Genoeg genade

Leave a comment Standard

‘Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.’

2 Korinthe 12:9 HSV

Lezen: 2 Kor.12:7-10

Er is al heel veel gespeculeerd over wat de doorn in het vlees, waar Paulus over spreekt in dit stukje, nu eigenlijk zou zijn. De meesten houden het op een ziekte, die pijnlijk was, alsof er dorens in zijn vlees zouden zijn. Deze tekst wordt dan meteen een steunpilaar van de berustingsleer, want God genas Paulus ook niet en Zijn genade was voor hem genoeg. Maar als we de hele context lezen, dan zien we dat Paulus zo’n geweldige last had van de wettische Joden, die hem telkens maar weer achterop kwamen en probeerden wet en genade te vermengen. Dat hield hem, die tot in de derde hemel (de 7de hemel komt uit de Islam) dus voor Gods troon is opgenomen geweest, nederig te houden. Zijn evangelie prediking berustte niet op zijn eigen kunnen en kracht, maar op de kracht Gods. Want zelf kon hij het niet, toen hij dat probeerde op de berg in Athene, liep het faliekant mis, waardoor hij besloot in Korinthe niets anders te weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd en dat evangelie te verkondigen met betoon van Geest en Kracht.

Wanneer we dus roemen in onze zwakheden, is dat om Hem Zijn werk in ons te laten doen. Ik zeg altijd als je denkt het niet te kunnen is dat de grootste bekwaamheid, die God je geeft, want dan kan Hij door ons heen werken. En dan hebben we genoeg aan Zijn genade. Want alles wat we zelf meebrengen is ballast, drek schrijft Pauls (Fil.3:7) en verhindert de genade. Daarom is zijn genade ons genoeg.

Dus denk niet vroom te zijn door niet achter je genezing aan te gaan, door deze tekst daarvoor te misbruiken, je zou je wonder kunnen missen! Blijf erachter aan gaan, zoals de weduwe deed bij de onrechtvaardige rechter. Wees vastbesloten als de bloed-vloeiende vrouw, die zelf de manier waarop ze zou genezen bepaalde: als ik maar de slip van Zijn mantel aanraak…. en laat je door niemand de mond snoeren, zoals men bij Bartiméus probeerde. Juist daardoor riep Hij des te harder en deed hij een beroep op de Here Jezus. Blijf volharden.

Om te sterven hebben we genoeg aan Zijn genade, en om effectief in Zijn Koninkrijk te zijn moeten we onze zwakheid erkennen, want pas dan, als we dorst hebben en arm van geest zijn is er ruimte voor de Heilige Geest om in en door ons, Zijn werk te doen. Als ik zwak ben, dan ben ik (Hij, Die in mij is, sterk, sterker dan hij, die in de wereld is!

—————————————————-—————————————————————

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Gaat het dit jaar wel lukken. Courage (terug) in de top 1008. Stem vandaag! https://www.grootnieuwsradio.nl/top1008/stem

* Wil je ons steunen? Dat kan eenvoudig: https://bunq.me/helponsoogsten

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Goed einde

Leave a comment Standard

‘Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade.’

Handelingen 20:24 HSV

Lezen: Handelingen 20:17-32

Paulus is onderweg naar Jeruzalem en hij weet dat hij daar gevangen genomen zal worden en waarschijnlijk ter dood gebracht. Hij wil de ouderlingen van Efeze nog wel spreken en bemoedigen, maar wil ook weer geen tijd verdoen, daarom laat hij hen halen. En uit zijn redevoering, preek, zo je wilt, aan hen, komt onze tekst van vandaag. Eentje die best wel heftig is, als je die op jezelf toepast. Want hij zegt, in de wetenschap wat hem allemaal te wachten staat, dat hij zijn leven niet meer kostbaar acht, voor zichzelf, maar dat hij eigenlijk alles op wil geven om maar te kunnen getuigen van de Evangelie van Gods genade. Dat is stevige kost. Dat is Asia Bibi, vandaag de dag. Weten dat het je leven kan kosten en toch trouw blijven aan de Here Jezus. Als je je geloof afzweert blijf je leven, zo niet dan wacht de dood. Zijn wij bereid om ons leven op te geven om maar het evangelie te kunnen verkondigen. Maken we ons nergens zorgen over, als we maar aan onze roeping kunnen beantwoorden?

Het evangelie, de kerk, groeit het hardst daar waar verdrukking is, de vervolgde kerk bidt voor de vrije kerk, omdat hier de kerken leeglopen, hier geloven ons niets kost en het dan ook maar niet de moeite waard lijkt. Je kent die gebeden wel, die men opzendt dat we blij zijn in vrijheid te mogen samenkomen en zo, maar als je de kerk wilt laten groeien moet er eigenlijk vervolging zijn. Want dan blijven de echte christenen over, hen die het iets waard is, zelfs hun leven. ‘Ik kan ook geloven buiten de kerk’, hoor ik dan mensen zeggen. Vast wel, maar ben je nog net zo in vuur en vlam voor Jezus als in het begin? In het Alpha boekje van Nicky Gumble staat dat mooie verhaal van die oude man die op bezoek komt bij de jonge gelovige, die hij al een aantal keren had gemist in de kerk. Hij zegt niets, maar haalt een kooltje uit het vuur en legt dat ernaast. Het is heel snel gedoofd. Dan legt hij het weer in het vuur en het brandt weer even fel als voorheen. We hebben elkaar nodig om elkaar aan te vuren, omhoog te houden, te bemoedigen, samen de strijd aan te gaan, als het moeilijk wordt.

Gebed: Heer, Ik kies ervoor om me nergens zorgen om te maken en acht mijn leven niet kostbaar voor mezelf opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade.’

—————————————————-—————————————————————

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Gaat het dit jaar wel lukken. Courage (terug) in de top 1008. Stem vandaag! https://www.grootnieuwsradio.nl/top1008/stem

* Wil je ons steunen? Dat kan eenvoudig: https://bunq.me/helponsoogsten

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Kinderen van God

Comment 1 Standard

‘Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.’

‭‭1 Johannes‬ ‭3:1‬ ‭HSV‬‬

Lezen: 1Joh.3:1-17

Het grootste wonder wat er gebeurt in een mensenleven is de transformatie van kinderen van de duisternis naar kinderen van het Licht. Want we zijn pas kinderen van 1 Vader, als we Hem, de Here Jezus hebben aangenomen (Joh.1:12) Pas na onze bekering verandert onze status in Kinderen van God. Nu zijn er nog steeds hordes mensen, die zich deze status niet durven aanmeten. Want je zou toch eens met een ingebeelde hemel naar de hel kunnen gaan. Ze beseffen niet hoe groot het aanbod van Gods genade is. En als je jezelf nog geen kind van God weet, bekommer je je ook niet over de erfenis die je krijgt en je status als zoon (sorry dames, jullie zijn ook zoon) Een zoon trad op zijn dertigste in de voetsporen van zijn vader om het bedrijf over te nemen. Op dat moment had je de zeggenschap, de autoriteit, die de vader ook had. Dochters hadden die niet, die mochten alleen maar trouwen en kinderen baren. Dus Zonen van de Allerhoogste hebben de autoriteit, hier op aarde, om de werken van de Zoon, Die dat ook op Zijn dertigste kreeg, te doen en zelfs meer dan dat.

Daarom noemt de wereld ons hemelfietsers, want die snappen dat niet, die trekken hun wenkbrauwen op en denken: die zijn gek. Gelukkig wel ja. Want het is natuurlijk onbegrijpelijk dat de Here God naar mij heeft omgekeken. Maar prijs de Heer, ik ben een Kind van God, een koninklijk kind, door de Vader bemind, diep geliefd en gewenst. Niet meer een zondaar, gered uit genade, nee mijn status is Zoon van de Allerhoogste, de levende God. Wanneer we dat gaan beseffen, en onze tegenstander, de duivel, wil dat niet, dan gaan we bidden en handelen in autoriteit, met gezag en macht, want die hebben we over de gehele legermacht van de vijand gekregen. Leg de Calimero-geest af (Zijn zijn groot en ik ben klein) en neem de Geest van het Zoonschap aan en ga de werken doe, die Jezus deed. Daar wacht de hele schepping op, als in barensnood, op het openbaar worden van de Zonen Gods, jij en ik dus!

—————————————————-—————————————————————

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Gaat het dit jaar wel lukken. Courage (terug) in de top 1008. Stem vandaag! https://www.grootnieuwsradio.nl/top1008/stem

* Wil je ons steunen? Dat kan eenvoudig: https://bunq.me/helponsoogsten

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Goede gezondheid

Leave a comment Standard

‘Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.’

‭‭3 Johannes‬ ‭1:2‬ ‭HSV‬‬

Lezen:3Johannes 1:2-8

Johannes schrijft een brief aan een van zijn beste vrienden, Gajus. Gajus werd door Paulus gedoopt en gediscipeld en was een medearbeider, medestrijder geworden van de apostelen in de verspreiding can het evangelie.

In deze aanhef zien we dat God niet alleen maar in onze ziel en geest is geïnteresseerd, maar ook in ons lichamelijk welzijn. Dat wordt nogal eens, ook in de kerk, onderbelicht, omdat het een invloed is van het Griekse denken, waar het lichaam ondergeschikt is aan de geest. Maar God is geïnteresseerd in ons hele zijn, onze hele gesteldheid. Dus zeker in onze lichamelijke gezondheid. Waarom zou de Here Jezus dan zovelen hebben genezen, als het God zou koud laten? En als ziekte van God komt, zoals je nog wel eens hoort zeggen, dan had Jezus een probleem met Zijn Vader, want Hij genas alle zieken en alle kwalen. Maar Hij zei: Ik doe niets wat ik de Vader niet heb zien doen.

En wij, gelovigen, christenen, gezalfden met de Heilige Geest hebben de opdracht, ja je leest het goed, de opdracht. om te genezen. Niet te bidden voor genezing. Nee, in Math.10:8 zegt de Here Jezus dat we de zieken moeten genezen, de melaatsen reinigen, de doden opwekken en de demonen uit te drijven. Het is dus geen optie, maar een opdracht. Niet alleen aan de toenmalige discipelen, maar aan alle discipelen. En door de Heilige Geest in ons maakt Hij ons daartoe bekwaam. Want we bidden niet tot de God Die boven is, maar spreken, in geloof, door de God, Die in ons is, de Heilige Geest

Ik schreef het al van de week: goddelijke genezing is voor de ongelovigen, goddelijke gezondheid voor de gelovigen. Wij mogen hier dus van uitdelen, aan de mensen, Gods liefde voor hen laten zien. En daardoor de weg openen voor een relatie met Hem. Dat is waar we mensen voor toerusten en waarin we hen in zien uitstappen. Hoe geweldig is dat?!

Als je met mensen in gesprek raakt gaat het 9 van de 10 keer over het weer en daarna over hun gezondheid. Wat geeft dat perspectief om uit te stappen en te vragen of je voor hen mag bidden! Je zult net zo verwonderd staan als de mensen zelf dat God ook jou wil gebruiken! Want Hij wil iedereen gebruiken. Hij zoekt geen mensen die bekwaam zijn, maar mensen die bereid zijn. En Hij beloofde ons dat we tenminste dezelfde werken zouden doen als Hij.

We zijn aan het onderzoeken of er behoefte is om volgend jaar in de Alblasserwaard een meerdaagse training te houden over genezing en bevrijding, waarin we niet alleen de zaak theoretisch behandelen, maar ook de praktijk gaan doen. Als je interesse hebt, dan hoor ik dat graag, stuur een berichtje naar info@arbeidersindeoogst.nl.

God is geïnteresseerd in jou als geheel, Hij wil dat het ons in alles goed gaat, naar ziel, geest en lichaam. Dat mogen we ontvangen en uitdelen, iedere dag weer opnieuw. Dat is toch geweldig?!

Bergen verzetten

Comment 1 Standard

Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u: Als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen.  Matteus 21:21-22 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Mat. 21:18-21

Als je het verhaal leest, van de verdorde vijgenboom in de versie van Markus, dan lees je daar dat ze de volgende dag pas zien dat de boom verdord is. Dat komt omdat Matheus niet zo gedetailleerd schrijft als Markus. Er zijn mensen die denken dat Markus evangelie het eerst was wat opgetekend werd. Alle verhalen van Markus vind je namelijk in de andere twee synoptische evangeliën Mattheus en Lukas. Zij zouden dan uit dat van Markus hebben geput en toegevoegd en hier en daar op hun manier verteld. Mattheus heeft haast, hij snelt door de verhalen heen, terwijl Markus minder vertelt, maar wel met meer detail. Maar dat even terzijde.

De strekking van het verhaal is hetzelfde. Als we geloven is niets meer onmogelijk. En ik geloof dat. Maar waarom zien we daar dan zo weinig van? Omdat we geen geloof (meer) hebben. Zodra we alles gaan beredeneren, gaat het geloof weg. Hoe kan het dat zo’n vijgenboom verdort? Omdat onze woorden kracht hebben. En nu kun je zeggen, dat dit de Here Jezus was, maar vergeet niet, nooit, dat al de dingen die Hij deed, dat niet deed als de Zoon van God, maar als de Zoon des mensen! Vervuld met de Heilige Geest. Daarom hebben wij ook zo de Heilige Geest nodig, willen we dezelfde dingen, en meer kunnen doen, die Jezus ook deed en die Hij ons belooft heeft om te doen (Joh.14:12)

Als we niet in geloof bidden, krijgen we ook niet. We bidden soms zo slap, Here wilt U, terwijl Hij ons opgedragen heeft om het te doen, in onze autoriteit als Zonen van God. Jezus sprak tot de boom met geloof en autoriteit en Hij zegt dat wij dat op dezelfde manier moeten doen. Dan moet alles wat uit het rijk der duisternis komt wijken voor ons, die het Licht der wereld zijn. Laat je nooit koeioneren door mensen die zeggen dat dit allemaal van vroeger was, Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. En als wij geloof hebben, kunnen we bergen verzetten, worden we geestelijke krachtpatsers en is er niks, maar dan ook niks meer onmogelijk. Laten we daar naar gaan leven en handelen, in de kracht van de Heilige Geest. Sta op en schitter en geloof en zie bergen wijken voor de machtige Naam van Jezus, door jou uitgesproken, in geloof!

Een kruis door het kruis

Comment 1 Standard

Ik doe de genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.  Galaten 2:21 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Galaten 2:15-21

Als je regelmatig mijn Opfrisser leest, dan weet je dat ik een genadeprediker ben, maar dat ik zeer zeker ook Gods wet hoog acht, als de bescherming voor ons leven en onze ziel. Maar niet om daar ook maar een greintje toe te voegen aan onze redding, maar uit dankbaarheid voor het volbrachte werk van de Here Jezus, uit liefde.

In de Galaten-brief weert Paulus zich ook stellig tegen de vermenging van Wet en Genade. Joodse gelovigen waren in Galatie gekomen en verkondigden dat de christenen uit de heidenen de Joodse wetten en gebruiken moesten houden om tot volledig behoud te komen. En de mensen lieten hun oren er naar hangen en er waren er zelfs die zich ritueel lieten besnijden…. Paulus is woedend als hij dat hoort. Wie heeft jullie betoverd?, vraagt hij zich af. En als slot op zijn relaas, na dat mooie vers 20, dat zegt dat we met Christus gekruisigd zijn (gestorven) maar toch leven, niet meer wijzelf, maar Hij in ons. En voor zover we nog in het vlees leven, leven we door het geloof in de God, Die ons heeft liefgehad, komt onze dagtekst. En dat is een stevige, een duidelijke, niet mis te verstane. Want als er gerechtigheid te behalen zou zijn door de wet te houden, alle regels en geboden uit het Oude Testament, dan zou Jezus voor niets gestorven zijn, een kruis door het kruis dus. Volkomen onnodig. Dat haal je toch niet in je hoofd, zeker. Het toppunt, het summum van liefde, dat God ons zo lief had, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, omdat een ieder, die in Hem gelooft, niet meer en niet minder, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Doe daar dus niets aan af en voeg er zeker niets aan toe. Jammergenoeg kom je het iedere dag tegen, ook onder mijn mede-evangelisten. Nee, zeggen ze, dit is niet het volledige evangelie, je moet je ook laten dopen, anders geldt het niet. Want Petrus zegt in Hand. 2 vers 38 dat je je moet bekeren, je laten dopen en dan zul je de Heilige Geest ontvangen. Dus dat zondaarsgebed wat jij de mensen laat bidden heeft geen nut… ze zijn daarmee niet gered. Ik denk toch dat de Here Jezus het beter weet dan wie dan ook 🙂 En natuurlijk is de doop belangrijk, omdat je dan met Christus ook begraven en opgestaan bent in dat nieuwe leven, maar om gered te zijn is geloof genoeg en Gods genade. Want ook hierdoor voeg je iets toe aan de genade, wat mensen moeten doen voor hun behoud. En hoe evangelisch de (volwassen) doop ook is, zo wordt het toch weer wet!

Ik hou me daar verre van. Gods genade is genoeg om van te leven en voor te sterven. Al het andere is, ik herhaal het, dwaalleer! Want ook dan stel je dat het offer van Christus niet genoeg is en zet je toch een kruis door het kruis. Ik ben misschien wel fel, maar zo is het zoals ik het in Gods Woord lees. Vermeng genade nooit met wet, zelfs niet met doopwater, want dan zou Jezus tevergeefs zijn gestorven, dat haal je toch niet in je hoofd?

————————————————-—————————————————————

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Gaat het dit jaar wel lukken. Courage (terug) in de top 1008. Stem vandaag! https://www.grootnieuwsradio.nl/top1008/stem

* Wil je ons steunen? Dat kan eenvoudig: https://bunq.me/helponsoogsten

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Bronnen van heil

Leave a comment Standard

U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Op die dag zult u zeggen: Dank de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken, roep in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is.  Jesaja 12:1-4 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jesaja 12:1-6

Water is, net als vuur, wind en olie, een beeld van de Heilige Geest in Gods Woord. Water putten uit de bronnen van het heil slaat dan ook op het werk van de Heilige Geest. Want door het verlossende werk van de Here Jezus staat deze bron van redding voor ons ter beschikking. En dat mogen we met vreugde doen. Want ook vreugde hoort bij het werk van de Geest. Want het kenmerk van Gods Koninkrijk is vreugde in de Heilige Geest, leert Rom.14:17 ons. Daarom zie je vaak dat wanneer mensen door de Geest worden aangeraakt, zij beginnen te lachen, onbedaarlijk soms, de slappe lach. Sommigen storen zich daaraan, maar laat je niet misleiden door religieuze geesten, want de religieuze geest weerstaat altijd de Heilige Geest.

Want er is reden om te lachen, om blij te zijn, om je te verheugen. Want er is afgerekend met onze schuld, onze zondelast, en er staan bronnen van heil, genezing, bevrijding en redding tot onze beschikking.

Onze God is een God van overvloed, Hij heeft Zijn Geest niet met mate gegeven, maar uitgestort, als een nimmer aflatende waterval. En wat ga je dan doen, als je zo vol bent van de Geest? Precies, dan ga je overlopen van dankbaarheid, Zijn Naam aanroepen en Zijn daden onder de volken bekend maken. Het kan niet zo zijn dat we vol zijn van de Geest en nooit spreken over de redding die je hebt ervaren. De eerste tekenen, die er op duiden dat je vo bent van de Geest is dat je kracht hebt ontvangen om getuigen te zijn (Hand.1:8) Eigenlijk vind ik dat een nog groter bewijs van vol zijn, gedoopt zijn in de Geest, dan het spreken in tongen.

Ook Hand. 13:52 spreekt van vervuld worden met de Heilige Geest en met blijdschap. En dat mogen we we, ons verheugen dat we water kunnen putten uit die nooit opdrogende bron. We zien vandaag aan de dag de gevolgen van de droogte, die nog steeds maar voortduurt. Sommige rivieren zijn niet meer bevaarbaar en moet de aanlevering van grondstoffen over land geschieden, wat duurder is en slechter voor het milieu.

Zorg dat je altijd aangesloten bent op die Bron, de Heilige Geest, dat je niet droog komt te staan. En hoe meer je uitdeelt, hoe harder het gaat stromen. Werk samen met de Heilige Geest, doe Hem geen verdriet, maar stel je open en laat je door Hem gebruiken voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Dan is iedere dag weer een avontuur!

—————————————————-—————————————————————

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Gaat het dit jaar wel lukken. Courage (terug) in de top 1008. Stem vandaag! https://www.grootnieuwsradio.nl/top1008/stem

* Wil je ons steunen? Dat kan eenvoudig: https://bunq.me/helponsoogsten

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Vernieuwing van denken

Comments 2 Standard

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.  Romeinen 12: 2 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Rom.1:1-8

We hebben en een metamorfose nodig, een ‘make-over’ en wel in ons denken. Metamorfose, dat is wat er staat bij verandering. Totaal anders zijn dan de wereld. Natuurlijk heeft dat te maken dat we ons niet moeten inlaten met de zondige praktijken, die men in de wereld doet, maar het heeft ook te maken met je denken.

Dat is geestelijke strijd, want die vindt vaak plaats in onze gedachten. Deze tekst laat zo mooi zien wat God voor plannen met ons heeft: het goede, welbehaaglijke (voor God) en het volmaakte, met minder hoeven we dus geen genoegen te nemen. Dat is al verandering 1 in ons denken.

We denken dat we nederig zijn als we sober en ingetogen leven, maar God heeft het beste met je voor en ook voor je klaarliggen. De beste partner, de beste gezondheid, het beste van noem maar op. Want we zijn Zijn kinderen. Of koop jij ook troep voor je kinderen om ze mee te laten spelen? Ouwe, afgetrapte rommel? Nee toch? Zo wil onze hemelse Vader dat ook niet voor ons, Zijn kinderen. Dus geeft God ook geen ziekte als je hebt gezondigd, als straf. Ziekte kan wel een gevolg van de zonde zijn, omdat je buiten Zijn beschermende Handen bent gekomen en daardoor een open deur hebt waardoor je de ziektemachten hebt uitgenodigd, maar die komen nooit van God. Hij wil het beste voor Zijn kinderen. Dus sluit die deur, bekeer je van de zonde, neem Zijn genade en vergeving aan en stuur de ziekte weg in Jezus Naam. Iemand zei laatst; Goddelijke genezing is voor de ongelovigen, goddelijke gezondheid is voor de gelovigen en ik denk dat daar een grote kern van waarheid in zit. Maar we hebben ook niet overal het antwoord op, hou me ten goede.

Van veel dingen weten we het gewoon niet, en moeten we het mysterie ook het mysterie laten zijn. Maar dit mogen we wel weten: Gods plannen zijn goed met ons! Dat is dus je denken vernieuwen. Niet denken als de wereld, die maar vindt dat God er een zooitje van maakt in de wereld, terwijl die wereld zelf niets met God of gebod te maken wil hebben, lekker makkelijk. Nee, God is goed en juist als we dat niet ervaren kunnen we dat proclameren, God IS goed en Hij heeft een geweldig plan met ons leven. Tof he?

—————————————————-—————————————————————

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Gaat het dit jaar wel lukken. Courage (terug) in de top 1008. Stem vandaag! https://www.grootnieuwsradio.nl/top1008/stem

* Wil je ons steunen? Dat kan eenvoudig: https://bunq.me/helponsoogsten

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Genade en waarheid

Leave a comment Standard

‘En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.’ Johannes 1:14 HSV

Lezen: Joh.1:1-18

Wat kan Johannes mooi schrijven als hij het over zijn geliefde Heiland heeft. Na al die jaren, het Johannes evangelie is van de vier het laatst geschreven, is hij nog steeds vol liefde over de Here Jezus. Hij en Jezus hadden een aparte relatie. Hij noemt zichzelf ‘de apostel, die Jezus liefhad’ omdat hij zo bescheiden is zijn eigen naam niet te noemen.

In het eerste gedeelte van het eerste hoofdstuk van zijn evangelie lijkt hij haast filosofisch. Het Woord dat vlees geworden is, dat slaat natuurlijk op de Here Jezus en Die heeft onder ons gewoond, Zijn tenten opgeslagen, getabernakeld, zeg maar. Zoals de HERE Here bij Zijn volk woonde, zo woonde Jezus onder de mensen. Alleen niet met een tent en een voorhangsel, nee, gewoon een mens, zoals jij en ik,, ons in alles gelijk geworden, uitgezonderd de zonde. En wie er oog voor had, heeft., in de Here Jezus, Gods heerlijkheid (kabod) gezien, de heerlijkheid van God, die vroeger alleen in de Ark was, was op Jezus, omdat Hij Zijn eniggeboren Zoon was. En Hij was vol van genade en waarheid.

Tegenwoordig slaan mensen je met de ‘waarheid’ om de oren. Je moet je hieraan houden, je moet je daaraan houden en doe je dat niet…. hel en verdoemenis. Maar bij de Here Jezus staat de genade voorop. Lees maar eens Zijn gesprekken na, met Nicodemus, met de Samaritaanse vrouw, met de, op heterdaad betrapte, overspelige vrouw, geen woord van verwijt. Geen afwijzing, alleen maar wenken, kom maar bij Mij. Dat is de waarheid van het evangelie. Je hoeft nergens aan te voldoen, je hoeft alleen maar te komen en Hem aan te nemen (vers 12) om een kind van God te worden. Iedereen, die leert dat er meer nodig is, verkondigt een vals evangelie. Alleen genade, genade en nog eens genade. Je hoeft je niet te laten dopen om gered te worden, of een goed discipel te zijn, de sjabbat te houden of alle andere geboden en feesten, dat is een leugen! Je hoeft alleen maar de Here Jezus aan te nemen, Zijn Naam aan te roepen. Iedereen die een ander evangelie verkondigt is vervloekt, zegt Paulus en dat is best heftig, maar het is wel zo. Voeg niets aan de genade toe, want je haalt af van het offer van Jezus bloed. Hoed je voor mensen die dat leren. Natuurlijk zal die genade zijn uitwerking hebben in je leven, maar draai het niet om. Natuurlijk is het goed om je, op grond van je geloof, door onderdompeling te laten dopen, maar het is absoluut geen voorwaarde voor redding.. alleen door genade, en dat, en dat alleen is de Waarheid, waar Jezus voor staat. En wij met Hem

—————————————————-—————————————————————

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Gaat het dit jaar wel lukken. Courage (terug) in de top 1008. Stem vandaag! https://www.grootnieuwsradio.nl/top1008/stem

* Wil je ons steunen? Dat kan eenvoudig: https://bunq.me/helponsoogsten

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/