Losprijs

Comment 1 Standard

Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd.  1 Timoteus 2:5-6 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1 Tim. 2:1-8

Wat is het evangelie van de Here Jezus Christus toch een geweldige boodschap. Dat God Zijn Zon gaf, als losprijs voor alle mensen, zodat er niemand verloren hoeft te gaan. Er is voor iedereen betaald, met het kostbare bloed van de Here Jezus. Wat mooi om daar in deze, zogenoemde stille week mee te beginnen. Dus nooit meer zwoegen, geen schuldbesef meer, geen aanklachten, want er is maar 1 weg, 1 middelaar, de mens Jezus Christus. Dat hier de nadruk ligt op mens is omdat Jezus, hoewel Hij de Zoon van God was, als mens naar de aarde is gekomen,al Zijn goddelijkheid heeft afgelegd en als mens betaald heeft. Want zoals de zonde door 1 mens in de wereld gekomen is, zo is zij ook weer door 1 mens van haar macht ontdaan en wel aan het kruis van Golgotha. Halleluja!

Die boodschap is zo geweldig, zo krachtig, dat het mensenlevens kan veranderen en vernieuwen. Radicaal om switchen, compleet op zijn kop zetten. En let wel: er staat dat de losprijs is gegeven voor allen. De satan heeft dus geen recht op alle zielen, die hij gevangen houdt. Want het was een part of the deal, dat hij ze allemaal zou vrijlaten. Daarom is ons (doeltreffend) gebed zo keihard nodig voor hen, die nog in die gevangenschap zitten. Door ons gebed moet de tegenstander ze wel loslaten (www.doeltreffendbidden.nl), daarom is gebed, zeker voor verlorenen ook zo belangrijk.

Deze tekst staat in dat kader en dat God niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat. En dat hoeft ook niet, als wij onze verantwoordelijkheid maar kennen, de strijd om de verloren zielen aangaan en erop uittrekken om het goede nieuws te brengen. Ja, de bal ligt bij ons. Jezus betaalde, toen Hij riep: Het is volbracht en Hij stuurde ons, Zijn discipelen, de wereld in om de mensen dat goede nieuws bekend te maken, als Zijn medearbeiders. En door de kracht van de Heilige Geest maakt Hij ons bekwaam om dat te doen. Waar wachten we dan nog op?

—————————————————-—————————————————————

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Advertenties

Palmpasen

Leave a comment Standard

En zij zeiden: Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen.’

Lukas 19:38

Lezen: Lukas 19:28-40

Zou het dan nu gaan gebeuren? De verwachtingen zijn gespannen. Daar komt Hij, Jezus van Nazareth, de man die al zoveel wonderen gedaan heeft, eten vermenigvuldigd, zieken genezen, doden opgewekt, gebondenen bevrijd. En nu rijdt Hij Jeruzalem binnen, op een ezel, precies zoals geprofeteerd was, ‘Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.’ Zacharia‬ ‭9:9‬ ‭HSV‬‬

Zou Hij nu Koning worden?

De mensen spreiden hun mantels uit op de straat en rukken de bladeren van de (palm) bomen en roepen, Psalm 118: 26 citerend: Gezegend Hj die komt in de Naam van de Heer (Baruch Habam Hashem Adonai

En de priesters en de Farizeeën berispen Jezus dat Hij de schare het zwijgen op moet leggen. Maar dan zegt Jezus dat als Hij dat zou doen, de straatstenen Hem zouden loven en prijzen. Ron Kenoly heeft daar een mooi lied over: Ain’t no Rock gonna take my place, als je tijd hebt moet je maar eens luisteren. Geweldig.

De menigte is uitzinnig, ze willen Jezus Koning maken en de gehate Romeinen het land uit joekelen. Zou het dan nu gebeuren? Maar het Koningschap van Jezus is niet van deze wereld, als Hij daarop zou zijn ingegaan, dan had Hij alsnog bezweken voor de verleiding, die satan Hem bood in Lukas 4. Nee, de weg van Het Koningschap van Jezus is alleen maar via het kruis, in gehoorzaamheid, opdat wij vrij zouden komen van de macht van de zonde.

Veel mensen willen graag een Jezus die hun problemen instant oplost, maar Hem niet laten komen bij de oorzaak van het probleem. Dat is een beetje ook de tendens van onze maatschappij. Ook de dokter bestrijdt vaak de symptomen, zonder de oorzaak aan te pakken. Een paracetamol verdooft wel je hoofdpijn, maar neemt de oorzaak, waarom je die hebt, niet weg…

Jezus pakt de kern aan van het probleem: de zonde. Want het zijn Uw zonden die scheiding maken tussen u en Mij, zegt de HERE in Jesaja en aan het kruis verzoende Jezus de wereld met God door hen hun zonde niet toe te rekenen.

Wat je problemen vandaag ook zijn:

– Laat geen steen jouw lofprijzing moeten overnemen, prijs Hem, zelfs in je diepste duisternis

– Laat de Here Jezus toe in de kern van je probleem, zodat de oorzaak wordt opgelost en niet de symptomen

– en vergeet niet dat de vandaag ingehaalde koning. binnen een week de plaats inneemt van de ter dood veroordeelde Bar-abbas, als eerste zijn plaats, maar zeker ook de onze en dat de menigte, die nu juicht, dan schreeuwt; Kruisig Hem

Wees daarom standvastig, wat de omstandigheden ook zijn of zullen worden, want Hij komt in de Naam van, namens, de Heer, Adonai. En Hij zorgt voor je, in alles.

Gezegende Palmpasen.

 

—————————————————-—————————————————————
  • Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

Zeebodembedekker

Leave a comment Standard

Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.  Habakuk 2:14 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Habakuk 2:1-14

Wat is dat toch een imposant gezicht als je op zee vaart en er overal alleen maar water is, soms kilometers diep is er water onder je, voor achter en opzij je. De kracht van water is groot, daar weten we in ons kikkerlandje alles van. We gebruiken het, we kunnen het kanaliseren, indammen of inpolderen zelfs, maar bij tijd en wijle laat de zee haar kracht zien en als je niet goed voorbereid bent, berg je dan maar.

Wel op gelijke wijze gaat het komen te gebeuren, dat de kennis van de HERE, van de heerlijkheid van de HERE, van Zijn glorie de hele aarde zal bedekken, zoals het water de zee bedekt.

De kennis van Zijn heerlijkheid, de et-kabod van God. Die glorie, die zo sterk is dat de priesters, bij de inwijding van de tempel, niet meer op hun benen konden blijven staan (1Kon.8:11)en die soms ook nu nog mensen doet vallen als je voor hen bidt. Die heerlijkheid, die geweldige glorie, door de kracht van de Heilige Geest zal de hele aarde bedekken. Er zal geen houden aan meer zijn. Dijken van religie en geveinsde vroomheid zullen doorbreken en mensen zullen vervuld worden met de Heilige Geest. Gods volk zal uitgaan en tekenen en wonderen doen door die kracht, omdat de glorie van God zo zwaar op ons zal rusten, dat mensen naar ons toe zullen komen en om gebed vragen, in plaats van andersom.

Dat is toekomst muziek? Ja en nee, want vandaag kunnen jij en ik vol zijn van Zijn glorie, van Zijn heerlijkheid. En zoals een overstroming begint met een klein beetje water dat doorsijpelt, kunnen wij het begin zijn van deze wereldwijde beweging. Zoals Smith Wigglesworth ooit zei: wacht niet op een beweging van God, wees een beweging van God!

Laat Uw glorie, Uw heerlijkheid, komen, Heer, en begin bij mij, gebruik mij voor Uw glorie!

—————————————————-—————————————————————

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Opofferen

Leave a comment Standard

Wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.  Efeziers 5:2 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Efeze 5:1-21

De boodschap van de Here Jezus, vlak voor Hij stierf aan het kruis aan Zijn discipelen, was dat ze elkaar lief moesten hebben. Deze boodschap klinkt na in de woorden van Paulus in onze dagtekst. We zouden, als christenen herkenbaar moeten zijn aan de liefde, onderling en naar de buitenwereld. ‘Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.’

‭‭Johannes‬ ‭13:35‬ ‭NBG51‬‬

Jezus leven zelf was het voorbeeld van ware liefde, want Hij offerde Zichzelf, door voor ons aan het kruis te sterven en zo de Vrede van God te bewerkstelligen. Dat was het volmaakte offer, waarbij ieder offer in het oude testament een voorbeeld en heen wijzing was. En zoals Hij Zichzelf wegcijferde voor anderen, zo mogen ook wij ons wegcijferen voor de ander. Immers, ook dat is volgen van Jezus, doen wat Hij deed. Als dat niet gedreven wordt door de liefde, dan zijn we nergens en is het inhoudsloos. Maar als het doordrenkt is van de liefde, dan is het Gode welgevallig en een aangename geur voor Hem, zoals een reukoffer voor God aangenaam was. En we verspreiden dan ook die geur, we ruiken lekker door de liefde, die we uitstralen, we zijn mensen waar anderen graag bij in de buurt zijn, omdat we liefde en bewogenheid uitstralen.

Wat geweldig dat de Heilige Geest dat in ons bewerkt en als dat nog niet genoeg zo is, mogen we Hem daarom vragen. Bewogenheid is de sleutel tot het bereiken van de wereld en tot grote en krachtige wonderen. Doe je ze om alleen maar in de spotlight te staan, of omdat je bewogen bent met mensen?

De Here Jezus werd met ontferming bewogen toen Hij de mensen zag ronddolen, als schapen zonder herder. ‘Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.’

‭‭Mattheüs‬ ‭9:36‬ ‭HSV‬‬

Velen doen dat nog steeds, dat ronddolen. Iedereen, die wij vandaag ontmoeten heeft de potentiële mogelijkheid om een ontmoeting te hebben met Jezus, omdat Hij in ons woont, door de Heilige Geest.

Als we Zijn liefde uitstralen zal dat ook zeker gaan gebeuren, vroeg of laat, kan het maat beter vroeg zijn, vind je niet?

—————————————————-—————————————————————

* Lees hier het verslag van de Soul-winning-Action-Training van 6 april jl: https://handelingen2000nu.wordpress.com/2019/04/06/soul-winning-action-training-6-april-2019/

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Vrede bij God

Comment 1 Standard

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Romeinen 5:1 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Rom.5:1-11

Een van de geweldigste dingen, die de Here Jezus voor ons aan het kruis vrijzette, was dat we nu vrede hebben met God. Velen leven met een angst voor God, zijn bang dat, wanneer ze iets fout doen, God hen meteen zal straffen met een vreselijke ziekte of iets anders. Dat is het beeld wat min of meer ook wel in het Oude Testament wordt geschetst, deels maar hoor, want ook daar klinkt de genadeboodschap door. Het is ook de boodschap die religie ons wil doen geloven, dat we onze stinkende best moten doen om Gods genade te verdienen.

Maar toen Hij stierf en het uitriep; ‘Het is volbracht’ was het ook klaar. 1Kor.5:19 zegt ‘God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.’

Dat is toch geweldig? Al onze zonden, dus die we hebben gedaan, die we nog doen en zelfs die we nog zullen doen, worden ons niet meer toegerekend! Dus God is niet meer boos op ons, ook niet als we de fout ingaan, want Jezus heeft al Zijn boosheid gedragen in die tijd van drie uur dikke duisternis en toen Hij uitriep: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?

Dat deed God, zodat wij nooit meer verlaten zouden zijn. De straf, zegt Jesaja 53, die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door Zijn striemen zijn we genezen! Halleluja.

In deze week, voorafgaand aan pasen is dat zo geweldig om daar bij stil te staan.

Vrede met God. Ik laat wel eens mensen diep inademen als ze even daarvoor hun leven aan de Here Jezus hebben gegeven. Ze ademen dan die rust in en proeven dat ook. Vrede met God, innerlijk is ieder mens daar naar op zoek, verlangt ieder mens ernaar, sinds de tijd dat het zo wreed geroofd werd tijdens de zondeval. Maar het is beschikbaar, niet in religie, maar alleen in geloof. Want ons geloof rechtvaardigt ons voor God, ons geloof in het verzoenend sterven van de Here Jezus, dan en dan alleen heb je die vrede, die rust. Geweldig toch?

—————————————————-—————————————————————

* Lees hier het verslag van de Soul-winning-Action-Training van 6 april jl: https://handelingen2000nu.wordpress.com/2019/04/06/soul-winning-action-training-6-april-2019/

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Levend maken

Leave a comment Standard

Zou Ú ons niet weer levend maken, zodat Uw volk zich in U verblijdt? Toon ons Uw goedertierenheid, HEERE, geef ons Uw heil.  Psalmen 85:7-8 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Psalm 85

Ik maakte deze foto tijdens onze vakantie in Duitsland, een paar weekjes geleden. Ik werd getroffen door de kracht van de natuur, die de Here God daarin gelegd heeft. Dat uit zo’n afgebroken boom, of omgezaagd, gewoon weer iets nieuws kan groeien. Geweldig, toch?! Hij was vandaag aan de beurt om geplaatst te worden als achtergrond en dan deze tekst! Dat kan geen toeval zijn.

Want onze God is de God van herstel, die uit de dood iets nieuws wil geven, de het oude doet voorbijgaan en iets nieuws geeft, beter zelfs dan het vorige. Maar dan moeten we Hem vertrouwen, weten dat we Zijn stem hebben verstaan, zoals het volgende vers ook zegt. Luisteren naar wat Hij zegt en dat ook doen.

Dan wacht ons iets niets, dan kunnen er wonderen gebeuren, waar we met zijn allen versteld van staan. En zelfs al gebeuren ze niet, dan nog hebben we Hem getoond dat we gehoorzaam willen zijn en ook dat honoreert Hij!

Daarom deze vraag, waarschijnlijk komend van het volk, teruggekeerd uit de ballingschap: Zou U ons niet weer levend maken, zodat Uw volk zich verblijdt. Ja, dat wil God, van iets doods iets levends maken, een nieuwe begin geven, een nieuw start.

Misschien loopt je huwelijk wel op de klippen, ben je ernstig ziek, staat je werk op de tocht en noem maar op, maar God wil uit de dood iets nieuws geven. We hebben niet voor niets ook de opdracht in Mat.10 gekregen om ook de doden op te wekken, om van iets doods weer iets levends te maken. Dat proberen getuigt van geloof en gehoorzaamheid! Zou Hij dat dan niet belonen?

Hij wil ons Zijn goedheid tonen zij redding, Yesha staat er in het Hebreeuws en dat verwijst natuurlijk naar de Here Jezus. Bij Hem alleen, en nergens anders komt de redding, komt onze hulp vandaan. Hij zal het ook doen! Vertrouw op Hem en het komt goed, zeker weten!

—————————————————-—————————————————————

* Lees hier het verslag van de Soul-winning-Action-Training van 6 april jl: https://handelingen2000nu.wordpress.com/2019/04/06/soul-winning-action-training-6-april-2019/

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Jagen en streven

Leave a comment Standard

Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren.  1 Korintiers 14:1 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Kor.14:15

Zijn er mensen die menen dat de gaven van de Geest voor toen waren? Ja, helaas, die zijn er. En ze doen het werk van de Heilige Geest zo tekort, want in 1Kor 13 lezen we wel dat profetie zal verstommen en ook de andere gaven er niet meer zullen zijn als het ‘volmaakte’ gekomen is. Men denkt dan dat daarmee de heilige schrift wordt bedoeld, die we pas in 325 hebben vast gesteld (concilie van Nicea,] maar pas in 400 n.C. werd bekrachtigd. Maar hoe goed de Bijbel ook is en hoe ik ook van Zijn Woord hou, alles is nog niet volmaakt, kijk om je heen. Als we ooit de geestelijke gaven hebben nodig gehad, dan is het nu.

Een ander misverstand is dat je maar 1 of een paar gaven hebt ontvangen, maar Paulus roept ons hier op om naar alle gaven te streven, en dan moet je niet denken dat je ze moet ontvangen, nee, het zijn niet jouw gaven, maar die van de Geest en als de Heilige Geest in je komt wonen, dan neemt Hij al Zijn gaven mee. Dat profetie hier uitgelicht wordt, is omdat in Korinthe het accent lag op tongentaal, want als je dat had, dan was je super geestelijk, onzin natuurlijk, alle gaven zij belangrijk. En natuurlijk is het vertolken van Zijn stem geweldig en moeten we daarnaar streven omdat een profetie sticht, vermaant en bemoedigt, dus andere mensen worden er door opgebouwd, terwijl tongentaal alleen jezelf sticht (Wie dat niet nodig heeft….)

Nee het hele pakket, alle Kadootjes mag je uitpakken en ermee experimenteren, ernaar streven. Er naar verlangen. Doen we dat? Willen we nog wel meer van Zijn Geest? Het is in onbeperkte mate beschikbaar voor iedereen die ernaar verlangt, er naar streeft. Maar het mag nooit losgekoppeld worden van de liefde. Daarom staat hoofdstuk 13 ook tussen 12 en 14 in en zegt Paulus dat we die moeten najagen, er achter aan gaan. Want geestelijke gaven, hoe mooi ook, zijn zonder de liefde tot elkaar alleen maar schel en rinkelend en maken meer kapot dan je lief is.

Het is geweldig om te wandelen en te groeien in de gave van de Geesten te zien dat God een ieder van ons kan gebruiken daardoor. Strek je er daarom naar uit, naar alle negen en zie dat God nog steeds Dezelfde is, gisteren vandaag en tot in eeuwigheid!

—————————————————-—————————————————————

* Lees hier het verslag van de Soul-winning-Action-Training van 6 april jl: https://handelingen2000nu.wordpress.com/2019/04/06/soul-winning-action-training-6-april-2019/

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Vesting

Leave a comment Standard

De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen.  Nahum 1:7 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Nahum 1:1-8

Deze mooie woorden, in de tekst van vandaag, komen uit een bijbelboek wat niet zo bekend is. Nahum kreeg een last van God om te profeteren tegen Nineve. De profetie kwam uit in 612 voor Christus, toen deze hoofdstad van het Assyrische rijk ten val werd gebracht.

Maar midden in de teksten over een toornige God, die de zonde niet ongestraft laat, maar die ook geduldig is, staat deze tekst. Dat de HEERE goed is: JHWH Tov, dat Hij een vesting is op de dag van de benauwdheid, dus in gevaar, in stress, in zorgen. Hij kent hen, die tot Hem de toevlucht nemen.

Dat kennen is het sleutelwoord. Het is niet alleen dat je Hem kent, weet wie Hij is, maar het gaat om relatie, heel intiem. Dit woordje wordt ook wel gebruikt om een seksuele relatie te omschrijven. Maar het heeft ook ‘zorgen voor’ in zich, wat de BasisBijbel (zie plaatje) gekozen heeft. En dat is toch geweldig!?

Als we Hem kennen, een relatie met Hem hebben, dan zorgt Hij voor ons als we bij Hem de toevlucht nemen, als we dus op Hem vertrouwen. Dan gaat Hij een oplossing geven, in wat voor nood je ook zit. Want Hij is goed, weet je nog? Hij is een Toffe God! Niets en niemand gaat Hem te boven. Trouwe en barmhartig. Dus wat er ook in je leven speelt: schuil bij Hem, werp je zorgen op Hem zoals van de week al beschreven in Zorgverzekering en vertrouw erop dat het goed komt, geloof heet dat.

Want Hij kent je en Hij zorgt voor je. Dus wat zitten we dan nog te mauwen? Schouders recht en ertegenaan! Wij hebben een God Die voor ons zorgt en wie zou dat nu beter kunnen doen?

—————————————————-—————————————————————

* Lees hier het verslag van de Soul-winning-Action-Training van 6 april jl: https://handelingen2000nu.wordpress.com/2019/04/06/soul-winning-action-training-6-april-2019/

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Niet onder de wet

Leave a comment Standard

Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.  Galaten 5:18 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Gal.5:13-21.

Niet meer onder de wet? Wat is dat nou? Ja het staat er echt, ik kan er niets anders van maken. Geld de wet dan niet meer? Inderdaad, hij geldt niet als een juk, waar je onder bent. En waar je in een kramp leeft, van doe ik het wel goed? Want anders straft God me.

Gisteren tijdens de evangelisatie spraken we met veel moslim(a’)s. Zij geloven, overigens doen veel ‘christenen’ dat ook nog, dat er een soort van weegschaal is en dat als je maar genoeg goede daden doet, de weegschaal wel naar het goede zal doorslaan en je dus de hemel in mag. Genade als geschenk van God kennen zij niet. Ik zie die 2 dames nog staan praten, de een helemaal in een zwarte, net geen, burka, de andere wat vrolijker gesluierd, nadat we hen de genade hadden uitgelegd…. het gaf heel wat gespreksstof. Ik kon het alleen niet volgen, mijn Marokkaans is niet meer wat het geweest is…. Maar ik bid dat ze gaan nadenken en Jezus zullen uitnodigen in hun hart! Want ze hadden wel Zijn kracht gezien en gevoeld…

Nee, als je door de Geest geleid wordt, als je je door Hem laat leiden, dan is de wet geen juk meer, maar doe je automatisch de dingen die God van je vraagt, omdat de Geest van God nooit tegen het Woord van God, waar Hij tenslotte Zelf de auteur van is, ingaat. Zo eenvoudig is het. Belangrijk is dus dat je de Heiige Geest de ruimte geeft om dat te doen. Ons eigen vlees leidt ons van God en het plan wat Hij voor ons heeft af, maar de Heilige Geest laat je leven in Zijn wil., Hij zal je leiden en je uit liefde de dingen wel, of juist niet, laten doen. En we krijgen Hem niet omdat we Hem verdienen, maar omdat we Hem nodig hebben! Nodig hebben, niet alleen om mooie dingen te zien, zoals genezingen en andere wonderen, waarvan redding nog wel de grootste is, zoals we gisteren weer zagen, maar om niet meer onder het juk van de wet te leven, niet meer in die kramp van ‘doe ik het wel goed?’ Maar in de vrijheid van de Geest.

Dat kan wel spannend zijn, maar het is zeker nooit saai. Het is alleen de vraag of we het durven? Want je verliest wel de controle als je je door Hem laat leiden. Durf jij het aan?

Heilige Geest van God, ik kies ervoor om me geheel door U te laden leiden. Ik geef U het stuur van mijn leven in handen en de sleutels en de resvervesleutels. Ga U gang in mij!

—————————————————-—————————————————————

* Lees hier het verslag van de Soul-winning-Action-Training van 6 april jl: https://handelingen2000nu.wordpress.com/2019/04/06/soul-winning-action-training-6-april-2019/

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Groot, groter, grootst

Leave a comment Standard

Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.  1 Johannes 4:4 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Joh.4:1-6

Afgelopen woensdag hebben mijn lieve vrouw, Margreet en ik weer een les voorbereid voor de Module; de oorlog tegen de heiligen van onze Discipel-Bijbelschool. Daarbij ging het voornamelijk over het onderschatten en minachten van de tegenstander, de satan. En daar wordt deze tekst, hoe geweldig hij ook is, vaak voor gebruikt. Want hoewel hij helemaal waar is, is het geen vrijbrief om maar onbezonnen het grondgebied van satan te betreden of de strijd aan te van met demonische machten over territoria etc. Een van de grootste fouten die je kunt maken is je vijand onderschatten.

Petrus zegt dat hij rondgaat als een briesende leeuw, op zoek wie hij zal verslinden en hij verslindt zijn duizenden, gewoon omdat men niet weet hoe slinks hij is en op welke manier hij de oorlog voert. Ieder open deur, die we op een kier zetten zal hij gebruiken om binnen te komen en ons te knechten met ziekte, pijn, ellende, misère etc. We hebben niet alleen de Geest van kracht, maar ook die van bezonnenheid ontvangen. Laat je daarom leiden door Degene, Die in je is want ja, Hij is de grootste, maar ook de duivel heeft nog steeds macht en gezag. Kijk om je heen, in de levens van ongelovigen, maar ook in die van gelovigen.

Vraag aan de Heilige Geest of je ergens een deurtje open hebt staan en om je te helpen die te sluiten, zodat iedere demonische aanval op je leven geweerd kan worden. Gisteren mailde mij nog een lieve zuster wiens schoonmoeder, met een reformatorische achtergrond, ‘genezen’ terug kwam na voet refelexie. Een dominee had ook geschreven dat het geen kwam kon. Hoe onwetend kunnen we zijn? Alles wat uit een andere bron komt moeten we afwijzen, omdat vermenging met andere godsdiensten de Here een gruwel is. Het volk Israel moest niet voor niets alle volken in Kanaän uitroeien, juist om vermenging te voorkomen, het feit dat ze dat niet gedaan hebben heeft hen heel wat trammelant gegeven, tot zelfs de verbanning toe!

Wees daarom alert, ja deze tekst is honderd procent waar, maar wees niet overmoedig (in het engels heet dat Dutch courage) maar sterk en moedig en wees je bewust van de Kracht, Die in je is, zonder die in de wereld is te onderschatten.

—————————————————-—————————————————————

* Doe mee met de Soul Winning Action Training op 6 april a.s. En laat je activeren om effectief te zijn in Gods Koninkrijk. Geef je hier op: http://soul-winning-action-training.ga

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/