Elkaar liefhebben

Leave a comment Standard

Uit het Opfrisser Archief van 5 juli 2018

Elkaar liefhebben

Reikhalzend verlangen

Leave a comment Standard

Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Romeinen 8:19-21

In tegenstelling tot veel bijbeluitleggers plaats ik het ‘openbaar worden van de kinderen van God niet (alleen) in de verre toekomst, maar in het hier en nu. Want teveel wordt ons lijden geprobeerd te verzachten met het ‘stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw’ in plaats van te handelen in de kracht en de autoriteit die wij als gelovigen, kinderen Gods, hebben.

Ik lees vaak op facebook dat wanneer er iemand ziek is, men elkaar beterschap wenst. En dat is ongetwijfeld heel lief en medelevend bedoeld. Maar ik lees nergens in de evangeliën dat de Here Jezus dat deed. Hij nam Zijn autoriteit en genas de zieken!

En als wij de belofte hebben uit Joh. 14:12 dat we tenminste dezelfde dingen als Hij zouden moet kunnen doen, als we geloven, dan moeten we dat ook maar gewoon gaan doen.

Ja, maar God geneest niet iedereen, hoor ik dan meteen het verweer en we verheffen de praktijk boven het woord van God! Want in Jezus tijd en in de tijd van de apostelen werd iedereen, die tot Hem kwam, genezen van elke ziekte en elke kwaal, een ook de discipelen in Mat.10 kregen daar de autoriteit voor. En zoals Hij gezonden is, zijn wij gezonden, met dezelfde Heilige Geest. Of wilde je beweren dat Hij aan kracht heeft ingeboet? Als dat zo is, is dat vanwege ons ongeloof, onze angst om voor gek te staan of een flater te staan, of omdat we ons ervoor schamen een christen te zijn, die handelt in geloof!

Daarom wacht ook de schepping van vandaag nog steeds op het zich openbaar maken van de zonen Gods, dat zijn niet de engelen. Het zijn kinderen Gods, gered van de eeuwige dood en vol van (de kracht van) de Heilige Geest, die iedere gelegenheid aangrijpen om Gods koninkrijk te demonstreren. Juist nu in Corona tijd, de tijd bij uitstek om Zijn liefde te laten zien. Te laten zien dat wij niet door angst geregeerd worden, hoewel we, in gehoorzaamheid, alleen als voorbeeld functie ons houden aan de regels, maar uitstappen in geloof om de wereld te laten zien dat we kinderen Gods zijn, voor geen kleintje vervaard, omdat Hij, Die in ons woont, meer is dan Hij die in de wereld is. 1Joh.4:4

Zullen we vandaag laten zien dat we kinderen zijn van de levende God en geen Rome woorden alleen spreken, maar krachtige daden doen, zoals de zieken genezen, de demonen eruit schoppen en de doden opwekken. De wereld wacht op het openbaar worden van…. jou en mij!

Wil je hierin in leren uitstappen, kom dan 31 oktober naar Rotterdam, waar we dit gaan toepassen. Opgave op www.krachtevangelisatie.nl

Één

Leave a comment Standard

Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deuteronomium 6:4-5

Onze tekst van vandaag wordt ook wel het Sjema genoemd, naar het eerste woord van deze zin in het Hebreeuws. Dat is dus luister. En luisteren is niet alleen dat je hoort wat er gezegd wordt, maar het ook doet. Dat kennen we in het Nederlands ook. Als we tegen onze kinderen zeggen dat ze moeten luisteren, bedoelen we eigenlijk gehoorzamen.

Zodra joodse kinderen kunnen praten,wordt hen deze geloofsbelijdenis geleerd, en het is de bedoeling dat men deze tekst minstens twee keer per dag reciteert, een keer in de ochtend en één keer in de avond en dat men het uitspreekt bij het sterven.

Wist dat vele Joden in de Tweede Wereldoorlog met deze tekst op hun lippen de gaskamers ingingen? Wat een belijdenis is het dan!

De tweede tekst haalt de Here Jezus aan op de strikvraag van de Farizeeën wat het belangrijkste gebod is: en dat is dus liefhebben!

Het houden van allerlei regeltjes en geboden vindt dus ook in het Oude Testament zijn oorsprong in liefde. Je doet iets, of juist niet, uit liefde. Daarom zul je de HERE, uw God liefhebben met hart, ziel en kracht. En liefhebben is een keuze van je wil.

Het is niet alleen vlinders in je buik hebben als je aan die persoon, dit geval Persoon, denkt, maar het is je liefde ook handen en voeten geven.

Overigens staat ook hier het woordje voor God in het meervoud, een directe verwijzing naar de Drie-eenheid, Vader God, De Zoon, Jezus en de Heilige Geest. We moeten ze dus alle drie liefhebben, in relatie tot hen staan.

Het gaat hier dus om relatie met de drie-enige, met alle drie de personen in de Godheid. Die dus samen Één zijn. En als je dan kijkt Wie ze zijn en wat ze voor ons hebben gedaan, nog steeds doen en nog zullen doen, is dat dus eigenlijk geen moeilijke opgave toch? Een God, Die zoveel van ons houdt, dat Hij Zijn Zoon zond om ons te redden, en die Zoon, Die dan ook ging, in gehoorzaamheid uit liefde en ons vrijkocht van de zonde en dan de Heilige Geest, onze Helper, Die altijd bij ons is, daar wordt je toch smoorverliefd op?!