie Schatzoeken is gepland op 3 April. a.s.——————————————————————————————————

Prioriteit

Leave a comment Standard

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. — Kolossenzen 3:1-4

http://dawo.nl/?p=5232

Lezen: Kolossenzen 3:1-12

We zijn bezig met van alles en nog wat, we worden geleefd, als we niet uitkijken. De drukte van alledag houdt ons bezig, neemt ons in beslag. Dat heeft vaak tot gevolg, dat we niet meer met de zogenaamde hemelse dingen bezig zijn. ‘Als er nog tijd is, zal ik wel bidden en bijbel lezen’. Maar de praktijk leert, dat dat meestal niet gaat lukken. Het is ook vaak niet een kwestie van tijd, maar van prioriteit.

Als we met Christus opgewekt zijn, door de doop worden we met Hem begraven, tijdens het moment dat je helemaal onder water bent, en worden we opgewekt in dat nieuwe leven als we weer boven water komen. Dat is niet een ritueel, of een symbolische handeling, het is een realiteit, die iedere christen moet ondergaan. Nogmaals, de kinderdoop doet dat niet, is dus niet de bijbelse doop. Maar dat even terzijde.
Als we dus opgewekt zijn met Christus, dan heeft Hij het dus voor het zeggen in ons hele leven, dus ook over onze agenda. Tijd nemen voor Hem is een van de belangrijkste dingen die we in ons leven zouden moeten doen. Gericht zijn op de dingen die boven zijn, zoals Paulus dat noemt, vindt zijn wortel in het ‘zoek eerst het koninkrijk’ van de Meester zelf.

Als we dat als eerste doen, zal de rest automatisch volgen, dat is de belofte die we hebben. Ons leven is verborgen met Christus in God, daar kan de duivel dus niet bij. Maar als we ons erbuiten wagen is hij er als de kippen bij en wil hij ons een kopje kleiner maken.
We moeten beseffen dat er eentje is die ons wil limiteren: Gods tegenstander, die ook de onze is. Hij wil niet dat we beseffen wat voor een autoriteit we hebben, dat we ons geloof, dat bergen kan verzetten, gaan gebruiken. Die geopenbaarde heerlijk waar vers 4 over spreekt is niet alleen straks, als Jezus terugkomt, maar nu al. Als wij de werken gaan doen, die Jezus deed, wordt Hij weer geopenbaard, door ons heen. Zijn heerlijkheid, Zijn glorie, is over ons, op ons, als we gaan opereren in de kracht van de Heilige Geest.

Is dat eng? Ja, best wel, maar als je ziet dat God jou wil gebruiken om Zijn heerlijkheid te openbaren, dan is dat zo geweldig! Je mag dan, in alle eenvoud en nederigheid, een instrument zijn in Zijn hand. Als ons gebed is: gebruik mij voor Uw glorie, Uw heerlijkheid, vandaag. Als wij beschikbaar zijn, als dat onze prioriteit is, dan hebben we geen tijd meer om ons druk te maken over de dingen die op de aarde zijn, want, God heeft beloofd dat Hij daar dan voor zal zorgen.

Wil je gebruikt worden voor Zijn heerlijkheid? Het is een kwestie van uitmaken wat belangrijker voor je is en je beschikbaar opstellen. Maar je zult er geen spijt van krijgen, never.

(eerder verschenen op 23 juli 2017)

—————————————Advertenties———————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws——————————————————————————————————De eerstvolgende evangelistie actie Schatzoeken is gepland op 3 April. a.s.——————————————————————————————————

Licht

Leave a comment Standard

Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. — 2 Korintiers 4:6

http://dawo.nl/?p=5362

Lezen: 2 Korintiers 4:1-6

Je hebt mensen die een hekel hebben aan deze tijd van het jaar. Het is al weer vroeger donker en later licht. Je gaat in het donker naar het werk en je komt in het donker weer thuis. [ ik schreef dit destijds in oktober, nu zie je gelukkig dat de dagen weer langer worden…)

Gelukkig hebben we elektriciteit en kunnen we licht maken als het donker ons niet aanstaat. Zo heeft de Here God, nog voordat Hij de zon maakte, ook het licht geschapen, door een enkel woord. Er zij licht en er was licht. Punt. De duisternis is dus niet het domein van God, Hij is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis (1Joh.1:5) En net zo als Hij het licht bij de schepping geschapen heeft, Zijn eerste scheppingsdaad, heeft Hij in onze harten geschenen toen we de Here Jezus hebben leren kennen als onze Heiland en Verlosser. Toen is de bedekking die de god van deze wereld ook over onze ogen had gelegd, weggenomen. Een van de dingen die je leert bidden in het boekje ‘Doeltreffend Bidden voor Verloren mensen’ (Gratis te verkrijgen op http://www.doeltreffendbidden.nl,) is dat die verblinding wordt weggenomen en men het Licht gaan zien.

Licht is belangrijk, zonder licht kunnen we niet leven en zonder Jezus, Het Licht der Wereld, kunnen we niet sterven. als we Hem hebben leren kennen als onze Heiland en Verlosser, Hem hebben aangenomen, hebben we zekerheid op het eeuwige leven. Dat is geen afwachten, maar dat is een zeker weten. Dat verlicht je denken, je verstand en ga je op zoek naar meer van God is je leven, zodat ook wij, naar de opdracht van Jezus Zelf, het licht der wereld kunnen zijn.

Als we Jezus zien, zien we wie God is, liefdevol, genadig, barmhartig en bewogen met mensen. Is Zijn Licht al in jouw hart gaan schijnen?

(eerder verschenen op 1w oktober 2017]

—————————————Advertenties———————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws——————————————————————————————————De eerstvolgende evangelistie actie Schatzoeken is gepland op 3 April. a.s.——————————————————————————————————

Rein hart

Leave a comment Standard

Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. — Psalmen 51:12-14

Lezen: Psalmen 51

Situatie: Nadat David overspel had gepleegd met Batseba en haar man, Uria, door een list uit de weg had geruimd, indirect dus laten vermoorden, denkt hij er zonder kleerscheuren vanaf te komen. Maar dan verschijnt de profeet Nathan, vertelt het verhaal wat David heeft gedaan aan hem in een soort gelijkenis, David wordt boos, maar krijgt dan te horen dat hij diegene is die gezondigd heeft. Dan overtuigt de Heilige Geest hem van zonde en werpt hij zich neer en vraagt God om vergeving. Daaruit voort komt deze mooie Psalm. Een boetepsalm, David vraagt vergeving en ontvangt die ook. Hij had eigenlijk gestenigd moeten worden, de straf op overspel en moord, maar God is Hem genadig.

Dan vraagt David in deze bekende verzen, die wel allemaal wel kennen in het mooie lied van Keith Green Create in me a clean heart om een rein hart, een vaste geest. Dat God hem niet zal verwerpen en zijn Geest niet van hem zal wegnemen. Anders dan na Pinksteren ontving men in het Oude Testament meestal de Heilige Geest na een zalving voor een bepaalde bediening, zoals priesters, profeten en koningen. David had gezien dat de Heilige Geest van Saul geweken was en is bang dat dit nu ook bij hem zal gebeuren. Maar anders dan Saul had David diep berouw. Saul had spijt, maar David berouw. Dat is een groot verschil.

Wij hoeven niet meer bang te zijn dat Gods Geest van ons zal wijken. Jezus heeft beloofd dat Hij altijd bij ons zal blijven in Joh. 14:16. Wat we ook gedaan hebben, Zijn Geest blijft altijd bij ons. Zelfs als we Hem bedroeven, zelfs als we het rechte pad verlaten. Tot in eeuwigheid is tot in eeuwigheid, niet meer en niet minder. Gods genadegaven zijn onberouwelijk. Is dat niet geweldig?! We ontvangen de Heilige Geest niet omdat we Die verdienen, maar omdat we Die nodig hebben. David vraagt ook de vreugde van zijn redding te herstellen, te weten dat hij nog steeds de man is naar Gods hart, ondanks zijn zonden. En hij wil, denk aan gisteren, ondersteund worden door de Geest van vrijmoedigheid. Zodat hij (vers 15) anderen weer op het rechte pad kan brengen. God herstelt je bediening, door Zijn Geest Die in ons woont. Als grote mannen in zonden vallen, is het vaak met hun bediening gebeurd, dat is dus NIET bijbels. Als er oprecht berouw, schuldbelijdenis en vergeving is geweest, blijft diezelfde zalving op hun leven. Bid voor hen, opdat God door kan gaan met Zijn taak die Hij voor hen heeft!

Gods Geest blijft bij ons in eeuwigheid, geen vrijbrief om maar te zondigen, maar een zekerheid, dat wij, ondanks onze zwakheden, altijd weer een beroep op Hem kunnen doen. Hij lijkt misschien weggegaan, maar is er nog steeds, het feit dat we Hem niet merken ligt dan aan ons. Herstel je relatie met God, belijd je zonden en verheug je in Gods onberouwelijk genade!

(eerder verschenen op 15 november 2016)

—————————————Advertenties———————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws——————————————————————————————————De eerstvolgende evangelistie actie Schatzoeken is gepland op 3 April. a.s.——————————————————————————————————

Tekort

Leave a comment Standard

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. — Jakobus 1:5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen.: Jac. 1:1-18

Wijsheid, we hebben het allemaal nodig! In heel veel omstandigheden. Misschien worstel je wel met een probleem en moet je een beslissing nemen, een knoop doorhakken. In je werk, in je relatie, waar dan ook. Laat dan vandaag een bemoediging zijn, als we het niet weten mogen we het vragen! God staat met Zijn oneindige wijsheid klaar om ons met raad en daad bij te staan. Zonder voorwaarden, nou niet helemaal, we moeten er wel om vragen. Maar als we dat doen dan wil Hij ons ermee overladen.

Denk je dat je nooit Gods stem hebt verstaan? Nee Hij spreekt niet tot iedereen hoorbaar, zoals de Hypotheker, je zou je constant ik weet niet wat schrikken, nee, Hij spreekt in onze gedachten. En als je dat niet helemaal vertrouwt mag je Hem om een bevestiging vragen, Hij spreekt door Zijn Woord, dat je een opeens een tekst ziet, die als het ware oplicht en je hart raakt, of een Opfrisser leest, waarvan je denkt: ‘dat is het’

God is zo lief, Hij wil Zijn kinderen niet laten zwemmen in de problemen, maar ons helpen, dag aan dag. Wees daarom niet eigenwijs, maar zoek die wijsheid, die alle verstand te boven gaat. Spreuken 2 vers 6 zegt: ‘De HEERE geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht.’

Dus er is genoeg, meer dan genoeg en Hij zal ons nooit verwijten maken. ‘Weet je het nu weer niet? Je bent toch zo bijdehand?’ Als dat soort dingen zul je niet horen. Zelfs de verloren zoon kreeg geen enkel verwijt, behalve dan van zijn broer, maar die was niet wijzer.

Dus als je vandaag wijsheid nodig hebt, vraag het Vader God en Hij zal het je geven, meer dan genoeg, door de Heilige Geest!

Wat je ook moet beslissen vandaag, niet vergeten te vragen en er op te letten dat het komt! Zegen,

(Eerder verschenen op 2 april 2019j

—————————————Advertenties———————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws——————————————————————————————————De eerstvolgende evangelistie actie Schatzoeken is gepland op 3 April. a.s.——————————————————————————————————

Verliezen en vinden

Leave a comment Standard

Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? — Marcus 8:35-37

Gods genade, gered worden is gratis, maar een discipel, een volgeling van Jezus willen zijn, kost je alles, zelfs je leven. Dat leven voor jezelf willen houden kan je zelfs je doel doen missen.

Bij het lezen van deze tekst galmt meteen het derde wapen uit Op.12:11 door mijn hoofd, je leven niet liefhebben tot in de dood. Dat is nogal wat, dat is wat anders als kerkje spelen en een lauwe, onderduikboot christen zijn. Dat is alles op willen geven voor Hem. En o ja, we zingen het wel vaker in de kerk (toen het nog kon), ‘Heer ik geef U mijn hart, ik geef U mijn ziel, ik leef alleen voor U’, of, voor de ouderen onder ons: ‘Heer ik geef me aan U volkomen, leg mijn al hier voor U neer’,maar als puntje bij paaltje komt…. houden we toch toch nog wel graag iets voor onszelf.

Toch is dit de zelfopofferende liefde die we bij Jezus zagen en die Hij dus van ons, Zijn volgelingen, ook verwacht. Het is misschien wel lastig om je nu af te vragen wat je zou doen, als je voor een brandende oven stond, zoals die drie vrinden van Daniël, of je zou mogen kiezen om je hoofd te behouden en Jezus te verloochenen, of Hem belijden en dan weten dat het zwaard zal vallen.

Ik denk dan maar aan het verhaal van Vader Ten Boom, die tegen Corrie zei toen ze hem ernaar vroeg, dat je het kaartje van de trein pas nodig hebt voor het instappen. Maar het gaat wel om je intensie.

Wil je Hem volgen, wat het ook kost?

(Een duimpje betekent ‘JA’)

—————————————Advertenties———————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws——————————————————————————————————De eerstvolgende evangelistie actie Schatzoeken is gepland op 3 April. as. In Rotterdam——————————————————————————————————

Wie is God?

Leave a comment Standard

Want wie is God, behalve de HEERE? Wie is een rots dan alleen onze God? God is mijn vesting en kracht; Hij heeft mijn weg volkomen gebaand. — 2 Samuel 22:32-33 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 2 Samuel 22:32-43

Op een rhetorische vraag verwacht je geen antwoord. Dus David, de Schrijver van dit lied, evenmin. Want er is geen God als JHWH, sterker nog er is geen God dan JHWH en Hij liet Zichzelf zien in Zijn Zoon, de Here Jezus. ‘Als je Mij hebt gezien, heb je de Vader gezien’, antwoordde Hij Filippus op diens vraag om hem de Vader te tonen. Dan zie je pas echt wie God is: liefdevol, trouw, bewogen, genezend, bevrijdend, Zichzelf opofferend. Dat is pas echte liefde. Jezus is de Rots der eeuwen, op wie het veilig bouwen is. Als je op Hem bouwt en doet wat Hij zegt, dan bouw je op de rots. Hij is onze versting en onze kracht. Want de Kracht, Die Hem uit de dood deed opstaan, woont in ons. Wou je nog meer kracht? Als we Hem het roer van ons leven in handen geven, dan baant Hij een weg, waar geen weg is, als je door de woestijn of de wildernis gaat, is Hij altijd bij je. Hij belooft je niet aleen te laten, nooit!

Zo’n God is Allah niet, of Shiva, Ganesh, Hanoman of een van de andere meer dan 1000 Hindoegoden. Die rust geeft Boeddha je niet, noch Moeder Aarde. Hebben die dan geen macht? Jazeker wel, tot op zekere hoogte, want het zijn allemaal personificaties van satan, die Paulus de god van deze wereld noemt. Maar wij, vervuld met Gods kracht en liefde, zijn meer dan overwinnaars, door Hem Die ons heeft liefgehad. Wij hebben de taak om de werken van de duisternis te ontmaskeren en te verbreken, in de kracht van de Heilige Geest.

Dit is een mooie belijdenis, maar zolang wij niets doen, gebeurt er niets. God is op zoek naar mensen, die, vol van zijn van Zijn glorie en kracht, deze boodschap willen uitdragen, met woorden en daden! Zijn wij beschikbaar?

(Eerder verschenen op 8 mei 2017)

—————————————Advertenties———————————————

Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.
https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner
——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws——————————————————————————————————De eerstvolgende evangelistie actie Schatzoeken is gepland op 3 April. a.s.——————————————————————————————————