Soul Winning Action Training

Leave a comment Standard

Jij komt toch ook 6 april?

www.facebook.com/events/834571903576992/

Opstandingskracht

Comment 1 Standard


Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. — Handelingen 2:32-33
Lezen: Handelingen 2:14-36

Het moet nogal een tumult geweest zijn: de hele  stad liep uit. Als er die dag alleen al 3000 tot bekering komen zijn die tenminste allemaal afgekomen op datgeen wat plaatsvond in de Bovenzaal en direct erna. De 120 werden zelfs van openbare dronkenschap beschuldigd. Iedereen dacht:’wat is hier toch aan de hand?’ En dan grijpt Petrus de kans. Petrus, die altijd al haantje de voorste was als discipel, en hersteld is door Jezus in zijn positie ten aanhoren van zijn medecornuiten, laat zien wat het werk van de Geest doet: getuigen van de Opstandingskracht van Jezus. Dat had Jezus tenslotten 10 dagen van te voren, bij Zijn Hemelvaart, ook gezegd: Je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt en je zult mijn getuigen zijn. Petrus deed dat, alle 120 deden dat. Ook nog eens in vreemde talen, die zij niet machtig waren. Kortom, vervuld zijn en een getuige van Jezus horen onlosmakelijk bij elkaar. door de kracht van de Heilige Geest kàn je niet anders dan een getuige zijn van Zijn Opstandingskracht.

In ieder geval, er is  tumult, er is een opstootje, nou laat dat ‘je’ er maar af. En Petrus maakt van de gelegenheid gebruik, neemt het woord, preekt een preek, voor het grootste deel afkomstig uit het Oude Testament en 3000 mensen komen tot geloof. M.a.w. het kan niet anders of dat wanneer de Opstandingskracht over je komt, je gedoopt wordt in de Heilige Geest, dat te merken moet zijn in je omgeving. Kan je het dan weten of je die doop hebt ontvangen? Jazeker, 100 % Waarom zou de Here Jezus anders hebben gezegd: wacht totdat je bekleed wordt met Kracht van Omhoog. Dan moet je weten dat je Die hebt ontvangen! De 120 wisten het, alle mensen die Jezus aannemen die dag en zich (meteen) lieten dopen, wisten het. Weet jij het nog niet? Laat dan vandaag, waar je ook bent, naar welke kerk je ook gaat, voor je bidden om die vervulling te ontvangen en een levende getuige van en vol van de Kracht, Die Jezus uit de dood deed opstaan, te zijn.

Alle heilsfeiten en christelijke feesten hebben te maken met ons. Pinksteren is het feest voor de ander. Jij ontvangt de zegen om een zegen voor anderen te zijn! Ik wens een een gezegende Pinsteren, het feest van de oogst!

Courage Band: Vuur en Vlam

Lafheid

Leave a comment Standard

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere. — 2 Timoteus 1:7-8
Lezen: 2 Timoteus 1:3-14

Vandaag weer een van mijn lievelingsteksten en die voorkomt in onze (Kracht) Evangelisatie Training. Angst is een boze geest, die mensen lamlegt. We komen hem ook vaak tegen in onze vrijheidsbediening. Hardnekkig, omdat hij de mensen onderdrukt zodat ze niet op het niveau komen dat God voor hen heeft. Steevast laten we hen dan deze tekst proclameren, waarna hij de benen neemt.

We hebben niet een geest van angst, vreesachtigheid – lafheid, staat er letterlijk- maar de Heilige Geest gekregen! En die is Kracht, weet je nog, de Opstandingskracht van Pasen, kwam met Pinksteren in ons wonen en bereikt Zijn volheid in ons leven als we in Hem gedoopt, gedrenkt, doorweekt zijn. Die kracht – DUNAMIS- waar ons woordje dynamiet vandaan komt, woont in iedere, Geestvervulde, gelovige. Hoe meer ruimte je Hem geeft, hoe meer Hij zal innemen. Maar de Heilige Geest is ook een gentleman, Hij wacht en wacht, tot wij Hem binnenlaten, Hij staat te popelen,maar wacht op one uitnodiging. En, je krijgt Hem niet, omdat je Hem verdient, maar omdat je Hem nodig hebt. Nodig om je niet voor het getuigenis van Jezus te schamen (Rom. 1:16) want dat is de kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. We moeten meer en meer gaan beseffen, wat voor Kracht ons ter beschikking staat.

Ons is geleerd dat we kleine en zwakke mensjes zijn, die niets kunnen. Dat is slechts een halve waarheid. Want vanuit die zwakheid kan de Heilige Geest ons gebruiken, om de zieken te genezen, de gebondenen vrij te zetten en de zielen te winnen voor Jezus. Ga je in eigen kracht, dan is er mislukking, ga je in Zijn kracht, dan is er resultaat! Gegarandeerd!

Wil je dat eens meemaken? Op 30 april is er een Krachtevangelisatie training in Rotterdam, als afsluiting van de Evangelsatie module. Kom en Zie dat God ook jou wil gebruiken voor wonderen en tekenen en om het koninkrijk van Hem te demonstreren en mensen binnen te leiden in het geloof. Van harte uitgenodigd, stuur me een berichtje als je komt en je krijgt het adres.

Maar naast die kracht is er ook de Liefde en de Bezonnenheid, die minstens zo belangrijk zijn. Want het is de liefde van Christus die ons dwingt, niet de hang naar sensatie of de tekenen en wonderen, maar zijn liefde tot de mens, omdat Hij niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat. En dat doen we niet als een olifant in de porseleinkast, maar met bezonnenheid, overdacht. Wie zielen wint is wijs en die wijsheid vindt zijn oorsprong in de vreze des HEREN, het begin van alle wijsheid!Psalm 111:10

Verlang je naar die Kracht, Liefde en Bezonnenheid? Stel je open voor de Heilige Geest en wordt met Hem en al Zijn gaven vervuld!

Wordt gevolgd

Comments 2 Standard

Wordt gevolgd

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. — Marcus 16:17-18(Herziene Statenvertaling)

Lezen: Marcus 16: 15-20

Wie? Hen die geloofd zullen hebben, dus jij en ik

Wat? Zullen gevolgd worden door de tekenen die we doen: demonen uitdrijven, in vreemde talen (tongen) spreken, slangen oppakken zonder schade, dodelijke dingen te drinken krijgen zonder schade (hiermee wordt geen koffie en cola bedoeld) en op zieken de handen leggen, zodat die weer gezond worden

Waar? Overal, waar het evangelie verkondigd wordt. Deze tekenen zijn niet los te koppelen van vers 15 en vers 20 bevestigt dat. We zien het dan ook gebeuren als we de straat op gaan

Waarom? Omdat deze tekenen de Almacht van God demonstreren. Harten gaan sneller openen wanneer mensen de kracht van God ervaren

Wanneer? Wanneer wij gaan uitstappen in geloof en hiermee aan de gang gaan. Maar het zijn toch gaven van de Geest en die heeft niet iedereen?

Waarvoor? Inderdaad, niet iedere gelovige is ook meteen vervuld met de Heilige Geest, jammergenoeg, maar wel nodig. Want wanneer die Opstandingskracht in ons woont, werkt en de vrijheid krijgt, zullen deze tekenen ons volgen. Het zijn de gaven van de Geest. Hij komt met alles in ons wonen, met alle negen gaven. En wij kunnen die gebruiken wanneer nodig

Waartoe? Stop met de tekenen te volgen en ga ze zelf doen. Leg iemand die hoofdpijn heeft de handen op en stuur die weg in de Naam van Jezus, begin met oefenen. Kom eens langs op een van onze Krachtevangelisatie acties en laat je inspireren door http://www.handelingen2000nu.ga. Nu is de tijd dat de oogst groot is, God werkt mee met tekenen en wonderen, als jij er in gaat bewegen. Als laatste: Psalm 23 zegt dat heil en goedertierenheid ons zullen volgen, heil is gezondheid, genezing, en goedertierenheid de goedheid van God. Ik wil daardoor gevolgd worden, jij dan?

Gebed: Dank U, Heer, voor de allesovertreffende kracht van de Heilige Geest in ons, die het mogelijk maakt om de bovengenoemde dingen te doen, in Uw Naam, Here Jezus. Ik bid dat iedere gelovige door deze dingen gevolgd gaat worden, zodat Uw glorie gezien gaat worden, harten worden geopend en de oogst binnengehaald

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Haast

Leave a comment Standard

Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. — Efeziers 5:15-17 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Efeziers 5:1-21

Wie? De lezers van de Efezebrief, zij, maar u, jij en ik evenzo

Wat? Moeten er op letten hoe we wandelen, niet als zotten (Carnaval), maar als wijzen

Waar? Op de plaats waar God ons gesteld heeft, je werk, je school, je buurt, je wijk

Waarom? Omdat we de tijd uit moeten buiten, omdat de dagen kwaad zijn

Wanneer? Nu dus, God heeft haast. En er mag niemand sterven zonder Jezus

Waarvoor? Zodat we kunnen begrijpen wat de wil van de Here is. Wat is dat? Dat er niemand verloren gaat, maar dat ALLE mensen zullen worden gered. En hij heeft ons ervoor uitgekozen om die mensen te bereiken

Waartoe? Zodat Jezus spoedig terug kan keren. Hoe langer wij wachten met het uitvoeren van de grote opdracht, hoe langer het duurt dat Jezus terugkomt. Daarom, kom eens naar een van onze trainingen, of nodig ons uit voor je gemeente. Leer op een effectieve manier bidden voor verlorenen en ze tot Jezus te leiden op een krachtige, effectieve manier. Die oogst moet naar binnen, anders verrot ze op het land. En iedere ziel is kostbaar!

Gebed: Ja, Heer, stoot de arbeiders uit om de oogst binnen te halen. Niemand mag sterven zonder Jezus! Stort uw passie voor het verlorenen uit over uw gemeente, door Uw Geest!
Www..krachtevangelisatie.ga
Www.doeltreffendbidden.tk
Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Glorieuze eenheid

Comments 2 Standard

En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad. — Johannes 17:22-23 (Herziene Statenvertaling)
Lezen: Johannes 17

Wie? De Here Jezus

Wat? Heeft ons, Zijn discipelen, volgelingen, Gods heerlijkheid, Zijn glorie, gegeven

Waar? Toen Hij op aarde was, aan de discipelen, nu Hij in de hemel is, aan ons, door de Heilige Geest

Waarom? Opdat wij volmaakt één zouden zijn en opdat de wereld erkent dat God Hem gezonden hebt en ons liefgehad heeft, zoals Hij Hem heeft liefgehad.

Wanneer? Wanneer wij één zijn.

Waarvoor? Hoe belangrijk eenheid is, blijkt weer uit deze tekst. Tommy Tenney noemt dit wel het onverhoorde gebed van de Here Jezus. De wereld zal pas erkennen dat Hij door God gezonden is als wij één zijn. Dat wil niet zeggen dat het een eenheidsworst moet worden, maar dat we samen gaan voor de heerlijkheid van God

Waartoe? Zijn glorie, de kracht van de Heilige Geest moet die eenheid brengen. Hoe vreemd dat dàt nu juist de splijtzwam is. Geneest God vandaag nog? Zijn de gaven van de Geest ook nog voor vandaag? Of eigenlijk niet vreemd. De vijand wil niet dat we één zijn, om dezelfde reden dat Jezus dat wel wil. Als we dus weer gaan steggelen over deze dingen spelen we er eentje in de kaart. Zoek Zijn heerlijk Zijn glorie en de kracht van de Geest. De wereld wacht erop, dan kan ze worden gered….!

Gebed: Ik belijd U, hemelse Vader de onenigheid in Uw kerk, over van alles en nog wat en nog het meest over de Geest. Laat Uw glorie zien, kom met kracht, opdat wij één zijn en opdat de wereld erkent dat U Uw Zoon gezonden hebt en ons liefgehad hebt, zoals U Hem hebt liefgehad.

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Voorbede voor evangelisatie

Leave a comment Standard

Voorbede voor evangelisatie
Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. — 1 Timoteus 2:1-2 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1 Timoteus 2:1-8

Wie? Paulus aan Timotheüs, zijn geestelijke zoon en via hem ook aan ons

Wat? Roept ons op smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, koningen en hooggeplaatsten

Waar? In het land waar je woont, je kunt het ook kleinere trekken: in de stad (plaats) waar je woont

Waarom? opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid, hier stopt het tekstgedeelte van vandaag maar vers 4 doet ook mee, dat God wil dat alle mensen worden gered

Wanneer? Voor alles, dus dat het hoog op de agenda staat. Niet even af en toe, maar telkens als we bidden.

Waarvoor? Met vers 4 erin betrokken zie je dat het bereiken van de verlorenen de hoogst prioriteit hoort te hebben binnen de gemeente, binnen het leven van een gelovige. Ik zeg dat niet omdat ik een evangelisatie ben, maar omdat de redding van mensen het kloppend hart van God is. Daniel Kolenda zei het vandaag zo op Facebook: ‘hoe kan het zijn dat iemand zegt een intieme relatie met God te hebben zonder een last voor het verlorene te dragen?’

Waartoe? We vieren straks Kerst, even daar gelaten hoe je dat doet, maar de bedoeling van Kerst was dat de Redder der wereld geboren werd voor een ‘wereld verloren in schuld’ Gebed voor hooggeplaatsten betekent dus de weg vrij bidden dat die boodschap aan de verlorenen, de mensen die Jezus (nog) niet kennen, gaat worden verteld. Met succes, opdat zij zich bekeren en leven.

Gebed: U hebt de redding van de mensen hoog op Uw agenda staan, Vader, want het kostte U Uw Zoon. Ik bid dat ook Uw volk dat gaat inzien en gaat doen wat nodig is om de oogst binnen te halen. Ik bid voor onze Koning en Koningin, voor de minister-president en het kabinet, voor alle burgemeesters en wethouders in onze steden en dorpen, opdat we een rustig en stil leven zullen leiden, niet achter de geraniums, maar om uw evangelie uit te kunnen dragen, omdat U niet wil dat er ook maar één ziel verloren gaat.

Op 9 en 16 februari, om 19:30 starten we in Barendrecht de cursus ‘Bidden voor de stad’ over dit onderwerp, uitlopend op een les over gebedswandelingen op 7 maart. Zie de voorlopigheid folder.
Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

 

Angsthaas

Leave a comment Standard

Angsthaas.

Opfrisser met de 7 w’s
De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.
1 Johannes 4:18

Wie? De liefde van God

Wat? Laat geen ruimte voor angst, drijft de angst uit

Waar? In ons hart, in ons leven in onze ziel

Waarom? Angst veronderstelt straf en wij hoeven geen straf meer te ondergaan, àls we in Christus Jezus zijn. (Rom. 8:1) en wij hebben geen geest van angst gekregen, maar een van kracht, liefde en bezonnenheid. (2Tim. 1:7)

Wanneer? We hoeven nooit meer bang te zijn voor de Here God, Hij is onze Vader en Hij houdt van ons. Wanneer wij ons leven aan de Here Jezus gegeven hebben, zijn we vrij van de straf, omdat Hij die gedragen heeft. Wat er nog weliswaar, is de vreze des Heren, maar dat heeft niets met angst te maken. Diep ontzag voor de Allerhoogste is iets anders dan Bangkok Hem zijn.

Waarvoor? Angst is een van de machtigste wapens van de tegenstander. Het verhindert ons om in bezitten nemen wat er voor ons aan het kruis is gebeurd en om een vrijmoedige getuige van de Here Jezus te zijn.

Waartoe? Wanneer we ons door de liefde tot God laten leiden (2Kor. 5:14)gaan we doen wat de Here Jezus van ons vraagt (Marc. 16:15-18) en zien we de wereld om ons heen gaan veranderen. De angst wordt uitgedreven staat er, door de liefde, want het is een geest. Ik wil me laten leiden door de Heilige Geest en door de liefde van God. Jij ook?

Gebed: Dank U, lieve Papa, dat U van mij houdt en ik van U. Ik heb geen angst meer in mij, want Uw liefde heeft mij daarvan bevrijd. Ik kies ervoor om te wandelen in vrijmoedigheid om een effectieve getuige van de Here Jezus te zijn, in woord en daad, gedreven door Uw liefde en in de kracht van de Geest.

Arie de Paauw

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.
Met dank aan http://www.dagelijkswoord.nl voor het verstrekken van de tekst

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com en op Twitter @opfrisser7wees en in boekvorm!
Klik op deze link om het te bestellen http://vosvdleer.mijnbestseller.nl/magento/opfrisser-met-de-7-ws2.html, Of bestel het bij je plaatselijke christelijke boekhandel.

#opfrisser7wees

Hand. 1:7,8

Leave a comment Standard

Bijbelstudie met de 7 w’s
Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. — Handelingen 1:7-8
Wie? Wij, als we discipelen van Jezus (willen) zijn
Wat? Zullen kracht ontvangen, dynamis, explosieve, alles openbrekende kracht
Waar? Daar waar je bent, in het koninkrijk van God
Waarom? Omdat zonder de kracht van de heilige Geest we het niet kunnen
Wanneer? Als de heilige Geest over ons komt, als we dus gedoopt en vervuld worden met de Geest
Waarvoor? Om een getuige van Jezus te kunnen zijn. Het kunnen weten of je gedoopt bent in de heilige Geest is dus niet allereerst het spreken in tongen, hoewel dat ook ontzettend belangrijk is, of een van de andere geestesgaven, maar het feit of je vrijmoedig en doeltrefffend getuige van Jezus bent!
Waartoe? Om de mensen te kunnen winnen voor Jezus, dat is de grote opdracht, geldig boot iedere christen, dus niet alleen voor een evangelist of iemand van de evangelisatiecommissie!
gebed: Heer mag ik vandaag iemand van Uw liefde vertellen, in de kracht van de heilige Geest?
Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!