Soul Winning Action Training

Leave a comment Standard

Jij komt toch ook 6 april?

www.facebook.com/events/834571903576992/

Beloofd is beloofd

Leave a comment Standard

image

En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. — 1 Johannes 2:25(Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1 Johannes 2:24-29

Wie? Hij, de Here Jezus, Overwinnaar over de dood en het dodenrijk

Wat? Heeft ons iets beloofd: het eeuwige leven

Waar? Het begint hier op aarde, du moment dat je Hem hebt aangenomen als je Redder en Verlosser

Waarom? Daarom stierf Hij aan het kruis en stond Hij op uit het graf. Zo lief had God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Joh. 3:16)

Wanneer? Nu, het eeuwige leven begint al hier en zal doorlopen na de dood. Je hoeft dus niet te wachten. Je hoort soms wel eens mensen zeggen als er iemand gestorven is: ‘Nu komt het er op aan’ maar dat is onzin. Vandaag komt het er op aan!

Waarvoor? Iedereen, die het hart voor Jezus opent en Hem binnenlaat, ontvangt het eeuwige leven. Dat geldt ook voor de mensen die we op straat tot Hem mogen leiden. Je hoort wel eens zo’n kritische vraag: Wat gebeurt er met die mensen die je tot Jezus leidt? Meestal komt die vraag van mensen die dat zelf nog nooit gedaan hebben. Maar ik denk dat je beter kunt vragen: wat gebeurt er met de mensen die niet tot Jezus zijn geleid?

Waartoe? Jezus belooft, dat als we in Hem geloven, het eeuwige leven hebben. Je ontvangt dat niet omdat je gediscipeld bent, of 1000 mensen tot Jezus hebt geleid, of de tuin van de kerk schoonmaakt, of goed bent voor de kat van de buren. Het is een geschenk, gratis en voor niets. Dat is GENADE! Gratis en voor niets. Door het geloof pakken we dat geschenk aan, dan zijn we gered. Beloofd is beloofd!

Gebed: Ja, dank U, Here Jezus, voor Uw belofte van het eeuwige leven, dat hier al begint. Iedereen die U aanneemt als Redder en Verlosser is gered. Bent U eenmaal in ons hart, dan gaat U er nooit meer uit, ook dat heeft U beloofd: Ik zal je niet begeven en niet verlaten. Dank U voor Uw Genade!

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Bestemming: eeuwigheid

Comments 3 Standard

Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus. — 1 Tessalonicenzen 5:8-9 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1 Tessalonicenzen 5:1-11

Wie? Wij, die van de dag zijn, dat is de dingen doen die het daglicht kunnen verdragen

Wat? Zijn nuchter en bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en de helm met de hoop op zaligheid (vergelijk Ef. 6)

Waar? In deze wereld, tussen mensen die van de duisternis zijn, dat zijn allen die (nog) niet geloven. Zij zijn verblind door de god van deze wereld

Waarom? Omdat wij bestemd zijn tot het verkrijgen van zaligheid, redding, behoud en níet (meer) tot toorn.

Wanneer? Op het moment dat een mens zijn hart open zet voor Jezus verandert zijn bestemming. Dan is de toorn van God afgewend, omdat die al op Zijn Zoon is neergekomen

Waarvoor? Wat een geweldig iets is het dat we in de genadetijd leven. Dit stukje staat in het kader van de wederkomst. Dan zal er geen genade meer zijn. Maar wij, die de Here Jezus in ons hart hebben, moeten daar niet angstig onder te zijn. Want er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn ( Rom. 8:1)

Waartoe? Maar laten we de tijd die we nog hebben wel uitbuiten, want er zijn nog miljoenen, ook in Nederland, die geen weet hebben van de redding die er is in Jezus Christus, de Zoon van God. Deze week voor Pasen is bij uitstek geschikt om mensen het goede nieuws te vertellen. Denk aan de Passion in Enschede, wat je er ook van vindt, bid dat het mensen raakt! Want niemand mag sterven zonder Jezus. Tandje erbij, er is nog zoveel te doen! Word wakker en slaap niet!

Gebed: Dank U, Heer, voor Uw verlossende evangelie, het goede nieuws dat er redding is, eeuwig leven voor een ieder die in U gelooft. Dat die boodschap, juist in deze Weel zal klinken. We noemen het de stille week, maar laat het schallen van de daken: Jezus Redt

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

1 Joh. 2:25

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

En dit is wat hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. — 1 Johannes 2:25

Wie? Hij, God de Vader.

Wat? Heeft ons het eeuwige leven beloofd.

Waar? In de hemel en straks op de nieuwe aarde.

Waarom? Omdat wij mensen het bij Hem verbruid hebben door de zonde, maar door geloof in de Here Jezus weer bij Hem kunnen komen.

Wanneer? We moeten dan wel vasthouden aan wat ons is geleerd en in de Vader en de Zoon blijven (vers 24)

Waarvoor? Omdat zij de bron zijn van alles. Het doel van God is de relatie met Hem te herstellen, maar een relatie moet je onderhouden door te communiceren, dat is in dit geval gebed en bijbellezen.

Waartoe? Om het eeuwige leven te ontvangen, hoeven wij alleen maar in de Here Jezus te geloven, maar om onze relatie met Hem te onderhouden hebben wij dagelijks verbinding nodig met Hem. Lees je Bijbel, bid elke dag, zodat je groeien mag!

Gebed: Dank U, Vader, dat U geen zwijgende God bent, maar dat U met ons communiceert, door Uw Woord en door Uw Geest. Dank U dat U ons leiding geeft in iedere situatie en dat wij de belofte hebben, dat wanneer we in U blijven straks eeuwig bij U zullen zijn, uit genade, door geloof. halleluja

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com

Titus 2:11

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. — Titus 2:11

Wie? Voor alle mensen

Wat? Is Gods genade openbaar geworden, tot hun redding.

Waar? Aan het kruid van Golgotha, toen Jezus stierf voor de zonde van de hele wereld.

Waarom? Omdat dat Gods reddingsplan is, Hij zond Zijn Zoon, opdat een ieder die in Hem gelooft gered wordt (Joh.3:16)

Wanneer? Het aanbod van Gods redding is er voor iedereen, hoe erg je ook gezondigd
hebt misschien, maar het treedt alleen in werking als je in Hem gaat geloven en Hem aanneemt (Joh. 1:12)

Waarvoor? Door Hem aan te nemen in in Hem te geloven en Zijn offer aan het kruis te accepteren als betaling voor jouw zonden, heb je weer toegang bij God, de Vader en het eeuwige leven.

Waartoe? Omdat God niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat allen tot geloof komen
en gered worden. (2Petr. 3:9) Als je wilt weten hoe dat moet, neem dan contact met mij op!

Gebed: Dank U wel, lieve Vader in de hemel, voor Uw reddingsplan voor alle mensen, dank U wel, Here Jezus, voor Uw bereidheid om voor alle mensen te sterven aan het kruis, dank U wel heilige Geest, dat U mij helpt om dit aan de mensen om mij te vertellen en een getuige van de Hdre Jezus te zijn. ik bid dat
allen gered zullen worden, in Jezus Naam

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

1 Joh 5:11-12

Leave a comment Standard

Bijbelstudie met de 7 w’s
En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. — 1 Johannes 5:11-12
Wie? Wie de Zoon heeft
Wat? Heeft het eeuwige leven
Waar? Straks in de hemel, maar het begint al hier
Waarom? Omdat God ons eeuwig leven gegeven heeft
Wanneer? Als wij de Zoon hebben en Hij ons heeft ( gekocht en betaald)
Waarvoor? Om nu al en straks helemaal in Zijn nabijheid te zijn
Waartoe? Om Hem te loven en te prijzen en eeuwig de lof toe te brengen. We hoeven niet te twijfelen of het zo is . Als we in Hem geloven hebben we het eeuwige leven.
Gebed: Ik geloof dat Jezus stierf voor mijn zonden en dat daarom eeuwig bij U zal zijnom Ubte loven en prijzen. Amen
Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!