Hij is er al

Comments 2 Standard

Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen. — Hebreeen 2:18

http://dawo.nl/?p=4726

LEZEN: Hebreeen 2:1-18

Ken je dat gevoel? Dat wat jou overkomt uniek is? Dat heeft toch nog nooit iemand meegemaakt? Daarom voel je je zo eenzaam in je lijden, in je pijn of in je verdriet. Of je hebt zo zwaar te lijden onder (de gevolgen van) de zonde. Je worstelt er telken weer tegen, maar delft steeds dan weer het onderspit. Je hebt het er met niemand over, want er is toch niemand die jou begrijpt. Het gevolg is dat je steeds verder wegzinkt of zwelgt in je pijn en het steeds moeilijker lijkt om eruit te komen. Maar er is hoop!

De tekst zegt ons dat, waar we ook doorheen gaan, Jezus er al eerder is geweest. Misschien niet in dezelfde specifieke omstandigheden, maar wel soortgelijk. De Basis Bijbel zegt het zo mooi: ‘Want Jezus heeft Zelf óók geleden toen de duivel probeerde Hem ongehoorzaam aan God te maken. Daardoor kan Hij de mensen te hulp komen als hun dat ook gebeurt.’

‭En dat is nu net het verschil. We worden verzocht en dan denken we meestal, zelfs in ons achterhoofd, dat God dit doet. Maar het is de duvel die ons probeert ongehoorzaam aan God te maken. Als dit of dat niet gebeurt, denk je dat Hij niet te vertrouwen is en je wilt afhaken. Maar het is de duivel. Ik denk dat de schrijver o.a . denkt aan de verzoeking in de woestijn. Wat leren we daar van Jezus? Hij verslaat de duivel met het Woord, of zoals Paulus het noemt, met het zwaard van de Geest. Dat is ons aanvalswapen in de stijd tegen verzoeking. Het proclameren van Gods Woord, van Zijn beloften, van Zijn onvoorwaardelijke liefde. En als het dan mis gaat, dan mag je altijd weer schuilen bij Jezus. Juist omdat Hij weet hoe zwaar het is, begrijpt Hij ons zo goed en juist omdat Hij naar het kruis gegaan is en daar geleden heeft voor onze zonden en de gevolgen daarvan, is er altijd vergeving. Daarom lieve broer of zus: Hef je hoofd omhoog. Laat je niet wegtrappen in de modder van de twijfel, maar belijd datgene wat mis is en begin opnieuw, want bij God is er altijd vergeving, uit genade, door Jezus, Die als geen ander weet waar je doorheen gaat! Dat is toch geweldig! Waar jij bent, was Hij, is Hij om je bij te staan, om je te helpen te weerstaan, in de kracht van de Geest en met het Zwaard!

#opfrisser

Positief

Leave a comment Standard

Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. — Filippenzen 4:8 http://dawo.nl/?p=4447

Lezen: Filippenzen 4:1-8

Wie? Paulus aan de broeders (en zusters) in Filippi en ook aan ons

Wat? Hij roept hen op om de dingen te bedenken, die waar zijn, eerbaar, rechtvaardig, rein, liefelijk en welluidend zijn, de dingen die deugdzaam en lovenswaardig zijn. Houd je daar mee bezig

Waar? In je denken, in je handel en je wandel

Waarom? Omdat dan de God van de vrede bij je zal zijn (vers 9)

Wanneer? Je met deze dingen bezig houden is een continu proces, het is het veranderen van je denken

Waarvoor? Het heeft te maken met waar je je mee bezig houdt, positiviteit. Onze houding dient er een van positiviteit te zijn, negativiteit is er al genoeg in de wereld en we worden er dagelijks mee vergiftigd. Maar wanneer we deze dingen bedenken, er mee bezig zijn, verandert dat onze kijk op dingen en de toekomst

Waartoe? Laat je vrede niet roven (vers 7) door negativiteit, door wie dan ook over je heen gestort. Laat je niet onrustig maken door profeten die het einde van de wereld voorspellen. O, zeker, Jezus komt spoedig, maar dan komt er een nieuwe wereld, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er ook gebeurt, ons wacht een hoopvolle toekomst, hier of daar. Laat dan het positivisme van Jezus, die van jouw min (negatief) een plus maakte (het kruis) door je heen stralen en je omgeving beïnvloeden, in plaats van andersom

Gebed: Dank U, Heer, dat U van mijn min een een plus maakte aan het kruis, dat ik weet een hoopvolle toekomst te hebben, omdat U voor mij zorgt en in alles voorziet (vers 6) Dat ik mijn omgeving met dat positieve zal beïnvloeden vandaag

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Deel gerust, maar zet de bron er wel bij

Deze Opfrisser is gratis, ons steunen kan altijd. Maak een gift over op NL14INGB0004693016 tnv Arbeiders in de oogst ovv Opfrisser

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Jesaja 55:3

Leave a comment Standard

Bijbelstudie met de 7 w’s

Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve; Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare genadebewijzen van David. — Jesaja 55:3

Wie? U, jij en ik

Wat? Ons oor neigen, volgens van Dale naar beneden buigen, dus verootmoedigen, ons nederig opstelle, tot God komen en horen, dat is luisteren en gehoorzamen.

Waar? Nu op de plaats waar je bent, stel het niet uit, maar ook dagelijks

Waarom? Om goed te horen wat God zegt, en te doen wat Hij van je vraagt, zie vers 7

Wanneer? Nu, maar meteen?

Waarvoor? Opdat onze ziel leve, onze ziel, dat is ons hart, datgene maar altijd in opstand komt tegen God en zijn geboden

Waartoe? Om de betrouwbare gunstbewijzenvan David te kunnen ontvangen, volgens Hand 13:34is dat de opstanding uit de dood en het eeuwig leven

Gebed: dank U Heer voor uw genade, leer mij, door Uw Geest mij iedere dag onder uw heerschappij te stellen en te doen wat U van mij vraagt, in Jezus Naam

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

1 Petrus 5:8

Leave a comment Standard

Bijbelstudie met de 7 w’s

Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. — 1 Petrus 5:8-9

Wie? Onze tegenpartij, de tegenstander, de duivel

Wat? Gaat rond als een brullende leeuw, op zoek wie hij hij zal verslinden.

Waar? Om ons heen, hij ligt op de loer, wachtend op een moment om ons aan te vallen

Waarom? Omdat hij gekomen is om te stelen en te slachten en te verdelgen (Joh.10:10)

Wanneer? Als wij zwak zijn of alleen, een leeuw valt een dier van de kudde aan wat verzwakt is en afgescheiden van de rest, daarom hebben we een gemeente nodig.

Waarvoor? Om ons uit te schakelen, zodat we niet meer actief in het koninkrijk van God werkzaam zullen zijn. Hij wil ons lamleggen, maar wij moeten hem wederstaan, vast in het geloof.

Waartoe? Dan zal hij van ons vlieden, zegt Jacobus 4:7. Want samen met God zijn wij meer dan overwinnaars. Wij hebben onze wapenrusting en ons geloof en het Woord van God om gewapend te zijn.

Nb. Dit is niet om je bang te maken, maar allert, het begint dan ook met wordt nuchter en waakzaam.

Gebed: dank U wel, Heer dat U altijd bij ons bent en ons wil bescherming door uw koepel van bescherming, uw vurige muur en en uw engelenwacht. Dank U, dat U, door de heilige Geest ons kracht gegeven heeft om de duivel te weerstaan, zijn aanvallen te erkennen en herkennen en te overwinnen door het bloed van het Lam, het woord van ons getuigenis en als we ons leven niet liefhebben tot in de dood. (Openb. 12:11)

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

Arie en Margreet de Paauw

Jac 3:18

Leave a comment Standard

Bijbelstudie met de 7 w’s

Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten. — Jakobus 3:18

Wie? Voor hen die vrede stichten

Wat? Wordt gerechtigheid gezaaid

Waar? In vrede

Waarom? Omdat de beloning is van de hemelse wijsheid

Wanneer? Als we doen wat God zegt: alle bittere naijver, jaloersheid, zelfzucht uit ons hart doen en. Iet liegen tegen de waarheid

Waarvoor? Omdat dat uit een bron komt waar we niets mee van doen moeten hebben, aards, ongeestelijk, van de duivel. Hemelse wijsheid is allereerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
Waartoe? Omdat we zo de vrucht van de Geest (Gal.5) laten zien aan de mensen om ons heen.

gebed: Heer vergeef mij dat ik zo vaak op mezelf gericht ben en niet de vrucht van uw Geest laat zien. Vervul mij opnieuw en werk in mij en mijn karakter om zo op Jezus te lijken, tot eer van Uw Naam

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

Arie en Margreet de Paauw

Spreuken 21:2,3

Leave a comment Standard

Bijbelstudie met de 7 w’s

Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de HERE beproeft de harten. Gerechtigheid en recht doen, is de HERE welgevalliger dan offers. — Spreuken 21:2-3

Wie? De mens en de HERE

Wat? Ieder mens vindt dat hij goed doet en ‘recht’ heeft op de hemel, of je nu gelooft of niet. Maar de HERE God beproeft het hart, we kunnen alleen door genade, door geloof bij Hem komen

Waar? In zijn eigen ogen is de mens dus rechtvaardig, maar God zegt: er is niemand die goed doet, ook niet een!

Waarom? Omdat ieder mens zondigt en daardoor de heerlijkheid van God mist, zonde en heiligheid kunnen niet bij elkaar, ze stoten elkaar af!

Wanneer? We kunnen pas weer door geloof in de Here Jezus toegang krijgen. Geloof in de HERE Jezus en je zult behouden, gered worden

Waarvoor? Omdat we anders nooit bij God kunnen komen. Omze werken zijn nooit genoeg, daarom is er de genade van God nodig, door het offer van Zijn Zoon Jezus.
Waartoe? Hij deed alleen maar gerechtigheid en recht en was daarom het volmaakte offer. Ieder die op Hem zijn geloof bouwt zal niet beschaamd uitkomen.

gebed: Dank U Here Jezus, voor Uw volmaakte offer, dank U dat ik altijd weer bij U mag komen en U mij schoon wast, zodat ik weer bij de Vader mag komen en in Zijn tegenwoordigheid mag zijn.

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

Arie en Margreet de Paauw