Gebroken stangen

Comment 1 Standard

Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land van de Egyptenaren geleid heeft, zodat u niet meer hun slaven bent. Ik heb de stangen van uw juk gebroken en u rechtop laten gaan. Leviticus 26:13

Vandaag weer eens een ‘verse’ Opfrisser. Na zo’n 10 jaar iedere ochtend deze overdenkingen te hebben geschreven (dit jaar jubileum!), is er een enorme database ontstaan. Ik constateer dat de meeste lezers, die ik heb, op deze Opfrissers terecht komen via zoekfuncties van Google e.d. Ik ben dat ook gaan gebruiken en wanneer er een tekst nog niet eerder door mij behandeld is, maak ik dus nog een nieuwe. Zoals op deze mooie, winterse dag.

Mozes heeft een heel verhaal gehouden over Zegen en Vloek, iets wat hij in het Deuteronomium nog eens dunnetjes overdoet en sluit met de woorden van onze tekst ermee af.

Ik heb hier onlangs twee preken aan gewijd in Hekelingen, als je interesse hebt, luister ze dan eens af, het kan levensveranderend zijn, je vind ze onder het kopje gesproken studies.

Mozes houdt ze dus de zegen en de vloek voor. Maar wijst hun erop, dat ze slaven geweest zijn in Egypte en dat de HERE God hen daarvan bevrijd heeft en Hij de stangen van hun juk gebroken heeft, zodat ze niet meer gebogen hoeven lopen.

Je zou zeggen dat ze dat al niet meer deden, maar God bedoelt dit natuurlijk geestelijk. Want het was makkelijker de Israëlieten uit Egypte te krijgen, dan Egypte uit de Israëlieten. Ondanks dat ze bevrijd waren, hadden ze nog steeds een slaven mentaliteit. Lieten ze zich onder een juk plaatsen, vaak van rebellie, murmureren, mopperen, klagen etc. en als je de geschiedenis een beetje kent, doen ze dat ook als ze straks in het beloofde land zijn.

Maar ook veel christenen beseffen nog niet dat ze vrij zijn. De hele uittocht uit Egypte en de tocht naar het Beloofde Land is, naast dat het allemaal waar gebeurd is, ook nog eens een heenwijzen naar het leven van een gelovige. Bevrijd uit Egypte, je bekering waarin je een andere Heer kreeg, de doortocht door de Rode Zee, de doop (na je bekering, dus) en de Wolk van Gods tegenwoodigheid, de doop in de Heilige Geest. Maar ook het gedrag van het volk Israël kan een spiegel zijn waarin we onszelf herkennen.

Nog veel gelovigen leven onder een slavenjuk, hebben een slavenmentaliteit. Weten niets van hun positie in Christus, dat ze meer dan overwinnaar zijn, leven in angst voor Corona, voor samenzweringen, voor weet ik al niet meer, terwijl wij macht hebben gekregen over slangen en schorpioenen en de gehele legermacht van de vijand. Laat daarom de omstandigheden, hoe erg die ook kunnen zijn, je niet overheersen, maar heers over je omstandigheden, in de vrijheid die je als Gods kind en Zijn ambassadeur hebt gekregen. Laat de duivel je geloofsbrieven zien, wat een ambassadeur ook moet doen als hij in een vreemd land zijn land moet vertegenwoordigen, door geloofs handelingen te verrichten en te laten zien, dat je van een ander Koninkrijk bent, dat koninkrijk dat afrekent met ziekte en demonen in de kracht van de Geest. En dat ‘Uw koninkrijk kome’ geen escapetoets is, maar een bede om ingezet te worden om dat Koninkrijk te vestigen, vandaag, hier en nu.

Ik wens je een gezegende zondag. Rug recht, je juk is verbroken!

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws
——————————————————————————————————————————————————————
de eerstvolgende evangelistie actie Schatzoeken is gepland op 3 April. a.s.
——————————————————————————————————————————————————————

Sterk in de HERE

Leave a comment Standard
Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Efeziers 6:10-12 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Efeze 6:10-20

We hebben te maken met een geestelijke wereld, of je dat nu wilt of niet. Geestelijke entiteiten, die de mensen op aarde ten kwade beïnvloeden en waarover wij macht hebben gekregen van de Here Jezus in Lukas 10:19. Het is dan ook tegen die machten dat we moeten strijden en niet tegen elkaar of mensen die een andere mening hebben. Nee, we moeten ons richten op de machten erachter. De machten van humanistisch denken in de kerk, van vrijzinnigheid en noem maar op, dienen bestreden te worden met gebed. Ik herinner me het verhaal van een zuster die vertelde dat de Heer haar de opdracht had gegeven om in haar vrijzinnige gemeente te blijven om daar te bidden, toen ze tot levend geloof was gekomen. Ze snakte naar gezonde voeding en haalde dat buiten de deur, maar bleef op haar post om te bidden. Na verloop van tijd kwam er een andere dominee, die meer open stond voor het werk van de Geest en is de hele gemeente is veranderd. Dat is geestelijke strijd, die voer je op je knieën. 

Daarom moeten we ons sterken in de Here en in de sterkte van Zijn kracht. We hoeven het niet in ons eentje te doen, maar door de kracht van de Heilige Geest. We mogen ons sterken in de Here, aangesloten zijn en blijven op de meest krachtige Bron op aarde, Diegene, Die macht heeft over leven en dood, Die in ons woont en Die sterker is, dan hij, die in de wereld is.

Maar we hebben de gave van onderscheiding van geesten nodig om te zien waar de vijand zit en wat zijn plannen zin. Die zijn ons bekend, zegt Paulus en de Here Jezus leerde ons dat hij gekomen is om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan( Joh.10:10a) Daarom moeten we de sterke binden om zijn huisraad te roven, terug te stelen wat hij van ons gepikt heeft.(Mat.12:29) Terug naar het kamp van de vijand en terugnemen wat van ons is: onze gezondheid, onze kinderen die niet (meer) geloven, onze bezittingen, ons huwelijk en noem maar op. Blijf niet bij de pakken neerzitten, maar ga de strijd aan in de hemelse gewesten, geleid door de Geest, in autoritair gebed en beveel de vijand het allemaal terug te geven in de machtige Naam van Jezus.

Komaan mensen, we zijn geen watjes, we zijn strijders voor Koning Jezus, tot de tanden toe bewapend met het Woord en de Geest, het bloed van het Lam en het woord van ons getuigenis, om de vijand een halt toe te roepen en de overwinning te behalen op grond van het volbracht werk op Golgotha! Wees sterk, sterk je in de Here!

(Eerder verschenen op 21 januari 2019)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws
——————————————————————————————————————————————————————
de eerstvolgende evangelistie actie Schatzoeken is gepland op 3 April. a.s.
——————————————————————————————————————————————————————

Grote Opdracht

Leave a comment Standard

Maakt dan voort, maakt alle volkeren tot leerlingen, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, Mat.28:19 Naardense Bijbelvertaling

Lezen: Mt.28:16-20

Vandaag de Grote Opdracht. Het is eigenlijk zo jammer dat we als christenen dit maar laten liggen voor zendelingen en evangelisten. We maken er de Grote Optie van. Maar het is een bevel, een gebod, het staat in de gebiedende wijs. Ik koos vandaag voor de weergave in de Naardense Bijbelvertaling omdat die begint met: Maakt dan voort, m.a.w. er is haast bij en dat klopt, want niemand mag sterven zonder Jezus! Iedere verloren kans kan iemand plaats bepalen waar hij of zij de eeuwigheid doorbrengt. Is het zo ernstig, ja, zo ernstig is het. God heeft er, in Zijn oneindige wijsheid, voor gekozen om de Blijde Boodschap niet door engelen te laten verspreiden, maar door gewone mensen zoals jij en ik, maar dan vervuld met de Kracht van de Heilige Geest, in het besef van de autoriteit, de macht, die de Here Jezus gegeven is (vers 18) in de wetenschap dat Hij bij je is, tot de voleinding der wereld (vers 20) Als we erop uitgaan, in de kracht van Gods Geest, mogen we weten dat Hij bij ons is, dat Zijn Woord niet leeg zal terugkeren, maar doen wat Hem behaagt en Hij heeft behagen in het redden van zondaren.

Niet iedereen hoeft naar de uiteinden der aarde, vandaag, op de plek waar je bent, is je zendingsveld, op je werk, in de klas, in de supermarkt. En de gave van evangelisatie hoef je niet te hebben, want die bestaat niet. We mogen uitgaan, zoals de discipelen dat deden, in de kracht van de Geest, vol van de Geest, onder de zalving van de Geest. God vraagt niet dat je bekwaam bent, sterker nog, hoe minder hoe beter, want dan kan Hij door ons heen werken, Hij vraagt dat we bereid zijn. Bereid om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is: de Here Jezus Christus, de Hoop der heerlijkheid. Als we zo erop uit gaan kan het niet anders of deze tekenen gaan de gelovigen volgen: demomen uitdrijven, zieken genezen, slangen opnemen, immuun zijn voor gif en spreken in de taal van de Heilige Geest (Mar.16). Wist je dat in de opwekking van Azusastreet men ging uitzoeken welke taal van mensen je tongentaal was en als men erachter kwam, je naar dat gebied werd uitgezonden?

Vandaag mogen we op pad gaan om zielen te winnen voor Jezus. Regelmatig trainen we mensen om dat te doen (tweede helft september weer in Rotterdam, maar je kunt ons ook uitnodigen om jouw gemeente te trainen. Www.kixtart.ga) omdat het zo belangrijk is. God wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat alen zullen worden gered. 2Petr.3:9 Jezus offer is groot genoeg, de oogst is groot en de velden zijn wit, het enige wat nog moet gebeuren is dat Zijn volk, jij en ik, in beweging komen. Maak dan voort, schiet eens op, het is tijd!

(Eerder verschenen op 21 juni 2018)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws
——————————————————————————————————————————————————————
de eerstvolgende evangelistie actie Schatzoeken is gepland op 3 April. a.s.
——————————————————————————————————————————————————————

Geen andere naam

Leave a comment Standard

Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. — Handelingen 4:11-12

Lezen: Handelingen 4:1-14

Even het verhaal schetsen: Johannes en Petrus lopen langs de Schone Poort Jeruzalem in. Daar zit een man, die iedereen kent, een verlamde. Iedere morgen wordt hij daar neergezet om te bedelen en vandaag is zijn dag. Op de vraag om een aalmoes antwoordt Petrus dat hij geen geld of goed heeft, maar dat hij hem geeft wat hij heeft: hij wordt gezond en kan weer op zijn benen staan! Opwekking breekt uit en 5000 mensen komen tot geloof! Wat een kracht is er in de Naam van Jezus! Ze worden gearresteerd en moeten zich de volgende morgen verantwoorden voor de leiders van het volk. Dan wordt hen gevraagd op gezag van welke naam zij dit hebben gedaan. Dat is de kans voor Petrus, die zich al eerder een geweldige prediker heeft betoond. Hij zegt dat ze dat hebben gedaan in de Naam van Jezus, die Jezus die de leiders hebben laten doden, maar die weer uit de dood is opgestaan (Noteer dat ze werden gearresteerd door de wachters van de Sadduceeën, die niet in de opstanding geloofden 😉  En dat deze Jezus de Steen is die door de bouwlieden, de leiders, veracht werd, maar die De Hoeksteen is, waarop Gods Zijn Kerk bouwt. Psalm 118:22 En er is onder de hemel geen enkele andere Naam gegeven (door God) dan de Naam van Jezus waardoor mensen behouden moeten worden, niet kunnen, nee moeten. Het is dus een opdracht, een bevel. Alle mensen moeten behouden, gered worden en alleen door die ene Naam. Er is zoveel kracht in de Naam van Jezus, dat verlamde benen weer krachtig worden, dat ziekte moet wijken, iedere ziekte. Voorwaarde is dat wij dus die Naam gebruiken, zoals Petrus en Johannes dat deden. Met gezag en autoriteit. Zij baden niet of God hem wilde genezen, want dat wisten zij, zij keken hem aan, pakten zijn hand en trokken hem overeind en spraken het bevel om te genezen, wat dan ook onmiddelijk gebeurde. De al van zijn geboorte af verlamde voelde zijn benen en enkels sterk worden en liep! We krijgen hier gewoon een stukje praktijk onderwijs in Krachtevangelisatie. Weten wie je bent in Christus, doet je zo handelen. Niet vragen aan God, Die boven is, maar handelen uit de kracht van God, Die in je is.

Hoe jammerlijk het ook is voor alle mensen die niet in Jezus geloven, maar in een andere God: er is geen andere Naam, dan de Naam van Jezus. Wij zullen die Naam moeten verkondigen, zoals Petrus en Johannes dat deden met hun stukje Krachtevangelisatie. Dat is wat we de mensen leren die wij Trainen in deze manier van het evangelie uitdragen, zoals op 31 oktober in Rotterdam. En op y november in Maastricht en zien dan ook dat de mensen die Jezus aannemen als hun Redder en Verlosser. Wil jij ook zo handelen in die kracht? Nodig ons uit en je gaat het zien! Of kom bijv. Naar Rotterdam. Opgeven kun je hier: www.krachtevangelisatie.nl

Geen andere Naam, want er is kracht in die Naam, als we die gebruiken. Laten we Hem dan ook gebruiken tot eer en glorie van die Naam. Geen andere Naam, dan de Naam van Jezus!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

(eerder verschenen op 5 november 2016)

—————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje:
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws
——————————————————————————————————————————————————————
Vandaag start Operatie Sneeuwbal, je kunt er nog bij, maar geef je dan snel op! De hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL. Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap Kijk op https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=88B22805C063E0EA!3482&ithint=file%2cdocx&authkey=!AAgr3FistES-VK0 of onze website
https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

Schathemeltje rijk

Leave a comment Standard

Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden. — 2 Korintiers 8:9

Lezen: 2 Korintiers 8:1-15

Je hoort nogal eens kritiek op wat men noemt het Welvaartsevangelie. Toch denk ik dat je een hoop fantasie moet hebben wil je deze tekst vergeestelijken. Het hele stukje gaat namelijk over het geven van geld. Er is armoede en hongersnood in Jeruzalem en Paulus is bezig met een ‘bedelcampagne’ Hij wil zoveel mogelijk geld ophalen om de ‘heiligen in Jeruzalem’ te ondersteunen. Hij praat ook over gelijkheid, zoals dat in het begin van de gemeente was: ze hadden alles gemeenschappelijk, een soort commune, dus.

De rijkdom, die de Here Jezus voor ons heeft omgewisseld is dus financieel. Dat wil niet zeggen dat we vanaf nu in weelde baden, maar wel dat we in alles genoeg zullen hebben. Hij werd arm: geboren in een stal, geen mooie babykleertjes, maar in doeken gewikkeld, geen mooie wieg, maar een voedertrog. Hij moest hard werken om de kost te verdienen en voor Zijn moeder en broers te zorgen, toen Jozef, Zijn aardse vader, al vroeg overleed en noem maar op.

En ten laatste stierf Hij, arm en naakt, aan het kruis, zelfs Zijn kleren werden verdeeld en verdobbeld. En dat alles opdat wij meer dan genoeg zouden hebben. Wat een geweldige God en Here hebben we toch! We moeten dat aanvaarden in geloof en ook als de tegenstander het probeert te roven: proclameer deze tekst. Als je rekening rood staat: proclameer deze tekst. Want Hij is onze Herder en het ontbreekt ons aan niets!

Die teveel had verzameld, had niet over en die te weinig had verzameld kwam niet tekort. Dat slaat natuurlijk op het manna, wat men at in de woestijn. Ook voor ons geldt dat we zullen genoeg hebben. Een van de zegens uit het Zegen en vloek gedeelte is dat we uit zullen lenen en niet meer hoeven te lenen. Wel dat heeft de Here Jezus allemaal voor ons geregeld aan het kruis! De omwisseling had niet alleen betrekking op geestelijke dingen, maar ook op onze welvaart. Geloof je dat? ontvang het dan, in geloof!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws
——————————————————————————————————————————————————————
De hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL. Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap Kijk op https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=88B22805C063E0EA!3482&ithint=file%2cdocx&authkey=!AAgr3FistES-VK0 of onze website
https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!
——————————————————————————————————————————————————————

Maatlat

Leave a comment Standard

Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden. Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.Lucas 6:37-38

Lezen: Lucas 6:37-42

Oordelen en veroordelen, we kunnen het eerder dan lopen denk ik wel eens. Iedereen heeft op iedereen commentaar en weet het beter. Mensen worden in een hoek gezet of gedreven. En we spuien onze mening er maar overheen. Ongezouten, liefdeloos. Dan mogen we weten dat God over ons op dezelfde manier Zijn oordeel zal uitstorten. Bedenk je dus maar eerst en denk: wat zou Jezus doen?  Ga voor die persoon bidden, want als je op je knieën zit, kun je niet schoppen 🙂

Loslaten heeft hier te maken met schuld. Als wij vast houden aan iemand schuld, zal God dat ook voor ons doen, als wij niet vergeven is Zijn vergeving naar ons ook geblokkeerd.

En dan geven, altijd weer een pijnlijk moment in de dienst, terwijl het juist blijmoedig zou moeten zijn, want God heeft de blijmoedige gever lief. (2 Kor. 9:7) En als we aan God geven wat Hem toekomt, het tiende deel van ons inkomen en meer, zal Hij ervoor zorgen dat we nooit tekort zullen komen, (Maleachi 3:10) sterker nog, de maat zal een goede zijn, een zuivere maat, vastgedrukt en geschud en ook nog eens overlopend. In de schoot, je hoeft er dus niets voor te doen, het wordt je in de schoot geworpen. Men gebruikte in het Oude Oosten de ‘plooi’ (kolpos , ‘boezem, schoot’, vgl. Ex.4:6) van de mantel boven de gordel wel als zak. Daarin kon men een flinke hoeveelheid graan meenemen (vgl. ook Ruth3:15). 

En het wordt ook nog eens aangestampt, gedrukt en geschud, zodat er meer in kan. Als je dat doet bij graan, dan gaat de lucht eruit en kan er dus meer in. God heeft voor ons meer klaar liggen dan we kunnen dragen, tot overlopens toe. Bij Hem is er altijd meer

Zo meet God ons de maat, met de maat waarmee wij meten. En dit is geen grapje, dit is het Woord van God, gesproken door Het Levend geworden Woord, Jezus Zelf. Dus weet, dat wanneer wij iemand de maat nemen, wij dat zullen terugontvangen, op dezelfde wijze. Het is de wet van zaaien en oogsten. Zaai je vriendelijkheid, liefde, postitviteit, aandacht e.d. dan kan je dat terugverwachten. Wie karig zaait, zal karig oogsten, maar wie ruim zaait…… God wil ons zegenen, zorg dat je zelf die zegen niet in de weg staat.

(eerder verschenen op 9 september 2016)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws
——————————————————————————————————————————————————————
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=88B22805C063E0EA!3482&ithint=file%2cdocx&authkey=!AAgr3FistES-VK0 of onze website
https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Waar ben je?

Leave a comment Standard

Zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof. En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? — Genesis 3:8-9 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Gen.3:1-13

Er is iets verschrikkelijks gebeurt, onomkeerbaar. God had de eerste mensen, Adam en Eva in de Hof van Eden geplaatst en ze mochten alles hebben, behalve eten van die ene boom, voor hun eigen bestwil. En de slang, de listigste van alle dieren van het veld, een personificatie van de vijand van God en alles wat Hij heeft gemaakt is er op uit om dat mooie van de mens af te pakken. En het lukt hem ook nog. De mens eet van de verboden vrucht (geen appel, er staat vrucht) en vanaf dat moment is de zonde in de wereld gekomen, zien ze dat ze naakt zijn en proberen zich met een vijgenblad te bedekken.

Er komt een einde aan de ongedwongenheid waarmee ze met elkaar omgingen en met God. Want Hij was gewoon om met hen te wandelen in de avondkoelte en te genieten, samen met de mens, van Zijn schepping, die zo goed was. Ze proberen zich ook voor God te verbergen. Onbegonnen werk natuurlijk, maar okay, ze hadden Psalm 139 nog niet, waar in vers 7 tot 10 staat, dat God ons altijd en overal kan vinden.

Maar het allermooiste op deze zwarte dag in de geschiedenis, is dat God gewoon doorgaat met te doen wat Hij altijd al deed. Hij komt weer op bezoek, voor de dagelijkse wandeling. Wist Hij het dan niet? Natuurlijk wel, Hij weet toch alles? Maar in Zijn liefde zoekt Hij de mens toch weer op, want Hij is bewogen met ons, met jou. Waar ben je? Klinkt het, stop eens met verstoppertje spelen!

Ook bij ons komt God. Misschien probeer je je al zo lang te verstoppen. Weet je dat je niet op de goede weg zit en eigenlijk moet terugkeren naar Hem. Heeft de zonde in je leven scheiding gemaakt tussen jou en je medemens en tussen God. En vind je het zo moeilijk om weer terug te keren.

Ook naar jou is God op zoek en Hij roept je vandaag: Waar ben je? Niet dat Hij je niet ziet, Hij weet precies wat je aan het doen bent, dat je je schaamt om terug te komen, omdat het misschien al de zoveelste keer is. Maar Hij is geduldig, lankmoedig, een oud nederlands woord, wat uitdrukt dat Hij de tijd heeft, geduldig is en rijk aan goedertierenheid. Hij wacht op je en blijft je roepen: waar ben je? Ik wil je zien! Hij is als de Vader van de verloren zoon, Hij staat iedere dag op de uitkijk en zodra Hij ook maar denkt dat je eraan komt, snelt Hij je tegemoet, maar Hij wacht tot jij de eerste stap neemt. En dan komt er geen verwijtend woord uit Zijn mond, zelfs niet van; waar was je nu zo lang. Nee, Hij is blij als je weer terugkeert. En het wordt feest!

God is op zoek naar de verloren mens, zoals de Here Jezus dat zei bij Zacheus: de Mensen Zoon is gekomen om het verlorene te zoeken en het te redden. (Luk.19:10) Dat was Zijn missie, dat mag ook onze missie, als Zijn discipelen, zijn. Zoek ze op en vertel ze het Goede Nieuws, dat God hen roept en dat Hij hen bij zich wil hebben, wat ze ook hebben gedaan. Ook dan vraagt God aan ons: waar ben je….? Ik heb je nodig om ze te bereiken….

(Eerder verschenen op 21 november 2019)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws
——————————————————————————————————————————————————————
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=88B22805C063E0EA!3482&ithint=file%2cdocx&authkey=!AAgr3FistES-VK0 of onze website
https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Eensgezind

Leave a comment Standard

Maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.Filippenzen 2:2-3

Lezen: Filippenzen 2:1-5

Eenheid in de kerk is wel eens het onbeantwoorde gebed van de Here Jezus genoemd. In Johannes 17 noemt Hij de eenheid de voorwaarde waarop de wereld zal weten dat God Hem gezonden heeft.

Ook hier vinden we de oproep van Paulus om eensgezind te zijn, met dezelfde liefde (tot God en tot elkaar), dezelfde bezieldheid en hetzelfde van gevoelen. Dat is ontzettend belangrijk. Want Jezus leert ons ook dat een koninkrijk dat in zichzelf verdeeld is, geen stand kan houden. De duivel heeft die uitspraak ook gehoord en zaait verdeeldheid bij de vleet. We vinden altijd wel dingen waar we het met elkaar niet over eens zijn. Belangrijke of minder belangrijke dingen. En weet je, dat mag ook best. Iedereen is anders.

Maar wanneer we allemaal de Here Jezus kennen als onze Heiland en Verlosser, dan is Hij onze basis voor eenheid. Zonder het volbrachte werk aan het kruis kunnen we niet één zijn, wil ik ook niet één zijn. Hij is ons fundament. Maar vandaar uit kunnen we over heel veel verschillende dingen anders denken, als we de ander maar niet onze mening als enig zaligmakend door de strot duwen. Wanneer iemand op een bepaalde manier God ervaart moeten we oppassen dat we dat niet meteen als dogma neerzetten en als richtlijn zodat we de ander verketteren als hij die ervaring niet heeft gehad. God gaat met iedereen een eigen weg, omdat ook ieder mens uniek is.

Belangrijk is dat onze neuzen dezelfde kant op staan en dat begint met de gezamenlijke gemeenschap met de Heilige Geest (vers 1) Dat is onze bron van eenheid. Dan kunnen we ook elkaar liefhebben, hetzelfde verlangen hebben en voor hetzelfde doel gaan. Als we met elkaar eenparig iets begeren, dan zal het ons gegeven worden, belooft Jezus. Als we het verlangen hebben dat mensen worden gered, en daar gezamenlijk voor op de bres gaan staan, dan zal dat ook gebeuren.

Hand in hand, houder aan schouder de strijd aanbinden om de satan en zijn rijk te vermorzelen, in eenheid. Niet lettend op je eigen gelijk, maar juist luisteren naar de ander en die hoger achten dan jezelf. Zoals de Here Jezus dat deed. Alleen vanuit die gezindheid kunnen we dat. Zullen we er samen voor gaan?

(eerder verschenen op 16 november 2016]

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws
——————————————————————————————————————————————————————
De hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL. Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap Kijk op https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=88B22805C063E0EA!3482&ithint=file%2cdocx&authkey=!AAgr3FistES-VK0 of onze website
https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Vergeven

Leave a comment Standard

Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn, welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent. Romeinen 4:7-8

In deze brief aan de Romeinen citeert Paulus een psalm uit het Oude Testament, Psalm 32. Hij doet dat in de Griekse vorm, de taal waarin het nieuwe testament geschreven is, en gebruikt daarvoor de Septuagint, de vertaling door 70 wijze mannen in het Grieks.

Dat verklaart waarom soms Oudtestamentische teksten in het Nieuwe Testament net even anders zijn, omdat ook die zijn vertaald. En iedere vertaling wijkt toch wat af van het origineel.

Maar de boodschap blijft hetzelfde. Men is gelukkig als God je de ongerechtigheden vergeeft. De HSV vertaalt dit met welzalig, maar dat staat niet in de grondtekst. Het woordje dat gebruikt wordt is makarios en dat betekent gelukkig. Het heeft, in dit geval niet met je redding te maken.

Waarom niet? Omdat onze zonden al vergeven zíjn, op het moment dat Jezus uitriep: ‘het is volbracht’. Toen verzoende Hij God met de wereld en rekende hen hun zonden niet toe! (2Kor.5:19) De enige zonde, die je uit de hemel houdt is die van ongeloof!

Maar je bent gelukkig als God ze bedekt, dat betekent dat Hij niet alleen de zonde niet meer ziet, maar dat ook de gevolgen van de zonde niet meer toegerekend worden. Want zonde brengt niet alleen schuld voort, maar heeft, soms verstrekkende gevolgen. Maar ook daarvoor ging de Here Jezus naar en aan het kruis!

Daarom is het zo belangrijk dat we, van tijd tot tijd, onze zonden belijden, om weer in het reine te komen met God, de Vader, opdat we niet alleen van de zonde, maar ook van de gevolgen ervan vrijkomen.

Wat is het toch een groot wonder, Gods vergevende genade, daar krijg je toch nooit genoeg van?

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws
——————————————————————————————————————————————————————
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=88B22805C063E0EA!3482&ithint=file%2cdocx&authkey=!AAgr3FistES-VK0 of onze website
https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Te allen tijde

Leave a comment Standard

Ik zal de HEERE te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de HEERE; de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. — Psalmen 34:2-3

Lezen: Psalm 34

Misschien ken je het verhaal nog? Dat David, op de vlucht voor Saul bij de Koning van Gat komt en herkent wordt als degene die al vele (tienduizenden) Filistijnen ter dood heeft gebracht. Dan doet hij zich voor als een waanzinnige, wie het kwijl uit de mond loopt. Je vindt het in 1 Sam. 21-10-15.

Vanuit Psalm 56 leren we dat hij daarin op God vertrouwde, hier zien we dat het geholpen heeft. Daarom zegt hij ook dat hij de HERE, JHWH te allen tijde zal prijzen. Te allen tijde, dat zegt nogal iets, dat is niet alleen als het goed gaat en we makkelijk ‘prijs de Heer’ zeggen, maar dus ook in tijden dat het minder, of zelfs slecht gaat.

Juist dan is het zo belangrijk om de HERE te prijzen. Ik weet nog goed dat er, de dag na mijn ontslag, een praise avond was in onze gemeente. We besloten om daar heen te gaan. Ik heb Hem nog nooit zo hard geprezen! En wat gaf het een opluchting. Je bent namelijk niet meer gefocust op je probleem, maar op Hem. En dat verandert situaties. In de twee jaar dat ik zonder werk was, heb ik geen moment gewanhoopt, ondanks de vele afwijzingen op sollicitaties, want ik wist dat de Heer voor ons zorgde. Ook voor ons gold vers 11: Jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.

In die tijd hebben we velen tot Jezus mogen lijden, het werk op Curacao kunnen opzetten, de Vakantie bijbelschool kunnen doen, etc. Maar het begon met het prijzen van de Heer. 

We moeten ons nooit door de omstandigheden laten leiden, maar altijd door de HERE en door Zijn Geest. Maar besef wel, wat je zegt als je deze Psalm zingt. Het is ook een verplichting en je kunt er op getest worden. Te allen tijde is nu eenmaal te allen tijde, dus in voor en tegenspoed. Dat kunnen en hoeven we niet alleen, daar geeft God ons de hulp van zijn Geest voor. 

Wanneer we dat doen en Zijn lof voortdurend in onze mond is, is er ook geen reden en geen tijd meer om te klagen, want we zijn de Heer aan het loven 🙂

Zo zie je dat de Nederlandse klaag-geest op de vlucht zal gaan als we Hem loven en prijzen. En wij nederlanders kunnen er wat van. Ik schreef dat ooit in een liedje:

Dan is het weer te warm, dan weer te koud, nooit is er ooit eens iets goed. Dan is het weer te flauw, dan weer te zout, ’t maakt toch iet uit wat je doet. Maar bekijk het toch eens positief, en ziet het er heel anders uit

Hem prijzen sluit de deur voor gezeur en het laat ook nog eens een getuigenis achter. Beter kun je de dag niet beginnen!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

(eerder verschenen op 30 augustus 2017)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws
——————————————————————————————————————————————————————
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=88B22805C063E0EA!3482&ithint=file%2cdocx&authkey=!AAgr3FistES-VK0 of onze website
https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031