Jesaja 65:17

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen. — Jesaja 65:17

Wie? De HERE der heerscharen, de God van de hemelse legers

Wat? Gaat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen, zo mooi, dat wat er nu is gewoon vergeten gaat worden.

Waar? Op dezelfde plaats als waar het zich nu bevindt.

Waarom? Omdat door de zonde de aarde zo verontreinigd is, dat er gewoon iets nieuws moet komen.

Wanneer? Wanneer de Here Jezus terugkeert. (persoonlijk geloof ik dat hier verwezen wordt naar het 1000 jarig rijk, omdat er nog zondaars zullen zijn, die ook 100 worden (vers 20)

Waarvoor? Omdat, hoe rot de wereld ook lijkt, ze loopt op haar eindje en God heeft iets moois voor ons klaarliggen. Niet als een zoethoudertje , maar als beloning, voor wie in Hem geloven. We zullen met Hem regeren, die 1000 jaren lang.

Waartoe? Om Hem te eren en de glorie te geven, want waardig is het Lam, dat geslacht is voor de zonde der wereld!

Gebed: Dank U Vader, voor het perspectief wat we mogen hebben, als we in de HERE Jezus geloven. Eeuwig leven in een wereld zo mooi, dat die onze schepping, die nu al zo mooi is, zal doen vergeten. U bent het waard geprezen te worden van nu aan, tot in eeuwigheid.

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

Advertenties

Gal. 2:21

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Gal 2:21 Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.

Wie? De Here Jezus Christus

Wat? Tevergeefs gestorven als we uit het doen van de wet gerechtvaardigd zouden kunnen worden

Waar? Aan het kruis van Golgotha

Waarom? Omdat we alleen maar door genade behouden kunnen worden, door geloof in de Here Jezus, vanuit het Woord ( de drie sola’s)

Wanneer? Als we op Hem ons vertrouwen stellen worden wij behouden, wij en ons hele huis (Hand. 16:31)

Waarvoor? Omdat we alleen uit het geloof gerechtvaardigd kunnen worden, door het offer wat Jezus bracht.

Waartoe? Om weer in het reine te komen met God. Hij neemt ons aan door het offer van Zijn Zoon. Onze goede werken zijn daarvoor niet nodig, de wet houden doe je uit liefde voor diegene waar je van houdt, want wie mijn woorden hoort en ze doet is als een verstandige man, die zijn huis op de rots bouwt.

Gebed: Dank U Vader, dat ik niets hoef te doen om gered te zijn, dan alleen in U te geloven en mijzelf aan U uit te leveren. Leer mij ook vandaag weer, door Uw Geest, te doen wat U van mij vraagt.

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

Heb.2:16

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Want over de engelen ontfermt Hij Zich niet, maar Hij ontfermt Zich over het nageslacht van Abraham. — Hebreeen 2:16

Wie? Hij, onze God en Vader

Wat? Ontfermt zich over het volk Israel, maar ook over ons, onbesneden gelovigen, mogen ons tot het nageslacht van Abraham rekenen. (Rom 4:12)

Waar? Nu, hier en overal

Waarom? Omdat wij in Christus geheligd zijn en daardoor geënt op de stam, Israël.

Wanneer? Wanneer wij ons bekeren en in de Here Jezus geloven.

Waarvoor? Om zo deel te hebben aan Gods beloften, ook die Hij aan Abraham gegeven heeft.

Waartoe? Omdat God zich over ons ontfermt, meer nog dan een goede vader dat zou doen (Ps. 103:13)

Gebed: Dank U Vader God, dat ik door de Here Jezus, mag behoren bij het nageslacht van Abraham en in al de beloften en zegeningen mag delen, die U voor Uw volk, hen die U dienen in petto heeft. Wij bidden voor onze oudere broeder Israël en de vrede van Jeruzalem. Dat allen U zullen leren kennen en erkennen dat Yeshua de Messias is.

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

Spreuken 27:17

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander. — Spreuken 27:17

Wie? Wij mensen

Wat? Houden elkaar scherp

Waar? Ook in de gemeente

Waarom? Zodat wij niet verslappen zullen. We moeten scherp zijn op wat we geloven en hoe we dat uitdragen en in praktijk brengen

Wanneer? Wanneer we open staan voor liefdevolle, opbouwende kritiek. Wanneer we denken zelf alles te weten en niet open staan voor correctie, missen we de kans om scherper te worden

Waarvoor? Als wij elkaar kunnen scherpen in de gemeente, zijn wij ook scherp in de wereld. Ook wij, of juist wij christenen, moeten geen genoegen nemen met de zesjes cultuur. Het beste in mij is niet goed genoeg voor U. Wanneer de heilige Geest in ons woont, is het God zelf in ons, die ons bekwaam maakt.

Waartoe? Om aan de wereld te laten zien dat geloven niet mat en saai is, maar dynamisch en vol van kracht.

Gebed : Heer, leer mij openstaan voor opbouwende kritiek van anderen en leer mij anderen in liefde aan te vuren en aan te moedigen, opdat wij als christenen de wereld mogen laten zien hoe gaaf het is met U te mogen leven.

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

Fil. 3:20

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten. — Filippenzen 3:20

Wie? Wij, die de Here Jezus toebehoren

Wat? Zijn burgers van een ander rijk

Waar? In de hemelen

Waarom? Omdat wij daaruit de Here Jezus als verlosser verwachten

Wanneer? Dat weet niemand, maar het is vandaag weer dichter bij, dan gisteren. Let op de tekenen van de tijd!

Waarvoor? Zodat wij niet besmet worden met de dingen van de wereld, zie vers 19 hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind.

Waartoe? Om rein en onberispelijke te kunnen zijn, door het bloed van Jezus en door de kracht van Zijn Geest, wanneer Hij terugkomt.

Gebed: Dank U Here Jezus, dat ik mag weten dat U mijn Redder, mijn Heiland bent en ik mag weten dat wanneerUbterugkomt, ik altijd bij U mag zijn, door het geloof en uw zoenoffer aan het kruis! ik loof en prijs Uw Naam daarvoor.

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

Joh. 15:15

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt. — Johannes 15:15

Wie? De Here Jezus, ons, die doen wat Hij zegt

Wat? Zijn Zijn vrienden, geen slaven, dienstknechten

Waar? Altijd en overal

Waarom? Omdat Hij alles wat Hij van de Vader gehoord heeft, ons heeft bekendgemaakt, in Zijn Woord

Wanneer? Als we doen wat Hij zegt, gehoorzaam zijn aan de (grote) opdracht

Waarvoor? Omdat we daarvoor uitgekozen zijn, door Hem (vrs 16)

Waartoe? Om de grote daden van God bekend te maken, als Zijn vrienden. Want Hij is de grootste en trouwste vriend die je maar denken kan.

Gebed: Dank U wel Here Jezus, dat U mijn vriend bent, die Zijn leven voor mij overgegeven heeft, om mij te verlossen. Dank U wel voor Uw trouw, dat ik altijd op U kan bouwen!

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

Ps. 27:1

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HERE is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn? — Psalmen 27:1

Wie? De HERE , de God van Abraham, Isak en Jacob, de Vader van de Here Jezus , mijn Vader

Wat? Hij is mij licht, om mij de weg te wijzen in de duisternis en mijn heil, dat is, redding en genezing

Waar? Overal, waar ik ga

Waarom? Omdat de boze mij probeert te intimideren, angstig te maken, ook, of misschien wel juist door mensen, juist ook als die dicht bij je staan. Maar als ik er voor kies op de Here te vertrouwen, hoef ik voor niets en niemand bang te zijn!

Wanneer? Hij is mijn steun en toeverlaat, in goede en slechte tijden

Waarvoor? Omdat Hij mijn Vader is, die altijd voor mij zorgt, bij mij is en leven geeft
Waartoe? Opdat ik leven heb in overvloed (Joh.10:10)

Gebed: Dank U Vader, datU ook vandaag dicht bij mij bent, en ik voor niets en niemand bang hoef te zijn, dank U dat U in mij woont met Uw heilige Geest en ik alles aan kan! Amen

Rom. 8:10

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. — Romeinen 8:10

Wie? Christus in ons

Wat? Ons lichaam, het vlees, dood vanwege de zonde, maar is onze geest leven

Waar? In ons lichaam

Waarom? Omdat, wanneer wij ons aan Christus overgeven, wij opnieuw geboren zijn, wij met Hem gestorven zijn. Een dode is dan niet meer aansprakelijk voor de zonde

Wanneer? Indien Christus in ins is, in ons woont, wanneer ons hart zijn woonplaats is.

Waarvoor? Omdat wij dan gerechtvaardigd zijn, door het geloof in Hem

Waartoe? Zodat wij weer vrij toegang hebben tot de Vader, zonder tussenkomst van wie dan ook. De Vader ziet ons aan in het volbrachte werk aan het kruis van de Here Jezus. Wat een genade!

Gebed: Dank U Here Jezus voor Uw offer aan het kruis, dank U dat U in mij wilt wonen door uw heilige Geest en dat ik bij de Vader weer mag komen en U de relatie heeft hersteld. De eeuwigheid is nog te kort om U daarvoor te danken.

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

Deut 6:7

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Want gij zijt een volk, dat de HERE, uw God, heilig is; ú heeft de HERE, uw God, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. — Deuteronomium 7:6

Wie? Het volk Israël en wij, christenen uit de heidenen, op hen geënt

Wat? Zijn heilig, apart gezet door God

Waar? In deze wereld. De context is dat we anders zijn dan de wereld waarin God ons geplaatst heeft. We moeten ons daar niet mee vermengen, zoals Bileam dat zo succesvol probeerde, maar ons heiligen, afzonderen, zonder na te laten te zeggen waarom.

Waarom? Omdat God heilig is en ons heeft uitgekozen.

Wanneer? Al van voor de grondlegging der wereld.

Waarvoor? Om ons te gebruiken om de grote daden Gods te verkondigen

Waartoe? Zodat wij een zoutend zout en een lichtend licht kunnen zijn.

gebed : Vader, schenk mij ook vandaag en de komende week weer meer van Uw Geest, om mij in staat te stellen anders te zijn, omdat ik Jezus ken en als zodanig dat licht en zout te zijn in de wereld om mij heen. Opdat door mij mensen verlangend worden om Jezus te leren kennen. Amen

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

Kol. 3:4

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. — Kolossenzen 3:4

Wie? Christus, ons leven

Wat? Verschijnt, dus bij zijn wederkomst

Waar? Op de wolken, in heerlijkheid

Waarom? Om zijn Bruid, de kerk tot zich te nemen, zonder vlek of rimpel

Wanneer? Van die tijd weet niemand, maar dat het aanstaande is, kunnen we zien om ons heen

Waarvoor? Zodat ook wij met hem verschijnen, geopenbaard worden, zegt de HSV

Waartoe? Omdat dat uiteindelijk hetplan van God is| Hij wil wonen bij de mensen, zijn geliefde heel dicht bij zich hebben.

gebed: Heer leer mij toch steeds weer bereid zijn op Uw komst in heerlijkheid, tegelijkertijd zijn er nog zovelen die u niet kennen. Geef toch arbeiders in de oogst om de grote oogst binnen te halen. In Jezus Naam, amen

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!