Volkomen zalig

Leave a comment Standard

Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo’n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven.Hebreeën 7:25-26

Lezen: Hebreeen 7:11-28

Volkomen zalig, niet een beetje, nee helemaal. En dat alleen door naar God toe te komen, door de Here Jezus, want, dat zagen we eerder al, er is geen andere weg.

Want wij hebben een heilige, onschuldige, onbesmette, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven Hogepriester: Jezus Christus, de Zoon van God.

De schrijver van de brief aan de Hebreeën, volgens sommigen Paulus, vergelijkt hier de Here Jezus met een hogepriester zoals die, toen nog, de tempeldienst verrichtte. Maar na het offer van Jezus is dat niet meer nodig en zal het ook niet meer nodig zijn. Ieder offer in de tempel destijds gebracht, wees heen naar het volmaakte offer: dat van Jezus aan het kruis! Zoals ook ieder bijbels feest daar heen verwijst.

Hij maakt volkomen zalig, niet een beetje. Onze redding is volledig, niets wat wij doen kan daar ook maar iets aan toevoegen. Als dat wel het geval was, dan zou het geen genade meer zijn, maar verdienste. En er is niets te verdienen. Je ontvangt je redding niet omdat je zo goed bent, goede mensen zijn er niet en als ze er waren hadden ze geen redding nodig. We ontvangen het enkel en aleen door het volbrachte werk van Jezus.

Sommigen zeggen wel eens dat je gedoopt moet zijn om gered te zijn, maar dat klopt niet. Je wordt gered door geloof, het naderen tot God. Natuurlijk is het goed om, nadat je met Hem gestorven bent, ook begraven te worden en weer op te staan, zoals het beeld van de doop, door onderdompeling, dat zo duidelijk aangeeft. En er staat in Marcus 16, dat wie gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn, zalig zal worden, maar wie niet gelooft gaat verloren, staat er dan achter. Ik ben voorstander van het zo snel mogelijk dopen, liefst dezelfde dag nog, maar door er weer zo’n druk op te leggen wordt het weer een wet en dat kan niet de bedoeling zijn!

Jezus redt volkomen, niet een beetje. En Hij is hoog verheven, boven alle macht en kracht. Niets in de wereld kan ons van Zijn liefde scheiden, dat is toch geweldig om te weten? Wat ben ik blij met zo’n Redder en Verlosser!

(eerder verschenen op 15 september 2016)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Last dragen

Leave a comment Standard

Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. — Galaten 6:2-3

Lezen: Galaten 6:1-10

Ik moest, bij het lezen van deze tekst, meteen weer aan een van de wijze uitspraken van mijn moeder denken: ‘Als niets tot iets komt, berg je dan maar’. Nu zij er niet meer is, zijn haar uitspraken nog kostbaarder dan ze al waren. En ze had ook heel vaak gelijk. Je ziet het om je heen. Mensen krijgen een positie, ook in een gemeente, en meteen liggen trots en macht op de loer. Het spreekwoord van de sterke benen en de weelde is ook hier van toepassing.

Maar wanneer wij ons laten leiden door de Heilige Geest, waar het hier nog steeds over gaat en weten dat we alleen maar door genade behouden zijn en de dingen van en voor God kunnen doen, zijn we altijd bereid om elkaars lasten te dragen.

Het woord wat hier voor lasten is gebruikt duidt ook een zwaarte aan, zodanig als in een positie. Dat betekent dus, aan de ene kant, dat we mee moeten helpen in de gemeente Gods om daar de dingen te doen en dat niet aan de dominee, kerkenraad, voorganger of oudsten moeten overlaten. anderzijds betekent het ook dat zij niet alles alleen moeten willen doen en ook dingen uit handen geven.

Het dienen van God is niet weggelegd voor een select groepje, maar voor de hele gemeente. Efeze 4 zegt ook, dat het de taak van de vijfvoudige bediening is, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. Kortom we moeten met elkaar de klus klaren. En dat kunnen we als we beseffen dat we uit onszelf niets zijn, maar in Christus alles kunnen, door de Heilige Geest die in ons woont. En voor wie gelooft is niets onmogelijk, zei Jezus tenslotte zelf. Mat. 17:20

Dus laten we op elkaar letten, ook op oudsten en voorgangers, laten we afrekenen met trots en hoogmoed, daar ging satan aan ten onder en laten we acht slaan op elkaar, het elkaar niet moeilijker maken dan het al is, sterker nog, het elkaar lichter maken. Dat heet te werk gaan als een team: Together Eachone Achieves More: Samen bereiken, ieder van ons, meer!

(Overigens de last waar vers. 5 het over heeft is een ander woord in het Grieks en betekent vracht, lading (zoals van een schip) Zadel dus een ander niet op met de dingen die je zelf op je hals gehaald heb, zou je kunnen zeggen. Draag de gevolgen van je daden)Last dragen – Opfrisser
http://opfrisser.com/2016/02/11/last-dragen/

(Eerder verschenen op 11 februari 2016)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Vrede van binnen

Leave a comment Standard

Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit van de Naam van de HEERE, Zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. Hij zal Vrede zijn. — Micha 5:3-4 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Micha 5

Wie? De Here Jezus, waarover hier al geprofeteerd wordt. Uit vers 1 wist men koning Herodes te vertellen dat de Verlosser uit Bethlehem zou komen

Wat? Zal staan en hen (het volk) Israël weiden in de kracht van JHWH en de majesteit van Elohim

Waar? Zij zullen veilig wonen, in het beloofde land, Israël

Waarom? Israël is en blijft altijd besloten in Gods plan. Daarom is er ook altijd een strijd tegen het joodse volk, een strijd die van de duivel zelf afkomstig is

Wanneer? Deze profetie is deels vervuld bij de komst en de bediening van de Here Jezus, 2000 jaar geleden, maar zal volledig worden vervuld bij Zijn tweede komst en het 1000 jarig rijk

Waarvoor? Maar reeds nu kunnen wij het eerste van vers 4 ervaren, omdat Zijn verzoenend werk is volbracht. Wanneer we ons aan Hem overgeven als onze Heiland en Verlosser, ervaren we die diepe vrede met God. Hij is dan onze Herder die ons naar stille wateren en grazige weiden brengt (overvloed) en ons door dalen van diepe duisternis leidt.

Waartoe? De tegenstander heeft niet langer grip op ons, omdat hij verslagen is. Wanneer we dat goed beseffen en ervaren dat vrede niet iets om ons heen is, maar van binnen zit, door de Here Jezus, zijn we de gelukkigste mensen op aarde. Laten we dat dan ook uitstralen! (Bedankt Bouwe,voor het plaatje)

Gebed: De wereld is op zoek naar vrede, maar echte vrede is alleen bij U, de Vredevorst te vinden, lieve Here Jezus. Dank U wel, dat ik die diepe vrede heb ervaren en iedere dag weer opnieuw ervaar!

(eerder verschenen op 28 augustus 2014)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Groeien in genade

Leave a comment Standard

U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. — 2 Petrus 3:17-18

Lezen:  2 Petrus 3:11-18

Petrus sluit zijn tweede brief af met een waarschuwing. Nog net even tevoren heeft hij het gehad over de wederkomst van Christus. De dag dat de hemel en aarde in vuur zullen vergaan (is dus nog niet gebeurd) Nog even daarvoor deed hij de belangrijke uitspraak dat God niet talmt met de belofte, maar wacht, omdat Hij niet wil dat er mensen verloren gaan, maar dat alle mensen worden gered.

Nu wij dat dan allemaal weten, moet we op onze hoede zijn voor dwalingen van mensen, zonder norm. Die maar leren dat je alles mag en kan doen, dat je wetteloos kunt leven, omdat God toch wel vergeeft. We moeten oppassen voor allerlei ‘wind van leer’ zoals dat heet. En ons niet laten afvallen van onze eigen vastigheid. Dat wat je zeker weet uit Gods Woord en ook hebt ervaren en doorleeft.

Maar wij moeten groeien in de genade en in de kennis van onze Here en Verlosser, de Here Jezus Christus. Groeien in de genade, hoe doe je dat? Dat doe je door vanuit die genade te leven. Die kracht die ons onze zonden heeft vergeven, is ook de kracht die in ons werkt om te leven naar Gods wil. Je kunt niet uit de genade leven en maar raak zondigen. Natuurlijk hebben we allemaal onze zwakheden, maar dat mag absoluut geen dooddoenertje zijn.

God heeft ons de kracht en de mogelijkheid gegeven om te veranderen naar het beeld van Jezus. Op Hem gaan lijken zou het doel moeten zijn van iedere gelovige. Dan groei je in de kennis van Jezus. Wij, als lichaam van Christus, moeten dan toch ook op Hem gaan lijken. Doen wat Hij deed, leven zoals Hij deed, vrucht en gaven ten toon spreiden. Opdat de wereld wete dat Jezus Christus, de Zoon van God, gekomen is om het verlorenen te zoeken en het te redden.

De tijd is kort, het einde nabij, volgen sommigen. Zijn en worden als Jezus is ons doel, dat is opgroeien in de genade en in de kennis van Hem. Hem leren kennen en de kracht van Zijn opstanding, dat is de Heilige Geest in ons, Die dat allemaal mogelijk maakt. Tot Zijn eer en glorie. Fijne zondag!

(Eerder verschenen op 7 Augustus 2016)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Bewogen

Leave a comment Standard

Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Matteus 9:36

Lezen:Matt.9: 35-38https://www.bible.com/bible/1990/mat.9.35-38.hsv

Bewogenheid, wat is dat? In het Grieks heeft het te maken met je ingewanden, die zich omdraaien. Het woordje medelijden vind ik eigenlijk te zwak. In het oude denken zetelden je gevoelens in je ingewanden.

Niet zo’n gekke gedachten. Veel emoties uiten zich in onze maag en darmen, denk maar als je zenuwachtig bent en zo.

Maar het was dus die bewogenheid, die Jezus naar de aarde deed komen, Zijn koninklijke heerlijkheid deed afleggen en als ongewenst kind geboren deed worden, in een stal, omdat er geen plaats was in de herberg.

Hee was Zijn bewogenheid, die Hem dus naar de schare deed kijken, als schapen, die geen herder hebben en dus maar ronddolen in een wereld, die er alles aan doet om hen van God, de Goede Herder, af te houden. Verslavingen, maar ook oosterse therapieën, zoals yoga onder het mom van ‘baadt het niet dan schaadt het niet’, maar je zet een deur open voor demonen, sterker nog, je nodigt hen uit en zegt, kom maar binnen!

Het is die bewogenheid die Hem vers 37 doet zeggen, de tekst, die als uitgangspunt diende voor onze stichting: de oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinig….

Bewogenheid is ook de basis die er moet zijn wil je mensen bereiken met het evangelie van het Koninkrijk, als je wonderen en tekenen wilt zien. Met ontferming bewogen over mensen die ziek zijn, doet ons leren agressief te bidden, met autoriteit, in de kracht van de Heilige Geest, omdat we beseffen dat er meer aan de hand is, dan een ziekte, en dat duistere machten bezig zijn om het leven van de betreffende persoon kapot te maken. Berusting is geen gave of partje van de vrucht van de Geest, het is verwant aan het islamitische fatalisme en dus uit het rijk der duisternis!

Maar ons past de bewogenheid van Jezus, die daardoor Zijn arbeiders in het Koninkrijk, u, jou en mij, wil inzetten om de werken van de duisternis te ontmaskeren. En dat kunnen wij, op grond van het volbrachte werk, en de autoriteit, die Hij Zijn discipelen gegeven heeft over iedere ziekte en iedere kwaal. (Mat.10:1), de tekst, die meteen volgt op ons te lezen schriftgedeelte.

Stap daarom uit, in bewogenheid, en genees de zieken, in de naam van Jezus!

Barmhartig en vergevend

Leave a comment Standard

De Heere, onze God, is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen Hem in opstand zijn gekomen. Daniel 9:9

Lezen: Daniel 9:1-19

Een indringend stuk zo op de vroege morgen. Een prachtige tekst, maar gehaald uit een verootmoedigend en schuldbelijdend gebed van Daniel. Daniël, die als jongeman uit Israel is weggevoerd naar Babel. Daar weigerde water bij de wijn te doen en zich te verontreinigen met niet kosher voedsel. Die samen met zijn drie vrienden zich er niet voor schaamde om voor zijn geloof uit te komen, ook al kon het hen hun leven kosten, denk aan de vurige oven en de leeuwenkuil.

Daniel leest de boeken van Jeremia en rekent uit dat de 70 jaren, die God had gezegd dat ze in ballingschap moesten, zo’n beetje voorbij moesten zijn. Dan gaat hij zich verootmoedigen, vasten en as op zijn hoofd strooien, en belijdt hij de schuld van het volk, plaatsvervangend en doet dat in de wij vorm. Hij vereenzelvigd zich met het hele volk. Ze werden weggevoerd omdat ze harnekkig tegen God in opstand waren gekomen, hoererij met andere goden hadden bedreven en omdat ze de sabbatsjaren niet hadden gehouden. Voor ieder niet gehouden sabatsjaar een jaar in ballingschap. Een sabbatsjaar was geen Sabbatical zoals wij die nu kennen, maar een tijd van rust.

Behalve de sabbatsdag kenden de Israëlieten dus ook een sabbatsjaar. Ieder zevende jaar moest het land braak liggen en werd het niet bewerkt. God zorgde ervoor dat de opbrengst in het zesde jaar voldoende groot was voor twee jaar. Dit was een verbazingwekkende belofte voor het volk van God. Wat in het zevende jaar vanzelf opkwam, was voor de armen en de vreemdelingen. Ook buiten Israel zijn de mensen erachter gekomen dat door het land een keer in de zeven jaar braak te laten liggen, uitputting van de grond wordt voorkomen.Verder werden schuldslaven, zij die zichzelf verkocht hadden om aan hun schulden te voldoen weer vrij of de schuld nu voldaan was of niet.

Temidden van zijn verootmoediging doet Daniël deze geweldige belijdenis, proclamatie. En Hij doet een beroep op Gods barmhartigheid: Adonai Elohim, de Here onze God is vol barmhartigheid en vergeeft menigvuldig. God is niet een God van toorn, Hij is niet boos. Hij vindt het alleen zo jammer dat we, wanneer we zondigen, ons doel missen. De regels die God heeft gegeven in het Oude Testament, zijn regels die leven geven. Zo ook die van het sabbatsjaar. Er is een nieuwe kans, voor de slaven en zelfs voor het land. Allemaal schaduwen van wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hij kwam om de vloek van de zonde te verbreken, onze zonden te vergeven en om iedereen een nieuwe kans te geven. Telkens weer. Juist door het offer van Jezus is God barmhartig en rechtvaardig. Hij blijft niet altijd kwaad, zegt Psalm 103, maar is vergevend. Die God is het waard om te dienen, te loven en te prijzen.

Blijft staan, dat zonden belijden (1 Joh.1:9) van tijd tot tijd nodig is. Ook die van ons voorgeslacht, van wiens zonden we nu nog wel eens last kunnen hebben. Kamp je met erfelijke ziekten in je familie? Dan is dat misschien eens nodig? Kijk op www.vrijheidspastoraat.nl of er een team in je buurt zit, of volg of organiseer onze training Genezing en bevrijding

God is vergevend en barmhartig, dat moet iedereen toch weten?!

(Eerder verschenen op 25 februari 2017)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Rijke mate

Leave a comment Standard

Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker. Titus 3:4-6

Lezen: Titus 3:3-9

We zijn gered, zalig geworden, door onze Redder en Verlosser, Zaligmaker, de Here Jezus Christus. Het was God in Zijn oneindige liefde, dat Hij zijn Zoon zond, opdat iedereen die in Hem gelooft is gered.

Als we ons bekeren, worden we opnieuw geboren in Gods Koninkrijk. Het gevolg daarvan is dat we ons laten dopen, door onderdompeling, het bad van de wedergeboorte, de bijbelse volgorde. We worden gered, niet om wat we doen of gedaan hebben,, maar vanwege zijn barmhartigheid, Zijn genade, die voor ieder mens beschikbaar is.

God wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat allen worden gered. Iedereen is dus uitverkoren om gered te worden, onze response op dat aanbod van genade bepaalt de plaats waar we de eeuwigheid doorbrengen….

Dan worden we vernieuwd door de Heilige Geest, niet door eigen inspanning, want dat is gedoemd om te mislukken. Nee, het is de Heilige Geest Die ons vernieuwd en gaat doen lijken op Jezus, weer niet omdat we dat verdienen, maar vanwege Gods genade. Het is naar de mate wij Hem toelaten, hoe Hij ons kan veranderen. We hebben niet een klein Heilig Geestje, Hij is in rijke mate over ons uitgestort.

Toen ik dit schreef stortte er een enorme regenbui neer over Dordrecht , die alles en iedereen doordrenkte, terwijl het zonnetje erdoorheen scheen. Zo gaat de Heilige Geest te werk, Hij is in rijke mate over ons uitgestort en verlicht ons, door de Zon der Gerechtigheid. Zet dan geen paraplu ☔️ op, maar ga er in en laat je doordrenken, doorweken, helemaal drijfnat, van Zijn glorie.

Ja Heer, stort over mij uit, meer en meer! Opdat ik leef voor Uw glorie. Gebruik mij, Heer, voor Uw Glorie!

(Eerder verschenen op 19 Augustus 2017)

Meer van Uw glorie – Courage Band

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 

‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!
 
——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

 

Uitbuiters

Leave a comment Standard

Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. — Efeziers 5:15-17

Lezen: Efeziers 5:1-21

Uitbuiters heeft een negatieve klank, het zijn mensen die zich verrijken ten koste van anderen. Maar hier wordt het gebruikt om ons aan te moedigen onze tijd nuttig te gebruiken om de mensen met het evangelie te bereiken. Want we moeten niet wandelen als dwazen, maar als wijzen en wie wijs is wint zielen, zegt Spreuken 11:30.

En heeft Jezus ons niet beloofd dat we vissers van mensen zouden worden als we Hem volgen? En wat is de wil van de Heer? Dat er niemand verloren gaat. Oké, daar is Arie weer met zijn stokpaardje, zul je misschien denken 🙂 Maar ik heb nu eenmaal dat verlangen dat Gods Volk, u, jij en ik, wakker worden en de dingen gaan doen waar we voor geroepen zijn: de bediening van de verzoening. (2 Kor 5:19)Daarom gaan we, als het mogelijk is 13 februari a.s. ook de straat weer op, nadat we eerst mensen getraind hebben in het bidden voor de zieken en winnen van de zielen en het luisteren naar Zijn Stem (www.Schatzoeken.net)

We moeten de tijd uitbuiten, dat betekent eruit halen wat er in zit. Geen moment, geen gelegenheid verloren laten gaan. En waarom? Omdat de dagen (vol) kwaad zijn.

Voor deze tekst roept Paulus de Efeziers op om een heilig leven te leiden, Gij Geheel Anders, en niet terug te vallen in de wandel van voor hun bekering. De duivel gaat rond als een briesende leeuw en wil ons afhouden van onze bestemming door ons op ons zelf terug te werpen en ons te verzoeken.

Maar gelukkig is er ook nog vers 18: de opdracht om vervuld te worden en te blijven met de Heilige Geest. Want zonder Hem kunnen we het niet, kunnen we niets.

Dank U, Vader voor Uw Heilige Geest, Die in ons woont en ons bekrachtigd, zodat we de tijd kunnen uitbuiten, onze tijd goed kunnen gebruiken.

Laat vandaag geen moment verloren, geen gelegenheid onbenut. Vraag erom aan de Heer, dat Hij Zijn glorie door jou heen zal laten zien (niet wil, want dat wil Hij al), zoals de band Letland zo mooi zingt https://www.youtube.com/watch?v=UEbpRP_-9K8

Heer, hier ben ik, gebruik mij voor Uw glorie!

Eerder verschenen op 21 september 2017

——————————————————————————————————————————————————————-

Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje:
Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
De hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL. Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Weg ten leven

Leave a comment Standard

U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd Psalm 16:11

– Lezen: Psalm 16

Vandaag gaat het weer over blijdschap. En weer moet ik zeggen dat niet de omstandigheden het zijn die bepalen of we al dan niet blij zijn. Ik zal de laatste zijn die zal erkennen dat het leven er niet voor kan zorgen dat je het helemaal niet meer ziet zitten. Dat de hoop je in de schoenen zinkt en er zelfs momenten zijn waarop je afscheid zou willen nemen van het leven. Ik heb mijn dieptepunten gehad… maar ik weet ook, dankzij Gods genade, dat Hij, zelfs in die momenten, bij me is geweest en me spaarde en bewaarde. En ik weet dat er geen andere, geen echtere blijdschap is, dan bij Hem alleen.

Daarom is deze Psalm ook zo mooi. David wordt belaagd, naar het leven gegaan, maar hij weet dat God hem niet aan het dodenrijk zal prijsgeven, maar dat hij zal leven en de grote daden Gods zal verkondigen.

David wist het pad ten leven, wij weten het nog beter, omdat Hij aan ons geopenbaard is: want de enige weg tot de Vader is de Here Jezus er is geen ander pad ten leven dan Hij.

Hij, Die weet wat het is om in de steek gelaten te worden door vrienden, familie, zelfs door Zijn hemelse Vader…. en Hij deed dat voor ons. In Zijn nabijheid is overvoed van blijdschap. Overvloed, meer dan genoeg. Zie je het niet meer zitten, lijkt het leven en de omstandigheden je te overspoelen, er is maar één Persoon waar je echt bij kunt schuilen: de Here Jezus. Hij weet waar we doorheen gaan, wat onze noden en moeiten zijn, Hij is er Zelf geweest. En Hij steunt je door Zijn Geest, Die in ons woont. Dan overspoelt Gods blijdschap je, tot overlopens toe. En kun je alleen maar zeggen: meer, Heer!

(Eerder gepubliceerd op 8 augustus 2018)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
de hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan gekeenden regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Geen woorden, maar daden

Leave a comment Standard

Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn, en zo zullen wij ons hart voor Hem geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen.1 Johannes 3:18-20

Lezen: 1 Johannes 3:18-24

Ik heb het wel vaker aangehaald en vandaag is de tekst erop van toepassing. Niet is toeval, toch? Zo lag toen het accent op het gebruik van onze woorden, de taal die we bezigen. Vandaag is het accent dat onze woorden niet in tegenspraak moeten zijn met onze daden. Er schijnt eeen spreekwoord te zijn dat zegt: ik versta je woorden niet want je daden zijn zo luid. Met andere woorden, je kunt mooi praten maar er klopt niets van.

De leus van de betreffende voetbalploeg klopt dit jaar aardig. In de competitie nagenoeg ongeslagen en op de derde plaats voor de winterstop. Niet alleen praten, maar doen!

En dat zie je inderdaad veel te weinig bij ons christenen. We loven en prijzen God in de kerk en gaan naar buiten en veroordelen elkaar, als gelovigen, op bijzaken. Nog

Je herinnert je nog vast de discussie over kerstfeest…:-)

Maar het gaat erom dat we elkaar liefhebben. Ik geef Jullie een nieuw gebod, zei de Here Jezus, dat jullie elkaar liefhebben. En o, wat past verootmoediging dan ons allen. Want we gaan er allemaal mank eraan. Laten we als kenmerk weer die liefde krijgen, die alle verstand te boven gaat, en het doen zoals Jezus het deed: jezelf wegcijferen ten koste van de ander.

En als ons hart ons veroordeelt en we daardoor onze vrijmoedigheid kwijtraken, dan mogen we ook weer weten dat we een genadige God hebben. Hij vergeeft het ons, nog voordat we de misstap hebben begaan. Hij veroordeelt ons niet, Hij is meer dan ons hart. Er is geen veroordeling meer, weet je nog (Rom.8:1) God zegt: als je aandachtig luistert (is gehoorzaamt) en doet wat ik je zeg, dan zal ik je bovenmate zegenen. Wil je de zegen ervaren? Dan moet je gaan doen wat God zegt: de blijde boodschap verkondigen, de zieken genezen en de boze geesten uitdrijven, dat is liefde!

De toepassing van wat ware liefde is, vond plaats aan het kruis. God liet het niet bij woorden, maar voegde de daad bij het woord en stierf zelf, als Zoon, voor de zonden van de hele wereld. Dat is pas echte liefde. Laten we aan Hem een voorbeeld nemen.

Geen woorden, maar daden, Leve onze Here Jezus, en Zijn kerk is één

(Eerder gepubliceerd op 8 oktober 2016

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje:
Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
De hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL. Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan gekeenden regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031