Wonderen verteller

Leave a comment Standard

‘Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, ik zal al Uw wonderen vertellen.’

Psalm 9:2 HSV

Lezen: Psalm 9

Als je de hele Psalm leest, wat ik wel aanraad, dan zie je dat het eerste gedeelte bestaat uit de oproep om God om de daden, die later worden beschreven, te prijzen, maar dat het overgaat in een smeekbeden hulp. Daarom zijn de Psalmen ook zo mooi, ze zijn reëel, passen in ieders situatie van alle dag. Want het leven, ook niet van een gelovige, is niet altijd rozengeur en maneschijn. Alleen het verschil is, dat wij (een) God hebben, Die zich met ons moeit, Die voor ons zorgt en Die ons in alles wil helpen.

Daarom begint deze Psalm ook met de oproep om Hem te loven met ons hele hart. Met alles wat in ons is. Het hart in de Bijbel neemt een belangrijke plaats in. Spreuken roept ons op om het te bewaren boven alles, God wil zelf ons hart, hoewel het arglistig is en vaak de put van allerlei troebele dingen. Daarom belooft Hij ons ook een nieuw hart in ons binnenste te geven, als we tot geloof komen.

Maar met je hele hart Hem loven betekent dus dat je dat in alle omstandigheden kan doen. Ook als het, zoals hier bij David, ff niet mee zit. We zijn dan zo gauw geneigd om het koppie te laten hangen en het bijltje erbij neer te gooien. Maar als we dan de moed opbrengen om een lofoffer, want dat is het dan, te brengen, dan zien we dat het probleem er nog steeds wel is, maar niet meer onoverkomelijk, omdat we het, samen met Hem te lijf gaan. Dan zijn juist de wonderen die Hij in het verleden gedaan heeft, in het algemeen, maar voor onszelf in het bijzonder, de reden om Hem ook in de toekomst te vertrouwen. De Imperials zongen vroeger een lied met de tekst (vrij vertaald) dat Hij ons niet heeft leren zwemmen om ons te laten verdrinken. (He didn’t teach us to swim, to let us drawn) en dat is waar. God is en blijft een God van wonderen en op ons geloof is niets meer onmogelijk. Die belofte hebben we van de Here Jezus Zelf ontvangen, dus daar mogen we op gaan staan en Hem er zelfs aan houden. Dat klinkt brutaal, maar dat is het niet. Het is in de relatie van Kind tot de Vader, wat U belooft zult U doen. Dat noemt men vaak claimen, maar het is vragen waar je, uit genade, recht op hebt. Dan ga je dingen zien veranderen, situaties keren, omdat God er in komt en je zult verbaasd staan wat ons gebed allemaal vermag. En dan heb je weer een reden om Hem groot te maken en dat aan anderen te vertellen! Dan word je vanzelf een wonderen verteller!

Vast en zeker

Leave a comment Standard

‘HEERE, U bent mijn God, ik zal U roemen, Uw Naam loof ik. Want U hebt wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker.’

Jesaja 25:1 HSV

Lezen: Jesaja 25:1-12

Dat wat de HERE God van plan is met deze wereld staat vast, zo vast als een huis, sterker nog, nog vaster. Zijn plannen gaan door. Dat lezen we in deze tekst uit Jesaja, die in feite gaat over wat nog staat te gebeuren. Zeker het tweede deel geeft hoop, geen dood meer, geen verdriet en slaat op de tijd die komen gaat als de Here Jezus is teruggekeerd op aarde.

De wonderen waar Jesaja in onze tekst over spreekt zijn die van vernietiging, kijk maar naar vers 2, waarin verteld wordt dat de stad vernietigd is. Met de stad wordt de wereld bedoeld en alle vastigheden van handel, geld, onroerend goed en het zakenleven, wat ons allemaal denkt te kunnen sturen. Achter dit alles schuilt een duistere wereldmacht van globalisten, vrijmetselaars en illuminatie. Maar wij mogen weten dat onze God aan de touwtjes trekt en alles onder controle heeft. Dat geen duistere macht op kan tegen de JHWH Zebaoth, de Heer van de hemelse legers, of, zoals dat zo mooi vertaald was, de Here der heerscharen. Want Hij is machtiger dan welke aardse leider dan ook in het Kremlin of het Witte Huis.

Onze God is een bovennatuurlijke God, Die ook wil dat Zijn kinderen in het bovennatuurlijke wandelen. De God van wonderen wil Zijn wondren nog steeds doen, door ons heen. Daar hoef je niet bekwaam voor te zijn, alleen beschikbaar.

Wat de toekomst ook gaat brengen, we weten dat Hij de regie heeft. Dat geeft rust, dat heeft vrede, maar zet ons ook in om te bidden voor de vrede van Jeruzalem en voor Zijn volk, voor de leiders, wereldwijd, maar ook in ons land en in onze stad of dorp. Want we zijn de strijdende kerk, tot de tanden toe bewapend om de orders van onze Opperbevelhebber uit te voeren.

—————————————————-—————————————————————

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Gaat het dit jaar wel lukken. Courage (terug) in de top 1008. Stem vandaag! https://www.grootnieuwsradio.nl/top1008/stem

* Help je ons om de boekjes Doeltreffend Bidden bij elkaar te krijgen Dat kan eenvoudig: https://bunq.me/helponsoogsten

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Beter dan het levenm

Comment 1 Standard

‘Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd, Uw macht en Uw heerlijkheid gezien. Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven; daarom zullen mijn lippen U prijzen.’

Psalm 63:3-4 HSV

Lezen: Psalm 63

David zit in een moeilijke tijd van zijn leven, een woestijnperiode. Welke dat is valt moeilijk te zeggen, misschien wel in de tijd dat hij voor Absalom op de vlucht is, na diens coupe. En hij verlangt naar God, zoals iemand in de droogte naar water verlangt. Water is in de Bijbel een beeld, één van de beelden, van de Heilige Geest. Als we gered worden hebben we de bron van het heil in ons, maar als we gedoopt worden in de Heilige Geest ontspringt er een rivier en komen er stromen van levend water uit ons binnenste (Joh.7:37,38) Een rivier die je niet moet indammen en wiens stroom je niet moet gaan (om)leiden , zoals wij Nederlanders in het natuurlijke hebben gedaan, nee je moet je er in werpen en je mee laten nemen, het grote avontuur.

David weet waar hij zijn steun en zijn kracht moet halen, bij God alleen. Niet bij mensen, die stellen teleur, maar alleen bij God. Want Zijn goedheid is beter dan het leven. De goedheid van God overtreft alles, zelfs ons dagelijkse leven, met al zijn beslommeringen. Als we Zijn goedheid ervaren hebben, dan stralen we dat uit. Dat is niet alleen voor de zondag, maar voor iedere dag. Als we Gods tegenwoordigheid geproeft hebben in de zondagse dienst, daarin hebben gewandeld en erdoor zijn overweldigd, dan kan het niet anders of dat moet doordeweeks te merken zijn. Of stoppen we de Heilige Geest in een doosje en mag Hij er is zondags een uurtje uit. Niet langer, want we moeten nog zoveel doen. We beperken God in wie Hij is en in wat Hij wil doen, door ons religieuze denken. Maar als de Heilige Geest echt op komt dagen, dan wil je niet meer weg, dan wil je drinken en dronken worden in Zijn tegenwoordigheid! En dat neem je mee de week in. Dan komen er mensen naar je toe om te vragen waar jij die rust en die vrede vandaan hebt in de stormen van je leven.

Misschien ga je door een woestijnperiode en gebruikt God die om je dichter naar Zich toe te trekken, weet dan dat je aan een uurtje op zondag niet genoeg hebt, maar dat Hij wil dat je je rondwentelt in Zijn tegenwoordigheid.

En die tegenwoordigheid dragen we met ons mee, waar we ook naar toegaan. En ons lippen, onze mond zal van Hem vertellen, Hem prijzen, vertellen hoe God Hij is, elke dag weer opnieuw. Dat is beter dan het leven, wat je dan kan verliezen (zie gisteren) maar het is het waard!

Wapens

Leave a comment Standard

‘En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.’

Openbaring 12:11 HSV

Lezen: Openbaring 12:7-12

Het is oorlog, a vanaf het moment dat satan met 1/3 van de engelenmacht in opstand kwam tegen God en in zijn hoogmoed dacht op Gods troon te kunnen gaan zitten. En toen hij op de aarde geworpen werd, na de schepping, werd de aarde woest en ledig (Gen.1:2) En toen God de heerschappij aan de mensen gaf, in de Hof van Eden, die de satan eerst had gehad, werd hij woedend van jaloezie en wilde maar 1 ding: de mens vernietigen. Daarom verleidde hij Adam en Eva en troggelde hen de heerschappij weer af, zodat hij nu de god van deze wereld is, die de ongelovigen verblindt en een bedekking over hun ogen legt.

Maar toen zond God Zijn Zoon en Jezus is gekomen om de werken van de duisternis te verbreken, maar satan doodde ook Hem en dacht opnieuw gewonnen te hebben. Maar toen Jezus het dodenrijk binnentrad slingerde Hij hem van de troon en ontnam Hem de sleutels van de dood en van het dodenrijk. En toen Hij de discipelen uitzond zei Hij: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde en gaf Hij ons de belofte met ons te zijn, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld.

We hebben dus te maken met een verslagen vijand, maar wel eentje die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Maar we lezen in Efeze 6, dat we een wapenrusting hebben, die we aan dienen te doen, de gordel van de waarheid, de helm van het heil, het borstpantser van de gerechtigheid, de schoenen van de bereidvaardigheid, het schil van geloof en het gebed. Maar ook hier ontvangen we 3 wapens om de vijand te verslaan:

1) het bloed van Lam. Want door het offer van de Here Jezus verzoende Hij de wereld met God en rekende Die de zonden niet meer toe. Alle zonden, van ieder mens, zijn dus al vergeven. Het enige wat mensen uit de hemel houdt is de zonde van ongeloof. Dus iedere rechtmatige grond, die satan gebruikt om de mensen gevangen te houden, is teniet gedaan aan het kruis van Golgotha. Hij moet de mensen dus vrijlaten, maar dat doet hij niet. Daarom is het Bloed van het Lam zo krachtig, omdat het hem van zijn rechtsgrond ontdoet. (www.doeltreffendbidden.nl) Daarom is het zo’n krachtig wapen in ons gebed om de verlorenen!

2) Het woord van ons getuigenis. Tekens als we iemand tot Jezus leiden wordt het rijk der duisternis verzwakt, omdat hij er weer eentje verliest. En ons getuigenis, hoe wij tot geloof gekomen zijn, samen met het Woord van God, maakt hem zwak. Daarom is er zo’n strijd om ‘Zielenwinnen’, maar ieder gewonnen ziel is er eentje waardoor we de strijd gaan winnen. Daarom scharen we ons ook achter de doelstelling om 100 miljoen zielen gered te zien worden (Europe Shall Be Saved) Daarom kerk, gelovigen, sta op en herschik je prioriteiten. Zet evangelisatie weer no.1 op de agenda, zoal dat nr.1op Gods agenda is: het winnen van zielen, Want de Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden! (Lukas.19:10)

3) je leven niet liefhebben tot in de dood. Het bloed der martelaren is het zaad der kerk, luidt een oud gezegde en we zien, dat daar waar de kerk verdrukt wordt, zij het hardste groeit. Maar daar hoeven we niet op te wachten. Het gaat om opofferingsgezindheid. Wat is ons het evangelie, het brengen van het evangelie waard? Want ‘De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; maar Jezus is gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.’ Johannes‬ ‭10:10‬ ‭HSV‬‬

Dus onze taak is om, net als Jezus de werken van de boze te verbreken ((1Joh.3:8. This means War, zong de Rockgroep Petra al en het is waar. De oorlog om zielen, die verloren gaan.

Doe jij mee in die strijd, of kijk je van de zijlijn toe, hoe hij zijn duizenden verslaat, terwijl er al betaald is door het Bloed van het Lam? Kom in actie en versla de vijand, met de wapenrusting en deze drie wapens. Zullen we er vandaag mee beginnen?

Onuitsprekelijk

Leave a comment Standard

2 Korinthe 9:15 Ja, God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave! | Herziene Statenvertaling (HSV)

Lezen: 2 Kor.9:6-15

God is een Gever, Hij gaf Zijn Zoon, Jezus gaf Zijn leven, opdat wij zouden leven, door Hem. Hij geeft ons iedere dag zo ontzettend veel. We zijn dat misschien gewoon gaan vinden, maar iedere dag op zich is al een gave van God, die we kunnen gebruiken zoals we zelf willen.

En het allermooiste wat Hij ons gaf was natuurlijk Zijn eniggeboren Zoon, het kostbaarste wat de hemel had, de grootste Schat. En daar zijn geen woorden voor, die schieten tekort. Onuitsprekelijk noemt Paulus dat hier, niet na te vertellen. Daarom proberen sommigen het ook zeker niet en houden ze het voor zichzelf? Maar dat is de bedoeling niet, het is de bedoeling dat we het doorvertellen, wat God voor ons betekent, wat Hij voor ons gedaan heeft. Dat is het minste wat we terug kunnen geven.

Maar de hele context staat in het geven van geld, voor het offer van de gemeenten uit de heidenen aan de gemeente te Jeruzalem, waar honger is. En geven is altijd een lastig onderwerp. Je merkt dat ’s zondags al vaak als de collecte wordt aangekondigd. Maar Paulus stelt geven en ontvangen op een lijn. Als je klaagt dat je niet veel hebt, geef je dan wel? Je zet de stroom van de gaven die God je wil geven open door te beginnen met geven. De weduwe moest het broodje, het laatste wat ze kon bakken, weggeven aan Elia, maar toen ze dat deed, kwam de stroom op gang en had ze genoeg olie en meel, totdat de droogte voorbij was.

We willen vaak maar al te graag ontvangen, maar daar hoort geven bij, dat is ook het principe van de tienden. Je geeft aan het begin 10procent weg aan God, in het vertrouwen dat Hij gaat aanvullen. Aan het begin, dus niet aan het eind, want dan blijkt je maand weer langer dan je salaris of uitkering. Wie karig zaait, zal karig oogsten zegt vers 6 en dat is zo eenvoudig, dat snapt iedereen.

God gaf het liefste wat Hij had, Zijn Zoon, Jezus Zijn Leven. Hij vraagt van ons daarvoor niets terug, want het is genade. Of toch wel? Ja, Hij wil je hart, dat je dat aan Hem geeft, je gebroken hart, teleurgesteld, gepijnigd, verwond, maar als je dat doet, kan Hij het nieuw maken. Dat willen we toch allemaal?

Overwinning

Leave a comment Standard

Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. | 1 Korinthe 15:57(HSV)

Lezen: 1Kor.15:50-58

Wij, als kinderen van God, hebben de overwinning over machten van dood, ziekte en hel, dat zegt onze tekst van vandaag. De afsluiting van Paulus over het al dan niet geloven in de Opstanding van de Here Jezus. Want we geloven niet alleen in de Here Jezus, Die zo’n 2000 jaar geleden op aarde rondwandelde, nee, we hebben een levende Heiland, een levende God de Vader en een levende Heilige Geest! Want Jezus leeft in eeuwigheid en Hij is niet veranderd. Wat Hij toen deed, doet Hij ook nu, alleen zijn wij nu Zijn Lichaam, de gemeente op aarde. Dus moeten wij Zijn werken doen, zoals Hij ons beloofde in Joh.14:12, is dat niet geweldig?

Vanuit die Opstandingskracht, die de overwinning behaalde aan het kruis en bij het open graf, kunnen we weten dat we te maken hebben met een overwonnen vijand. Daarom hoeven we niet meer bang te zijn voor de dood, de angel is eruit, wij sterven niet, maar gaan over naar een ander leven. Als we ons het eigendom weten van de Here Jezus, dat Hij ons heeft gekocht en betaald met Zijn dierbaar bloed. Ik leef, omdat mijn Heer is verrezen, door Hem heeft zonde gaan macht over mij, zegt een oud Opwekkingslied (169) en dat is waar.

Maar waar is dan ons overwinningsleven? Dan klagen we niet, maar binden we de strijd aan en leven we als kampioenen. Maar ik zie nog zoveel lijdzaamheid om me heen. Kom aan, herpak je, je hebt de overwinning, die is al behaald, leef daaruit en versla je vijand. Die overwinning is niet (alleen) straks, die is nu! Word je geplaagd, getreiterd, aangevallen, leef je onder de aanval! Prijs de Heer, blijkbaar ben je belangrijk voor de vijand, dat hij je probeert te intimideren, maar we zijn de kampioenen, we hebben, door Jezus de overwinning! Laten we daarom juichen, ook al staan de muren nog overeind, want onze overwinningskreet doet de muren vallen, halleluja!

—————————————————-—————————————————————

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Gaat het dit jaar wel lukken. Courage (terug) in de top 1008. Stem vandaag! https://www.grootnieuwsradio.nl/top1008/stem

* Help je ons om de boekjes Doeltreffend Bidden bij elkaar te krijgen Dat kan eenvoudig: https://bunq.me/helponsoogsten

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Drukker stopt

Leave a comment Standard

Drukker stopt

Eind vorige week hoorden we dat onze huisdrukker er eind van het jaar mee gaat stoppen. Dus zal hij ook geen boekjes Doeltreffend Bidden meer voor ons kunnen drukken. Deze drukker deed dat tegen kostprijs, waardoor we ook in staat waren de boekjes gratis te verspreiden We kunnen nu dus nog maar 1 maal een bestelling plaatsen. Die moet natuurlijk dan zo groot mogelijk zijn. Wil jij helpen om dit boekje gratis te kunnen blijven verspreiden?
Maak dan een gift over!

kijk op
http://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner 
of direct op
NL47 INGB 0004 6913 55 tnv st. Arbeiders in de Oogst, Dordrecht of
klik hier om het via iDeal te doen: (vermeld  Extra boekjes)

Of via de inzamelingsactie op Facebook: https://www.facebook.com/donate/189337688660496/189347991992799/

Luisterrijk

Leave a comment Standard

Nu dan, o onze God, wij loven U en prijzen Uw luisterrijke Naam.

1 Kronieken 29:13 (HSV)

Lezen: 1 Kronieken 29:10-21

David is aan het einde gekomen van zijn leven en regelt nog even een paar zaken, met name die van de bouw van de tempel. Hij mocht die niet bouwen vanwege het vele bloed aan zijn handen, maar zijn zoon Salomo wel. Hij is niet jaloers, maar regelt gewoon dat de jonge koning kan beginnen. Naast dat hij zelf heel veel al gegeven heeft en heeft aan laten rukken, doet hij een beroep op de vrijgevigheid van het volk, dat dan ook flink in de buidel tast. Want ze bouwen niet zomaar een burcht voor mensen, maar een Tempel voor de HERE en voor Zijn heerlijkheid.

Dan gaat hij het volk voor in lofprijzing en dankzegging, zoals alleen hij dat kan. Hij is niet alleen de strijder en de koning, maar ook de Psalmist, die zulke mooie juweeltjes geschreven heeft dat mensen vandaag de dag nog worden getroost en bemoedigd door de psalmen die hij schreef.

En hij zegt: nu dan onze God, wij loven en prijzen Uw luisterrijke naam. Gods Naam, dat is Hijzelf, luisterrijk, dat is Zijn heerlijkheid. Het woord wordt ook gebruikt voor sieraad, voor iets kostbaars. Daarom wil de duivel Gods Naam ook zo ontheiligd hebben en vloeken de mensen, vaak zo ondoordacht, ze weten niet wat ze zeggen en de duivel lacht. Maar wij, wij houden de Naam van onze God hoog, want de Naam van de Here is een sterke toren, en zijn naam is kostbaar. Zowel de Naam van de Vader, als van de Zoon. Daarom, draag zijn naam, christen, dan ook met ere en maak die niet te schande.

Want het zal zijn dat iedereen, die de Naam van de Here aanroepen behouden, zalig, gered zal worden. Daarom is er kracht in die Naam, moeten ziekte en duivelse machten wijken voor die Naam. De Naam van God is luisterrijk, je kunt er naar luisteren en je wordt er rijk, beter van. Daarom moeten we die Naam loven en prijzen, zo vaak we kunnen en ZIjn daden verkondigen, elke mogelijk gelegenheid mar weer. Want Hij is het waard!

—————————————————-—————————————————————

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Gaat het dit jaar wel lukken. Courage (terug) in de top 1008. Stem vandaag! https://www.grootnieuwsradio.nl/top1008/stem

* Wil je ons steunen? Dat kan eenvoudig: https://bunq.me/helponsoogsten

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Genoeg genade

Leave a comment Standard

‘Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.’

2 Korinthe 12:9 HSV

Lezen: 2 Kor.12:7-10

Er is al heel veel gespeculeerd over wat de doorn in het vlees, waar Paulus over spreekt in dit stukje, nu eigenlijk zou zijn. De meesten houden het op een ziekte, die pijnlijk was, alsof er dorens in zijn vlees zouden zijn. Deze tekst wordt dan meteen een steunpilaar van de berustingsleer, want God genas Paulus ook niet en Zijn genade was voor hem genoeg. Maar als we de hele context lezen, dan zien we dat Paulus zo’n geweldige last had van de wettische Joden, die hem telkens maar weer achterop kwamen en probeerden wet en genade te vermengen. Dat hield hem, die tot in de derde hemel (de 7de hemel komt uit de Islam) dus voor Gods troon is opgenomen geweest, nederig te houden. Zijn evangelie prediking berustte niet op zijn eigen kunnen en kracht, maar op de kracht Gods. Want zelf kon hij het niet, toen hij dat probeerde op de berg in Athene, liep het faliekant mis, waardoor hij besloot in Korinthe niets anders te weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd en dat evangelie te verkondigen met betoon van Geest en Kracht.

Wanneer we dus roemen in onze zwakheden, is dat om Hem Zijn werk in ons te laten doen. Ik zeg altijd als je denkt het niet te kunnen is dat de grootste bekwaamheid, die God je geeft, want dan kan Hij door ons heen werken. En dan hebben we genoeg aan Zijn genade. Want alles wat we zelf meebrengen is ballast, drek schrijft Pauls (Fil.3:7) en verhindert de genade. Daarom is zijn genade ons genoeg.

Dus denk niet vroom te zijn door niet achter je genezing aan te gaan, door deze tekst daarvoor te misbruiken, je zou je wonder kunnen missen! Blijf erachter aan gaan, zoals de weduwe deed bij de onrechtvaardige rechter. Wees vastbesloten als de bloed-vloeiende vrouw, die zelf de manier waarop ze zou genezen bepaalde: als ik maar de slip van Zijn mantel aanraak…. en laat je door niemand de mond snoeren, zoals men bij Bartiméus probeerde. Juist daardoor riep Hij des te harder en deed hij een beroep op de Here Jezus. Blijf volharden.

Om te sterven hebben we genoeg aan Zijn genade, en om effectief in Zijn Koninkrijk te zijn moeten we onze zwakheid erkennen, want pas dan, als we dorst hebben en arm van geest zijn is er ruimte voor de Heilige Geest om in en door ons, Zijn werk te doen. Als ik zwak ben, dan ben ik (Hij, Die in mij is, sterk, sterker dan hij, die in de wereld is!

—————————————————-—————————————————————

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Gaat het dit jaar wel lukken. Courage (terug) in de top 1008. Stem vandaag! https://www.grootnieuwsradio.nl/top1008/stem

* Wil je ons steunen? Dat kan eenvoudig: https://bunq.me/helponsoogsten

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Goed einde

Leave a comment Standard

‘Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade.’

Handelingen 20:24 HSV

Lezen: Handelingen 20:17-32

Paulus is onderweg naar Jeruzalem en hij weet dat hij daar gevangen genomen zal worden en waarschijnlijk ter dood gebracht. Hij wil de ouderlingen van Efeze nog wel spreken en bemoedigen, maar wil ook weer geen tijd verdoen, daarom laat hij hen halen. En uit zijn redevoering, preek, zo je wilt, aan hen, komt onze tekst van vandaag. Eentje die best wel heftig is, als je die op jezelf toepast. Want hij zegt, in de wetenschap wat hem allemaal te wachten staat, dat hij zijn leven niet meer kostbaar acht, voor zichzelf, maar dat hij eigenlijk alles op wil geven om maar te kunnen getuigen van de Evangelie van Gods genade. Dat is stevige kost. Dat is Asia Bibi, vandaag de dag. Weten dat het je leven kan kosten en toch trouw blijven aan de Here Jezus. Als je je geloof afzweert blijf je leven, zo niet dan wacht de dood. Zijn wij bereid om ons leven op te geven om maar het evangelie te kunnen verkondigen. Maken we ons nergens zorgen over, als we maar aan onze roeping kunnen beantwoorden?

Het evangelie, de kerk, groeit het hardst daar waar verdrukking is, de vervolgde kerk bidt voor de vrije kerk, omdat hier de kerken leeglopen, hier geloven ons niets kost en het dan ook maar niet de moeite waard lijkt. Je kent die gebeden wel, die men opzendt dat we blij zijn in vrijheid te mogen samenkomen en zo, maar als je de kerk wilt laten groeien moet er eigenlijk vervolging zijn. Want dan blijven de echte christenen over, hen die het iets waard is, zelfs hun leven. ‘Ik kan ook geloven buiten de kerk’, hoor ik dan mensen zeggen. Vast wel, maar ben je nog net zo in vuur en vlam voor Jezus als in het begin? In het Alpha boekje van Nicky Gumble staat dat mooie verhaal van die oude man die op bezoek komt bij de jonge gelovige, die hij al een aantal keren had gemist in de kerk. Hij zegt niets, maar haalt een kooltje uit het vuur en legt dat ernaast. Het is heel snel gedoofd. Dan legt hij het weer in het vuur en het brandt weer even fel als voorheen. We hebben elkaar nodig om elkaar aan te vuren, omhoog te houden, te bemoedigen, samen de strijd aan te gaan, als het moeilijk wordt.

Gebed: Heer, Ik kies ervoor om me nergens zorgen om te maken en acht mijn leven niet kostbaar voor mezelf opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade.’

—————————————————-—————————————————————

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Gaat het dit jaar wel lukken. Courage (terug) in de top 1008. Stem vandaag! https://www.grootnieuwsradio.nl/top1008/stem

* Wil je ons steunen? Dat kan eenvoudig: https://bunq.me/helponsoogsten

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/