Haren op je hoofd

Leave a comment Standard

Worden niet vijf musjes voor twee penninkjes verkocht? En niet een van die is bij God vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven. — Lucas 12:6-7 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Lucas 12:1-12

Wie? De Here Jezus tegen Zijn discipelen en ook tegen ons

Wat? Zegt dat we niet bevreesd en bezorgd moeten zijn, wanneer we Zijn Naam belijden (8,9) of wanneer we daarom bedreigd worden (4,5)

Waar? In de situatie waar we zijn, of misschien terecht zullen komen

Waarom? Omdat God Zijn oog heeft op goedkope musjes die op de markt als koopwaar worden aangeboden voor consumptie en Hij zo bij ons betrokken is, dat Hij zelfs weet hoeveel haren er (al dan niet) op je hoofd zitten

Wanneer? Altijd, Hij is de liefdevolle Vader, vol interesse en belangstelling en zorg voor Zijn kinderen

Waarvoor? Hij houdt van ons en heeft een geweldig plan met ons leven. Angst brengt ons van dat plan af. Het verlamt, het doetje leven onder je niveau. Angst is een machtig vernietigingswapen in de handen van de tegenstander.

Waartoe? Maar wij hoeven niet bang te zijn, wij hoeven ons geen zorgen te maken. Hij doet dat voor ons. Het enige wat we moeten doen is Hem niet voor de voeten lopen, zodat Hij Zijn gang kan gaan.
En zelfs als we zouden worden gevangen genomen en gedood omdat we Zijn Naam belijden, hoeven we voor onze beulen niet bang te zijn. Zij kunnen je aardse leven afnemen, maar nooit je ziel. Jij bent veel meer waard dan vele musjes, God zorgt voor ons!

Gebed: Dank U, Vader, dat U ons opnieuw laat zien, dat U zorgt en wij dat niet hoeven doen. Dat U in iedere situatie bij ons bent en ons alles geeft wat we nodig hebben. U bent zo goed

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Vrede van God

Leave a comment Standard

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. — Filippenzen 4:6-7 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Filippenzen 41-7

Wie? De lezers van de Fillipenzen brief, dus ook wij

Wat? Hebben de vrede van God, die alle begrip te boven gaat

Waar? In onze harten en gedachten. Onze hele zijn. Het doortrekt ons

Waarom? Omdat we de wetenschap hebben dat Hij voor ons zorgt

Wanneer? Wanneer we in geen ding bezorgd zijn en al onze verlangens door bidden en smeken, met dankzegging bekend maken bij God;

Waarvoor? Dat is dus compleet vertrouwen. Ook zorgen maken is zonde, omdat je dan niet op God vertrouwt. De gevolgen kunnen stress zijn, depressie etc. In Math. 6 belooft de Here Jezus al, dat wanneer we Zijn koninkrijk tot onze prioriteit maken, Hij voor ons zal zorgen

Waartoe? Bidden, smeken en dankzeggen zijn zaken van geloof. Eerst danken al voordat je het hebt ontvangen zet Gods zegen vrij. Dus danken vooraf! Dat vraagt geloof. Daarom gaat het ook alle begrip te boven. Maar dan ervaar je ook die vrede. Als jij je om Mijn zaken bekommert, doe ik het om de jouwe, zegt de Heer. Zoek eerst Zijn koninkrijk!

Gebed: Ik dank U, Heer, voor Uw nooit aflatende zorg voor mij, in ieder opzicht. Geestelijk, lichamelijk, financieel. U zorgt voor mij, als ik Uw koninkrijk als mijn prioriteit stel. Dat wil ik doen, niet omdat ik dan gezegend zal worden, maar omdat ik van U hou!

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Spreuken 30:7,9

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Twee dingen vraag ik u, gun ze me zolang ik leef: Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb. Want als ik rijk zou zijn, zou ik u wellicht verloochenen, zou ik kunnen zeggen: Wie is de HEER? En als ik arm zou zijn, zou ik stelen en de naam van mijn God te schande maken. — Spreuken 30:7-9

Wie? Agur, de zoon van Jake

Wat? Vraagt 2 dingen van God: ver te blijven van leugen en bedrog en niet arm maar ook niet rijk te worden.

Waar? In zijn leven, zolang hij leeft

Waarom? Omdat hij bang is God te verloochenen als hij rijk is en te moeten stelen als hij arm is en daarmee God te schande te maken.

Wanneer? Als hij meer zou hebben dan hij nodig heeft, of minder om van te leven.

Waarvoor? Zijn verlangen is om oprecht en eerlijk God te dienen en Hem te eren. Alles wat daarboven gaat staat onze relatie met God in de weg en dat is het hem allemaal niet waard.

Waartoe? Je kunt jezelf afvragen: wat weerhoudt mij van een diepere relatie met God, wat staat grotere intimiteit met Hem in de weg? en is het dat waard, of willen we alles opgeven om een discipel van Hem te zijn?

Gebed: Heer, toon mij toch wat een diepere relatie met U in de weg staat en laat mij heel dicht bij U zijn, om U te dienen tot eer van Uw Naam en tot uitbreiding van Uw koninkrijk.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

2 cor. 8:9

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Gij kent immers de genade van onze Here Jezus [Christus], dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. — 2 Korintiers 8:9

Wie? Wij, de gelovigen, het volk van God, gekocht door Jezus met Zijn bloed, aan het kruis van Golgotha

Wat? Kennen de genade van onze Here Jezus, die om ons arm geworden is, zodat wij rijk zijn. Dit hoef je niet te vergeestelijken, het gaat in het hele stukje echt over geld, de collecte voor Jeruzalem. Dit is ook geen welvaartsevangelie, dit is genade!

Waar? Toen Jezus stierf aan het kruis, arm en naakt, zelfs zijn kleren werden verdeeld, deed Hij dat om ons fysiek rijk te maken.

Waarom? Omdat Hij ook daarvoor gekomen is. Joh. 10:10, opdat wij leven hebben en overvloed, dus meer dan genoeg.

Wanneer? Wanneer wij ons dat toeeigenen, zoals je je redding toeeigent, in geloof.

Waarvoor? Om uit te kunnen delen, om het Koninkrijk te kunnen bouwen. (collecte Jeruzalem)

Waartoe? Zodat wij meer dan genoeg zullen hebben, zonder ervan afhankelijk te zijn en er niet aan vast zitten, dan wordt het onze afgod, maar om het te gebruiken in dienst van de Here, opdat Zijn Koninkrijk kome.

Gebed: Dank U wel, Here Jezus voor uw offer aan het kruis, dank U dat U arm werd, zodat wij rijk zouden zijn. ik bestraf iedere geest van armoede in Uw Naam, die over uw kinderen heerst en proclameer uw overvloed, in elk opzicht, opdat uw Koninkrijk zal worden uitgebreid. Amen

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!