Oneindig veel meer

Leave a comment Standard

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.  Efeziers 3:20-21 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Efeze 3:14-21

Deze tekst wordt vaak geciteerd, maar dan wordt er iets wezenlijks uitgehaald. We zeggen dan dat God bij machte is meer te doen dan wij bidden of beseffen. En dat is op zich wel waar, maar het is niet de hele tekst, die zegt dat Hij wil doen door de kracht, Die in ons werkzaam is! Heel vaak vragen wij God om dingen te doen die Hij óns heeft opgedragen om te doen. We bidden dan of Hij de zieke wil genezen. Dat is mooi, maar Hij heeft het óns opgedragen om te doen. En als het dan niet gebeurt zeggen we dat God niet meer geneest. Misschien moeten we onze zegswijze wel aanpassen en zeggen dat wíj het niet meer doen. Natuurlijk weet ik ook wel dat er mensen niet genezen zijn, waarvoor veel, ook met autoriteit etc gebeden is, maar we hebben de belofte dat als we op zoeken de handen leggen, deze zullen genezen. En naar die belofte strek ik mij uit.

Want ik twijfel niet aan Zijn belofte, ik wil die werkelijkheid zien worden, meer en meer.

Door de doop in de Heilige Geest woont Dezelfde kracht, Die Jezus uit de dood deed opstaan, in ons en staat Die ons ter beschikking. Wanneer we die kracht kunnen activeren en erin gaan wandelen gaan de tekenen en wonderen ons volgen, i.p.v. dat wij de tekenen en wonderen volgen. Maar dan zullen we uit moeten gaan stappen. Ik heb het al eens vaker vergeleken met een e-Bike, die gaat pas werken als we gaan trappen, als we in beweging komen, eerder doet hij niets. Zo is het ook met de Heilige Geest, als wij niet in beweging komen, merk je niet af nauwelijks dat Hij er is, maar als je gaat bewegen…. Onze tegenstander wil niet dat we dat gaan doen, dus komt hij met allerlei leugens aan in je denken: dat is niet voor jou, jij bent nog te zondig, alleen voor mensen met een bediening etc. Logisch want een Geestvervulde kerk, met Geestvervulde mensen zorgt ervoor dat hij terrein gaat verliezen, omdat we dan de zieken gaan genezen en de verlorenen gaan winnen. Dus zolang we nog in de leugen geloven zitten we onder de maat. Onder de maat van deze tekst, onder de maat van wat God voor ons in petto heeft.

Ga bewegen, stap uit, bid vandaag voor iemand met hoofdpijn of een zere knie, begin rustig, oefen je geloof en word er sterker en sterker in. Op een dag zul je iemand uit een rolstoel doen opstaan of iemand van kanker genezen, heb je een woord van kennis of een profetie en stap je uit in het bovennatuurlijke.

In september starten we weer 2 trainingen. Op de maandag over Bovennatuurlijk, natuurlijk en op de woensdag de Profetenschool. En op 6 juli de SWAT, wil je gaan bewegen, laat je dan activeren. Wij willen je erbij helpen, en de Helper bij uitstek sowieso.

Wees gezegend om een zegen te zijn en om Zijn heerlijkheid te verspreiden, de wereld wacht erop, de wereld wacht op jou!

Advertenties
Leave a comment Standard

Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.  Titus 2:11-13 (Herziene Statenvertaling

Lezen: Titus 2:11-15

Het is in de lijn van de teksten van afgelopen dagen, dat ook deze tekst vanmorgen aan bod komt. Het accent ligt op de genade. En dat moet ook, omdat het de alles veranderende kracht is van het Evangelie. We hebben een blijde boodschap, goed nieuws: God is niet meer boos op ons en biedt ons eeuwig leven aan. Daar moet je toch ontzettend blij van worden? Waarom stralen we dat dan niet uit?

De zaligmakende genade, daar heb je dat woord soteria weer, wat dus niet alleen zalig maken, redden, betekent, maar de complete heelheid van de mens op het oog heeft, waarbij inderdaad redding wel het belangrijkste aspect is, maar ook de andere aspecten niet vergeten mogen worden. Want het zit allemaal in het pakket van Jezus omwisseling aan het kruis. En vanuit die genade wordt ons geleerd om de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. Snap je de volgorde? Als je eerst het tweede leert zonder dat men het eerste kent, dan is geloof een keurslijf en wordt het religie. Allemaal rituelen, op zich misschien wel mooi, maar het verandert je niet.

Maar als je de genade hebt leren kennen, zoals die door Jezus verschenen is, dan is het geen moeten meer, maar willen. En daar ligt het verschil. Als je van alles moet, zonder dat daar de liefde bij komt kijken dan wordt het een koude plicht, maar als je dingen doet of laat uit liefde dan is het iets wat je met liefde doet en doe je het graag.

Als we wet prediken zonder genade hebben we er niks van begrepen en komen we zelfs onder een vloek, zegt Galaten. ‘Wee je gebeente’, zou mijn moeder zeggen. We mogen de genade prediken, dat er leven is voor een ieder die gelooft, door het offer van de Here Jezus, leven, niet alleen na de dood, maar ook al nu, door Zijn genezende kracht te demonstreren en te laten zien dat Jezus leeft, dan gaan mensen open staan voor de boodschap van genade. En ja, genezing is ook voor niet gelovigen, want de geselpaal was voor het kruis, maar ook dat is genade. En dat mogen we laten zien, totdat Hij komt…..

Genadeland

Leave a comment Standard

Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want Mijn toorn heeft zich van hem afgewend.  Hosea 14:5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Hosea 14

Hoe jammer is het dat nog steeds mensen een beeld hebben van een toornende God, die bij de minste of geringste misstap de mens tart en slaat met ziekte en hen meedogenloos afstraft. Een beeld dat we deels in het Oude Testament ook tegenkomen, omdat God een gruwelijke afkeer heeft van de zonde, omdat die ons zelf verminkt en ziek maakt en in de ban van de satan brengt.

Maar onze God is en genadige God, dat wordt ook al in het Oude Testament gezegd en voorspeld. Want Golgotha is geweest. Het kruispunt van de geschiedenis. Want daar kwamen al Gods toorn, boosheid, afkeer en haat tegen de zonde op Zijn Zoon, de Here Jezus terecht. En nu ligt het aanbod van genade er voor ieder mensenkind. Groot of klein, met een beetje zonde of met het grootste strafblad ter wereld: er is redding voor een ieder, die gelooft!

We even nu in ‘Graceland’, Genadeland. Dat is geen land waar je maar kunt aan rotzooien en er geen wetten of regels zijn. Nee, de genade maakt je in staat om je van je afkerigheid te genezen en, door Zijn kracht, een Hem welgevallig leven te leiden. Zijn toorn heeft zich van ons afgewend, want die is op de Here Jezus gekomen. God is niet boos meer op ons, wat je ook uitgevreten hebt. Dat is genade, onverdiende gunst! Mensen die menen te moeten doom preken, moeten de Bijbel eens gaan lezen, onze God is een genadige God, rijk aan goedertierenheid. En dat aanbod van genade hoef je alleen maar aan te pakken, met beide handen, het accepteren en ervan gaan genieten.

Moet ik me niet bekeren dan? Ja, maar je bekering is het gevolg van de genade. Want als we het omdraaien, dat we eerst ons moeten bekeren en breken met allerlei dingen, zonder dat in de genade kracht te doen, is gedoemd om te mislukken, wat we zondigen allemaal. En dat moet je ’s avonds weer vol schuld en schaamte belijden dat het je weer niet gelukt is, net zolang tot je Hem niet meer onder ogen durft te komen. En satan lacht. Nee, bekering is dat je je omdraait naar God en dan komt Hij je helpen. Dat is je afkerigheid genezen, want Hij houdt van ons, zoveel, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, weet je nog!

Geniet van Zijn genade en neem die aan, als je dat nog niet gedaan hebt! www.gratisgeschenk.nl

Vrij moedig

Leave a comment Standard

Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt..  Hebreeen 10:35 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Hebr. 10:32-39

En tijdje geleden kregen we van Margreet tijdens een Discipel-bijbelschool avond een klein schoolbordje met een krijtje. Hier moesten we iets opschrijven waarin we graag wilden groeien voor de Heer. Ik schreef het woordje vrijmoedigheid op (paste niet eens)

‘Was je dat al niet dan?’, zul je je misschien afvragen. In vergelijk met sommigen misschien wel, maar ik wilde meer. Met nog meer durf en lef (gezonde lef) uitstappen. Tijdens de Europe Arise conferentie maakt ik kennis met een jonge gast, Arnt, uit Heerenveen, studerende in Enschede. Ik ben 3x zou oud. Ik mocht hem wat tools aanreiken om effectief te zijn, maar wat ik van hem leerde was…… vrijmoedigheid. Met 0,0 angst en schaamte stapt hij op iedereen af. Ik was hem soms kwijt, want dan stond hij al ergens te praten met iemand, die ik niet durfde aanspreken. Dat leerde ik van hem en nog steeds. Als ik zijn avonturen met God lees op de United Hyves app dan ben ik dankbaar hem ontmoet te hebben. In september gaan we ws een event organiseren in Enschede om mensen te activeren. 30 en 31 aug om precies te zijn. Hou de Opfrisser in de gaten, want we zullen het ook hier aankondigen.

Vandaag gaat het over vrijmoedigheid, onbeschroomd spreken zegt Strong. Zonder schaamte. En dan wacht er een grote beloning. Waar? In de hemel? Daar kom ik door genade, hoef ik niks voor te doen. Hier dan? Dat denk ik wel. Want als we vrijmoedig zijn, onbeschroomd, dan gaan we de meest mooie dingen met God beleven. Dan is iedere dag een avontuur, spannend, dat wel, maar nooit saai. Het wordt tijd dat we uit onze comfort zone komen en risico’s gaan nemen. Als we nooit voor iemand bidden voor genezing, zullen we ook nooit iemand genezen zien worden op ons gebed. Als we nooit evangeliseren, zullen we ook niemand tot Jezus leiden. En de outreaches zijn maar een deel, een oefening voor het alledaagse. We horen het iedere dag te doen.

Meer vrijmoedigheid, we kunnen het allemaal gebruiken. Ik plaatse al eens een Opfrisser met een gebed om meer vrijmoedigheid. Hier is de link Het heeft mij geholpen en ik bid het nog steeds regelmatig.

De NBG zegt: Geef je vrijmoedigheid niet prijs, laat niemand je die afpakken. Trek je van kritiek etc. niets aan, dat is jaloezie van mensen die het niet durven, maar ga het gewoon doen. Er zaten 12 discipelen in de boot, maar slechts eentje heeft kunnen zeggen dat hij op het water gelopen heeft en zelfs toen dat mis ging trok Jezus Hem eruit. Wees dus niet bang, stap uit die boot en ga het gewoon doen! Geloof zonder daden is dood, zegt Jacobus, laat zien dat je een levend geloof hebt. En ja, je bibbert misschien als een rietje maar de Heilige Geest in je laat je niet in steek. Hij wacht tot Hij in en door jou, in actie kan komen…. laat Hem niet langer wachten

Fijne en spannende dag vandaag!

Één mens

Leave a comment Standard

Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens..  1 Korintiers 15:20-22 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Kor.15:12-26

We hebben een levende Heiland en dat dat zo is laat Hij iedere dag weer zien door de tekenen en wonderen die we mogen doen in Zijn Naam. Want we bidden niet in de naam van een dode, maar van een levende Jezus.

Dat contrast laat onze tekst vandaag ook duidelijk zien. Adam is dood, en door de zondeval is het gegeven dat alle mensen moeten sterven. Het is de enige echte zekerheid in je leven. Maar dan?

Maar het is een net zo groot gegeven dat ook alle mensen weer zullen opstaan, gelovigen en ongelovigen. En of je nu ergens in een graf ligt, of in de zee, of dat je as de lucht in is geschoten zoals bij Hazes sr, of in de ongebluste kalk is terecht gekomen, of in een massagraf ligt of weet ik niet wat er allemaal kan gebeuren, je lichaam staat op, zoals ook Jezus is opgestaan. Alleen de vraag is wat gebeurt er dan? Als je gelooft kom je op de nieuwe aarde, zegt de bijbel en als je niet gelooft, niet. Dan ga je naar de plaats die we hel noemen. Sommigen geloven er niet in, maar de Here Jezus laat er geen misverstand over bestaan. Het ontkennen van de hel ontneemt ons de noodzaak om te evangeliseren, maar het beseffen dat die verschrikkelijke plek er wel is, drijft je aan tot actie. Reinhardt Bonnke zei dat we de hel moeten plunderen, en dat kunnen we in de kracht van de Heilige Geest, door op een effectieve manier zieken te winnen.

Want Adam ging de mist in, maar Jezus ging het graf uit, wij gaan door Adam allemaal dood, maar door Christus leven wij. En we zullen het eeuwige keven niet krijgen, nee, we hėbben het al. Door een mens in de penarie, door een Mens weer uit de penarie, als we geloven, dat Hij onze Heer is en is opgestaan, voorwaarde voor je redding!

De opstanding is cruciaal, zonder opstanding geen hoop, maar Hij leeft, vandaag al gemerkt?

—————————————————-—————————————————————

* Vanaf maandag 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Geef toe

Comment 1 Standard

Juich voor de HEERE, heel de aarde; dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de HEERE God is; Híj heeft ons gemaakt – en niet wij – Zijn volk en de schapen van Zijn weide.  Psalmen 100:1-3 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Psalm 100

Eigenlijk is dit een heel bijzondere Psalm, kort maar krachtig, maar gericht op wereldevangelisatie. Want de gehele aarde wordt opgeroepen om te juichen. En juichen is niet zachtjes, dat gebeurt met stemverheffing. Als Ajax vanavond gehuldigd wordt in 020 dan gaat dat niet zachtjes. Hoeveel te meer zouden wij een kabaal voor de Here moeten maken. Strong zegt dat het onder andere betekent: luid roepen, dus maak een vrolijk geluid voor de Heer. Verhef je stem! En laat zien dat het dienen van Hem met blijdschap gebeurt! Laat zien dat geloven iets bijzonders is, geen strak keurslijf van ‘does en don’ts’ , maar een genaderijke, liefdevolle God dienen, liefhebben, met Hem wandelen, wat je vreugde geeft, vreugde over je redding, vreugde over de mooie woorden die Hij tot je spreekt, omdat je met Hem praat etc. Maar laat de blijdschap eraf spetteren! Dan zal de wereld erkennen dat Hij God is en ons heeft gemaakt. Dat is dat stukje wereld evangelisatie waar ik over sprak, we zien dat ook in het tweede deel, waarin de wereld wordt uitgenodigd om de poorten van de tempel binnen te gaan, dus zowel Jood als heiden.

En we hebben een wereld te winnen, mensen. Een wereld die God niet wil kennen, ook omdat ze beschadigd zijn door hypocriete mede broeders en zusters, of die zich zo noemen en dus de zaak van de Here Jezus geen goed hebben gedaan. We mogen ons naar die mensen verootmoedigen, namens die ‘broers en zussen’ en om vergeving vragen, dat opent deuren….

Maar Hij is onze Maker, en niet wij Hem. Dat hoor je sommigen wel eens zeggen, dat we een God gecreëerd hebben, maar dat is nonsens; Hij schiep ons, de schapies van Zijn weide. En een schaap heeft een herder nodig. Ik zag gisteren een foto op Facebook van een schaap dat al een hele tijd in het wild geleefd had, helemaal verpauperd en het kon haast niet meer overleven, omdat het nooit geschoreners en onderhouden was. Daarom hebben we een Herder nodig, maar ook een gemeente, waar een herder is, om ons te laten scheren, soms letterlijk en figuurlijk, maar ook ons ons te voeden en te laten verzorgen.

Gods liefde is groot genoeg voor de hele wereld, net als dat het offer van de Here Jezus groot genoeg is, en de oogst is groot, het probleem zijn de arbeiders, weet je nog, en dat zijn jij en ik, dus waar wachten we nog op?

—————————————————-—————————————————————

* Vanaf maandag 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Toorn

Leave a comment Standard

Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn.  Romeinen 5:7-9(Herziene Statenvertaling)

Lezen: Rom.5:1-11

Jaren geleden was er in mijn toenmalige gemeente iemand tot geloof gekomen, die nooit iets met de kerk of de bijbel had gehad. Dat was zeer bijzonder, want dat gebeurde nooit. Op een dag vroeg hij aan de dominee waar nu die ‘toren van God’ stond…. Dat gebeurt er als we de ‘tale kanaans’ spreken, de zogenaamde bijbeltaal. Het blijft vaak onduidelijk voor mensen.

Maar de toorn van God is wel iets wezenlijks. Het Zijn verontwaardiging, Zijn boosheid over de zonde en dat is nog zwak uitgedrukt. Hij is woedend, ziedend, maar, prijs de Heer, niet meer op ons. Want het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament is Golgotha. Daar werd al Gods toorn, al Zijn boosheid uitgestort op Zijn Zoon, de Here Jezus. Hij droeg de straf en als we in Hem geloven, zijn we gerechtvaardigd door Zijn Bloed. En dus behouden van de toorn. En dat woord behouden is weer het Griekse sozo, dat dus niet allen gered betekent, maar ook genezen en bevrijd. Dus zijn we niet alleen maar gered van de toorn van God, maar ook van alle gevolgen daarvan. Daarom heeft ziekte en gebondenheid geen recht meer op ons, omdat ervoor betaald is, met het kostbare en krachtige bloed van het Lam. We zijn genezen door Zijn striemen, dat betekent dat ervoor betaald is en als je ziek bent moet er dus geleverd worden. Want ook daar gaf de Here Jezus Zijn leven voor!

As we behouden zijn van de toorn, dan dus ook van de gevolgen ervan. Er zijn mensen die durven het niet te claimen, bang om teleurgesteld te worden. En ja, we zien het om ons heen, dat genezing niet altijd doorbreekt. En ja, berusting wordt vaak opgehemeld, maar het doet geen recht aan het offer van de Here Jezus. Want ieder klap van de 39 slagen die Hij kreeg op Zijn rug waren voor jouw en mijn genezing! Daarom mag je het claimen, niet bij God, maar bij de tegenstander die het op je afstuurt.

Waneer we nog steeds denken dat het God is Die je ziek maakt, durf je het niet, maar waneer je beseft dat de Here Jezus alle ziekte en iedereen genas, die naar Hem toekwam, durf je je het misschien toe te eigenen en te proclameren: Door Uw striemen ben ik genezen.

Jezus stierf voor ons, toen wij nog zondaren waren, maar Hij leeft voor onze rechtvaardiging. Want God ziet ons aan door Hem en door Hem alleen, dat is genade, onverdiende gunst. En op grond daarvan mogen we eisen dat er geleverd wordt, in de Naam van Jezus!

—————————————————-—————————————————————

* Vanaf maandag 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Eerst Hulp bij Aanvallen

Leave a comment Standard

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen!  Jakobus 4:7-8 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jak. 4:1-12

Er is een strijd rondom om ons en om ons gaande. Je merkt daar wat van, in meer en mindere mate, zeker als je je uitstrekt naar meer van God. Want we hebben te maken met een geduchte tegenstander, die, zegt Petrus, rondgaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En hij heeft een hekel aan christenen, die de Kracht in zichzelf kennen en eruit wandelen. Want daar heeft hij geen vat meer op. Maar hij doet er alles aan om je onderuit te halen, valt aan wat je het dierbaarst is en zoekt je zwakke plekken. Ik zeg dit niet om je bang te maken, maar alert!

Maar Jacobus, de man van geen woorden maar daden, heeft de remedie, zodra we merken dat er iets op dit vlak aan de hand is. Hij zegt dat we twee dingen moeten doen:

1) je onderwerpen aan God. Het kan zijn dat je ergens een deurtje open hebt gezet. Onderwerpen aan God betekent dat je jezelf onderzoekt of dat zo is en zo ja, dat je die deur weer dicht doet. bekering, heet dat. Onderwerpen aan God betekent dat Hij dus op alle vlakken van je leven Heer is, en jijzelf dus niet meer. Het vorige vers heeft het over vernederen onder de machtige hand van God, dat is dat je je meerdere in Hem belijdt en erkent. Hij wil Heer zijn over alle facetten van je leven. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij, zegt Gal. 2:20. We moeten dus afsterven aan onszelf.

2) het tweede element is dus weerstand bieden. Dat betekent dat je je omdraait en face to face je tegenstander aankijkt en hem vertelt dat hij op moet zouten in de naam van Jezus, maar let dus wel op de volgorde, want als je 1 niet gedaan hebt, is het effect van 2 minder! Weerstand bieden is ook niet toegeven aan de verleidingen, die hij op je afstuurt. Sterk en moedig zijn, krachtig in de Here, tot de tanden tot bewapend met de wapenrusting, geleid door de Geest, van kracht, liefde en bezonnenheid. Hoed jezelf voor overmoed, maar weersta hem.

En is er de belofte dat hij benen maakt, vlieden, wegvluchten. Want, het moet zijn, zoals de Here Jezus zei: de overste dezer wereld komt en vindt in Mij niets. Wanneer wij wandelen in het Licht, dan kan er niets tegen ons gebruikt worden en moet de boze wegvluchten.

Dus pas deze dingen toe als je merkt dat je wordt aangevallen en het resultaat is gegarandeerd, want het staat hier, zwart op wit.

O, je wordt nooit aangevallen? Ben je dan wel een gevaar voor het rijk der duisternis? Of heul je met de vijand? Niet beseffend wie je bent in Christus en er dus niet naar handelen, is misschien wel de grootste aanval die er is, omdat je lam ligt en niets doet. Besef wie je bent en Wie er in je woont en stap uit, want in Hem zijn we meer dan overwinnaars!

—————————————————-—————————————————————

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/