Volbracht

Leave a comment Standard

Mijn ziel, keer terug tot uw rust, want de HEERE is goed voor u geweest. Ja, U, HEERE, hebt mijn ziel immers gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van struikelen. Ik zal wandelen voor het aangezicht van de HEERE in de landen der levenden. Psalmen 116:7-9

Lezen: Psalm 116

Afgelopen week ging de les in Operatie Sneeuwbal, de Bovennatuurlijke Discipelschap training, die we online houden, over het geven van je getuigenis. Kort, bondig en krachtig. Hoe was het voor je Jezus leerde kennen, hoe heb je Hem leren kennen en wat heeft dat in je leven gedaan. Max drie minuten. Een goede training voor een ieder van ons, die immers altijd bereid moeten zijn om rekenschap af te leggen van de Hoop, Die in ons is. Probeer het maar eens….

Ook deze mooie Psalm kan je als een getuigenis zien. In feite zelfs twee keer. Vers 1 tot 9 is er een en het tweede gedeelte ook. Reden dat de mensen die de Septuagint en de Vulgaat (de eerste is de griekse vertaling, de tweede de Latijnse, hier twee aparte psalmen van hebben gemaakt. Maar dat terzijde.

De onbekende schrijver laat zien wat het voor hem betekent heeft dat God hem heeft verlost uit de hand van zijn vijanden. Zelfs van de banden van de dood. En ons tekstgedeelte van vandaag zegt tegen zijn ziel dat hij rustig moet zijn, omdat God hem heeft gered van de dood, zijn ogen van granen en zijn voet voor struikelen heeft bewaard.

De Naardense Bijbelvertaling gebruikt hier het woordje volbracht. En dit brengt ons meteen in de stille week, bij Golgotha, waar Jezus dit uitriep. Het is volbracht! Er hoeft dus niets meer aan toegevoegd te worden. Daarom kunnen we in de rust zijn en nergens meer bang voor. Want door het volbrachte werk aan het kruis kunnen we de zekerheid van het geloof ontvangen, zonder inspanning, uit genade. Dan kunnen we wandelen voor het aangezicht van de HERE, dat duidt op intimiteit, relatie met Hem, zoals Adam met God wandelde in de Hof, voor de zondeval. Dus de relatie is hersteld!

Alles staat en valt dus met de relatie, de liefdesrelatie die Vader God met Zijn kinderen wil hebben. Dan kunnen we zingen zoals dat zo mooi in de oude berijming staat:

God heb ik lief; want die getrouwe HEER
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Als dat geen mooi getuigenis is, dan weet ik het niet meer. Maar je moet dat wel laten horen natuurlijk….

—————————————Advertenties———————————————
Het nieuwe event Schatzoeken is gepland op 3 April. a.s. ‘Stille zaterdag’, maar we hebben niet de intentie om er een stille zaterdag van te maken! Want deze dag voor Pasen gaan we het Koninkrijk demonstreren in Woorden, het evangelie brengen; werken, mensen verrassen met een leuke attentie en wonderen, de bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Kijk hier naar een filmpje erover en deel dat zo veel mogelijk: https://youtu.be/xnsUz84Z33o
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-pasen-131952350031
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Smetteloos Lam

Leave a comment Standard

Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen! — Hebreeen 9:13-14

Lezen: Hebr.9:11-28

God en zonde kunnen niet samen. Ik vergelijk dat wel eens, als ik iemand het evangelie uitleg, met twee magneten. Als je die tegenover elkaar legt, stoten ze elkaar af. Zo kan een zondig mens nooit in de nabijheid van een heilige God komen, missen we Zijn heerlijkheid.

Daarom was er iets nodig om de zonde weg te wassen. In het Oude Testamant was dat het bloed van (onschuldige) stieren en bokken, die werden geslacht. Het leven, dat in het bloed zit van deze dieren, werd geofferd en de mensen kregen, symbolisch, dat leven. Maar het was een schaduw van wat komen moest. Want dit moest telkens weer gebeuren, sowieso op Yom Kipoer, de Grote Verzoendag.

Maar toen kwam Jezus, het Lam, dat de zonde van de wereld wegneemt, zoals Zijn neef Johannes had geprofeteerd. En Hij was het volmaakte offer. Een dier wat geofferd werd moest smetteloos zijn, geen mankement, zelfs geen vlekje mocht eraan zitten. Jezus was het smetteloos Lam, Die Zichzelf gaf, door de Heilige Geest, eenmalig en volkomen, opdat iedereen, die in Hem gelooft, heilig en smetteloos voor God kan staan, gewassen en gereinigd, volkomen schoon, geen spatje meer van te vinden. En zelfs die gasten van CSI vinden daar geen spoor meer van terug,

O, hoe wonderbaar is Jezus bloed, de duivelse macht is verbroken door Zijn kracht, o hoe wonderbaar is Jezus bloed, (Opwekking 2)

En daardoor wordt ons geweten gereinigd van dode werken en kunnen we de levende God dienen. Met liefde, met ontzag, maar ook met intimiteit, omdat we, zonder schroom, zomaar de troonzaal kunnen binnenhuppelen, zoals een kind dat bij de Vader doet en bij Hem op schoot kruipen en luisteren aan Zijn hart hoe die onze naam tikt. Zo intiem wil Vader God met ons zijn en dat kan, door het kostbare offer van Zijn Zoon, Jezus, aan het kruis. Daarom noemen we deze week de stille week, omdat je er stil van wordt, van dat ontzagwekkende wonder van het kruis, maar ook omdat je in juichen uitbarst, omdat we vrij zijn van de zondelast, die Hij voor eeuwig en altijd heeft weggenomen en er dus geen veroordeling meer is, voor wie in Christus Jezus zijn! Halleluja!

—————————————Advertenties———————————————
Het nieuwe event Schatzoeken is gepland op 3 April. a.s. ‘Stille zaterdag’, maar we hebben niet de intentie om er een stille zaterdag van te maken! Want deze dag voor Pasen gaan we het Koninkrijk demonstreren in Woorden, het evangelie brengen; werken, mensen verrassen met een leuke attentie en wonderen, de bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Kijk hier naar een filmpje erover en deel dat zo veel mogelijk: https://youtu.be/xnsUz84Z33o
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-pasen-131952350031
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Mijn God is goed!

Leave a comment Standard

U bent mijn God, daarom zal ik U loven; mijn God, ik zal U roemen. Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Psalmen 118:28-29

Lezen: Psalm 118

Psalm 118 een geweldige psalm, met messiaanse linken erin. Een koningspsalm, gezongen voor de grote Koning. Uitgeroepen bij de intocht van Jezus op een ezelsveulen, zoals we afgelopen zondag herdachten, en besluitend waar het mee beginnen is: God is goed en Zijn goedheid duurt voor eeuwig!

Maar daarna vooraf de belijdenis, niet alleen dat JHWH, de HERE, God, Ell, is, maar belangrijker nog: Mijn God, met het accent op mijn. Een bezittelijk voornaamwoord. Kunnen wij God bezitten, in die zin? Ja, want dat wil Hij zo graag! Dat wij Zijn eigendom zijn en Hij de onze. Ik ben van mijn geliefde en mijn geliefde is van mij, zingt het in Hooglied. Daarom gaf Jezus Zijn leven op Goede Vrijdag, betaalde Hij de prijs voor ieder mens en kwam het aanbod van genade voor iedereen beschikbaar. Het enige wat men hoeft te doen is het zich toe-eigenen. Is het ook voor mij? Velen worstelen nog met die vraag, mag dat zomaar? Alsof God lievelingetjes heeft en met een telefoonboek op Zijn schoot mensen aankruist en anderen doorkrast. Maar allen, die Hem aangenomen hebben heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden (Joh.1:12), dus waar wacht je nog op?

Nee, het aanbod van de genade is groot genoeg voor ieder mens dat heeft geleefd, nu leeft en nog zal leven, want Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat!

Daarom is Hij goed. Let op: er staat dat Hij goed is, niet goed doet. Wij houden van Hem om wie Hij is, niet om wat Hij doet. Hij is geen sugardaddy, die ons alles maar geeft om ons te verwennen. Nee Hij zorgt voor ons, vanuit Zijn liefde voor ons. Omdat Hij een liefdevolle Vader is. Ook al lijk je dat misschien, op dit moment, niet te merken, lijkt zelfs het tegendeel waar, dan nog zet die belijdenis juist Zijn voorziening vrij. Dat Hij goed is en dat Zijn goedheid voor eeuwig duurt. Weet je dat dit klonk uit een megakoor, met een megaband, dus met een megavolume, bij de inwijding van de tempel? En weet je wat er gebeurde? Zijn heerlijke Aanwezigheid vulde de tempel en de dienstdoende priesters konden niet meer op hun benen blijven staan.

Laten ook wij ons vandaag voegen in dit koor, in die stille week, zoals men dat wel noemt, om juist met het oog op Golgotha en het open graf in Jozefs hof, te belijden dat onze God goed is en dat Zijn goedheid voor eeuwig duurt. Wat heerlijk zal dat zijn, als we ons voegen bij het engelenkoor en Zijn heerlijke aanwezigheid ons hart vervult. Dat kan geen Corona maatregel meer verzieken, toch, dat stijgt daar ver en ver bovenuit!

WWL

Leave a comment Standard

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Johannes 14:6

Er is maar één weg om tot de Vader te komen, alle andere godsdiensten ten spijt, en dat is door Jezus. Ondanks dat velen ons willen doen geloven dat Jezus ook een weg is, zoals Boeddha of Krishna, of zelfs Mohammed, dat kunnen zijn, is dit toch wel een zeer expliciete uitspraak van de Here Jezus Zelf. Hij laat niets open, geen kiertje, voor een andere manier. Zelfs die van de wet niet, het Judaïsme. Eén weg: Jezus.

Maar Hij is ook de waarheid, omdat alle anderen afstammen van de vader der leugen, de satan zelf. Want hoe mooi andere godsdiensten ook misschien in elkaar zitten, hun bron is niet goed. Ze brengen mensen niet in de vrijheid, maar in de gevangenschap van angst en prestatie. En ik moet zeggen, dat hij ook sommige stromingen van het christendom daarmee heeft geïnjecteerd. Maar als religie tot gevangenschap en angst leidt is het niet van Jezus!

Maar Hij is ook het leven, Zoë. Want alleen door het geloof in Hem ontvangen we Leven, tot in eeuwigheid. Dat was het doel van onze Heiland, om ons leven te brengen en overvloed, terwijl de dief alleen maar gekomen is om te roven, te vernietigen en slachten (Joh.10:10) Hij maakt alles kapot, terwijl Jezus juist alles heel maakt.

Maar waarom is er dan geen andere weg? Ik vroeg dat eens aan de man van het New Age winkeltje waar wij vlak bij evangeliseerden. Stel dat er een andere manier was geweest voor God, waarbij Hij Zijn Zoon niet zo’n gruwelijke dood voor hoefde te laten sterven, denk je dan, dat Hij die niet gekozen had? Juist door het offer van de Here Jezus laat Hij zien, dat wat hij vandaag in onze dagtekst zegt, waar is. Hij baande de weg, het enige wat wij nog hoeven doen is het aannemen, in geloof, zodat we kinderen van God worden. (Joh.1:12) Heb je dat nog nooit gedaan? Ga naar http://www.gratisgeschenk.nl en doe het vandaag!

Het andere wat we moeten doen is het doorgeven aan de mensen die we liefhebben, of die God op ons pad stuurt. Want als mensen deze Weg niet bewandelen, deze Waarheid niet aannemen, ontvangen ze dat Leven ook niet…. Wij zijn misschien wel de enig Bijbel, die mensen zullen lezen. Blijf dan geen dicht boek, maar open jezelf voor Gods Geest, zodat je deze waarheid kunt delen en schaam je er niet voor, want het is de kracht Gods, tot behoud voor iedereen, die gelooft (Rom.1:16)

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

(Eerder verschenen op 2 juli 2018)

—————————————Advertenties———————————————
Het nieuwe event Schatzoeken is gepland op 3 April. a.s. ‘Stille zaterdag’, maar we hebben niet de intentie om er een stille zaterdag van te maken! Want deze dag voor Pasen gaan we het Koninkrijk demonstreren in Woorden, het evangelie brengen; werken, mensen verrassen met een leuke attentie en wonderen, de bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Kijk hier naar een filmpje erover en deel dat zo veel mogelijk: https://youtu.be/xnsUz84Z33o
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-pasen-131952350031
—————————————————————————————————
Bron: HouVersion. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Ezelsveulen

Leave a comment Standard

‘namen zij de takken van palmbomen en gingen de stad uit Hem tegemoet en riepen: Hosanna! Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van Israël!’
‭‭Johannes‬ ‭12:13‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Joh. 12: 12-19

Baruch habam, ashem Adonai! Wat een geweldige uitroep, wat een belijdenis. Je proeft de verwachting bij de mensen. Vol verwachting klopt hun hart. Jezus komt binnengereden op de rug van een ezelsveulen, daarmee de profetie van Zach. 9:9 vervullend. Zou het nu gebeuren? Zou Hij nu koning worden en de Romeinen het land uit jagen? Aan de meeste profetieën die over Hem werden gedaan kon Jezus niets aan de vervulling doen, maar met deze heeft Hij wel een handje geholpen. Hij stuurt twee van Zijn discipelen erop uit en ze krijgen gedetailleerde instructies mee: een jong, nog niet bereden, ezelsveulen. Ze vinden het daar en daar en als men vraagt wat ze aan het doen zijn, moeten ze zeggen dat de Meester het nodig heeft. En zo gebeurt het ook, tot in detail. Een woord van kennis en het is al door God Zelf voorbereid.

En dan gebeurt het. Ze komen er aan met het veulen, gooien er hun jas op, Jezus gaat zitten. Ze pakken takken van de bomen en beginnen te roepen: Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer (Psalm 118) het publiek, de massa, neemt het over en er ontstaat een opstootje, een intocht, een koning waardig. De Koning der Koningen en de Here der Heren komt Jeruzalem binnengereden, op de rug van….. een ezel. Je zou een paard verwachten, of een kameel, nee Hij komt op de rug van een ezel. Tegelijkertijd koninklijk, maar ook nederig.

Wil jij vandaag de ezel zijn, waarop Jezus binnenrijdt? Dat wil zeggen in alle nederigheid, jezelf, je naam en je positie opgeven voor de Naam van Jezus.? Waar wij komen, welke ruimte we ook betreden, we brengen Zijn Tegenwoordigheid binnen, omdat Hij in ons woont. In je klas, op je werkvloer, op visite, waar we ook zijn, de Heer gaat mee. Hij wacht niet bij de buitendeur, tenzij we Hem daar achter laten….. Hij wil met ons mee, naar die gasten die je altijd pesten, of naar die chef, die de pik op je heeft. Wees, waar je ook bent, ervan overtuigd dat Hij erbij is. Op jouw rug, rijdt Hij de ruimte binnen. Wij kunnen, waar we ook zijn, het verschil maken, niet omdat we van die krachtpatser zijn, nee, omdat we ezels zijn, die Gods Tegenwoordigheid, in iedere situatie die we meemaken, binnenbrengen. Dat maakt het verschil.

Heer, hier ben ik, ik wil een ezel zijn voor U, gebruik mij om Uw Tegenwoodigheid kenbaar te maken, in Jezus Naam

(Eerder verschenen op 3 april 2017)

—————————————Advertenties———————————————
Het nieuwe event Schatzoeken is gepland op 3 April. a.s. ‘Stille zaterdag’, maar we hebben niet de intentie om er een stille zaterdag van te maken! Want deze dag voor Pasen gaan we het Koninkrijk demonstreren in Woorden, het evangelie brengen; werken, mensen verrassen met een leuke attentie en wonderen, de bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Kijk hier naar een filmpje erover en deel dat zo veel mogelijk: https://youtu.be/xnsUz84Z33o
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-pasen-131952350031
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Lijden en verworpen

Leave a comment StandardHij zei: De Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden, en Hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden.
Lucas 9:22

Lezen: Lucas 9:18-22

Eerst is er dat heerlijke moment, Simon Petrus belijdt dat Jezus, de Messias is, de Zoon van de Levende God, maar dan begint Hij ze voor te bereiden op Zijn lijden, sterven èn opstanding. Uit Matheus versie van dit verhaal weten we dat dezelfde persoon, die vanaf dat moment Petrus heet, Hem begint te bestraffen en dat uit dezelfde mond dus nu verleiding voortkomt om dat lijden en sterven niet te laten gebeuren en Jezus de Rots dus satanas noemt.

En dan gaat Hij uitleggen dat het zo móet. Het is nodig, noodzakelijk dat de Zoon des Mensen dit allemaal moet doorstaan. Hoewel Petrus Hem dus zojuist Zoon van God noemde, noemt zij Zichzelf nu Zoon des Mensen, waarom is dat?

Omdat de zonde door een mens, Adam, de wereld is binnengekomen, moet zij ook weer door een mens uit de wereld geholpen worden. Vergis je niet, hoewel Jezus 100% Gods Zoon was, was Hij ook 100% mens. Uit Fillipenzen leren we dat Hij al het goddelijke heeft achter gelaten en de gestalte van een mens heeft aangenomen. Anders kon de betaling en de levering niet plaats vinden.

Daarom werd Hij verworpen, zoals al in Jes.53 werd voorspeld, opdat wij ons nooit meer verworpen hoeven te voelen, een van de dingen die Hij voor ons vrij zette aan het kruis. Want God verwerpt niemand, Hij wil dat alle mensen worden behouden zegt 2Petr.3:9.

Niemand hoeft zich ook verworpen te voelen, want Jezus had jou op het oog, toen Hij daar hing aan het kruis en Zijn uitroep: Mij dorst, was een dorsten naar jou!

Maar gelukkig is het niet bij Zijn dood gebleven, want hij profeteert ook over Zijn opstanding, we hebben een levende Heiland en omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen, mijn angst is weg, zoals Bill en Gloria Gaither exact 50 jaar geleden schreven.

Daarom vieren we volgende week dat het Goede Vrijdag is, maar ook Pasen, dat Hij verworpen en gedood is, maar ook is opgestaan. Daarom gaan we op ‘Stille Zaterdag’ kabaal maken in de hemelse gewesten om mensen van die Opgestane Heiland te vertellen met woorden, werken en wonderen en te demonstreren dat Hij leeft en gisteren en heden Dezelfde is, tot in eeuwigheid! Want iedereen moet weten dat Jezus Christus leeft!

—————————————Advertenties———————————————
Het nieuwe event Schatzoeken is gepland op 3 April. a.s. ‘Stille zaterdag’, maar we hebben niet de intentie om er een stille zaterdag van te maken! Want deze dag voor Pasen gaan we het Koninkrijk demonstreren in Woorden, het evangelie brengen; werken, mensen verrassen met een leuke attentie en wonderen, de bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Kijk hier naar een filmpje erover en deel dat zo veel mogelijk: https://youtu.be/xnsUz84Z33o
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-pasen-131952350031
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Trouw

Leave a comment Standard

Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vast houden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. Hebreeën‬ ‭10:23‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Hebr. 10:19-25

Een van de eigenschappen, die we aan de Here God kunnen toeschrijven is trouw. Trouw is iets wat bij vele mensen ver te zoeken is. Trouw is zelfs te koop (en dan bedoel ik niet de krant, die ontrouw is geworden aan haar beginsels) Maar de trouw van God is onwankelbaar. Wat Hij heeft beloofd, dat doet Hij en dat zal Hij ook doen. Kijk maar naar de vele beloften en profetieën in de Bijbel. Er zijn er al zo ontiegelijk veel uitgekomen. Alleen al over de geboorte en het lijden, sterven en de opstanding van de Here Jezus. Dus alle beloften over Zijn wederkomst zullen ook uit gaan komen, vast en zeker! Alleen, pas op, Hij zal komen als een dief in de nacht, voor wie Hem niet verwacht en let op de tekenen van de tijd! Want zoals zovelen, ondanks de beloften, Hem niet herkenden bij Zijn eerste komt, zo zullen ook velen versteld staan bij Zijn tweede komst. Maar dit even terzijde.

Wat Hij belooft dat doet Hij ook.

Hij heeft beloofd, dat als we de Naam van Here (Jezus) aanroepen, zullen worden gered,

Hij heeft beloofd dat we de Heilige Geest zullen ontvangen, als we daarom vragen.

Hij heeft beloofd dat we dezelfde wonderen zouden kunnen doen als Hij en zelfs nog meer.

Hij heeft beloofd dat Israel weer uit de verstrooiing zou terugkeren en het wordt voor onze ogen vervuld.

Enzovoorts, enzovoorts.

Gods is trouw, niet voor een handjevol mensen, maar voor iedereen. En zelfs als wij (aan Hem) ontrouw zijn, dan nog blijft Hij trouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet. (2Tim.2:13)

In deze wereld, waar trouw soms ver te zoeken is, is Hij de Getrouwe, die wat Hij heeft beloofd ook gaat doen. Daar mogen, kunnen, nee moeten we ons aan vast (blijven) houden. Want mensen om ons heen, hoe lief en goed ze ook zijn, het blijven mensen, die je zo kunnen laten vallen als dat in hun straatje te pas komt. Daarom roept Psalm 146 ons ook op om niet op mensen te vertrouwen en staat er in het midden van de Bijbel, Psalm 118:8 dat het beter is op de Here te vertrouwen dan op mensen.

Mensen kunnen je in de steek laten, maar als dat gebeurt, vergeef ze, maar God laat je nooit in de steek. Zelfs al ben jij ver afgedwaald: je redding is maar 1 gebed bij je vandaan! En bestaatuit vier letters: HELP. En dan komt Hij, dat heeft Hij beloofd. Wie Hem aanroept in de nood, vindt Zijn gunst (genade) oneindig groot (Psalm 86:3 OB) Doen, he?!

(eerder verschenen op 16 oktober 2018)

—————————————Advertenties———————————————
Het nieuwe event Schatzoeken is gepland op 3 April. a.s. ‘Stille zaterdag’, maar we hebben niet de intentie om er een stille zaterdag van te maken! Want deze dag voor Pasen gaan we het Koninkrijk demonstreren in Woorden, het evangelie brengen; werken, mensen verrassen met een leuke attentie en wonderen, de bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Kijk hier naar een filmpje erover en deel dat zo veel mogelijk: https://youtu.be/xnsUz84Z33o
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-pasen-131952350031
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Levend water

Leave a comment Standard

Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. — Johannes 4:13-14

Lezen: Johannes 4:1-30

Wat is het eigenlijk toch heel bijzonder: Je hebt water nodig, je loopt naar de kraan, me draaide hem open en er komt water uit. Schoon water, meteen drinkbaar, in overvloed. Het is al zo gewoon, we denken er nauwelijks nog bij na. We doen er zelfs onze behoefte in…

Hoe anders was dat in de tijd waarin deze bijbeltekst zich afspeelt. Daar moest je water putten, we lezen herhaalde malen, ook in het Oude Testament, dat er bijzondere dingen gebeuren rond de waterput. Denk aan Elieezer, die Rebecca daar vond voor Izak, en Jakob vond er zijn Rebecca. Er waren ontmoetingen, het was een plaats van samenkomst. Daarom gaat deze vrouw juist op het heetst van de dag, het zesde uur, dat is rond de middag, als de zon het hoogst staat. Blijkbaar schaamde ze zich, omdat er misschien flink over haar geroddeld werd. Ze had al 5 mannen ‘versleten’ en met wie ze nu samenwoonde was haar man niet. Dat is nu een bron van inkomsten voor bladen als Story, Prive en Weekend, maar het was toen niet anders. (Trouwens, niemand van ons koopt ze, we lezen ze allemaal bij de kapper:-)

Jezus vraagt haar om wat water voor Hem te putten, Hij was moe en had dorst. In het gesprek wat volgt wijst Hij haar op het eeuwige leven en de stromen van Levend Water, die uit de gelovigen zullen gaan stromen. Natuurlijk bedoelt Hij dat figuurlijk, maar Hij wijst op het werk van de Heilige Geest (Zie ook Joh.7:37-39). Een ieder van ons, die gelooft en in de Heilige Geest gedoopt is, heeft die stroom van Levend water in zich. en bron die nooit opdroogt en in staat is het eeuwige leven uit de delen. Wij hebben immers de ‘bediening der verzoening’ zegt Paulus in 2 Kor 5:18. Dat water blijft stromen, alleen het begint pas met stromen als je het gaat gebruiken, net zoals je pas water uit de kraan krijgt, als je die open draait. En dan nog kun je ervoor kiezen om het te laten druppelen, een beetje of helemaal open. En hoe meer je die kraan open zet, hoe meer en hoe harder het gaat stromen.

Zorg dat je aangesloten bent op het leidingnet van de Heilige Geest en begin met stromen, breng leven, genezing, redding en bevrijding op de plaats waar God je heeft gesteld. En het al nooit opraken! En het is nog gratis ook!

Deel gerust, maar zet de bron er wel bij

(Eerder verschenen op 2@ januari 2016)

—————————————Advertenties———————————————
Het nieuwe event Schatzoeken is gepland op 3 April. a.s. ‘Stille zaterdag’, maar we hebben niet de intentie om er een stille zaterdag van te maken! Want deze dag voor Pasen gaan we het Koninkrijk demonstreren in Woorden, het evangelie brengen; werken, mensen verrassen met een leuke attentie en wonderen, de bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Kijk hier naar een filmpje erover en deel dat zo veel mogelijk: https://youtu.be/xnsUz84Z33o
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-pasen-131952350031
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Wijs en dwaas

Leave a comment Standard

Het is beter te luisteren naar de bestraffing van een wijze dan dat iemand luistert naar het lied van dwazen. — Prediker 7:5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Prediker 7:1-6

Geen makkelijke tekst, vanmorgen, zoals dit hele stukje niet zo makkelijk is, het hele boek Prediker is eigenlijk niet het gemakkelijkste. Dan besluipt me de gedachte een andere tekst te nemen voor de Opfrisser van vandaag, maar dat doen we toch maar niet.

Het lijkt wel of Prediker een beetje last heeft van een herfst dip, waar veel mensen tegenwoordig last van schijnen te hebben, terwijl we toch allemaal weten dat de vreugde van de Here onze kracht is.

Maar de tekst van vandaag is eigenlijk wel makkelijker, als je, zoals de Basis Bijbel, die ik altijd voor de plaatjes bij de Opfrisser gebruik, bestraffing vertaalde met waarschuwing. In het Hebreeuws staat er ‘dreiging, geschreeuw’, wat je op zou kunnen vatten als een : ‘Hé, kijk uit!’ En als een wijs iemand dat tegen je zegt is dat beter om er naar te luisteren, dan naar een dwaas, die zich nergens iets van aantrekt en er maar op los leeft. Want, zegt de Bijbel: de dwaas zegt in zijn hart dat er geen God is (Psalm 14:1), dus van zulke mensen heb je helemaal geen advies nodig.

En dat is iets waar we wel goed over moeten nadenken. Bij wie gaan we te rade als we een moeilijke keuze moeten maken? Is dat bij mensen, die God ook kennen, de HERE vrezen, wat weer volgens Spreuken het begin van alle wijsheid is? (Spreuken 1:7) Of bij mensen die niet geloven en met God en gebod geen rekening houden?

Want wijs is als je de Here vreest en dwaas is, als je zegt dat er geen God is. Als je het zo beschouwt is de keuze van je raadgever misschien wel ontzettend belangrijk bij het nemen van moeilijke beslissingen. Zeker als die gaan over je toekomst, of leven en dood…..

Uiteraard is onze grootste en beste Raadgever de Heilige Geest, maar Hij wil gebruik maken van mensen, die om ons heen staan. En laat Hij dat nu beter kunnen door mensen die Hem ook raadplegen!

Ik weet niet, maar heb het idee, dat dit voor iemand speciaal bedoeld is vandaag, want ik wist van te voren niet hoe het zou eindigen…. Als dat zo is, doe er je voordeel mee! Gods zegen!

(Eerder verschenen op 12 november 2019)

—————————————Advertenties———————————————
Het nieuwe event Schatzoeken is gepland op 3 April. a.s. ‘Stille zaterdag’, maar we hebben niet de intentie om er een stille zaterdag van te maken! Want deze dag voor Pasen gaan we het Koninkrijk demonstreren in Woorden, het evangelie brengen; werken, mensen verrassen met een leuke attentie en wonderen, de bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Kijk hier naar een filmpje erover en deel dat zo veel mogelijk: https://youtu.be/xnsUz84Z33o
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-pasen-131952350031
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Alles is mogelijk

Leave a comment Standard

Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft. — Filippenzen 4:13 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Fil. 4:10-20

Het leven van Paulus ging niet bepaald over rozen. Dat had de Here al tegen Ananias gezegd, toen deze tegen sputterde om naar hem toe te gaan, na zijn ontmoeting met Jezus op de weg naar Damascus. ‘ want ik zal hem laten zien hoeveel hij lijden moet in Mijn Naam (Hand.9:15-16) Maar Paulus weet dat hij het allemaal niet alleen hoeft te doen. Alle ontberingen die hij heeft geleden zijn het hem waard, omdat hij een roeping op zijn leven heeft: het brengen van het bevrijdende en reddende evangelie van de Here Jezus aan de heidenen. Je zou kunnen zeggen dat het dankzij zijn bediening is, dat wij nu geloven!

Maar hij ontving ook de kracht om dat allemaal te doorstaan. Hij had een relatie met Jezus, door God, de Heilige Geest. Die woonde in Hem, Die deed hem ook al de wonderen doen, het betoon van Geest en kracht, die deed hem vele zielen winnen, maar gaf hem ook de kracht om het allemaal te doorstaan (vers 12)

Dat geldt niet alleen voor Paulus, deze tekst geldt voor ons allemaal. De NBG vertaling zegt: Ik vermag alle dingen, in Hem die mij kracht geeft en we kennen vast wel de opwekkings-versie hiervan Opwekking 122

Wat we vandaag ook tegenkomen, hoe onze omstandigheden ook zijn: Ik kan alles aan

Welke probleem ik onder ogen moet zien: ik kan alles aan

Maar wel door Christus, Die ons Kracht geeft. De originele Griekse volgorde van deze tekst luidt: Alles ik vermag in de sterk makende mij Christus.

In ons woont de Heilige Geest, Die ons in staat stelt om bovennatuurlijk op natuurlijke dingen te reageren en niet te zien op de omstandigheden, maar op God. Als we zo vandaag in gaan, met deze belijdenis, deze proclamatie op onze lippen, dan zal inderdaad; niets meer onmogelijk zijn

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

(Eerder verschenen op 28 juni 2018)

—————————————Advertenties———————————————
Het nieuwe event Schatzoeken is gepland op 3 April. a.s. ‘Stille zaterdag’, maar we hebben niet de intentie om er een stille zaterdag van te maken! Want deze dag voor Pasen gaan we het Koninkrijk demonstreren in Woorden, het evangelie brengen; werken, mensen verrassen met een leuke attentie en wonderen, de bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Kijk hier naar een filmpje erover en deel dat zo veel mogelijk: https://youtu.be/xnsUz84Z33o
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-pasen-131952350031
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws