Soul Winning Action Training

Leave a comment Standard

Jij komt toch ook 6 april?

www.facebook.com/events/834571903576992/

Positief

Leave a comment Standard

Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. — Filippenzen 4:8 http://dawo.nl/?p=4447

Lezen: Filippenzen 4:1-8

Wie? Paulus aan de broeders (en zusters) in Filippi en ook aan ons

Wat? Hij roept hen op om de dingen te bedenken, die waar zijn, eerbaar, rechtvaardig, rein, liefelijk en welluidend zijn, de dingen die deugdzaam en lovenswaardig zijn. Houd je daar mee bezig

Waar? In je denken, in je handel en je wandel

Waarom? Omdat dan de God van de vrede bij je zal zijn (vers 9)

Wanneer? Je met deze dingen bezig houden is een continu proces, het is het veranderen van je denken

Waarvoor? Het heeft te maken met waar je je mee bezig houdt, positiviteit. Onze houding dient er een van positiviteit te zijn, negativiteit is er al genoeg in de wereld en we worden er dagelijks mee vergiftigd. Maar wanneer we deze dingen bedenken, er mee bezig zijn, verandert dat onze kijk op dingen en de toekomst

Waartoe? Laat je vrede niet roven (vers 7) door negativiteit, door wie dan ook over je heen gestort. Laat je niet onrustig maken door profeten die het einde van de wereld voorspellen. O, zeker, Jezus komt spoedig, maar dan komt er een nieuwe wereld, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er ook gebeurt, ons wacht een hoopvolle toekomst, hier of daar. Laat dan het positivisme van Jezus, die van jouw min (negatief) een plus maakte (het kruis) door je heen stralen en je omgeving beïnvloeden, in plaats van andersom

Gebed: Dank U, Heer, dat U van mijn min een een plus maakte aan het kruis, dat ik weet een hoopvolle toekomst te hebben, omdat U voor mij zorgt en in alles voorziet (vers 6) Dat ik mijn omgeving met dat positieve zal beïnvloeden vandaag

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Deel gerust, maar zet de bron er wel bij

Deze Opfrisser is gratis, ons steunen kan altijd. Maak een gift over op NL14INGB0004693016 tnv Arbeiders in de oogst ovv Opfrisser

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Volgen

Leave a comment Standard

Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. — Matteus 16:24-25 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Matteus 16:24-28

Wie? De Here Jezus tegen zijn discipelen, dus ook tegen jou en mij

Wat? Zegt, dat als we Hem willen volgen, wij onszelf moeten verloochenen, ons kruis opnemen, en bereid moeten zijn ons leven te verliezen (Openb. 12:1)

Waar? Hier, waar God je geplaatst heeft

Waarom? Omdat alles, wat ons in de weg kan staan om Hem te volgen, weg moet

Wanneer? Begin vandaag en doe het iedere dag

Waarvoor? Je kruis opnemen betekent niet zozeer lijden, zoals zovelen denken en dat dan ook lijdzaam en berustend doen, maar leven als een ter dood veroordeelde. We zijn dood, met Hem gestorven, daarmee ook al onze ambities, eigendunk en streven. Wanneer we een discipelen van Hem willen zijn, betekent dat, dat we alles los moeten laten, zelfs ons leven

Waartoe? Laten we wel even goed opletten, je wordt niet gered omdat je een goede discipel bent! Je bent gered uit genade, gratis, maar wil je Jezus volgen en doen wat Hij deed, dan heeft dat een prijs. De vraag is ben je daartoe bereid? Het is een keuze van je wil. Vandaag vraagt Jezus: Wil je Mij volgen?

Gebed: Ja, Heer, ik wil U volgen, wat het mij ook kost. Dank U wel, dat U mij helpt, door Uw Geest, om dat ook te kunnen en alles los te laten.

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

1 Joh.1:7

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. — 1 Johannes 1:7

Wie? Wij, samen met God de Vader en de God, de Zoon, door de heilige Geest.

Wat? Hebben gemeenschap met de Drieënige God en zijn gereinigd door het bloed van Jezus.

Waar? In het licht, zoals Hij in het Licht is.

Waarom? Omdat dat Gods plan vanaf het begin is, gemeenschap hebben met ons.

Wanneer? Voorwaarde is dat wij in het licht wandelen en wanneer wij gevallen zij , dat ook weer in het licht brengen, dat is onze zonden belijden.

Waarvoor? Omdat geheimen, juist voor God, ons belemmeren volledig vrij en los te komen van datgene wat ons nog vast houdt.

Waartoe? Omdat het Gods plan is, dat we volledig vrij zullen zijn, zie dat ook het brengen en wandelen in het licht een voorwaarde is om de reiniging door Jezus’ bloed te ontvangen!

Gebed: Heer, ik belijd U mijn zonden en ongerechtigheden, dank U dat ik met U in het licht mag wandelen en dat het bloed van de Here Jezus mij gereinigd heeft, het bewijsstuk is uitgewist en dat ik mag leven vanuit het volbrachte werk van Jezus!

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

Jeremia 29:13,14

Leave a comment Standard

Bijbelstudie met de 7 w’s

Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des HEREN, en in uw lot een keer brengen. — Jeremia 29:13-14

Wie? Het volk Israël in ballingschap in Babel, maar ook iedereen die nog geen relatie heeft met Jezus en dus in ballingschap is, gevangen door de duivel. Maar ook als je van het rechte pad bent afgeweken en zonde je leven beheerst

Wat? God vinden en een keer in je lot brengen

Waar? In de situatie waarin je je bevindt, misschien wel het gevolg van je zonden

Waarom? Omdat God een God van liefde is, die tot op het einde zijn genade blijft aanbieden aan iedereen

Wanneer? Wanneer je naar Hem vraagt met je hele hart, dus oprecht en je je afkeert van het kwade

Waarvoor? Omdat het plan van God voor ons is: vers 11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Waartoe? Omdat Hij niet wil dat er ook maar een mens verloren gaat, maar dat allen worden gered. Hij is een liefdevolle Vader, wacht niet langer, zoek Hem en vind Hem!

gebed: Heer ik belijd U mijn zonden, ik kies ervoor om ermee te breken, ik wil U volgen, ik accepteer het offer van de Here Jezus als betaling voor mijn zonden en aanvaard U als mijn Redder en Verlosser. dank U dat U al mijn zonden wegwast met het bloed van Jezus en ik Uw kind mag zijn. amen.

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

Jesaja 55:3

Leave a comment Standard

Bijbelstudie met de 7 w’s

Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve; Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare genadebewijzen van David. — Jesaja 55:3

Wie? U, jij en ik

Wat? Ons oor neigen, volgens van Dale naar beneden buigen, dus verootmoedigen, ons nederig opstelle, tot God komen en horen, dat is luisteren en gehoorzamen.

Waar? Nu op de plaats waar je bent, stel het niet uit, maar ook dagelijks

Waarom? Om goed te horen wat God zegt, en te doen wat Hij van je vraagt, zie vers 7

Wanneer? Nu, maar meteen?

Waarvoor? Opdat onze ziel leve, onze ziel, dat is ons hart, datgene maar altijd in opstand komt tegen God en zijn geboden

Waartoe? Om de betrouwbare gunstbewijzenvan David te kunnen ontvangen, volgens Hand 13:34is dat de opstanding uit de dood en het eeuwig leven

Gebed: dank U Heer voor uw genade, leer mij, door Uw Geest mij iedere dag onder uw heerschappij te stellen en te doen wat U van mij vraagt, in Jezus Naam

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!