Schoon, apart en rechtvaardig

Leave a comment Standard

 

Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God. — 1 Korintiers 6:11 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: – 1 Korintiers 6:1-11

Wie? Sommigen van de lezers van de eerste brief van Paulus aan de Korinthiers

Wat? Zijn vroeger ‘Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers’ geweest, kortom, zondaars, zoals wij dat allen zijn geweest en ieder mens is, maar nu zijn ze schoongewassen, geheiligd en gerechtvaardigd

Waar? In de ogen van God, want zij en wij doen nog wel dingen die niet goed zijn,ze bedrijven onrecht, zoals we allemaal nog wel eens vallen, maar God ziet ons aan in Zijn Zoon

Waarom? Omdat, toen Jezus stierf en wij Hem aannamen als onze Heiland en Verlosser er iets veranderde in onze staat. Van zondaar werden we een rechtvaardige.

Wanneer? Toen we Hem dus aannamen, daarna schoongewassen werden, door de doop en vervuld zijn met de Heilige Geest, de volgorde die Petrus aanhoudt in zijn preek in Handelingen 2

Waarvoor? Dat zijn namelijk de dingen die in een mensenleven moeten gebeuren: bekering, doop en vulling, doop in de Heilige Geest,

Waartoe? Dan zijn we schoongewassen door de doop (Hand. 22:16), geheiligd, apart gezet, en door het bloed van Christus gerechtvaardigd, dat alles bewerkt door de Heilige Geest. Mocht er nog een van deze trits bij je ontbreken, wat je nog niet gedaan hebt, of ondergaan bent, doe dat dan snel. Het maakt je leven zoveel makkelijker!

Gebed: Wat geweldig, Here Jezus, wat U allemaal gedaan hebt voor ons aan het kruis. Dat ons leven daardoor zo drastisch veranderd is en onze bestemming al helemaal. Ik wil gehoorzaam zijn aan Uw wil. Laat mij zien, Heer, wat ik nog moet doen…..

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Binnen zonder kloppen

Comment 1 Standard

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. — Hebreeen 10:19-22(Herziene Statenvertaling)

Lezen: Hebreeen 10:19-25

Wie? Broeders, allen die in de Here Jezus Christus geloven en Hem hebben aangenomen als hun Heer en Heiland

Wat? Hebben vrijmoedigheid om in het Heilige der Heilige in te gaan, langs een nieuwe en levende weg

Waar? In het Heilige der Heilige, waar God gezeten is, Zijn tegenwoordigheid. De troon der genade

Waarom? Door het bloed van Jezus, die al onze zonde vereffende toen Hij uitriep: Het is volbracht!

Wanneer? Wanneer wij Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, met een hart dat gereinigd is van een slecht geweten en een lichaam gewassen met rein water (doop)

Waarvoor? In die tijd was er geen discussie of je je wel,of niet moest laten dopen, dat deed men gewoon, op dezelfde dag dat je koos voor Jezus. (Hand. 2, en 10) Kinderen werden ook nog niet gedoopt, dat is de kerk pas later gaan doen. Tegenwoordig missen veel mensen nèt dat beetje extra wat de doop voor je in petto heeft, door traditie, weerstand of andere blokkades. Ik bid data die weggenomen worden, als je daar nog last van hebt, op het moment dat je dit leest

Waartoe? In ieder geval mogen wij het voorhangsel voorbij, omdat we zelf priesters zijn van het Nieuwe Verbond, met de bediening der verzoening. Vroeger mocht alleen de hogepriester dat eens per jaar, nu kunnen we elk moment binnenkomen bij Onze Vader, door het volbrachte werk. Het voorhangsel scheurde open van boven naar beneden, door God zelf gedaan. De toegang is vrij: Jezus is de enige weg!

Gebed: Dank U, Here Jezus, voor Uw offer aan het kruis. Wat U daar allemaal voor ons deed is haast niet te beseffen. Eens en voor altijd hief U alle rituelen van dierenoffers etc op en werd het voorhangsel weggenomen. Wat heerlijk dat we nu altijd binnen kunnen komen, zonder kloppen, want de weg is vrij!

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

 

Duif

Leave a comment Standard

Duif

En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth, in Galilea, en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen Hij uit het water opkwam, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! — Marcus 1:9-11 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Marcus 1:9-13

Wie? Jezus van Nazareth

Wat? Wordt door Johannes de Doper, gedoopt, ondergedompeld

Waar? In de Jordaan, in de woestijn, waar Johannes predikte en de mensen zich, onder belijdenis van hun zonden, lieten dopen. Jezus wordt wel gedoopt, maar doet geen belijdenis van Zijn zonden, omdat Hij die niet had!

Waarom? Ook de Here Jezus was in dit opzicht gehoorzaam.

Wanneer? Aan het begin van Zijn bediening, toen Hij dertig was. Hij begon niet aan Zijn bediening nadat Hij was gedoopt in water en in de Heilige Geest

Waarvoor? Omdat dat ook voor ons geldt. Als Hij ons voorbeeld is, dan moeten wij ook dit aspect navolgen. Het woordje baptizo betekent: onderdompelen. Dus kopje onder. Ben je dat nog niet geweest dan ben je dus nog steeds niet gedoopt. De kinderdoop is niet Bijbels. Ook de doop in de Heilige Geest is nodig voor ieder van ons. Als Jezus, de Zoon van God dat al nodig had, wie denken wij wel dat we zijn, om dat niet nodig te hebben?

Waartoe? De Geest komt op Jezus in de gedaante van een duif. Een duif heeft negen vleugelpinnen, de vrucht aan de ene en de gaven aan de andere kant. En drie in de staart: Vader, Zoon en Heilige Geest. Heeft ook geen gal, wordt dus niet bitter. Allemaal mooie symbolen voor de bediening van Jezus èn voor die van ons. Wil je meer vuur, passie, vrijmoedigheid, vrucht en gaven? Check of je gedoopt bent in de Heilige Geest. Stel je helemaal open voor Hem en laat Hem binnen in ieder facet van je leven. Pure kracht stroomt dan binnenin je, zo sterk, dat je 40 dagen verzocht kan worden in de woestijn (vers 10) check it out!

Gebed: Heilige Geest van God, ieder facet van mijn leven, iedere kamer van mijn huis, zet ik open voor U, doorstroom, overspoel mij, met kracht, liefde, vuur. Opdat ik de werken kan doen, die Jezus deed en met vrijmoedigheid kan getuigen

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Gal. 3:27

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. –Gal. 3:27

Wie? Allen die door de doop één met Christus zijn geworden

Wat? Hebben zich met Hem omkleed

Waar? In het water waarin zij werden gedoopt

Waarom? Omdat wanneer je gedoopt bent, je in Zijn dood gedoopt bent en toen je weer omhoog kwam uit het water, met Hem bent opgestaan.(Rom.6:3)

Wanneer? Als je bent gedoopt.

Waarvoor? Voor je doop sta je nog op het grongebied van de Farao (satan) maar als je door het water bent gegaan, ben je op de weg die God voor je in petto heeft, het beloofde land.

Waartoe? Door je keuze laat je de hemel en hel weten voor wie je gekozen hebt en bij wie je hoort.
Wat aarzel je nog, sta op en laat je dopen. (Hand. 22:16)

Gebed: Heer, soms vraagt U van ons dingen die best moeilijk zijn, dingen de tegen onze traditie ingaan en waar we misschien denken voor gek te zullen staan. Maar het is Uw weg voor een doorbraak in mijn leven. Help mij Heer om die beslissingen te nemen met dehulp van Uw Geest. In Jezus Naam, amen

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com

Markus 1:10,11

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ — Marcus 1:10-11

Wie? De Here Jezus Christus

Wat? Zag de hemel openscheuren en Gods Geest als een duif op zich nederdalen en hoorde een stem uit de hemel zeggen: Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde (welbehagen)

Waar? In de Jordaan

Waarom? Matth 3:15 zo betaamde het alle gerechtigheid te vervullen. Het was dus onderdeel van het verlossingsplan. Als Hij het al onderging, hoeveel te meer zullen wij ons moeten laten dopen?

Wanneer? Voordat Hij aan Zijn bediening begon, moest Hij eert in water en in de heilige Geest gedoopt worden.

Waarvoor? Omdat beide dopen essentieel zijn in het leven van een Christen.

Waartoe? Zonder de doop in water, ben je feitenlijk nog op het terrein van Farao, de duivel, zonder de doop in de heilige Geest mis je de kracht, de dynamiet om een effectieve getuige van Jezus te zijn.

Gebed: Ik dank U, Here Jezus dat U het voorbeeld gaf. Eerst gedoopt in water, dan in de heilige Geest en dat ook dat voor ons allemaal beschikbaar is, als we daarvoor kiezen. geef mij meer van Uw kracht, heilige Geest, om te getuigen van de Here Jezus, tot eer van God, de Vader. En dat U ook vreugde in mij zult hebben. Amen.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.