Hebr. 13:1,2

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd. — Hebreeen 13:1-2

Wie? Sommigen, misschien jij en ik wel?

Wat? Mogen de herbergzaamheid, de gastvrijheid niet vergeten, misschien krijg je wel eens een engel te eten?

Waar? bij je thuis. Onze huizen mogen een uitwijkplaats zijn voor die mensen die beschadigd, vermoeid, kapot gemaakt zijn, met name door de boze,

Waarom? Om zo de liefde van de Vader te weerspiegelen. Vergis je niet, Jezus is het antwoord op al onze vragen en problemen en dus zijn wij het ook, in Zijn kracht,

Wanneer? Als de broederliefde, de liefde onder elkaar blijft, deze is essentieel. Laten we toch niet over onze onderlinge verschillen ruzie zoeken, maar de overeenkomsten zoeken en open staan voor de nood van de wereld om ons heen,

Waarvoor? De wereld is in nood, mensen gaan verloren omdat ze Jezus niet kennen, de duivel gaat rond als een briesende leeuw.

Waartoe? Om het koninkrijk van Gods liefde te laten zien, en misschien komte er dan een engel bij je, maar dat is niet het doel, het doel is het Koninkrijk van God. Zijn we beschikbaar?

Gebed: Lieve Vader God, laat mij toch vandaag met Uw ogen naar de mensen kijken, hoe ze beschadigd en verwond zijn en Uw liefde moge uitdelen, amen

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

Jesaja 53:11

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden

Wie? De knecht des Heren, de Here Jezus

Wat? Maakt ons rechtvaardig

Waar? aan het kruis van Golgotha

Waarom? omdat Hij daar de prijs betaalde voor onze zonen

Wanneer? 2000 jaar geleden stelde Hij het ter beschikking en als wij Hem onze zonden belijden en ons leven aan Hem geven en ons bekeren van onze slechte wegen wordt het van kracht

Waarvoor? Om zo weer toegang tot de Vader te hebben, die de breuk door de zonde in de weg stond

Waartoe? Zodat de relatie met God weer hersteld is en wij weer in harmonie. Met de Vader kunnen leven.

Gebed: dank U Here Jezus, dat U stierf voor mijn zonden en ik weer bij de Vader komen mag, rechtvaardig door Uw kostbaar bloed

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!~

Vrijdag 14 oktober 2011 Col. 2:6

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s
Col. 2:6, zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent;
wees daarin overvloedig, met dankzegging..(HSV)

Wie? Wij die de Here Jezus als Heer hebben aangenomen en dus kinderen Gods zijn (joh.1:12)

Wat? Moeten in Hem wandelen, geworteld en opgebouwd in Hem, bevestigd in ons geloof, over vloedig met dankzegging

Waar? Overal, waar we ook zijn

Waarom? Om geworteld te zijnen opgebouwd te worden en bevestigd in ons geloof

Wanneer? Wanneer wij in Hem wandelen, doen wat Hij deed, discipelschap, dus.

Waarvoor? Zodat wij nooit hoevente twijfelen of we wel gered zijn ja of nee, ons geloof staat vast, niet op ons gevoel, maar op de Here Jezus zelf!

Waartoe? Zodat wij ons kunnen uitstrekken naar meer van Hem, redding is geen eindstation, maar een beginpunt!

Gebed: Dank U Heer, voor uw liefde voor mij, dat ik weet Uw kind te zijn, door geloof, vast gegrond in het verlossende werk van de Here
Jezus, Hem alleen de eer!

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!~

1 Petrus 1:15

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel. — 1 Petrus 1:15

Wie? Wij

Wat? Moeten heilig zijn, zoals God heilig is.

Waar? In al onze wandel.

Waarom? Omdat Hij, die ons geroepen heeft, ook heilig is. Heilig en onheilig gaan niet samen.

Wanneer? In al uw wandel, dus altijd en overal.

Waarvoor? Omdat we vrijgekocht zijn met het kostbare bloed van de Here Jezus, het kostte dus nogal wat (vers 18 en 19)

Waartoe? Zodat wij ook, door zijn bloed gereinigd, door de Geest heilig kunnen wandelen. Heilig betekent apart gezet en dat zijn we. We moeten ons realiseren dat genade wel gratis is, maar niet goedkoop, zonder in een kramp te moeten leven, moeten we ons afkeren van de zonde en die uit ons leven weg doen, door de kracht van de heilige Geest kunnen we dan heilig leven. En als we vallen, wij hebben een voorspraak bij de Vader, dan zullen we onze zonden moeten belijden, zodat we weer rein en heilig voor Hem staan. Een onmogelijke opgave? Nee een uitdaging om de wedloop te lopen en te overwinnen, in Zijn Kracht!

Gebed: Lieve Vader God, geef mij ook vandaag weer die oneindige kracht, die beschikbaar is door Uw heilige Geest om heilig te wandelen, zoal U heilig bent, tot eer van Uw Naam, amen

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!~

Mat. 8:37

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden? — Marcus 8:36

Wie? Een mens, maar meer specifiek in de context: een discipel van Jezus

Wat? De hele wereld winnen, maar schade te lijden aan zijn ziel

Waar? Hier, nu en straks

Waarom? Omdat we moeten leren prioriteiten te stellen, wat is belangrijk in ons leven en wat niet.

Wanneer? Iedere dag staan we weer voor die keuze. Wat heeft eeuwigheidswaarde en wat niet.

Waarvoor? Omdat God beloften van voorspoed en vrede verbindt aan het eerst zoeken van Zijn Koninkrijk (Mat. 6:33)

Waartoe? Om het eeuwige leven te ontvangen. We lezen dee tekst vaak in het kader van ongelovigen, maar de Here Jezus heeft het hier over je leven willen verliezen om Zijn Naam, dus gaat het in eerste instantie over jou en mij!

Gebed: Heer, leer mij ook vandaag weer prioriteiten te stellen in het licht van de eeuwigheid, omdat ik Uw discipel wil zijn, in Jezus’ Naam, amen

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!~

Psalm 84:11

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend (elders); ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods dan verblijven in de tenten der goddeloosheid. — Psalmen 84:11!

Wie? De schrijver van deze psalm. Maar het zou ook voor ons moeten gelden.

Wat? Een dag bij God is beter dan duizend ergens anders. Beter op de drempel van de tempel, dan in de tent of het huis van de goddeloze.

Waar? In de tempel, maar die is er niet meer, dus in de tegenwoordigheid van God, in je stille tijd en de dienst(en) op zondag

Waarom? Omdat in de aanwezigheid van God wij die kracht krijgen die we overdag nodig hebben. Daarom is het zo belangrijk om je dag met God te beginnen. Zonder krachtbron gaat het niet lukken, daarom klagen ook zo veel mensen over vermoeiheid, maar word je wel opgeladen?

Wanneer? In de tegenwoordigheid van God, in wandelen met Hem, lezen uit Zijn Woord , bidden met en luisteren naar Hem.

Waarvoor? Om die kracht te kunnen ontvangen (vers 8), de heilige Geest

Waartoe? Omdat we zonder die kracht, krachteloos zijn, geen getuige van Jezus, oplopen tegen zonde en weer vallen. Kniel eerst voor God, voordat je voor de mensen staat!

Gebed: Dank U Heer, dat U intimiteit met mij zoekt, vergeef mij als ik mij er soms maar vanaf maak, maar spreek tot mij en ik zal luisteren!

Persoonlijk bid ik, dat de 7 w’s je kunnen helpen om die kracht uit het Woord te ontvangen, zodat je da dag weer aankan!

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

1 Joh.1:7

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. — 1 Johannes 1:7

Wie? Wij, samen met God de Vader en de God, de Zoon, door de heilige Geest.

Wat? Hebben gemeenschap met de Drieënige God en zijn gereinigd door het bloed van Jezus.

Waar? In het licht, zoals Hij in het Licht is.

Waarom? Omdat dat Gods plan vanaf het begin is, gemeenschap hebben met ons.

Wanneer? Voorwaarde is dat wij in het licht wandelen en wanneer wij gevallen zij , dat ook weer in het licht brengen, dat is onze zonden belijden.

Waarvoor? Omdat geheimen, juist voor God, ons belemmeren volledig vrij en los te komen van datgene wat ons nog vast houdt.

Waartoe? Omdat het Gods plan is, dat we volledig vrij zullen zijn, zie dat ook het brengen en wandelen in het licht een voorwaarde is om de reiniging door Jezus’ bloed te ontvangen!

Gebed: Heer, ik belijd U mijn zonden en ongerechtigheden, dank U dat ik met U in het licht mag wandelen en dat het bloed van de Here Jezus mij gereinigd heeft, het bewijsstuk is uitgewist en dat ik mag leven vanuit het volbrachte werk van Jezus!

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

Efeze 5:8

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts. — Efeziers 5:8

Wie? Wij, voordat je tot geloof komt, ben je niet alleen in de duisternis, maar dus zelf duisternis.

Wat? Waren vroeger duisternis, maar zijn nu licht in de Here, een lichtend licht.

Waar? In de wereld om ons heen, die nog steeds (in de) duisternis is!

Waarom? Om HET Licht, de Here Jezus te verspreiden.

Wanneer? We moeten dan wel ook zelf in het licht wandelen. Ons bekeren van dingen die ons nog steeds vanuit de duisternis kunnen aanhangen. Paulus noemt ze bij name: (vers 3:4)

hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht,onwelvoegelijkheid en zotte of losse taal.

Waarvoor? omdat wij geheel anders zijn, omdat we Christus hebben leren kennen (Ef.4:20)

Waartoe? Omdat we dan juist het verschil kunnen maken, niet als heilige boontjes, maar als mensen die hun redding serieus nemen en zijn liefde uit willen stralen, om anderen voor Hem te winnen!

Gebed: Heer leer mij vandaag ook wer anders te zijn dan anderen die U niet kennen. Geef dat de liefde van de Here Jezus uit mij mag stralen en dat ik mij niet voor het evangelie zal schamen!

Nb. Soms kom je niet los van bepaalde dingen en blijf je ze doen, ondaks verwoede pogingen, soms voel je je belemmerd en groei je niet in je geloof.
Heb je daar last van, kijk dan eens op http://www.vrijheidspastoraat.nl

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

Zach. 9:16

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Zo zal de HERE, hun God, hen te dien dage verlossen als de kudde die zijn volk immers is, ja zij zijn kroonjuwelen, die zullen blinken in zijn land. — Zacharia 9:16

Wie? De HERE , de God van Israël

Wat? Zal hen, Israël, op die dag verlossen

Waar? In het land, Kanaän, Israël, ( niet Palestina, dat is een verkeerde naam!)

Waarom? Omdat Hij trouw is en Zijn beloften houdt. Hij is rechtvaardig en genadig. Heel Israël zal behouden, verlost worden,

Wanneer? Wanneer zij zich bekeren tot de HERE hun God

Waarvoor? Omdat zij Zijn uitverkoren volk zijn en de hele wereld zal zien, dat God uitredt

Waartoe? Opdat ook zij de Messias zullen kennen, Yeshua, Jezus, de Zoon van de levende God.

Gebed: Heer wij bidden voor uw bondvolk Israël, dat zij terug zullen keren tot U en Jezus als Mesias zullen erkennen. Wij bidden voor de de vrede van Jeruzalem en om bescherming van uw volk, in en buigen het land Israël.

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

Rom. 15:7

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods. — Romeinen 15:7

Wie? Wij, u, jij en ik. Gelovigen, discipelen van de Here Jezus

Wat? Elkaar verdragen , met al onze ins en outs, lek en gebrek

Waar? In de gemeente

Waarom? Omdat Jezus ons voorbeeld is, Hij heeft ook ons aanvaard.

Wanneer? Toen wij in geloof en bekering tot Hem kwamen.

Waarvoor? Tot de heerlijkheid van God. We moeten niet de verschillen bij elkaar zoeken, maar de overeenkomsten. Opdat de wereld weet dat God, de Vader, Zijn Zoon, Jezus, gezonden heeft. (Joh. 17:21)

Waartoe? om samen een te zijn in Christus, met als basis zijn verlossende werk aan het kruis en opstanding uit de dood en de persoonlijke geloofsrelatie met Hsm, dan zijn we broers en zussen en kunnen we ook een zijn. Dat moet ons getuigenis zijn aan de wereld.

Gebed: Heer leer mij met Uw ogen naar de mensen om mij heen te kijken, m.n. Naar mijn broeders en zusters, om te ontdekken waar we overeenkomsten hebben, om zo een te zijn, zoals U en de Here Jezus een zijn. Tot eer en glorie vanUw heilige Naam.

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!