Honingraat

Leave a comment Standard


Het hart van een wijze maakt zijn mond verstandig, en zal op zijn lippen het inzicht vermeerderen. Lieflijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen. — Spreuken 16:23-24http://dawo.nl/?p=4725

Lezen: Spreuken 16: 16-30

Wat kunnen we soms met onze woorden, misschien zelfs onbedoeld, veel kwaad aanrichten. Soms is het zelfs aleen alleen de intonatie die mensen onzeker maakt of zelfs verwondt. Het spreekwoord zegt niet voor niets dat de toon de muziek maakt. 

Maar als we met onze woorden kunnen verwonden, dan kunnen we misschien ook wel genezen? Dat is tenminste wat ik hier lees. Spreuken is een praktisch boek, rechtlijnig, windt er geen doekjes om. Het raakt in deze teksten dan ook precies de kern aan: Het hart van een wijze maakt zijn mond verstandig. Vaak reageren we uit emotie, of misschien wel onze eigen pijn, of angst om afgewezen te worden, waarmee we dan weer juist bereiken, wat we willen voorkomen. Je leest wel eens dat sommigen als wijze raad geven aan iemand om zijn of haar hart te volgen. Is dat wel zo wijs? Ons hart is vaak een bron van de vuilheid, zegt Jezus zelf. Daarom leren we onze kinderen toch ook om een nieuw hartje te vragen? Pas als ons hart vernieuwd is, omdat Jezus er is komen wonen, op onze uitnodiging, kunnen we het gaan vertrouwen. Dan komen er ook wijze en liefdevolle dingen uit onze mond. Reageren we nog steeds uit onze eigen pijn of verdriet, dan zullen we anderen beschadigen. Daarom is het goed om, voordat je antwoordt, eerst een moment van rust (lees gebed) te nemen en te overleggen met je hartbewoner, wat je kan antwoorden, of hoe je moet reageren. En geloof me, ik spreek uit ervaring. Je zou een reclamespreuk om kunnen bouwen in: Woorden maken meer kapot dan je lief is en zo is het.

Maar wanneer we ons laten leiden door de Bron van wijsheid, de Heilige Geest Zelf, dan kunnen onze woorden, als ze lieflijk zijn, als een honingraat zijn, heerlijk  zoet voor de ziel en zelfs de beenderen van iemand genezen. Onze woorden hebben kracht, om te vernietigen, maar zeker ook om te genezen. Niet alleen in autoriteit om te spreken tegen de berg, maar ook om de verwonden en gebrokenen van hart te genezen met liefdevolle woorden, gesproken in de kracht en de liefde van de Heilige Geest. Dat willen we toch allemaal?

Gekruisigd

Leave a comment Standard


Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. — Galaten 5:24http://dawo.nl/?p=4724

Lezen: Galaten 5:22-26

Ben je van Christus? Weet je jezelf gekocht en betaald met Zijn kostbaar bloed? Leef je uit Zijn genade? Als je antwoord ja is, zeg ik: Prijs de Heer. Maar dan komt deze tekst in beeld. Hiervoor heeft Paulus het over de vrucht van de Geest (1 vrucht, negen partjes) Een tekst die we allemaal geweldig vinden, maar die pas in werking treedt, as we de tekst van vandaag gedaan hebben: ons vlees met zijn hartstochten en begeerten kruisigen, nee, gekruisigd hèben. Dat betekent een stuk van jezelf verloochenen. Jezus zei: ‘als je je kruis niet opneemt en Mij volgt, kan je mijn discipel niet zijn’ (Luc.14:27) Dat is nogal wat. Je kruis opnemen en Hem volgen = in Zijn voetsporen treden. De dingen doen die Hij deed. 

Zijn offer was het ultieme beeldvan  zelfopoffering. Alles wat Hij had, Zijn leven, Zijn kostbare bloed, gegeven voor onze redding. Gratis en voor niets voor een ieder te verkrijgen. Maar wil je Hem toebehoren, dan blijkt daar toch ineens een prijskaartje aan te hangen: zelfverloochening, zelfopoffering. Misschien willen we wel te goedkoop de genade aannemen. We hoeven er niets voor te doen betekent niet dat we er niets meer voor wìllen doen. Leven in Zijn voetspoor, als een discipel van Jezus betekent dus niet meer je eigen begeerten en hartstochten achterna lopen, maar ze kruisigen , dat is dus ter dood brengen. We kunnen niet én de vrucht van de Geest voortbrengen én tegelijkertijd die van het vlees. 

Wil je meer van Gods Geest, niet alleen in vrucht maar ook in gaven? Dan is er een weg te gaan: jezelf volledig overgeven en zeggen: hier ben ik, Heer, gebruik mij. Ben je het zat om je eigen genot achterna te lopen? Hier ben ik, Heer, gebruik mij. Wat het ook kost? Wat het ook kost! Dan komt de Heilige Geest ons te hulp en helpt ons dat te doen. Hij is tenslotte de Helper, Degene die je erbij roept. 

Laten we ons leven tegen de spiegel van Gods Woord houden en zeggen met Psalm 139: Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer, zie of er nog een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. Dan kunnen we, samen met Zijn Geest een vruchtbaar leven leiden, tot eer van Zijn Naam? Wil je dat? Haal hamer en spijkers en begin met kruisigen, samen met de Geest. Wat zullen we dan een mooie kerk krijgen. Verbeter de kerk, begin bij onszelf 😉

Troost

Leave a comment Standard


Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. — 2 Korintiers 1:3-4http://dawo.nl/?p=4720

Lezen: 2 Korintiers 1:3-11

Paulus begint zijn tweede brief aan de Korinthiers met lofprijzing. In de Joodse synagoge was dat altijd de orde van dienst. Wat er ook was gebeurd, altijd eerst  YHWH loven en prijzen. Dat doen we in onze erediensten nog steeds, eerst de lofprijs en de aanbidding, dan het Woord.

Dan hebben de vertalers gekozen om het woordje Parakleitos, te vertalen met vertroosting. Ik wijk daarmee af. Wanneer Jezus ons belooft om de Trooster te zenden, wordt hetzelfde woord gebruikt. Maar Parakleitos betekend meer dan Trooster, het betekent ook:  ‘erbij roepen, te hulp roepen, verzoeken, smeken; oproepen, vermanen, aansporen; (vriendelijk) aanmoedigen, bemoedigen, troosten’ Troost is dus maar één facet. Wanneer jij je daar alleen op focust, mis je wel het hele beeld. Het gaat hier namelijk om verdrukking en dan kan troost geweldig zijn, maar dan heb je juist meer aan hulp om het te doorstaan, om aanmoedigingen om vol te houden, om….juist: de Heilige Geest. En dan krijgt deze tekst meteen een ander plaatje. Dan zijn we niet meer zielig en moeten we getroost worden, het beeld van een kind dat geplaagd wordt en troost zoekt in moeders armen, maar juist iemand, die zich ertegen te weer stelt, in de kracht van de Heilige Geest.

Teveel worden we als christen afgeschilderd als lijdzame mensen, die wat er gebeurt maar over zich heen laten komen. En het is inderdaad zo, dat we ons zo gedragen. Berusting noemen we dat. Maar wanneer we beseffen dat we vol zijn van de Opstandingskracht, Die Jezus uit de dood deed opstaan, dan zijn we geestelijke Popeye’s, gespierd met geestelijke kracht. We zouden toch kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over ons kwam? Laat die kracht dan zien. Bind de strijd aan, in die Kracht. Lijdzaam toezien hoe we worden verdrukt, of dat nu van buitenaf of van binnenuit komt? No way! En we ontvangen die Hulp om door te geven aan anderen, zodat die nog groter wordt, een Bijbels principe.  Dus wees sterk en moedig, YHWH Adonai is met je, de Trooster, de Helper, de Bron van Kracht, in je!

Arend

Leave a comment Standard


Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de HEERE hem geleid, er was geen vreemde god bij hem. — Deuteronomium 32:11-12http://dawo.nl/?p=4719

Lezen: Deuteronomium 32:1-14

Wat is het een geweldig gezicht als je een adelaar (ander woord voor arend) ziet vliegen. Zijn vleugels hebben een geweldige spanwijdte. Zwevend op de thermiek van de wind kost het hen nauwelijks inspanning om te vliegen. Met hun arendsogen houden ze alles in de gaten, zeker als er jongen op het nest zitten. Nu dreigt  daar weining gevaar, want hun nest is hoog op de rotsen. Maar een gevaar is dat het jong uit het nest valt en dan met een ijzingwekkende vaart naar beneden stort. Daar is de arend dan vliegensvlug bij, gaat onder het jong vliegen en vangt het op met zijn vleugels. Zittend op de rug van Pa of ma wordt het jong weer terug naar het nest gevlogen. Ook met Vliegles schijnt het zo te gaan. Hij laat hen niet vallen.

Deze vergelijking gebruikt Mozes in zijn lied als hij vertelt hoe YHWH Zijn volk Israel uit Egypte heeft geleid. ook al viel het telken weer uit het nest, Hij droeg hen. Exodus 19:4 Zegt ook dat Hij hen op adelaarsvleugels gedragen heeft en bij Hem gebracht.

Zo is Hij, zo’n liefdevolle, machtige God hebben wij. Als we uit het nest vallen, door eigenwijsheid of wat voor treden dan ook, laat Hij ons niet vallen, maar vangt ons op. Liefdevol, sterk, voor niemand bang. Zijn vleugels kunnen ons houden. Ze leren ons wel een wijze les, het kan soms even duren voordat je merkt dat Hij onder je vliegt en je op Zijn sterke rug geland bent, maar stop maar met fladderen en paniekeren, Hij is onder je. Dag aan dag draagt Hij ons, zegt Psalm 68:20, die God is ons heil, onze redding.

Je zo gedragen weten geeft je rust, in welke omstandigheid je ook bent. Misschien lig je op het ziekbed en worstel je met vragen als waarom en hoe? Hij draagt je. Misschien lig je in echtscheiding en snap je er geen snars meer van, Hij is bij je. Wat er ook gebeurt, weet dat de ogen van een arend ontzettend scherp zijn, niets ontgaat hem. Zo is dat ook met onze hemelse Vader. Je bent in Zijn ogen kostbaar, zo kostbaar dat hij Zijn eigen Zoon overgaf als losprijs. Blijf vertrouwen, zie op Hem en laat je zakken op de rug van de Arend. Enne er is geen vreemde god bij hem, met andere woorden; alleen Hij kan je redden. Geef je over, staak je strijd, Hij doet het voor je!

Als een kind

Comment 1 Standard


En ze brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken, maar de discipelen bestraften degenen die hen bij Hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God. Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. En Hij omarmde hen en terwijl Hij de handen op hen legde, zegende Hij hen. — Marcus 10:13-16http://dawo.nl/?p=4718

Lezen: Marcus 10:13-16

Vroeger in de kerk speelde de organist bijna altijd,als de kinderen tijdens de Doopdienst naar binnen werden gedragen het liedje ‘Eens brachten de moeders hun kindertjes tot Jezus’, gebaseerd op dit tekstgedeelte. Nu hoef ik niemand meer te vertellen dat dit stukje niet over kinderdoop gaat. Wel over het feit dat God, in dit geval Jezus, van kinderen houdt. Hij heeft ze tenslotte zelf gemaakt. ik denk ook dat God huilt als Hij het vele kinderleed in deze wereld aanziet. Incest, verkrachting, mishandeling, noem maar op. Blijkbaar is niet iedereen vertederd als hij of zij een baby’tje ziet. Onze schoondochter loopt ‘op het laatst’ Binnenkort hoopt ze te bevallen. Hoe heerlijk is het dan om zo’n klein schepseltje tegen je aan te houden, afhankelijk, vol vertrouwen, vol warmte, alleen maar geïnteresseerd in slaap en voedsel.

Zou dat dan datgene zijn, waar het in dit verhaal omgaat? Zegt Jezus hier niet dat voor zij, dus die het Koninkrijk van God als een kind ontvangen, er zullen binnengaan? Onbevangen, zonder twijfel, God doet het. Vol vertrouwen, niet geschonden door ervaringen, zonder twijfel. Volledig afhankelijk van God. Zo te worden is opnieuw geboren worden. Als een kind, bij de Vader op schoot. Springend in Zijn armen, zonder twijfel wetend dat Hij je opvangt, ongeacht je gewicht.

Zijn we niet te vaak bezig met ons allemaal dingen afvragen, hoe zit dit, waarom dat? Kinderen vragen ook: waarom is gras groen? En de hemel blauw? Ze willen leren en dat is goed. Wanneer wij het Koninkrijk van God niet ontvangen als een kind zullen we er niet binnen gaan. Wat is dan het Koninkrijk van God? Is dat de hemel? Nee, het is komen in je bestemming, die God voor je heeft. In Zijn plan voor je leven. Dat is dat we weten en beseffen, dat God ons wil gebruiken om dat te vertellen, dat waar Jezus Koning is, wonderen en tekenen gebeuren. Dat het in ons kan zijn en door ons kan komen. Dat is wat we bidden in het ‘Onze Vader’: Uw koninkrijk kome, hier op aarde, door mij. Door dat te gaan doen, onbevangen, niet jezelf afvragen of het wel werkt en of het wel kan, worden we weer als een kind, dat God niet wegstuurt, maar juist omarmt en zegent. In die zegen wil ik mij koesteren vandaag, zonder zorgen, omdat ik weet dat Mijn hemelse Vader voor mij zorgt. En hoe Hij dat doet, is Zijn zaak.

Omdenken

Comment 1 Standard


Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. — Romeinen 12:1-2
Lezen: Romeinen 12:1-8

Omdenken, dat is weer een nieuwe term in Nederland. Er is zelfs een website over; daar staat de definitie: Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daar mee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws

Nu is er volgens Prediker niets nieuws onder de zon, dus ook dit niet. De Bijbel noemt het alleen vernieuwing van je denken. Dat je dus anders denkt dan voorheen. Dat is een proces, maar begint, zoals zo vaak in het geloof, met een wilsbesluit. Het eerste wat we daarvoor moeten doen is: overgave, zoals vers 1 zegt: onze lichamen wijden als een levend offer, heilig en aangenaam voor God. Dat kan omdat we gewassen zijn in het kostbare bloed van Jezus. Het tweede is niet gelijkvormig worden aan deze wereld. Een wereld die leeft in zonde en waar iedereen, die Jezus (nog) niet kent, op een ramp afstevent. Een wereld die draait om genot en het grote IK. Wij moeten dus juist een andere gezindheid hebben, een vernieuwde gezindheid, door de Geest. Ons hart kan al aan Jezus toebehoren, maar ons denken moet nog worden vernieuwd. Dat kan op verschillende vlakken. Denk aan ziekte. Velen is geleerd dat ziekte een straf van God is en als we daardoor getroffen worden heeft gebed dus geen zin. Dat riekt naar fatalisme, het is Gods wil, dus daar kunnen we niet tegenin gaan. De Bijbel leert ons echter dat zij die (ernstig) ziek zijn, overweldigd zijn door de satan (Hand. 10:38) Reden te meer om daar tegen op te komen, in gezamenlijk gebed, de ziekte te bestraffen en genezing uit te spreken. Vernieuwing van je denken. 

Nog een? Vluchtelingen. Je kunt ze zien als een ramp, die ons land verspoelen, onze banen en huizen inpikken (wat overigens niet klopt) en er op wildersachtige manier tegenaanschoppen. Iets wat ik, jammergenoeg, ook medebroeders en zusters zie doen. Of je kunt denken: wat een geweldige manier om deze mensen van het evangelie te vertellen, die we anders nooit konden bereiken.

In alle omstandigheden hebben we vernieuwing van ons denken nodig. Weet je nog? Wel zijn geheel naders, dus ook in onze manier van denken. Denk je in problemen of denk je in mogelijkheden? (DIP of DIM) Iedere situatie waar we ons voor geplaatst zien, is een uitdaging om Gods grootheid te laten zien. Zeg het maar tegen Hem: ben benieuwd, Heer, hoe U dit gaat doen medewerken ten goede. Moet jij eens opletten wat er gebeurt. Omdenken is eigenlijk bekeren van je negatieve gedachten en beseffen dat Gods plan voor ons leven: het goede, het welbehagelijke en  het volmaakte is. In welke situatie je je ook bevindt: God heeft een geweldig plan met jouw leven. Dat gaan geloven is vernieuwing van je denken. Positief denken? Ja, want negatief denken opent de deur voor de vijand en die willen we toch niet binnen hebben?

Geen andere Heiland

Comment 1 Standard


Ik, Ik ben de HEERE, buiten Mij is er geen Heiland. Ík heb verkondigd en Ik heb verlost, en Ik heb het doen horen, en er was geen vreemde god onder u. U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE, dat Ik God ben. Ook voor de dag er was, ben Ik, en er is niemand die uit Mijn hand kan redden. Ik zal werken, en wie zal het keren? — Jesaja 43:11-13
Lezen: Jesaja 43:8-13

Prachtige woorden, die de HERE God spreekt tot Zijn volk Israel. Een volk dat ongehoorzaam is, blind en doof, zijn eigen weg gaat en steeds maar weer andere goden achterna loopt. Toch blijft Hij genadig. Hij doet een beroep op het verleden waar hij heeft bewezen God te zijn, de enig Verlosser.

Ook voor ons, Zijn kinderen, gelovigen uit de heidenen geldt dit woord. ook nu is God nog steeds genadig, ook voor het Huis Gods. Denk je niet dat God ook wel eens verdriet heeft over Zijn kerk, Zijn bruid, Zijn Lichaam hier op aarde. We zijn zo aan de wereld gelijkvormig geworden. Alles moet maar mogen en alles moet maar kunnen. Genieten is de hoogste vorm van aanbidding geworden. Wij hebben geen andere goden, zeggen we. Toch sluipen ze langzaam maar zeker onze cultuur in. Geen tuincentra of interieurwinkels meer zonder Boeddha beelden. Op televisie wordt yoga gepromoot en gewoon gevonden en wij de kerk? We zeggen niks, we doen niks of erger nog, we halen ze in huis. ‘Ik bid er niet voor’, zegt men dan, ‘het is een onschuldige rage’. 

Er is geen andere God dan YHWH, de God Die er van oudsher was, nu is een altijd zal zijn. Er is geen andere Verlosser dan Yeshua HaMassiach, de God Die redt, en Zijn Naam is Jezus. Buiten Hem is er geen verlossing, geen heil, geen redding te vinden, hoe oprecht mensen soms zijn in hun godsdienst. Het leidt nergens naar toe. 

God is aan het werk. Massaal komen moslims, die naar het westen zijn gevlucht tot geloof, wereldwijd zien we doopdiensten waar honderden, zelfs duizenden bij betrokken zijn. Niemand kan Zijn werk keren, ook Zijn lauwe kerk niet. Daarom bid ik op deze dag, een week na Pinksteren, dat de Kerk ook in Nederland zich zal ontdoen van het aanbidden van de twijfel en de lauwheid, zich zal verootmoedigen en zich zal bekeren. Dat het vuur van Gods Geest het zal louteren en in vuur en vlam zal zetten. Buiten Hem is er geen heil, dat moet heel Nederland weten!

Volledige Volheid

Leave a comment Standard


Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht. — Kolossenzen 2:9-10
Kolossenzen 2:4-15

Jezus, de Zoon van God en toch, toen Hij op aarde was, volledig mens. Het is en blijft een mysterie. In gesprekken met moslims op straat kom je daar ook niet uit. Daarom is het ook een mysterie. Maar wel een heel mooi mysterie. Want doordat Jezus volledig mens was, kon Hij de zonde van de wereld op Zich nemen. En dat kon Hij alleen omdat Hij volledig zonder zonde was. Maar vanaf het moment dat Hij, na Zijn (volwassen) doop werd gedoopt in de Heilige Geest, woonde de volheid Gods in Hem en kon Hij die dingen doen die Hij deed. Het geweldige is nu, dat Dezelfde Volheid Gods ook in ons woont, als we gedoopt zijn in de Geest en daardoor dus in staat zijn de werken te doen die Jezus deed (Joh.14:12) . Als Hij ze deed door de kracht van de Heilige Geest, dan kunnen wij dat dus ook. Geloof je dat? De mate waarin je dat gelooft zullen de tekenen en wonderen je gaan volgen. En iedere overheid en macht zal moeten wijken voor diezelfde Opstandingskracht die in ons woont.

Als we als gelovigen dit gaan beseffen, dan is er niets of niemand meer, waar we bang voor hoeven te zijn. Want, altijd in de Naam van Jezus, zal alles wat niet van God komt, benen moeten  maken voor die Naam en voor die Kracht.

Nu snap je misschien nog beter die tekst, die we van de week ook al hebben behandeld. Hij, Die in ons is, de Goddelijke Volheid, is sterker dan hij die in de wereld is (Opfrisser)

Dan zal niets je meer onmogelijk zijn, belooft de Here Jezus. Lieve mensen, laten we met elkaar gaan praktiseren wat we geloven en wat de Bijbel zegt. De boodschap van Jezus op aarde was: Het Koninkrijk  van God is nabij. Dat was geen tijdsaanduiding, maar een plaatsaanduiding. Vanaf Pinksteren kan het zelfs in je zijn, door de Heilige Geest. Let’s go4it!

Workshop Doeltreffend Bidden

Comment 1 Standard

Kent U dat? Mensen het evangelie uitleggen tot je een ons weegt en ze schijnen het maar niet te kunnen pakken?Wat is dat toch? Ben ik soms niet duidelijk genoeg? Doe ik het niet goed?

Mensen van wie je houdt en die God op je pad heeft gebracht zie je verloren gaan omdat ze de Here Jezus niet als Redder en Verlosser in hun leven kennen. Hun toekomst? Daar wil je liever niet aan denken, alhoewel de Bijbel daar duidelijk over is. Waar ligt dat toch aan? Hoe komt dat nu toch?

Stichting Arbeiders in de Oogst uit Dordrecht organiseert peen workshop over hoe op een doeltreffende manier te bidden voor mensen die verloren dreigen te gaan, omdat ze de Here Jezus niet kennen als hun Heer en Heiland.Het onderwijs is afkomstig uit Amerika waar een boekje is uitgegeven getiteld: HOW TO PRAY EFFECTIVELY FOR THE LOST?, uitgegeven door PEL Ministries. Inmiddels zijn er al meer dan 1 miljoen exemplaren in het Engels gedrukt. Daarnaast is het ook te verkrijgen in het Frans, Grieks, Russisch, Duits, Portugees, Spaans, Mandarijns, Chinees Swahili en dus ook in het Nederlands, waar er inmiddels al weer zo’n 12000 zijn verspreid (samen met België?)

Het bijzondere is dat het gratis te verkrijgen is en er middelen beschikbaar zijn om ze wereldwijd te verspreiden. Vanaf de website (http://www.pelministries.org/) zijn de meeste talen te downloaden. In Nederland is het als boekje uitgegeven en onder meer bij onze stichting verkrijgbaar.
Er wordt gesteld dat zonder gebed (voorbede) het onmogelijk is dat mensen tot geloof komen. Deze stelling is gebaseerd op 2 Kor 4,4, waar Paulus schrijft dat ongelovigen door de duivel verblind zijn en daardoor het schijnsel van het evangelie niet kunnen zien. Juist door effectief gebed, kunnen wij die verblindheid opheffen en kunnen we verloren mensen tot Jezus bidden.

Deze visie past ook in die van de stichting, die onder meer een School voor evangelisatie heeft. Ook daarin wordt geleerd dat men niet zomaar moet gaan evangeliseren maar dat het land eerst bewerkt dient te worden, waarna er gezaaid en gesproeid kan worden, voordat men kan gaan oogsten. We hebben het dan ook als onderdeel van onze Gebedscursus module opgenomen en ook in de module evangelisatie is het verplichte lectuur. Het is het verlangen van St. Arbeiders in de Oogst dat de kerk en de kerkmens dit gaat oppakken. We kunnen de kerkverlating een halt toe roepen door doeltreffend gebed. We kunnen onze geliefden los bidden uit de machten van de duisternis, maar ook onze collegae, vrienden, buren etc.

Waarom organiseer je geen workshop in jouw gemeente? We komen graag op een avond naar je toe, of nodig ons uit voor een preekbeurt. 

Als je een man of 15 tot 20 kunt mobiliseren, komen wij naar je toe.
Neem contact met ons op voor een datum en verder info.

Deelnemers krijgen het boekje en een handleiding hoe doeltreffend te kunnen bidden
Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op:

St. Arbeiders in de Oogst 

Remmerstein 87, 3328 BR Dordrecht
Tel.: 078-6510772
Doeltreffendbidden@gmail.com

Grote schoonmaak

Leave a comment Standard


Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word. — Filippenzen 3:7-9
Lezen: Filippenzen 3:2-16

Een van de dingen waar Paulus in zijn bediening het meeste last van had, was het gepredikte Wetticisme van zijn broeders naar het vlees, de Joden. Zodra hij ergens was geweest en een gemeente was ontstaan, na het prediken van de genade boodschap, kwamen zij en probeerden de wet weer in te voeren als middel om gerechtvaardigd te worden. Ze probeerden de joodse rituele wetten weer in te voeren, de feesten en zelfs de besnijdenis.Wanneer Paulus het over zijn beroemde ‘doorn in het vlees’ heeft, bedoelt hij dit en niet de een of andere ziekte, zoals wel eens beweerd wordt. Hij begint dit tekstgedeelte dan ook met de waarschuwing op de honden en de slechte arbeiders te letten. Alles wat ons afhoudt, iedere vorm van prestatie gevraagd aan ons, is schade, vuilnis, drek.

Paulus noemt op wat hij allemaal voor zou kunnen hebben, zijn Jood zijn en de dingen die hij deed voor God. Alles is schade omdat het hem afhield van Jezus. Alle dingen, misschien in beginsel ook mooi, die ons afhouden van de genade is vuilnis. Ik hoor heden ten dage weer mensen pleiten om terug te gaan naar de joodse wortels van ons geloof door de Sabbath te houden, de feesten weer te vieren (op de originele data) enz. En als je dat wilt doen: Prima, ik hou je niet tegen. Maar op het moment dat je denkt daardoor dichter bij God te kunnen komen, omdat je dat doet, is het schade. Alle dingen waardoor we denken een wit voetje te kunnen halen bij God, zijn schadelijk voor ons, omdat ze uiteindelijk alleen maar onze eigen ego strelen. We worden alleen maar wit(ter dan sneeuw) door het bloed van Jezus, uit genade!

Het gaat maar om een ding: de voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus. Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding (de Heilige Geest) (vers 10) Dat is onze hoogste prioriteit. Alles wat je daarvan afhoudt? In de vuilnisbak ermee, grote schoonmaak