Helper

Leave a comment Standard

Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?  Hebreeen 13:6 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Hebr. 13:1-9

Wat is het toch een geweldige troost en bemoediging als we beseffen dat er een Helper, groot van kracht is, die altijd bij ons is en ons niet verlaat, tot in eeuwigheid niet. Probleem is dat we het niet altijd beseffen en ook geen beroep doen op Hem, waardoor we van Zijn hulp verstoken blijven. Want de Heilige Geest is een gentleman, Hij dringt Zich niet op, maar wacht geduldig af. Maar als we Hem erbij roepen, wat de naam ‘Parakleet‘ ook betekent, dan is de Maker van het Universum klaar om dat te doen en is Zijn hulp zonder weerga.

Dan kunnen mensen je van alles aandoen, je alles afpakken, je kapot proberen te maken, maar Hij helpt je erdoorheen. En ik zeg niet dat het gemakkelijk is, wanneer je door zoiets heengaat. Maar Hij is erbij. En Hij heeft belooft: Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten (vers 5) Hij is er dus altijd. Of we dat nu voelen of niet.

Natuurlijk is het heerlijk om in Zijn aanwezigheid te zijn en haast niet meer te kunnen blijven staan van Zijn aanwezigheid. Volledig onder stroom te staan en te schudden onder de kracht en de zalving. Maar ook als je dat niet ervaart is Hij er, want dat zegt Hij in Zijn Woord. En weet je, ervaringen zijn prachtig en kunnen je enorm opladen, maar als ze er niet zijn is Hij niet minder bij je. Dan komt het op geloof aan, erop vertrouwend dat wat Hij in Zijn Woord zegt de volle waarheid is. Daarom is het kennen en overdenken van Zijn Woord zo belangrijk en hebben we dat ook nodig.

Als je het vuur van God hebt moet je zorgen dat het aan blijft. Hoe doe je dat? Door er brandstof op te gooien, net zoals bij het natuurlijke vuur. En die brandstof is je dagelijkse omgang met Hem, woord en gebed, relatie.

En Hij wil wel, Hij staat klaar om je ook daar bij te helpen, dag en nacht. Dat weten is 1, dat ervaren is 2, maar als je het gelooft en er naar handelt komt het vanzelf.

Advertenties

Benauwdheid

Leave a comment Standard

Deze ellendige riep en de HEERE hoorde; Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. — Psalmen 34:6-7 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Psalm 34:1-23

Is dit ook jouw getuigenis? Dat je de HERE, JHWH, DE God, Die er is hebt aangeroepen en dat Hij je verlost heeft uit al je moeilijkheden?

Misschien zit je er op dit moment middenin, zie je nergens een uitweg, lijkt het uitzichtloos. David bevond zich ook in zo’n situatie. Hij was op zijn vlucht voor Saul bij de Filistijnen belandt. Hij, die zijn tienduizenden verslagen had, hadden ze graag in hun macht. Want ze wilden hem geen burgemeester maken, wel een kopje kleiner. Maar blijkbaar riep hij de HERE aan en gaf die hem de instructie om zich als een waanzinnige te gedragen. Dat lukte en ze joegen hem weg. Nu is tegenwoordig waanzinnig een modewoord. Als je iets helemaal te gek vindt is het ‘waanzinnig’ terwijl van Dale daar toch een andere uitleg voor had, maar het nu al aangepast heeft.

Maar goed, dit even terzijde.

De les, die we hieruit kunnen leren is, dat geen situatie zo erg is, of God kan hem wel aan en verlost je eruit. Dat is, als we Hem er bij roepen en beseffen hoe erg we er aan toe zijn. David noemt zichzelf ‘deze ellendige’, hij wist zijn benauwdheid, zijn situatie. Maar hij ging niet naar Jinek, mijn naamgenoot met 1a, of RTL Late Night, of dubbeltje op zijn kant, hij ging naar de HERE, zijn Helper, Die bevrijdde Hem uit zijn problemen.

In wat voor situatie we ons ook bevinden, laten we vooraleerst naar Hem toe gaan, naar Hem luisteren en dan ook doen wat Hij zegt, al is je dat als een idioot gedragen…. maar dan staat de uitkomst vast, deze hele psalm getuigt daarvan. Het is, opnieuw, een kwestie van durven, durven loslaten en doen wat Hij zegt. Dat maakt geloof nu juist zo spannend….😉

Vrijgemaakt

Leave a comment Standard

Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.  Galaten 5:1 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Gal.5:1-12

Het ligt zo snel op de loer, het houden van regeltjes en wetjes om God te ‘pleasen’ Het zit in onze aard. We kunnen er met ons verstand niet bij, dat Hij onvoorwaardelijk van ons houdt. En als we de mist weer eens zijn ingegaan is het dat wat ons vaak tegenhoudt om het weer met Hem in orde te brengen. Nu is genade nooit een vrijbrief om er maar op los te leven, nee het is juist de kracht in ons om rein en heilig te leven.

Maar dat is iets anders dan onder een juk van angst leven of we iets gedaan hebben waardoor God niet meer van ons zou houden of ons nu gaat straffen. Dan leef je onder een juk van angst, maar ware liefde drijft de angst uit. Dan zijn we niet meer bang voor God, omdat we weten dat Hij van ons houdt.

Te vaak hebben we het christendom afgeschilderd als een religie van wetten en regeltjes, je mag dit niet, je moet dat wel. Geen wonder dat mensen niets met geloof te maken willen hebben. Maar als je uitlegt dat je dingen doet of laat, omdat je van iemand houdt, dan snapt men dat beter. Haal je de liefde uit het geloof, dan hou je koude religie over, maar met liefde wordt het een warme relatie met een liefhebbende God, die op jacht is naar je 💓

We zijn vrij van ieder juk, wat ons terneerdrukt, van regels en wetten, want zegt de Here Jezus Zelf: Mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Het goede komt van God

Leave a comment Standard

Dwaal niet, mijn geliefde broeders! Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. Jakobus 1:16-17 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jac.1:2-18

Al het goede komt van God en al het kwade van de duivel. Dat klinkt misschien wel zwart wit, maar zo is het wel. Als je met mensen praat, die niet geloven, dan hoor je vaak dat ze zich afvragen hoe een goede God zoveel kwaad kan doen of toelaten. Ze willen niets met Hem te maken hebben, maar schuiven Hem wel van alles in de schoenen. Nu lijkt het hier wel een beetje om dualisme te gaan. Alsof God en de duivel aan het handje drukken zijn en dat, als wij genoeg bidden, God zal winnen.

Maar zo is het niet, want we hebben natuurlijk wel te maken met een verslagen vijand, maar o, wat kan hij nog tekeer gaan! Maar om God kade dingen toe te rekenen, zelfs met een schijn van vroomheid, dat me toch te ver. Sommigen zeggen dat ziekte van God komt, omdat Hij hen zo, tijdens een periode van ziekte gezegend heeft. Wel, welke Vader doet zoiets? Dat Hij zijn kinderen ziek maakt, zodat ze iets kunnen leren? Dan krijg je hier meteen de kinderbescherming open dak!

Nee, onze God is een liefdevolle Vader, Die Zich ontfermt over Zijn kinderen. En als al het goede van Hem komt, dan hoort ellende daar niet bij, zeker niet!

Want van de Heer komt is heerlijk! En Hij is onveranderlijk, het is niet vandaag zus en morgen zo, geen grilligheid. Niet jij wel en jij niet, geen afwijzing bij Hem. Ieder die naar Hem toekomt krijgt de aandacht die hij nodig heeft. Want Hij is zo liefdevol, trouw en vol genade.

Dus ook verzoeking niet, wat in dit stukje staat, komt niet van Hem, maar van de tegenstander. Die wil ons testen, zoals Hij dat bij Job deed. Als we dat beseffen, dan groeien we juist tegen de weerstand in en worden we sterker. Gespierder in geloof.

Daarom mogen we ons verblijden als we getest worden, blijkbaar is hij bang voor ons, niet beseffend dat we er alleen maar door groeien.

God is goed, of je dat nu ervaart of niet, laat het de belijdenis van je lippen zijn, om te proclameren en te gaan zien, dat het echt zo is!

Gelovend bidden

Leave a comment Standard

‘Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.’ Markus‬ ‭11:24‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Mark.11:12-14 en 19-26

Iedereen worstelt wel met onverhoorde gebeden. In het gedeelte wat we vandaag lezen gaat het over het verhaal van de verdorde vijgenboom. Eigenlijk spreekt de Here Jezus hier een negatief gebed over uit, zeg maar een vloek en dezelfde dag nog vindt datgene wat Hij uitgesproken had, plaats. Sterk en krachtig. Want dood en leven zijn nu eenmaal in de macht van de tong. (Spreuken 18:21)En wat horen we het toch veel om ons heen: ik wordt hier dit of dat van, of ik krijg er dit of dat van. En vaak zijn het niet de mooiste of de fijnste dingen…. Feitelijk zijn dat zelfvervloekingen en je moet dan ook niet gek opkijken als ze gebeuren.

Maar gelukkig gebeurt het ook in het positieve. Ik kan er van getuigen.

We ontvangen in deze perikoop eigenlijk drie sleutels, spreken, geloven en vergeving. Over vergeving heb ik afgelopen maandag gesproken op Groot Nieuws Radio, hier te beluisteren https://opfrisser.com/2019/07/23/vergeving-4/

En het spreken heb ik hierboven al genoemd. De derde sleutel is dus geloof, geloof dat je het al ontvangen hebt zet verhoring in werking. Ik hoorde eens een verhaal van een vrouw met een gezin, die zo sterk geloofde dat God hen van eten zou voorzien, hoewel dus alles leeg was, dat ze de tafel al had gedekt en ging bidden en danken voor het eten, dat er nog niet was, alsof het er al was. Toen ze amen zei ging de bel en stond het voor de deur.

We beseffen vaak niet hoe sterk geloof is. De gave van geloof, als een van de negen van de Heilige Geest is niet ons geloof, maar het is Zijn geloof, het is Zijn gave in ons werkzaam. En net zo goed als we ons mogen oefenen in de andere gaven, mag dat dus ook in deze. Want het is de gave van geloof dat wonderen in werking zet, die we nodig hebben om in het bovennatuurlijke te wandelen, om de wereld veranderd te zien worden en om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken. En ook deze gave wil de Heiige Geest ons geven. Net als bij de andere gaven heb je die dus ook, toen je gedoopt, vervuld werd met de Heilige Geest.

Geloven is ook vertrouwen, vertrouwen dat God zegt wat Hij belooft. Dat is ook een kwestie van lef hebben, moed hebben, durven. Daarom zei John Wimber ook; FAITH is spelled RISK, durf jij het aan?

Niente

Leave a comment Standard

En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.  1 Korintiers 13:2 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Kor.13

Toen Paulus zijn 1e brief aan de Korinthiers schreef waren er nog geen hoofdstukken, die indeling is pas eeuwen later gekomen, om het ons makkelijker te maken om teksten op te zoeken. Toen hij dus midden in zijn onderwijs over de gaven van de Geest deze psalm van de liefde schreef, was dat dus gewoon een onderdeel van zijn onderwijs. En het mag duidelijk zijn dat dit gedeelte niet haaks staat op de gaven, zoals wel eens wordt beweerd, maar gewoon alles in het juiste perspectief zet.

Want de gaven van de Geest zijn ontzettend belangrijk, alle negen stuks, en onmisbaar in deze tijd, waar we snakken om openbaring, profetie, woorden van wijsheid en kennis en bergen verzettend geloof, de gaven die in dit vers aan bod komen. Maar als we ze gebruiken zonder de liefde, dan missen ze hun doel!

Gisteren haalde ik het al aan dat we juist ook de Geest van liefde hebben ontvangen Kracht, liefde en Bezonnenheid

Dus is het eigenlijk onmogelijk om te wandelen in de gaven van de Geest, zonder de liefde daarbij te hebben. Toch was dat het geval in Korinthe. Het ontbrak hen aan geen enkele geestelijke gave, maar de liefde was ver te zoeken. En dan worden de gaven Niets waard, zijn ze niets, niente.

Maar pas op, als onze gedrevenheid liefde wordt, dan zijn ze dus alles! Want kracht en liefde samen is juist de dynamiet van de Heilige Geest. Als we vanuit bewogenheid profeteren, dan zien we wel de zonde in iemand leven, maar zetten we die persoon niet te kijk, maar bemoedigen we juist om rein en zuiver te leven voor God. Dan is profetie niet veroordelend, maar haalt het het goud uit de modder naar boven, worden we goudzoekers. Gaan we de woorden van kennis en wijsheid gebruiken om mensen op te bouwen en zet ons geloof de dingen in werking die mensen helpen, genezen, bevrijden.

Maar het is de liefde die ons drijft, om mensen van Hem te vertellen, om mensen te helpen en ze op te bouwen. Zonder de liefde klinkt het hard, hoe zuiver het gesprokene ook zou zijn, het mist zijn doel. Maar met liefde wordt het aangenaam om naar te luisteren en horen we de hartklop van onze hemelse Vader Zelf.

Beweeg in de gaven, strek je er naar uit, maar laat liefde altijd je motivatie zijn. Dan gaan er echt bergen opzij, reken maar!

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Maandag weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Kracht, liefde en Bezonnenheid

Leave a comment Standard

‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.’

‭‭2 Timotheüs‬ ‭1:7‬ ‭HSV‬‬

Lezen: 2Tim.1:3-14

Ken je dat? Je wilt iemand aanspreken over het evangelie en je voelt het in je maag, je hart gaat tekeer als een gek en voor je het weet is het moment voorbij en kan je jezelf wel voor je kop slaan. Denk niet dat dat mij niet overkomt, maar al te vaak…. we laten ons dan afleiden, bang maken voor de gevolgen of wat dan ook en we missen een kans…

Maar wanneer we vol zijn van de Heilige Geest, dan hebben we geen reden om voor wie of wat bang te zijn, of om ons te laten intimideren. Zeker niet als het gaat om een vruchtbare getuige te zijn van de Here Jezus, wat Paulus in het volgende vers van Timotheüs vraagt. Want we hebben de Heilige Geest en Zijn kracht ontvangen om een getuige te zijn. (Hand.1:8) En dan ook nog eens een getuige, die vrucht draagt.

Ik vergelijk het wel eens met een warme dag in het zwembad. Je staat op het randje en je wil erin springen, maar je weet dat het water koud is. Zal ik, zal ik niet? En op een gegeven moment raap je al je moed bij elkaar een waag je de sprong. Eenmaal door valt het allemaal wel mee. Of je tergt jezelf en gaat via het trapje, dan duurt het zo lang voor je ‘door’ bent

Beter kan je dus in een keer het diepe in en de sprong wagen en wees ervan overtuigd dat de Heilige Geest je gaat helpen. Dat heeft Hij toch beloofd,? Alleen zul je zelf de eerste stap moeten nemen, dan komt Hij in actie en wordt je drijvende kracht.

En onze motivatie, dat is liefde, dat is bewogenheid met mensen, die verloren gaan als ze de Here Jezus niet aannemen, niks meer en niks minder, ieder ander motief is onzuiver, want ook die liefde die bewogenheid komt van de Geest en ten laatste ook bezonnenheid. Dus niet als een olifant door de porseleinkast, maar afgestemd op de Heilige Geest, met Zijn fijngevoeligheid, de mensen benaderen.

Weet je, God heeft er alles aan gedaan opdat de wereld gered kan worden en er eigenlijk niemand verloren hoeft te gaan, zo groot is Jezus offer. Hij heeft de bal bij ons gelegd om dat plan ten uitvoer te brengen, maar Hij heeft ons Zijn Geest gegeven om het uit te voeren,. Daarom is het goed om je te laten trainen. Er zijn besprekingen gaande om onze Krachtevangelisatie Training, de SWAT te gaan houden in Enschede (30 en 31 aug), maar ook in Heerenveen, Capelle a/d IJssel, Zwijndrecht en misschien wil jij ons ook uitnodigen? Dat kan, want wel hebben een boodschap, die de wereld kan veranderen en het Beste Nieuws ooit! Laat angst je niet ontmoedigen, maar jaag die geest eruit en laat de Heilige Geest binnen, zodat je mensen tot Jezus kunt leiden, in Zijn kracht, tot eer van Zijn Naam!

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Vanavond weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Sterk bewijzen

Leave a comment Standard

Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem. — 2 Kronieken 16:9 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 2Kron.16:1-10

Onze dagtekst van vandaag komt uit de geschiedenis van Asa, koning van Juda, het 2 stammenrijk. Hij was goed begonnen, diende God op een goede manier. Maar wanneer hij wordt aangevallen door het broedervolk, Israel, het 10 stammenrijk, vertrouwt hij op zijn eigen listen. Hij sluit een verbond met de koning van Aram, nou een verbond, het is meer omkoping. Daarvoor gebruikt hij niet alleen zijn eigen kostbaarheden, maar ‘leent’ ook nog eens het nodige uit de tempel. Wat hij in ieder geval niet doet, is de HERE raadplegen…… zijn plannetje lijkt te lukken, Israel stopt met Juda aan te vallen, want een tweefrontenoorlog oorlog, daar zit niemand op te wachten, en trekt zich terug. Goed gedaan zou je zeggen.

Maar dan komt er een ziener, Chanani, het enige optreden wat we van hem in de Bijbel tegenkomen. En hij veroordeelde op niet mis te verstane toon, alles wat Asa gedaan had en spreekt zelfs een vloek over hem uit. Maar in die profetie, vinden we het pareltje van onze dagtekst van vandaag. Want als Asa dat had gedaan, dan was het anders met hem afgelopen!

Want God is op zoek naar mensen, die Hem van harte dienen, wiens hart volkomen naar Hem uitgaat, zegt de NBG’51. Die het dus met hun hele hart doen, en niet uit winstbejag, om er beter van te worden, maar met het hart, dus met liefde. En dan zal Hij Zich sterk bewijzen, krachtig helpen.

Weet je, onze motieven zijn voor God belangrijk. Waarom doen we iets, of juist niet? Voor het oog kan men dan misschien zeggen: dat is een vroom iemand, die doet zoveel, maar waarom? De liefde tot God en de bewogenheid naar de naaste zijn de enige juiste motieven, die Gods goedkeuring kunnen wegdragen. Al het andere is religie en daar kotst Hij van. Hij wil echtheid. We kunnen nog zo onze stinkende best doen, als ons hart er niet in is, of omdat we het doen om de eer van mensen, of om bij God in een goed blaadje te komen, is het vuilnis, niks waard! Waar is ons hart in de dingen die we doen?

Asa neemt het Chanani niet in dank af, hij wordt gevangen gezet. Dat kan gebeuren als je de boodschap brengt, die God wil dat je brengt, dat kan je je bediening kosten, je vrijheid, je inkomsten, als je fulltime in het Koninkrijk werkt. Maar het is geen reden, dat mag het nooit zijn, om de boodschap niet te brengen. Als je er echt 100% van overtuigd bent dat dat hetgeen is dat God wil dat je spreekt, dan is het maar zo. Dan zal Hij ook voorzien. Zo niet, dan zitten we in hetzelfde schuitje als Asa en vertrouwen we meer op onszelf, dan op Hem.

Het loopt niet goed af met Asa, hij wordt ziek en ook dan raadpleegt Hij de HERE niet, blijkbaar niets geleerd en dat is zo jammer. Want als we niet van onze fouten leren, blijven we ze maken…

God is op zoek naar jou, als je Hem oprecht dient, doe je dat (nog) niet, bekeer je ervan, toets je motivatie en ga Hem dienen met je hele hart, dan kan je op Zijn Hulp rekenen!

Onbevlekt en smetteloos

Leave a comment Standard

Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede.  2 Petrus 3:14 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 2Petr.3:11-16

De tijd van de wederkomst is aanstaande. Nu ben ik niet zo iemand, die constant daarmee bezig is, in angst afwachtend of het vandaag misschien de dag zal zijn. Ik geloof dat we hier op aarde het Koninkrijk van God mogen laten zien, ten dele, nog niet volledig, maar ons er naar uitstrekkende. Ik geloof ook dat de Here Jezus Zijn bruid zal komen halen, die vol verwachting en stralend op haar bruidegom wacht.

En als ik naar de kerk van vandaag kijk dan is ze dat nog niet. Ik zie de bruid nog maar net opgestaan, haar nog in de war, nog niet gedoucht, onopgemaakt en misschien nog wel niet eens ontbeten. Dus totaal nog niet de persoon, die helemaal opgetut, in een mooie en dure jurk wacht totdat de bel gaat en haar geliefde afwacht die haar komt halen om voor altijd bij haar te zijn. Een romantisch beeld, jazeker, maar niet voor niets wordt de kerk als de bruid van Christus genoemd.

Daarom moeten we ook onbevlekt en smetteloos zijn, niet bezig met de dingen van de wereld, maar met de dingen van God. Niet bezig met allerlei praktijken, die wellicht het daglicht niet kunnen verdragen, maar ons klaarmakende voor de ontmoeting met de bruidegom. Want dat Hij komt is zeker, wanneer niet. Maar laten we ons niet laten verassen, zorg dat je er klaar voor bent, als de bel gaat. Want als Hij komt dan wil je er toch op zijn best, of op Zijn best uitzien?!

Dank U, Heilige Geest van God, dat U mij helpt om onbevlekt en smetteloos te zijn als mijn Geliefde me komt halen!