Redding is een bevel

Leave a comment Standard

En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.  Handelingen 4:11-12 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Hand.4:1-14

Deel je ook vandaag deze belangrijke boodschap weer?!

Er is gewoon geen discussie mogelijk, er is geen andere manier om gered te worden dan door de Here Jezus. Het spijt me voor Moslims, Hindoes, boeddhisten en wat als dies meer zij, je wordt niet gered door werken, door je stinkende best te doen, alleen maar door de Naam van Jezus, uit genade.

Petrus en de andere discipelen staan voor de Hoge Raad, het Sanhedrin, waar ze een paar weken geleden nog doodsbang voor waren. Maar nu, vol van de Heilige Geest neemt Petrus geen blad voor de mond. Want op de vraag door welke kracht en in wiens naam ze de verlamde man, bij de schone poort, genezen hebben, is er maar 1 antwoord mogelijk: door de Naam van Jezus. Want ze hadden macht, autoriteit gekregen (Mat.10:1) om de zieken te genezen en door de uitstorting van de Heilige Geest was dat nu helemaal beschikbaar, voor hen en voor ons. En dan spreekt Petrus deze mooie woorden: Er is onder de hemel geen andere naam gegeven door wie wij gered MOETEN worden. Ja je leest het goed: het MOET. Ik weet dat er mensen zijn die allergisch zijn voor het woordje moeten, maar hier is het toch echt een must. Want anders ga je gewoon verloren voor de eeuwigheid. We moeten ons dat goed beseffen, want dat dringt er dus bij ons des te meer op aan, dat we het de mensen vertellen.

Bekeren ze zich dan uit angst voor de hel? Wie weet? Maar het gaat erom dat ze de Here Jezus leren kennen en geen ander, is er die hen daarvan kan redden. Nee, we komen niet met oordeel naar de mensen toe, maar het is de liefde van Christus, die ons dringt.

Daarom moet je behouden worden, het is een bevel, nogmaals er is geen andere optie. Heb je nog nooit de Here Jezus in je hart gevraagd, weet je niet of je wel gered bent? Ben je bang voor de dood en weet je niet waar je heen gaat als je vandaag zou sterven? Ga naar www.gratisgeschenk.nl en doe het vandaag!

En laten wij ervan doordrongen zijn dat wij het Antwoord hebben op iedere vraag, want er is geen andere weg! Dus hierover zwijgen is evenmin een optie, het heet tenslotte de Grote Opdracht……

—————————————————-—————————————————————

* Doe mee met de Soul Winning Action Training op 6 april a.s. En laat je activeren om effectief te zijn in Gods Koninkrijk. Geef je hier op: http://soul-winning-action-training.ga

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Advertenties

De missie

Leave a comment Standard

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.  Lucas 4:18-19 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Lukas 4:16-30

Nog steeds geblokkeerd, dus gaarne weer delen!

De Here Jezus begint aan Zijn missie, nadat Hij door Johannes was gedoopt in water en door de Vader in de Heilige Geest. Daarna verzocht was door de duivel en vol van de Heilige Geest en kracht uit de woestijn kwam.

Hij begint waar Hij vandaan komt, in Nazareth. Hij mag, op de Sabbath de rol voorlezen en leest dan Jesaja 61 voor. De profetie over de Messias. Dan vertelt Hij, in misschien wel de kortste preek ooit, dat deze profetie voor hun ogen is vervuld.

Je kunt de verontwaardiging bijna horen, het spat uit het verhaal. Hij, Jezus, de timmerman, de Messias? Laat ons niet lachen. En ze lynchen Hem bijna, omdat Hij, in hun ogen godslasterlijk gesproken had. Maar Jezus gebruikt de gevleugelde woorden, dat een profeet in eigen land niet geëerd wordt.

Maar met deze woorden kondigt Jezus de tijd aan van het Koninkrijk. Want de Gezalfde zal ook laten zien, dat hetgeen Hij claimde ook waar is. Hij verkondigt het evangelie, niet alleen met woorden, maar ook met kracht. Onder de zalving van de Heilige Geest worden de gebrokenen van hart genezen, de gevangenen, gebonden door demonen, vrij, worden blinden weer ziende en verslagenen ontvangen een nieuwe toekomst. Kortom, om met Paulus te spreken, de verkondiging van het evangelie, in Geest en Kracht. Dat bewijst dat het evangelie waar is, dat Jezus echt de Messias was.

Nu leerde Hij onszelf, dat zoals Hij gezonden is, ook wij gezonden zijn, niet meer en niet minder, dus met dezelfde missie, mogelijk gemaakt door dezelfde Heilige Geest. Als wij volgelingen van Hem willen zijn, wat Discipelschap inhoudt, dan behoren wij dus dezelfde dingen te doen: het evangelie te verkondigen, de zieken te genezen en de gebondenen te bevrijden. Dat was de missie van Jezus, dat is de missie van elk van Zijn volgelingen. Dat is de missie van onze stichting, Arbeiders in de Oogst, om mensen te trainen die boodschap te doen brengen, met Geest en Kracht. Dat is wat we op 6 april gaan doen, in Rotterdam. Het evangelie verkondigen, de zieken genezen en de zielen winnen. Wil je daarin toegerust worden, geef je dan op op onderstaande link en word geactiveerd om effectief te zijn in deze missie. Dezelfde missie, die de Here Jezus had en die Hij uitvoerde in de kracht van de Geest.

Bijna niemand werd genezen daar in Nazareth, wat vaak gebruikt wordt om te zeggen dat ongeloof genezing tegenhoudt. Maar het was heel simpel zo, vanwege hun ongeloof kwam er niemand naar Hem toe, dus kon Hij niemand genezen. Als we op straat bezig zijn ontvangen mensen, die niet geloven misschien wel makkelijker genezing, dan zij die wel geloven…..

De missie het hetzelfde, alleen zijn wij nu de uitvoerenden, doe je mee?

—————————————————-—————————————————————

* Doe mee met de Soul Winning Action Training op 6 april a.s. En laat je activeren om effectief te zijn in Gods Koninkrijk. Geef je hier op: http://soul-winning-action-training.ga

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Gezegend om een zegen te zijn

Comment 1 Standard

God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten. Dan zal men op de aarde Uw weg kennen, onder alle heidenvolken Uw heil.  Psalmen 67:2-3 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Psalm 67

De psalmist, degene die deze psalm geschreven heeft, heeft maar 1 doel in zijn leven: dat de wereld weet wie God is. Daarom vraagt hij aan God, Elohim, met een knipoog naar de levitische zegen uit Numeri 6, dat Hij hem genadig is en zegent. Genade is niet dat God medelijden heeft, dat is te zwak. Genade is dat God ons onze zonden vergeeft en ze ons niet toerekent, op grond van het volbrachte werk. Zegenen is wel dat God goed voor ons is, ook weer uit genade, want we hoeven het niet te verdienen.

En waarom wil de dichter dat God, Elohim, hem genadig is en zegent? Zodat. Men op aarde de weg zal kennen, onder alle heidenvolken zijn heil, redding. Dat woordje wat daar gebruikt wordt is yesuateka, in het Hebreeuws. Het verwijst dus naar Jezus, Wiens naam dus betekent: God redt!

Wereldevangelisatie dus. En die begint met de genade en de zegen. Want zonder genade hebben we geen boodschap voor de wereld, alleen maar oordeel. En ja, de wereld en de mensen, die nog niet geloven zijn reeds veroordeeld (Joh.3:18 ) en het loopt niet goed met hen af, tenzij ze gaan geloven. En geloof is het enige middel om de genade in ontvangst te nemen. Maar we hoeven de mensen niet te benaderen met oordeel, maar met de liefde van Jezus en van God. Want het is God redt!

Wanneer mensen zien dat het goed met ons gaat, dat Zijn zegen op ons is, dan is dat een geweldige gelegenheid om van Hem te getuigen. De wereld om ons heen gaat ten onder, omdat ze Jezus niet kent. En van wie zouden ze het anders moeten horen, dan van Hen, die Hem wel kennen. Daarom, trek ook vandaag je schoenen van de bereidvaardigheid van het evangelie aan en deel het, vertel de mensen dat Hij je zegent, dat Hij goed en genadig is. Want van wie zullen ze het anders horen, dat God redt?

Daarom ontvang vandaag je zegen om een zegen te zijn, voor de mensen om je heen. En hoe meer je ervan uitdeelt, hoe meer je gaat ontvangen. Denk aan de weduwe in Sarfath. Ze gaf het laatste beetje meel en olie en het bleef maar gevuld tot de hongersnood voorbij was. Wil je meer vulling? Deel het dan uit, dan is er altijd genoeg!

—————————————————-—————————————————————

* Doe mee met de Soul Winning Action Training op 6 april a.s. En laat je activeren om effectief te zijn in Gods Koninkrijk. Geef je hier op: http://soul-winning-action-training.ga

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Zoals Hij

Leave a comment Standard

Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.  1 Johannes 3:2 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Joh.3:1-17

ik mag van facebook niet meer delen in andere groepen, omdat de inhoud van de Opfrisser aanstootgevend zou zijn… helpen jullie mee om het goede nieuws te verspreiden en delen jullie het?

Het is altijd Gods doel geweest dat we op Hem zouden lijken. Daarom schiep Hij de mens naar Zijn beeld, naar Zijn gelijkenis. Hoe prachtig is het als een kind van je op je lijkt, niet eens zozeer kwa uiterlijk, maar zeker als het je (goede) eigenschappen heeft.

Wel precies zo geniet de Vader als wij op Hem, op Zijn Zoon lijken. Dat zal straks bij Zijn komst helemaal volledig en perfect zijn, maar nu al mogen en kunnen we ons daarnaar uitstrekken. Want wij zijn kinderen Gods. Ik hoor van mensen van orthodoxe origine zeggen, als ik met hen spreek tijdens evangelisatie op straat, dat je dat nooit kunt weten, maar dat is niet waar. Johannes, in zijn eerste brief, zegt het heel duidelijk, zie vers 1. Hoe erg moet het voor een vader zijn als zijn kind twijfelt aan zijn vaderschap en een DNA test laat doen? Zo zijn wij als we niet beseffen kinderen van God te zijn! Denk daar maar eens over na!

En door het werk van de Heilige Geest in ons, wordt Christus is ons, de Hoop der heerlijkheid, openbaar. Dan gaan we op Hem lijken in ons karakter: de vrucht van de Geest en de werken doen die Hij deed: de gaven van de Geest.

De Here Jezus zei tegen zijn discipelen dat het beter was dat Hij ging, omdat de Geest anders niet kon komen. Zijn doel was dat wat Hij deed, de werken van de duisternis verbreken, nu door Zijn discipelen, Zijn volgelingen, dus door jou en mij, zouden worden gedaan. Dat zou veel effectiever zijn. Daarom zegt Hij ook dat we dezelfde dingen, ja nog groter = meer, zouden moeten doen, want Ik ga tot de Vader.

Het is het doel van de tegenstander om dat nu juist onder te laten sneeuwen en ons te doen geloven dat het alleen voor grote Godsmannen en vrouwen is weggelegd. Kolder, leugen. Wanneer Gods Geest in je woont en je dus een kind van Hem bent is je doel: lijken op Jezus. Voor wie kan jij een Jezus zijn vandaag? Vraag de Heilige Geest je dat te laten zien en ja, het klopt, wij kunnen het niet, maar Hij, Die in ons is wel!

Ik wil lijken op Hem, jij ook?

—————————————————-—————————————————————

* Doe mee met de Soul Winning Action Training op 6 april a.s. En laat je activeren om effectief te zijn in Gods Koninkrijk. Geef je hier op: http://soul-winning-action-training.ga

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Stad zonder muur

Leave a comment Standard

Zoals een opengebroken stad zonder muur, zo is een man die zijn geest niet in bedwang houdt.  Spreuken 25:28 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Spreuken 25

Zelfbeheersing is een partje van de vrucht van de Geest, zoals we ook de Geest van bezonnenheid gekregen hebben, naast die van kracht en liefde.

Deze tekst zegt het gewoon onomwonden. Als je jezelf niet kunt beheersen, dan ben je als een stad met kapotte muren, opengebroken, alles en iedereen kan er zomaar inlopen. Die zelfbeheersing kan natuurlijk op allerlei terrein zijn. Mijn diëtiste zei destijds dat ik last had van een bodemsyndroom. Wat is dat dan?, vroeg ik. Dat als je iets opent je door gaat tot de bodem, dus totdat het op is. 🙁

Ja, zelfbeheersing met eten, maar ook met je gedrag. Kan je soms zomaar uitbarsten in een woedeaanval? Dan zijn de gevolgen vaak niet te overzien en zeg je dingen in je drift, waar je later spijt van hebt en die nog maar moeizaam zijn te herstellen.

In de bevrijdingsbediening hebben we het over open deuren. Dingen in je leven, die je moet opruimen, omdat de boze daardoor legitieme toegang heeft in je leven. Wel gebrek aan zelfbeheersing is dus geen open deur meer, alles ligt open en bloot.

Hoe reken je dar mee af?

Wel het antwoord heb ik eigenlijk al aan het begin gegeven. In de eerste plaats zul je je ervan moeten bekeren, afkeren.

Heer ik kies ervoor om mij te bekeren van het gebrek aan zelfbeheersing‘.

En dan vragen of de Heilige Geest je vult, want het is een partje, 1 van de negen, van de vrucht van Zijn werk in jouw leven. Die vrucht moet groeien, maar dan moet je hem wel voedsel geven. Dat wat je aandacht geeft groei, is een bekend gezegde. Constant vervuld blijven met Zijn Geest. (Ef.5:18 staat in een werkwoordsvorm dat zegt dat we dat continue moeten zijn) En dan komt die bezonnenheid vanzelf. Geef Hem de ruimte om deze dingen in je leven op te ruimen, de resultaten zullen verbluffend zijn! Tot eer van Hem.

Volheid van God

Comment 1 Standard

Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.  Kolossenzen 2:9-10 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Kol. 2:5-15

Deze teksten moeten we eens heel goed tot ons laten doordringen. Ze zijn namelijk levens-veranderend. Want als de hele Godheid, de volheid van de Godheid in de Here Jezus woonde, nadat ook Hij gedoopt was met de Heilige Geest, dan woont Die dus ook in ons. De Basis Bijbel vertaalt dat zo heel terecht. Dus wij zij zijn vol van de lichamelijke volheid van God, als we gedoopt zijn, doordrenkt zijn, vervuld zijn met de Heilige Geest. Dat is de enige reden dat we dezelfde werken kunnen doen, die Jezus deed, namelijk Hij, door de Heilige Geest, door ons heen. En dan zijn ook wij boven iedere overheid en macht verheven, wij = Hij, Die in ons is. Want dan is Hij, die Goddelijke volheid, die in ons is, meer dan hij, die in de wereld is.

Waar wij komen moet de duisternis wijken, moet de ziekte wijken, moet dood wijken. Waar wij binnenkomen, komt God binnen. Wij mogen Hem, zoals de priesters de ark in het Oude Testamant de ark op de schouders droegen, binnendragen. Dan verandert de atmosfeer, manifesteert de duisternis zich en moet die de biezen pakken.

Als iedere gelovige dit zou beseffen, dan ontwaakt er een krachtig leger, vol van de Geest, om de werken van de duisternis te verbreken. Dan maken we ons niet meer druk om wat voor dag we God eren (vers 16) Maar zijn we bezig met de werken te doen, die Jezus deed.

Als we vandaag er zo op uitgaan en vragen aan Hem om ons te vullen en te leiden en mensen op ons pas te brengen, moet je eens zien wat er gebeurt.

Vandaag deelde Robby Dawkins op facebook: Don’t allow your sins of only a little faith hold ya back…You aren’t waiting for Jesus to give you more. He’s waiting on us to activate the what He’s already given us. “All authority has been given to me and I am in you…” #nowaiting #sogood #healthesick #ministry #doit #mustardseed #faith

Vertaald zegt dat:

Laten je zonden of je kleine geloof je niet tegenhouden. Je hoeft niet op Jezus te wachten totdat Hij je meer geeft. Hij wacht op ons tot we te activeren wat Hij al aan ons gegeven heeft. ‘Alle macht en autoriteit is aan Mij gegeven en Ik ben in jou

Spannend? Dat zeker, saai, dat nooit! Ik zie uit naar jullie getuigenissen!

—————————————————-—————————————————————

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Doe mee met de Soul Winning Action Training op 6 april a.s. En geef je hier op: http://soul-winning-action-training.ga

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

In je blootje

Leave a comment Standard

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt.  Hebreeen 12:1 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Hebr. 12:1-17

Gekke titel van deze Opfrisser zul je misschien denken, wat is dat nu weer. Maar Paulus vergelijkt het leven van een gelovige met een wedloop. En in de griekse sportwereld van destijds sportte men in hun blootje. Er waren toen nog niet van die Aero-dynamische sporttenue’s zoals we die nu kennen en alles wat je aanhad, zeker bij het hardlopen, zat in de weg.

Hij vergelijkt dus onze zonden en ok de ballast van alle rituele wetten en ceremoniëlen, met een last, die ons verhinderen de wedloop te behalen. We moeten ons ervan ontdoen, ze weggooien. De wolk van getuigen, die ons aanmoedigen, allen ervaringsdeskundigen, willen alleen maar dat we de prijs zullen behalen. En je hoeft niet de eerste te zijn, maar wel de wedloop uitlopen. Volharden dus, niet opgeven, niet het bijltje erbij neergooien, maar doorzetten, wat het je ook kost.

Ik hoor soms zo’n toon van berusting om me heen, wat vaak aangezien wordt als vroomheid,maar het is eigenlijk gewoon opgeven. Zet door, ook al doet het pijn, lokale voel je de pijn in je zij, niet opgeven, doorlopen. Doorzetten. Volharden. Hoor in de geet al die getuigen roepen: hou vol en geef niet op! De prijs is er naar!

Scheidsmuur

Leave a comment Standard

Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken.  Efeziers 2:14-15 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Efeze 2:11-22

We spraken deze week al over de brief aan de Galaten, die bij uitstek over de genade gaat. Maar ook in Efeze komen we het tegen. De strijd die Paulus voerde tegen de Joden, die constant wet en genade wilden vermengen. En dat gebeurt vandaag aan de dag nog steeds. Mensen die willen dat we joodse gebruiken, wetten en verordeningen gaan naleven opdat we een diepere relatie met God zouden krijgen. Hoe goed bedoeld ook, ik persoonlijk houd me aan de regels die het eerste convent gesteld heeft in Hand, 15 ‘dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel.’ Handelingen‬ ‭15:29‬ ‭HSV‬‬ en meer is dus niet nodig. Geen joodse feesten geen Sabbath en noem maar op.

De tekst van vandaag onderstreept dat nog eens. De scheidingsmuur tussen Joden en heidenen is afgebroken. Paulus wijst daarmee naar de tempel, waar een voorhof der heidenen was, speciaal dus voor de niet Joden. Bij elke poort was een inscriptie aangebracht met het opschrift ‘Niemand die behoort tot een ander volk mag binnen de omheining rondom het heiligdom komen en in de voorhof. Wie toch gegrepen wordt, heeft de executie die erop volgt aan zichzelf te wijten

Die muur is afgebroken toen de Here Jezus uitriep: Het is volbracht. Vanaf dat moment is er alleen de genade van de Here Jezus waardoor we zalig kunnen worden, niets meer en niets minder. En het geldt voor Jood en niet Jood. Hij heeft door Zijn dood de vijandschap teniet gedaan, de wet van de geboden en daardoor de mogelijkheid gegeven om Jood en heiden tot een volk te maken. Is daarmee de wet afgeschaft, welnee, maar wel als reddingsmiddel. Nog te vaak hoor je mensen zeggen dat wanneer je gaat geloven je je aan allerlei regels moet houden en heel veel dingen niet meer mag. Dat is natuurlijk op zich wel zo, alleen is dat niet de voorwaarde om te gaan geloven, het is een gevolg. En wanneer we mensen deze dingen opleggen, zonder dat ze de keuze voor Jezus hebben gemaakt, zetten we hen in een keurslijf, omdat we de liefde, die de drijfveer is waarom je dingen wel of niet doet, eruit haalt. Dan wordt het dwang en is de wet om je angst in te boezemen en dat is nooit de bedoeling geweest.

We worden alleen gered door genade, het geschenk van God, door geloof, het middel om te ontvangen. Alles wat je eraan toevoegt is ballast en daar moet je je van ontdoen, zo snel mogelijk!

—————————————————-—————————————————————

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Doe mee met de Soul Winning Action Training op 6 april a.s. En geef je hier op: http://soul-winning-action-training.ga

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Het hart

Leave a comment Standard

Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.  1 Samuel 16:7 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1 Sam. 16:1-13

Hoe vaak beoordelen we, al dan niet positief, mensen op en om hun uiterlijk? Zelfs een man als Samuel, de ziener, de profeet, de laatste Richter, doet dat. Hij is in het huis van Isaï om een nieuwe koning te zalven, onder het mom van een offerfeest. Saul had het verprutst. We konden al weten dat Sauls koningschap eindig was, hij werd gezalfd met olie uit een stenen kruik. Wat Samuel nu bij zich heeft is olie in een hoorn, daar had bloed voor gevloeid, daar was een dier voor geofferd, teken van Gods genade.

Maar goed bij het zien van de eerst zoon van Isaï denkt Saul al dat het hem is, de oudste, is een rijzige gestalte, een soort Jérômeke, type kleerkast. Maar dat zoekt God niet, Hij zoekt juist het zwakke. Ook de andere broers van David voldoen niet aan Gods eis. Hij kijkt niet naar wat voor ogen is, niet naar de buitenkant, Hij kijkt naar het hart. Als dan de laatste geweest is vraagt Samuel of er niet nog een zoon is, ergens? Niemand weet waarom David er niet bij mocht zijn, hij was blijkbaar in de ogen van zijn vader niet geschikt, of onbelangrijk. Als hij later bij zijn broers in het leger proviand komt brengen behandelen ze hem ook minderwaardig. Afwijzing ligt op de loer, een gemeen wapen van de boze om ons er onder te krijgen. Maar David is een man met karakter, een man naar Gods hart, zo we later lezen. Onfeilbaar? Zeker niet. Zonder zonde? Evenmin, dat zagen we vorige week al in Waarheid en wijsheid. Maar wel een man van geloof, die zonder schroom op de reus afstapt en hem een kopje kleiner maakt, omdat hij vertrouwen heeft in God!

Zijn hart zat op de goede plek, zijn hart was de JHWH toegewijd. Ondanks zijn fouten en tekortkomingen ontving hij de goedkeuring an God!

Weet je, niemand van ons is perfect, iedereen worstelt met zonde en andere problemen, maar het is belangrijk hoe je er mee omgaat. Praat je het goed, of belijd je het en bekeer je je, misschien wel voor de tigduizendste keer.

God kijkt naar je hart. Hou je van Hem, heeft Hij je hart? Dan ben je iemand naar Zijn hart. De duivel vertelt het je wel dat je niets waard bent en je mede broeders en zusters doen daar vaak nog een schepje boven op, maar voor God ben je waardevol, Zo waardevol zelfs, dat Hij je kocht en betaalde met het bloed van Zijn Zoon. God wil ons hart en de rest komt vanzelf, heb je het Hem al gegeven?

—————————————————-—————————————————————

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Doe mee met de Soul Winning Action Training op 6 april a.s. En geef je hier op: http://soul-winning-action-training.ga

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/