Vrije waarheid

Leave a comment Standard

En u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Joh.8:32

Lezen: Joh.8:30-47

Dit vers kan je eigenlijk niet lezen zonder vers 31 erbij te pakken, dat het blijven in het Woord van Jezus je tot discipelen maakt en dat je dan de waarheid zult kennen, die je zal vrijmaken. Nu wordt dit vers vaak gebruikt in verband met de dienst der bevrijding, of juist tegen deze bediening. Want als je de waarheid kent ben je vrij. Velen geloven niet dat gelovigen last kunnen hebben van demonen, mede op grond van deze tekst. Maar als je verder leest zie je dat je vrij wordt van de zonde. De enige die het in dit stukje over demonen hebben zijn de Farizeeën. Dus ja, de waarheid zal je vrij maken. En wat is de waarheid? We weten wie de waarheid is, de Here Jezus, Die ons dat vertelde in Joh.14:6 : Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. En Hij is het, Die ons de Weg tot de Vader gebaand heeft, door te sterven aan het kruis, zodat we 24/7 ongehinderd toegang hebben tot de troon der genade. Hij maakt ons dus vrij van de (gevolgen van ) de zonde, we hoeven daar geen slaaf meer van te zijn. Dat is onze eigen keuze. Heb je last van dingen, die je dwangmatig doet, ben je belemmerd in je groei, Wortstel je met dingen waar je van af wilt, maar niet lukt, dan heb je misschien wel bevrijding nodig. Daar moet je je niet voor schamen, daar moet je gewoon van af. Op www.vrijheidspastoraat.nl vind je meer informatie. Wil je getraind worden om dat te gaan doen, nodig ons dan uit voor de School voor genezing en bevrijding, www.dewerkendoendieJezusdeed.tk

Hosea zegt dat Gods volk ten onder gaat door gebrek aan kennis, en dat geldt zeker op dit gebied. Daarom wil je mensen helpen om vrij te komen, nodig ons uit en we komen graag een heel weekend naar je toe.

De waarheid, Jezus maakt vrij, van iedere zonde, van elke last. Wandelen in die vrijheid is Discipelschap: de werken doen, die Jezus, de Meester deed. Dat is beschikbaar voor iedere gelovige! Ook voor jou!

Onverbloemd

Leave a comment Standard

Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Gal.1:10

Lezen: Gal. 1:10-24

Geen water bij de wijn, dat zou de boodschap van Paulus kunnen zijn vandaag. Deed vroeger wel wat wijn in het water, omdat alcohol een ontsmettende werking heeft en het water niet zo gezuiverd werd, of zelfs helemaal niet zoals nu. Maar als je meer wijn nodig hebt en het is er niet, deed men er wat water bij. Dan werd het alcohol percentage ook wat minder, net zoals de smaak. Maar de boodschap, die Paulus brengt, is een ongefilterde boodschap. Het ware Evangelie van de Here Jezus Christus, onverbloemd. Dat er redding is voor iedereen, die gelooft en eeuwig leven. Niet door het houden van allerlei regels en wetten, maar door genade. Dat niet iedereen dat prettig vindt mag duidelijk zijn. Gisteren zagen we al dat Paulus grootste tegenstanders de religieuzen zijn, zoals dat trouwens ook bij de Here Jezus het geval was. De religieuze geest wederstaat altijd de Heilige Geest, dat zie je ook vandaag de dag nog. Als je dus die boodschap brengt ondervind je weerstand. Dan mag je een keertje komen preken, maar word je niet teruggevraagd 🙂 Dat hoort er nu eenmaal bij. En wil je dan toch zo graag, dan kan je dus water bij de wijn doen…. Maar dan ben je geen dienstknecht van Christus, maar van mensen. Als je alleen maar mag zeggen wat de mensen behaagt, dan ben je geen prediker, maar een entertainer. Dan heb je misschien de lachers op je hand, maar dan is er na je preek geen verandering te bespeuren. Zeker als je (wel eens) het Woord brengt kan dat een valkuil zijn. Maar Gods evangelie, is heilig. Er dient met respect en met eerbied te worden omgegaan. Het moet recht gesneden worden en onverbloemd gebracht. Zonde moet zonde genoemd worden, maar ook de mogelijkheid tot vergeving en herstel.

Zo ook in onze omgang met mensen. God is een God van liefde en heeft de mens op het oog, maar Hij haat de zonde, Hij is heilig. Dank U, Here Jezus voor Uw offer en dat Uw bloed ons reinigt van al onze zonden. Maar ook dat U wilt dat we omkeren en een heilig en rein leven leiden, door Uw Heilige Geest. Die boodschap, de kracht van God, dat evangelie, schaam ik mij niet, want het is de kracht Gods tot redding, voor iedereen, die gelooft

Zwak sterk

Comment 1 Standard

Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. 2 Kor.12:10

Lezen: 2 Kor.12:7-10

Deze tekst komt uit een stukje waarboven geschreven staat; de doorn in het vlees. Iets waar veel misverstanden over bestaan. Je hoort dit nogal eens gebezigd worden wanneer het gaat om Goddelijke genezing. ‘Paulus was ook niet genezen van Zijn doorn in het vlees en Gods genade was Hem genoeg’ en het wordt een basis voor berusting. En berusting klinkt heel vroom, maar het is ongeloof in een camouflagepak… De doorn waar het Paulus het over heeft is het lijden wat hij moet doorstaan vanwege de Joden, Zijn broeders naar het vlees, die hem overal achterna zitten en zijn werk verstoren. Lees het hele hoofdstuk maar. En daarom moet hij ook lijden onder zwakheden, smadelijke behandelingen, noden, vervolgingen, benauwdheden enz, om Christus wil. Omdat hij zich, zoal hij dat in Rom.1:16 zegt, het evangelie niet schaamt. Maar juist wanneer we dwars gezeten worden, omwille van ons geloof, weten we dat we de kracht van God bij ons, in ons hebben om het te doorstaan. Juist als we het belijden dat we het zelf niet kunnen is Hij er om ons bij te staan. Alsof Hij zeggen wil: ‘He, he, eindelijk, ben je erachter, schuif eens op, laat Mij maar’ maar dan zonder verwijt en liefdevol. Zoals is onze Helper, groot van kracht. Want juist als wij zwak zijn, is Hij sterk, door ons heen. Het is niet onze kracht, het is zijn kracht, de dunamis, de opstandingskracht, Die in ons woont. De Heilige Geest. Geef Hem de ruimte, laat het Hem doen, en je zult versteld staan. Zalig zijt ge wanneer ze u zullen beschimpen en vervolgen en al wat boos is zullen zeggen, tegen u vals getuigend vanwege Mij; zei de Here Jezus in Mat. 5:11-12 (NaB) dus we kunnen ons gelukkig prijzen, als het gebeurt en ons op Zijn kracht beroepen.

Dan hoeven we niet te klagen, dat doet Paulus ook niet, maar dragen en vragen om kracht, en die is in ruime mate beschikbaar, want Hij heeft ons die niet met mate gegeven, maar in overvloed!

Treuren of blij zijn?

Leave a comment Standard

Bezorgdheid in iemands hart drukt het terneer, maar een goed woord verblijdt het. Spr.12:25

Lezen: Spreuken: 25:24-28

Ik heb in mijn Opfrissers al regelmatig gesproken over bezorgdheid. Niet omdat ik dat zo belangrijk vindt, maar omdat de teksten, die ik aangereikt krijg, daarover gaan. Het is dan ook een regelmatig terugkerend thema in Gods Woord. Zo ook vandaag. Gewoon praktisch gemaakt. Zorgen maken drukt je terneer, je wordt er depri van. Want je weet niet hoe je de eindjes aan elkaar moet knopen, waar de volgende hypotheek of huur van betaald moet worden. Is niet bezorgd zijn dan hetzelfde als zorgeloos leven? Nee, natuurlijk niet. Even ervoor staat duidelijk dat degene die vlijtig is het beter zal vergaan dan degene die de hele dag aan het luieren is. Dus we mogen, of moeten onze handen uit de mouwen steken. Maar dat is iets anders dan bezorgd zijn, zorgen voor je gezin heeft te maken met verantwoordelijkheid evenals goed beheer van je inkomsten en uitgaven. Als je meer uitgeeft dan er binnenkomt heb je toch een probleem. Dat geldt ook met het geven van giften. Dien de Here van uw goederen, staat er. Maar van wat je niet hebt kun je ook niet geven. God vraagt dat je Hem eerst gedenkt en dan pas de rest, dan zal Hij voorzien, maar dat is wat anders.

Dus van zorgen maken word je niet vrolijk, dat zal iedereen beamen. Van een goed woord wel. Natuurlijk om dat te ontvangen is altijd fijn. Dat je gewaardeerd wordt, er leuk uitziet, je best doet etc. Complimenteren heet dat. We hebben er zelfs een dag voor: complimenten-dag. Moet niet nodig zijn. Het zou in onze aard moeten zitten. En als je ze wilt ontvangen, ga ze dan eerst eens uitdelen, want wat je zaait zul je oogsten. Ik merk dat mensen er soms niet tegen kunnen om complimentjes te ontvangen. Laatst op mijn werk gaf ik een jonge vrouw van de Klantenservice een compliment dat ze iets zo goed geregeld had, ze kon er niet mee overweg, was er verlegen mee. Als je dat nooit gegeven wordt is het moeilijk ontvangen.

Maak er een issue van om een goed woord over iemand en tegen iemand te spreken. Vele mensen weten de modder op iemand te benoemen, maar laten wij degenen zijn, die het goud ontdekt!

Hulp roepen

Leave a comment Standard

De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen,  allen die Hem in waarheid aanroepen. Psalm 145:18

Lezen: Psalm 145

Deze tekst behoeft eigenlijk geen uitleg, in al zijn eenvoud zegt het waar het op aankomt. Als er een nood is in je leven, roep Hem aan. En roepen doe je niet zachtjes, roepen doe je met stemverheffing.

Ik denk aan Bartiméus. Hij was blind, hij had van Jezus gehoord en hij hoorde de mensen die hem voorbijliepen over Hem praten. Dat was toch degene die blinden genas? En hij dacht, loopt Hij nu aan mij voorbij? Dat zal niet gebeuren en hij begon te roepen: Jezus, Zoon van David, help mij! En toen ze zeiden dat hij zijn mond moest houden, begon hij nog harder te roepen, dezelfde tekst, waarmee hij Jezus aanduidde als de Messias: Zoon van David, Help mij. En toen hij bij Jezus gebracht werd vroeg Die: wat wil je dat ik doen zal? Alsof Hij dat niet kon raden… Maar daar gaf Hij niet om, hij gaf duidelijk antwoord: ‘ik wil ziende worden’, en Jezus genas Hem. We zien hier 2 principes: Hij bleef roepen, liet zich niet de mond snoeren en bleef doorgaan tot er antwoord was en hij specificeerde duidelijk zijn nood. Want dat doen we niet om God te vertellen wat we nodig hebben, Die weet het al, maar om onszelf te bepalen wat er nu precies aan de hand is.

En dan komt God met Zijn hulp. In waarheid aanroepen, dus niks verbergen, Hij weet het toch al en dan is Hij nabij en komt met Zijn oplossing. Wat telt is volkomen afhankelijkheid van Hem, en doen wat Hij zegt, dan kan Hij erbij om je te helpen. Helpt je dat vandaag?

Mijn Rots

Comment 1 Standard

De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder,

mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem,

mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting. Psalm 18:3

Lezen: Psalm 18

Deze Palm is een Psalm van David, die hij schreef nadat Gd hem uit de hoofd had geholpen, hem had bevrijd van Saul en al zijn andere vijanden. Het feit dat David de gezalfde des Here was, liet nog niet alles van een leien dakje lopen, er moest nog heel veel strijd gestreden worden.maar daar heeft hij wel Gods hulp en uitredding ervaren. Hij noemt Hem dan ook mijn rots en mijn burcht, mijn Bevrijder, mijn schild en de hoorn van mijn redding, mijn veilige vesting.

Dat zijn heel wat benamingen, die laten zien hoe sterk en betrouwbaar onze God is. Al wie bij Hem schuilt, schuilt op een plek, waar de tegenstander niet bij kan komen.

Ook voor ons vandaag de dag geldt dat. Wanneer we onze toevlucht nemen tot Hem, dan kan het kwaad ons niet deren. Dan kunnen we er wel last van hebben, zoals David dat ook had, maar dan weten we waar we naar toe moeten. Dan weten we waar onze schuilplaats is. En dan komen we tot rust, dan geeft Hij ons energie, nieuwe kracht, nieuwe levensmoed. Want Hij is de allerbeste, de allersterkste.

Het woordje hoorn van mijn heil is in het Hebreeuws wegeren-Yeshi, en dat doet meteen denken aan Yeshua, wat daarvan is afgeleid, want de Naam van Jezus, Yeshua, betekent: God redt. En Hij is de dus de hoorn van onze redding, van onze bevrijding want het is de Naam van Jezus dat boze machten moeten wijken, ziekte moet herstellen en ongelovigen worden gered. De Naam boven alle Naam, de Naam, die de engel aan zowel Jozef,als Maria gaf, dat ze die aan hun kindje moesten geven. De Naam, het meest verguist, maar ook het meest geliefd.

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,

want Hij kwam om zalig te maken op aard;

zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,

genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.

Kent gij, kent gij, die Jezus niet,

die om ons te redden, de hemel verliet?

Spit (2)

Leave a comment Standard

Ik deelde onlangs dat ik voor Ad gebeden heb, die spit had. Eergisteren zag ik hem weer. Hoe is het ermee, vroeg ik. Geen last meer, geweldig bedankt!, zei hij. Ik vertelde Hem dat Hij de Here moest bedanken….

In de Naam van

Leave a comment Standard

En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. — Kolossenzen 3:16-17 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Kol 3:1-17

Alles doen in de Naam van de Here Jezus, dat is nog al wat. Want dat betekent dat je het namens Hem doet. En met alles bedoelt Paulus ook alles. Je moet het op die manier doen, zoals Jezus dat ook zou doen, dus. We kennen allemaal nog de What Would Jesus Do? armbandjes, die ons er aan moesten herinneren, niet verkeerd dus. Want hoe vaak vergeten we het?

En het gaat dus over alles, niet alleen over de dingen die je voor de Heer doet, in kerk of gemeente, of waar dan ook, maar ook je gewone dagelijkse dingen, je werk, of taak in huis, whatever. Doen namens Hem, dan moet het doordrenkt zijn in liefde voor anderen, niet op onszelf gericht, maar op het welzijn van de ander. Dat kan lastig zijn, maar ook een uitdaging.

Vandaag gaan we de straat op in Rotterdam, rond de dertig mensen hebben zich opgegeven en dat is geweldig. We gaan bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, we zien uit naar wat God gaan doen, en dat alles in de Naam van de Here Jezus en die is krachtig. Maar dan is het inderdaad in die Naam, want in die Naam gebeuren de wonderen van genezing en redding. Zonder die Naam zijn we nergens!

Maar maandag zijn we weer op de werkplek en dan wordt het anders, als er weer iemand een fout gemaakt heeft, die jij moet oplossen, en dan voor de zoveelste keer, of als je collega vol chagrijn tegenover of naast je zit omdat met maandag is en noem maar op. Maar ook dan mogen we, namens de Here Jezus, geheel anders zijn, en juist Zijn Licht, door ons heen laten schijnen. Dan wordt iedere dag weer een nieuwe uitdaging hoe dat te doen, in de kracht van de Geest. Je zou haast willen dat het weer maandag was 🙂 Gezegend weekend!

Wandel in het Licht

Comment 1 Standard

Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 1Joh.1:7

Lezen: 1Joh.1:5-2-2

Het probleem van de zonde is, door Jezus dood aan het kruis, voor eens en voor altijd opgelost. Op het moment dat Hij uitriep: Het is volbracht, verzoende Hij de zonde van de hele wereld met de Vader, en koos Die ervoor om de mensheid de zonde niet toe te rekenen. Maar dat gaat pas gelden als we tot geloof komen, want de enige zonde, die mensen uit de hemel houdt, is die van ongeloof, het niet geloven dat Jezus voor je zonden is gestorven. Zijn we daarna zonder zonde? Nog lang niet, we worstelen daarmee, verleidingen komen op ons af en we doen nog steeds verkeerde dingen.

Maar wanneer we wandelen in het Licht, dat is dus de Here Jezus, dan komen onze zonden ook aan het licht. Als je een wit laken tegen het zonlicht houdt, zie je of er nog wel vlekken inzitten. Op het oog lijkt het schoon, maar tegen het licht zie je de waarheid. En als de zon schijnt zie je pas hoeveel stof er op sommige pekken nog ligt. Dat is de wandel in het Licht, God laat ons de dingen zien waar nog aan gewerkt moet worden. En dat is geen probleem, nee, dat is al opgelost. Het enige wat we moeten doen is weer in het reine komen met God, de lakens opnieuw wassen, de stofdoek er weer doorhalen. Want wij hebben de verzoening door Zijn bloed. Zijn bloed wast ons schoon, als pasgeboren baby’tjes, dan zijn we weer schoon en rein voor Zijn aangezicht. En hoe we dat doen zegt vers 9, onze zonde belijden, Zijn vergeving aannemen en opnieuw met een schone lei beginnen. Dat is genade. Er zijn mensen die zeggen dat we niet meer onze zonden hoeven te belijden, de genade leer, maar dat klopt niet. Zolang we leven hebben we nog te kampen met onze eigen begeerten en zwakheden, als we die goedpraten en ze blijven doen, kunnen we niet in het licht blijven. Dan kunnen we ook niet zelf het Licht der wereld zijn. Want waar wij komen, als het licht, moet de duisternis verdwijnen. En dat kan als alles in orde is met God. Daar stierf Jezus voor, dat was Zijn offer, halleluja