Schreeuwend hert

Leave a comment Standard

Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen?  Psalmen 42:1-2 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Psalm 42

Wat een mooie Psalm is dit en wat heeft hij velen troost geboden in de afgelopen eeuwen, zowel berijmd als onberijmd. Overigens zie ik niet staan dat het hijgt en aan de jacht ontkomen is, nog dat het een hinde is, die moe is. Nee het hert heeft dorst, maar waarom staat er niet, is ook niet zo van belang. Een beetje dichterlijke vrijheid mag je de psalmberijmer wel gunnen, toch?

Maar in ieder geval heeft het dorst, een ook herten hebben dat in tijden van droogte. Blijkbaar is de dichter in een periode van geestelijke droogte, want hij vergelijkt zichzelf met zo’n dorstig hert. Zoals dat hert schreeuwt naar water, zo schreeuwt hij om God.

Nu is water vaak een beeld van de Heilige Geest in de Bijbel en die was in het Oude Testament anders aanwezig dan nu, na Golgotha en Pinksteren. Want toen was de Geest op een enkeling, die een bediening had, maar nu heeft iedere, geestvervulde, christen, die. Dus schreeuwen om de levende God zou bij ons niet moeten voorkomen, tenzij er dingen in ons leven zijn, waardoor we Hem niet meer zo ervaren. Want we hebben de belofte dat Hij ons nooit zal verlaten en altijd bij ons is. Zelfs als we zondigen gaat Hij niet weg. Alleen zullen we Hem dan minder of anders ervaren. Er is ooit onderwijs geweest dat Hij weg zou gaan, maar dat klopt niet met de belofte. Je ervaart Hem minder, waardoor het lijkt of Hij weg is, maar Hij is slechts een gebed van je verwijderd. Belijden we onze zonden, en is de relatie weer hersteld, dan is Hij er weer in al Zijn volheid.

En ja, het is goed om je van tijd tot tijd te laten vullen, doordat er anderen voor je bidden en je weer een aanraking ontvangt, maar dat heeft meer te maken met de zalving op je, dan in je. Ik bid iedere dag voor een nieuwe vulling van Zijn Geest om klaar te zijn voor ontmoetingen met andere mensen.

Prijs de Heer, Hij is er altijd en als we Hem niet ervaren vraag Hem om je te laten zien wat er mis is, herstel dat en ervaar Hem weer. Want Hij wil niets liever dan in ons zijn en door ons heen werken, tot eer van de Naam van Jezus!

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar de, voorlopig laatste ‘Op weg met de Bijbel, op Groot Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Advertenties

Onomstotelijk

Leave a comment Standard

Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken.  1 Timoteus 1:15 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Tim.1:12-17

Je kan aan deze tekst, aan deze waarheid, niets af doen, of je maakt het evangelie waardeloos. Daarom zegt Paulus tegen zijn geestelijke zoon, Timotheüs: het is betrouwbaar, ik vind de vertaling die het Boek gebruikt hier heel mooi: onomstotelijk. Het staat zo vast als een rots, als de Rots, als de Here Jezus Zelf.

Hij is in de wereld gekomen, niet om rechtvaardige mensen te redden, niet om mensen te redden die zich bekeerden en vanaf toen de goede weg liepen, nee, Hij kwam om zondaars te redden. Ja, je leest het goed, overspelige, pornoverslaafde, hoererende, stelende en moordende, roddelende en achterbakse mensen, dus u, jij en ik!

En dat is de boodschap van het evangelie. Hij kwam om ze zalig te maken, te behouden, sozo is het griekse woord., redden, genezen, bevrijden!

Te redden van hen die in doodsnood verkeren. Want wie dit niet aanneemt gaat verloren. We mogen niet meer spreken over de hel, maar de bijbel doet dat wel. En daarom dringt ons de liefde van God om deze boodschap te delen, van de daken te schreeuwen en om mensen te dwingen om in te gaan (Luk.14:23) want Zijn huis moet vol zijn!

‘Maar dan moeten de mensen wel weten dat ze zondig zijn’ hoor ik vanuit de ‘zware’ hoek. Wel, lieve mensen dat is nu de taak van de Heilige Geest, want Hij overtuigt de mensen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat kan Hij heel goed, daar heeft Hij onze hulp niet bij nodig. Joh. 3:17 zegt dat de Here Jezus niet gekomen is om te oordelen, en aangezien wij zo gezonden zijn als Hij is, moeten wij dat ook niet doen. Mensen voelen het als we met oordeel in ons hart naar ze toe komen, werpen meteen een barrière op en ze zijn onbereikbaar. Wij moeten, net als Jezus, onvoorwaardelijk de mensen liefhebben.

Heb je de Here Jezus nog nooit echt aangenomen als je Heiland en Verlosser? Ga dan naar www.gratisgeschenk.nl en doe het vandaag!

En als je dat wel hebt gedaan, dring er dan bij je omgeving, die dat nog niet gedaan heeft, op aan, om dat te doen. Morgen kan te laat zijn Want er is Redding, genezing en bevrijding voor iedereen beschikbaar, dankzij het verlossende en volbrachte werk. Dat staat onomstotelijk vast!

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar de, voorlopig laatste ‘Op weg met de Bijbel, op Groot Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Elkaar Liefhebben

Leave a comment Standard

In elk geval moet ook gij, ieder in het bijzonder, zijn vrouw zó liefhebben: als zichzelf, en opdat de vrouw de man kan eerbiedigen Efeziers 5:33 (Naardense vertaling)

Lezen: Efeze 5:22-33

Ik heb de tekst vandaag geciteerd uit de Naardens bijbelvertaling, omdat ik daar het woordje opdat in zag staan en dat ook in het Grieks staat. Want als we dat weg laten wordt het een gebod, nu is het een gevolg van. En dat is dus wezenlijk iets anders.

Paulus schrijft in dit stukje over het huwelijk tussen man en vrouw (oeps) en vergelijkt dat met Christus en Zijn gemeente. En zoals de Here Jezus ons liefhad en Zich voor ons overgaf, zo horen wij mannen onze vrouwen lief te hebben. Met een jezelf opofferende liefde. Ze zeggen wel eens: de grond is te koud waar ze loopt en dat geeft aan dat we met liefde zorg mogen dragen voor onze vrouwen. Laten we waken voor sleur in onze huwelijken. Laten we ook hierin de duivel geen voet geven, want de satanisten bidden voor het te gronde gaan van christelijke huwelijken. Daarom moeten we elkaar liefhebben en respecteren, juist in het huwelijk de ander uitnemender achten dan onszelf. Want het is duivel eraan gelegen dat mooie tussen twee mensen, waarmee God Zijn relatie met ons vergelijkt, kapot te maken.

Daarom, broeders, koester je prinses, zorg voor haar, verwen haar, wees er voor haar, opdat zij je respecteert, niet om wat je doet, maar om wie je bent. En zusters, hou van je man, ondanks zijn ochtendhumeur, zweetsokken en gesnurk. Laat de romantiek weer toe in je huwelijk en wees er voor elkaar. Laat de drukte van je werk, je gezin, je kinderen dat niet roven, hoe belangrijk het allemaal is. Want er wordt op ons gejaagd.

En vooral bid voor elkaar, juist als het minder lijkt te gaan. En als de eerste liefde is verkoeld of bekoeld, bid dan voor nieuwe passie in je relatie met je partner. Want zoals Jezus ons lief had, moeten we elkaar lief hebben, zeker in het huwelijk.

Even verder op in deze geweldige brief, gaat het over geestelijke strijd. Ik verzeker je, dit stukje is net zo geestelijk. Wees er voor elkaar, zorg voor elkaar en respecteer elkaar. Opdat de vader verheerlijkt worde in de Naam van Jezus.

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar de, voorlopig laatste ‘Op weg met de Bijbel, op Groot Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Hoopvolle toekomst

Leave a comment Standard

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Jeremia 29:11 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jeremia 29:1-14

Het volk Israel is in ballingschap in Babel. De vloek, die God had uitgesproken, als ze telkens maar weer Hem zouden verlaten en zich niet bekeren van de afgoderij, is in werking getreden. Mar de vloek is niet bedoeld om hen te straffen. Als God een vloek op je legt is dat om je weer bij Hem terug te brengen. Als je het hele stukje gelezen hebt, zul je begrijpen wat ik bedoel. En zelfs al zijn ze in ballingschap zijn, vergeet God ze niet. Dan nog zijn Zijn gedachten over hen, die van vrede en niet van kwaad, en van een toekomst vol hoop. Ondanks dat ze daar zo’n 70 jaar (7 x 10= volheid) moeten blijven en er dus weinigen, die uit Israel vertrokken zijn het land weer terug zullen zien.

Ik zei het al als God een vloek op je legt is dat om je weer bij Hem terug te brengen, zodat je weer onder Zijn zegen kunt komen. Als de duivel een vloek op je legt is dat om je te vernietigen. In beide gevallen is het zaak om je te bekeren, de vloek te verbreken en de zegen binnen te wandelen door te gaan doen wat God zegt. Dan geldt die hoopvolle toekomst weer. Want al zijn het Gods plannen, wij hebben de keus of ze in vervulling over ons gaan. Als we hardnekkig blijven volharden in de zonde, dan gaat het niet gebeuren., maar bekeren we ons, doen we afstand van het kwaad en gaan we doen wat God zegt, dan komt het weer goed. Velen van ons leven onder het niveau, de hoopvolle toekomst die God voor ze in gedachten had. En dat het niet gebeurt is onze eigen schuld. Die ligt niet bij God, Hij wil wel, maar willen wij?

Is dit nu het voorspoed-evangelie? Nee, het is de blijde boodschap van het evangelie van de Here Jezus. Doen wat Hij zegt is je bekeren, de andere kant op gaan, je gedachten vernieuwen en je door de Geest laten leiden. Dan wandel je de zegen binnen. “Wie Mijn woorden hoort en ze doet’ zei Hij, is als de man die zijn huis bouwt op de Rots.

Heil en goedertierenheid zullen mij volgen, al de dagen an mijn leven, zegt David in Psalm 23. Dat geldt ook voor u, jou en mij. Maar dan wel doen wat Hij zegt, door Gods Geest kan dat. Eigenlijk een makkie, toch?

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar de, voorlopig laatste ‘Op weg met de Bijbel, op Groot Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Sterke genade

Leave a comment Standard

U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is.  2 Timoteus 2:1 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 2Tim.2:1-13

Paulus, zelf ongetrouwd en dus kinderloos, had wel een geestelijke zoon, Timotheus, die hij koesterde en opvoedde als was het zijn eigen kind. De 2 brieven die hij aan hem schrijft getuigen van zijn grote liefde en ook trots voor hem. Hij spoort hem aan om zich te blijven uitstrekken naar de genadegaven die hij heeft ontvangen. En in de tekst van vandaag wijst hij hem erop waar hij zijn kracht vandaan met halen: in de genade die in Christus Jezus is. Want dat is het, lieve mensen, Gods genade. Die is zo ontzettend groot en krachtig, daar staat de wereld van op zijn kop.

Want het is door genade dat we zijn behouden en niet uit verdienste. Maar het is juist de genade die ons sterk maakt om een leven te leiden naar Gods wil. Genade is de kracht om te veranderen, omdat we geen dingen meer hoeven te doen om God te ‘pleasen’ Hij houdt toch wel van ons, ook al gaan we de mist in, kijk maar naar vers 13.

Daarom is het belangrijk om te weten hoe die genade nu precies werkt. We ontvangen genade, vergeving van onze zonden op het moment dat we ons leven aan de Here Jezus geven, Hem uitnodigen in ons hart. Dan zijn we gered en hoeven niets meer te doen om in de hemel te komen. Maar dan gaat Gods Geest in ons werken en verandert Hij van binnen uit.

Schreef Hij eerst de 10 geboden op een stenen tafel, met de Vinger Gods, nu doet Hij dat op de tafels van ons hart. Hij stelt ons in staat om, uit genade en in Zijn kracht, een Gode welbehagelijk leven te leiden. Als we ons laten leiden door Zijn Geest, zegt Rom. 8:1, is er geen veroordeling meer. God is niet meer boos op ons. Want Golgotha is geweest, de prijs betaald.

Wij mogen leven uit genade en hoe meer we dat beseffen, hoe sterker die wordt. En die mogen we dan ook weer uit delen aan anderen, door hen te vergeven, zoals we zelf vergeven zijn. En als we dat doen, wordt de genade alleen maar groter en sterker. Wat een geweldige boodschap is het evangelie toch! Dat gun je toch iedereen?!

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar de, voorlopig laatste ‘Op weg met de Bijbel, op Groot Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Prikkel

Leave a comment Standard

De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?  1 Korintiers 15:55(Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1 Kor. 15:50-58

We staan aan de vooravond van wat we de lijdenstijd zijn gaan noemen. Volgende week barst op veel plekken het carnaval los en je hoeft niet eens meer van katholieke huize te zijn om daar aan mee te doen, laat staan dat je daarna nog 40 dagen gaat vasten.

Maar vandaag nemen we alvast een voorproefje op waar het allemaal toe leidde: de Opstanding. In 1 Korinthe 15 trekt Paulus fel van leer tegen hen die leren dat de opstanding alleen maar iets geestelijks is. Ook vandaag de dag vind je zulke leerstellingen nog in de kerk, met name in de vrijzinnige hoek. Maar zegt Paulus, als Jezus niet is opgestaan, dan kunnen we er wel mee ophouden, want dan is ons geloof tevergeefs. Maar Halleluja, Jezus is opgestaan en Hij leeft nog steeds. Daarom demonstreren wij nog steeds de Opstandingskracht, Die Jezus uit de dood deed opstaan, als we de zieken genezen en de zielen winnen!

Want de dood heeft niet het laatste woord. Hoe erg het ook is als we geliefden moeten missen, er is een weerzien als ze in de Here gestorven zijn. Iemand trok dat laatst in twijfel, maar we zullen elkaar weerzien, maar het allerbelangrijkst wie we gaan zien is natuurlijk de Here Jezus en eer we de schare, die niemand tellen kan allemaal hebben gehad, zijn er wel 10.000 jaar voorbij. Maar ik droomde eens dat ik, toen ik stierf, mijn prematuur overleden dochtertje aan de hemelpoort op mij zag staan wachten. Ze pakte mijn hand en zei: ‘Kom Pap, ik zal je de straten van goud laten zien’ Dat zal toch geweldig zijn?

Maar de dood heeft niet het laatste woord, hij is een verslagen vijand, verzwolgen in de overwinning. Want eens zal de dood de doden weergeven en de zee de lichamen van hen die verdronken zijn of een zeemansgraf hebben gehad. En dan zal Jezus terugkeren en zullen we eeuwig met Hem leven. Dat doen onze geliefden nu al, maar dan op de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont.

Maar tot die tijd hebben we nog de roeping om zoveel mogelijk mensen mee te nemen, die we straks zullen weerzien en die zullen zeggen: ‘dankzij jou ben ik hier, omdat jij me van Jezus hebt verteld en me tot Hem hebt geleid. Want als we Hem kennen als onze Heiland en Verlosser is de dood slechts een ingang tot het nieuwe leven hierna. Daarom is de angel eruit, kan de schorpioen ons niet meer prikken en kunnen we zelfs op ze gaan staan. Red zoveel mogelijk mensen als je kan, dan hoeven ook zij niet meer bang te zijn voor de dood!

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar ‘Op weg met de Bijbel, op Groot Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Ontwapenend

Comment 1 Standard

Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE.  Jesaja 2:4-5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jesaja 1:1-5

Wat is dit en geweldige profetie, zo aan het begin van het boek Jesaja. Een profetie, die nog uit moet komen, want zo ver zijn we nog lang niet. Nog is Jeruzalem een steen des aanstoots, waar de volken zich aan vertillen.

Maar er komt een tijd, dat alle volken naar Jeruzalem zullen gaan om daar het Woord van God te horen en als gevolg van dat effect op dat Woord in hun leven zullen ze de oorlog niet meer leren en zullen zwaarden speren omgesmeed worden tot ploegscharen. De tekst die op het gebouw van de Verenigde Naties te vinden is….. Ze hunkeren daarnaar, maar dat kan alleen als de vrede van de Ene in je hart woont, en dat komt door het geloof in de Here Jezus.

Maar Jesaja eindigt deze profetie met een oproep en die mogen ook wij ons ter harte nemen: Kom huis van Jacob, en ik doe niet aan de vervangings-leer, als ik zeg dat ook wij daar, doordat we op Israel geënt zijn, daarbij horen. Kom, dus allen die in Jezus geloven, laten wij wandelen in het Licht van de HERE. Nu heeft onze Here Jezus gezegd dat Hij het Licht der wereld is, maar ook dat wij het licht der wereld zijn, omdat Hij naar de Vader is gegaan, ons de Heilige Geest gegeven heeft en wij dus door Hem, de duisternis moeten verdrijven. Want waar het Licht komt moet het duister wijken. Waar wij komen, vol van de Heilige Geest, moet de duisternis en de werken van de duisternis opzouten, wegwezen, benen maken.

Mijn bede is, dat wij als gelovigen, vervuld met de Heilige Geest, steeds meer die positie in gaan nemen, die God voor ons bedoeld heeft. Ziekte moet wijken voor de Naam van Jezus, demonen moeten wijken voor de Naam van Jezus en de werken van satan kunnen niet blijven bestaan als Gods volk zich aaneensluit. Laten wij wandelen in het Licht, zodat we het licht kunnen zijn en de volken naar Jeruzalem gaan, naar de tempel, en wij zijn de tempel van de Heilige Geest om van ons vrede te leren, de vrede, die alle verstand te boven gaat en alleen afkomstig is van de Vredevorst Hemzelf, de Here Jezus Christus!

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vanavond ook weer naar ‘Op weg met de Bijbel, op Groot Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Er op rekenen

Leave a comment Standard

Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.  Romeinen 8:18(Herziene Statenvertaling)

Lezen: Rom.8:18-30

Deze tekst moet wel weer in het verband gelezen worden, anders wordt het een steunpilaar in de leer van de berusting. Dat wat we nu meemaken aan lijden vergoed zal worden in de hemel. Het ‘Stil maar, wacht maar’ principe. Het lijden waar Paulus het hier over heeft is het lijden om Jezus wil, omdat we uitkomen voor Zijn Naam. In de tijd dat Paulus dit schreef werden christenen nog onderdrukt, vervolgd, voor de leeuwen geworpen, kostte het je nog wat om te geloven . Het heeft dus niet te maken met ziekte of wat dan ook. Maar daar wordt deze tekst wel voor gebruikt. Het was de begrafenis tekst van mijn moeder, die deze dan ook veel bezigde, destijds.

We moeten niet berusten als we ziek zijn geworden, zelfs niet als dat een ernstige ziekte is. Want we hebben de genezende kracht van de Here Jezus tot onze beschikking, we kunnen voor en met elkaar bidden en de strijd aangaan. Wat wij onze leerlingen in de discipel-bijbelschool leren is dat wanneer je gezegende omstandigheden veranderen, je moet kijken sinds wanneer dat is gebeurd en of er dan iets is gebeurd waardoor de vijand ingang kon vinden in je leven. Dat kan van alles zijn, maar vraag openbaring aan de Heilige Geest. Als dat zo is, bekeer je ervan, doe de rommel die er eventueel bijhoort weg, verbreek de vloek en ga de zegen binnen.

Want de schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods, en dat zijn jij en ik, ja, ook jullie dames! Zonen, die erfgenamen zijn en wandelen in de kracht en de autoriteit van de Heiige Geest. En als we lijden omdat we voor Jezus uitkomen, dan zal het lijden niet opwegen tegen de heerlijkheid, zoals dat ook bij Hem was, mar wat moest Hij verdragen. Om onze zonden en om onze ziekten. Maar die heeft Hij allemaal op Zich genomen! Halleluja! Daarom, berust niet, als er wat veranderd in je omstandigheden, maar vraag openbaring aan de Geest en strijd de goede strijd, bekleed met de wapenrusting van God en eis terug, op grond van het volbrachte werk, wat van je gestolen is. Stil maar wacht maar, mag je wat mij aangaat deleten. Maar je kunt erop rekenen dat het allemaal goed komt, want God is goed en de duivel is een pest-devil (Cornelis v.d.Dussen)

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar ‘Op weg met de Bijbel, op Groot Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Kruisiging

Leave a comment Standard

Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.  Galaten 5:24 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Galaten 5:22-26

Dat is een mooie volzin, van onze vriend Paulus, maar ik weet niet hoe het met jou zit, ik heb daar nog wel eens moeite mee. Je vlees en je hartstochten kruisigen, hoe doe je dat dan? Want zo te zien is het een daad van ons. Dat kan toch helemaal niet? Dus op naar de schuur en een hamer en spijkers halen?

Wel de sleutel zit in de vorige verzen. Daarom is het ook altijd zo belangrijk om het hele gedeelte, de context, te lezen. Daar gaat het om de vrucht van de Geest. Datgene wat de Heilige Geest in ons bewerkt, wat groeit in ons. En dat gaat bij de een nu eenmaal sneller dan bij de ander. Het is ook een vrucht.

Straks ga je het weer zien. Er komt bloesem aan de vruchtbomen. Die worden dan bevrucht, maar pas in de herfst komen de vruchten, die zijn er nog niet in het voorjaar of in de zomer. Zo eenvoudig is dat. Het gaat erom wat je te eten geeft. Is dat je vlees, of is dat je Geest. Waar geef je aandacht aan, want waar je aandacht aan geeft dat groeit. Je kunt er niets aan doen dat het groeit, wel hoe het groeit.

Geef het te eten, bemest het, verzorg en koester het. Dan gaat de vrucht van de Geest steeds meer zichtbaar worden in je leven. Maar doe je dat niet, dan komen de begeerten van het vlees weer naar boven en zit je weer op de verkeerde weg. Als dat gebeurt, geen paniek, je bent nog niet verloren, bekeer je, belijd je zonde en geef je vrucht weer water. Is het zo eenvoudig? Ja, zo eenvoudig is het.

We hebben het met elkaar allemaal veel te moeilijk gemaakt. God wil het in en door ons doen, beiden het willen en het werken (Fil.2:13) We moeten Hem dus de ruimte geven en Zijn gang laten gaan. En merk je dat je in de verleiding komt, vlucht er dan vandaan. Het is al te makkelijk om de duivel er de schuld van te geven, maar die hoeven we alleen maar te weerstaan en dan zal Hij van ons vlieden, vluchten, in de Naam van Jezus.

Dus berg je hamer en spijkers maar weer op en ga aan de slag met het voeden van het goede, Het Goede, de Heilige Geest in jou, dan ga je die vrucht zien en merk je, na verloop van tijd, dat je vlees gekruisigd is. Simpel he?

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar ‘Op weg met de Bijbel, op Groot Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Geen woorden, maar daden

Leave a comment Standard

Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. 1Joh.3:18 (HSV)

Lezen: 1 Joh.3:18-24

Wist je niet, he? Dat de slogan van Feijenoord gewoon uit de Bijbel kwam. Niet zo zeer letterlijk, dan wel de strekking. Jacobus zegt het en Johannes ook al. Want praatjes vullen geen gaatjes, het gaat om het doen. Liefde betekent actie, liefde is actie. Komende donderdag is het Valentijnsdag, de dag dat mensen hun liefde voor anderen laten blijken. Wat je daar ook van vindt, het kan een dag zijn om het evangelie uit te dragen. Jesus is my Valentine, hoor je wel zeggen, want als er iemand is die liefde omzette in actie, dan was het Jezus wel. Hij zei niet alleen tegen de Vader dat Hij zou gaan, Hij ging ook daadwerkelijk en gisteren zagen we al dat het Zijn liefde voor ons was, die Hem aan het kruis vasthield.

Maar nu ligt de bal dus bij ons. Want zoals God de wereld lief heeft, zo mogen wij die ook lief hebben en niet veroordelen, zoals in Joh.3:17 staat, want dat deed Jezus ook niet. Als je met mensen in contact komt om met hen over het evangelie te praten, dan word je vaak geconfronteerd met vooringenomenheid, maar ook door beschadigingen omdat de kerkmensen een mening hebben over anderen en hen veroordelen. En we zijn daar zelf ook mee begiftigd, zo niet vergiftigd. Maar de Here Jezus oordeelde alleen de religieuze geesten, die mensen regeltjes en wetje wilden opleggen, waardoor ze nooit bij God konden komen, omdat ze niet aan de eis voldeden. Maar, halleluja, wij hoeven aan geen enkele eis te voldoen om gered te worden, het is enkel en alleen de genade van God. Dat is toch geweldig. De boodschap van het Goede Nieuws is dat God niet meer boos is. Al Zijn toorn, Zijn boosheid over de zonde is op Jezus terecht gekomen,opdat wij vrij van de toorn zouden zijn. En enkel en alleen Hem aannemen is genoeg om van te leven en te sterven.

Daarom is evangeliseren helemaal niet moeilijk omdat we dat niet uit hoeven leggen zodat mensen het begrijpen met hun verstand, we moeten hun hart raken, zodat ze verliefd worden op Jezus. En niemand wordt verliefd met zijn hoofd, maar wel met zijn hart. Daarom is een hartje ook het symbool van de liefde en niet een hoofdje 🙂

Dus zet liefde om in actie en vertel de mensen om je heen het goede nieuws, iedereen die in Jezus gelooft gaat niet verloren maar ontvangt eeuwig leven, ter plekke, op hetzelfde moment. Dat uitdelen is het ultieme gebaar van de liefde. Daar kan geen Valentijns cadeau tegen op!

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar ‘Op weg met de Bijbel, op Groot Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/