Eén in Christus 

Leave a comment Standard

Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. — Galaten 3:28http://dawo.nl/?p=5032

Lezen: Galaten 3:19-29

Wie? Allen die in Jezus Christus gedoopt en zijn en daardoor met Hem bekleed. (Vers 27)

Wat? Zijn daardoor, ongeacht afkomst, status, ras of geslacht, één in Christus Jezus.

Waar? In Gods Koninkrijk, daar waar Zijn regels gelden en Zijn Macht en Majesteit wordt gemanifesteerd

Waarom? God houdt van alle mensen en heeft met iedereen een plan. Onze gaven en talenten, die we van Hem ontvangen hebben dienen we daarom ook te gebruiken, ongeacht wat we zijn

Waarvoor? Voor de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Vrouwen mogen voor wat mij betreft in het ‘amt’, niet omdat ze vrouw zijn, maar als ze, net als mannen overigens, voldoen aan de kriteria van Gods Woord. De genade is verschenen aan allle mensen, beschikbaar voor alle mensen en dient door allerlei mensen, gedoopt in water en in de Heilige Geest, verspreid te worden.

Waartoe? In Christus Jezus zijn we dus één. Eenheid is een geweldig wapen in de geestelijke strijd. 1 kan er 1000 verslaan, 2 wel 10.000 zegt het woord. Dat is goddelijke rekenkunde, dat is geen optellen, dat is machtsverheffen. Als wij echt één zijn, dan kan niemand ons aan. Jezus zei dat ook over het rijk der duisternis. Een koninkrijk dat in zichzelf verdeeld is, kan geen standhouden. (Mat. 12:25) Ik denk soms dat de duivel beter geluisterd heeft dan de gemeente Gods. Sindsdien probeert hij Gods kinderen te verdelen en het lukt hem aardig. Maar wanneer wij weer op zoek gaan naar wat ons bindt, in plaats van wat ons scheidt, dan mogen we één in verscheidenheid zijn, mits we elkaar maar niet bijten en veroordelen en met bijbelteksten om de oren slaan. Zoek de eenheid, het was het thema van de Week van Gebed, de afgelopen week. Heerlijk was het om met medegelovigen, van allerlei pluimage, samen te komen om te bidden. Daar rust Gods glimlach op. Ook vandaag mogen we één zijn in verscheidenheid, tot eer van Zijn Naam en als getuigenis naar de wereld, opdat zij wete dat Gij Mij gezonden hebt (Jezus in het Hogepriesterlijk gebed) Joh. 17:23

Glorieuze eenheid

Comments 2 Standard

En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad. — Johannes 17:22-23 (Herziene Statenvertaling)
Lezen: Johannes 17

Wie? De Here Jezus

Wat? Heeft ons, Zijn discipelen, volgelingen, Gods heerlijkheid, Zijn glorie, gegeven

Waar? Toen Hij op aarde was, aan de discipelen, nu Hij in de hemel is, aan ons, door de Heilige Geest

Waarom? Opdat wij volmaakt één zouden zijn en opdat de wereld erkent dat God Hem gezonden hebt en ons liefgehad heeft, zoals Hij Hem heeft liefgehad.

Wanneer? Wanneer wij één zijn.

Waarvoor? Hoe belangrijk eenheid is, blijkt weer uit deze tekst. Tommy Tenney noemt dit wel het onverhoorde gebed van de Here Jezus. De wereld zal pas erkennen dat Hij door God gezonden is als wij één zijn. Dat wil niet zeggen dat het een eenheidsworst moet worden, maar dat we samen gaan voor de heerlijkheid van God

Waartoe? Zijn glorie, de kracht van de Heilige Geest moet die eenheid brengen. Hoe vreemd dat dàt nu juist de splijtzwam is. Geneest God vandaag nog? Zijn de gaven van de Geest ook nog voor vandaag? Of eigenlijk niet vreemd. De vijand wil niet dat we één zijn, om dezelfde reden dat Jezus dat wel wil. Als we dus weer gaan steggelen over deze dingen spelen we er eentje in de kaart. Zoek Zijn heerlijk Zijn glorie en de kracht van de Geest. De wereld wacht erop, dan kan ze worden gered….!

Gebed: Ik belijd U, hemelse Vader de onenigheid in Uw kerk, over van alles en nog wat en nog het meest over de Geest. Laat Uw glorie zien, kom met kracht, opdat wij één zijn en opdat de wereld erkent dat U Uw Zoon gezonden hebt en ons liefgehad hebt, zoals U Hem hebt liefgehad.

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Rom 5:15

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. — Romeinen 15:5

Wie?
De God, die ons doet volharden en ons troost geeft.
Wat? Geve ons de eensgezindheid die Christus van ons vraagt.
Waar? In de gemeente, het gaat in dit stukje over verschillen.
Waarom? Eensgezindheid is een bede van Christus: Opdat zij een zijn zoals wij ( Joh.17) en een wapen in de geestelijke strijd.
Wanneer? Wanneer wij uit willen reiken naar de wereld, op wat voor manier dan ook, is het zo belangrijk dat we elkaar vinden aan de voet van het kruis.
Waarvoor? Zodat de wereld ziet dat we broers en zussen zijn, wel is waar met wat verschilletjes, maar in de diepste zin één in Christus.
Waartoe?
de Here Jezus zei, dat een koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is geen stand kan houden. De duivel heeft daar goed naar geluisterd en gebruikt onze verdeeldheid om ons zwak te maken. Laten we de eenheid zoeken en onze verdeeldheid belijden.
Gebed: Here Jezus, Uw gebed was, dat we één zouden zijn, zoals U en de Vader één zijn. Wij belijden onze verdeeldheid van de afgelopen eeuwen en zoeken de eenheid met een ieder die Uw Naam belijdt als de enige weg, de waarheid en het leven.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com

Efeze 2:19,20

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. — Efeziers 2:19-20

Wie? Wij, die christenen uit de heidenen zijn.

Wat? Horen er nu bij, samen met de gelovigen uit de Joden, zijn wij het lichaam van Christus.

Waar? Hier, in deze wereld en in de geestelijke wereld, we zijn broeders en zusters.

Waarom? Omdat de scheidingsmuur is weggevallen (vers 14) en er dus geen sprake meer is van onderscheid, toen niet en nu ook niet.

Wanneer? Die muur viel aan het kruis van Golgota.

Waarvoor? Omdat het altijd Gods plan geweest is de hele mensheid te zegenen, dat vertelde Hij al aan Abraha: door u zullen alle volken der aarde gezegend worden.

Waartoe? Zodat iedereen weer in relatie met God, de Vader kan komen, door het offer van de HERE Jezus aan het kruis, waarvan de heilige Geest ons deel laat hebben.

Gebed: Vader, dank U voor Uw plan met de wereld en de mensen, dank U voor Uw plan met mij. Geef mij vandaag de kracht om daarin te kunnen wandelen en handelen, amen

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Rom. 15:7

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods. — Romeinen 15:7

Wie? Wij, u, jij en ik. Gelovigen, discipelen van de Here Jezus

Wat? Elkaar verdragen , met al onze ins en outs, lek en gebrek

Waar? In de gemeente

Waarom? Omdat Jezus ons voorbeeld is, Hij heeft ook ons aanvaard.

Wanneer? Toen wij in geloof en bekering tot Hem kwamen.

Waarvoor? Tot de heerlijkheid van God. We moeten niet de verschillen bij elkaar zoeken, maar de overeenkomsten. Opdat de wereld weet dat God, de Vader, Zijn Zoon, Jezus, gezonden heeft. (Joh. 17:21)

Waartoe? om samen een te zijn in Christus, met als basis zijn verlossende werk aan het kruis en opstanding uit de dood en de persoonlijke geloofsrelatie met Hsm, dan zijn we broers en zussen en kunnen we ook een zijn. Dat moet ons getuigenis zijn aan de wereld.

Gebed: Heer leer mij met Uw ogen naar de mensen om mij heen te kijken, m.n. Naar mijn broeders en zusters, om te ontdekken waar we overeenkomsten hebben, om zo een te zijn, zoals U en de Here Jezus een zijn. Tot eer en glorie vanUw heilige Naam.

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!