Vraag wat je maar wilt…..

Leave a comment Standard

Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt. — Johannes 15:15-17http://dawo.nl/?p=5014

Lezen: Johannes 15:9-17

A.s. Maandag beginnen we weer. Met de Module gebed van onze Bijbelschool voor Arbeiders in de Oogst. De titel van deze Module is afgeleid van een gedeelte van de tekst van vandaag: Vraag wat je maar wilt….

Iedereen heeft onverhoorde gebeden en toch staat het hier zwart op wit. Hoe komt het dan dat niet al onze gebeden verhoord worden? Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn en ben je daar nieuwsgierig naar? Er is nog plaats. Geef je op op onze Facebookpagina

Het te lezen tekstgedeelte geeft wel een aantal sleutels:

1) vriendschap. We hebben het hier over Iemand die geen slaven wil maar vrienden, relatie, intimiteit. God verlangt ernaar om intimiteit met ons te hebben. We zijn niet alleen Zijn kinderen, Hij wil onze vriend zijn. Het oude lied ‘welk een vriend is onze Jezus’ spreekt daar duidelijk over.

2) in die intimiteit maakt Hij ons dingen bekend, die we anders niet kunnen weten. Hij vertelt ons dat Hij van ons houdt, maar geeft ons soms ook instructies of wijst ons op dingen die we moeten veranderen

3) God kiest ons allemaal , niet een handjevol, maar hij heeft alle mensen uitverkoren, gekozen, omdat Hij niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat

4) we zijn voorbestemd om heen te gaan en vrucht te dragen. Bidden zonder actie is als het schieten met pijl en boog in het wilde weg, maar actie zonder gebed is als schieten met een pijl en boog tegenover een tank

5) de vijfde sleutel is de liefde. Alles is liefde, Bløf zong dat al, maar Jezus zei het al. Zonder liefde is alles nutteloos en zonder kracht

Zomaar 5 sleutels die je kunt gebruiken om een gebedsleven te krijgen dat effect heeft. Want het gaat erom dat als we bidden, ook echt iets zien veranderen. Anders heeft bidden geen zin. Zoek de intimiteit met de Here Jezus en je zult versteld staan wat er allemaal gaat gebeuren.

Werkzame kracht

Comment 1 Standard

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. — Efeziers 3:20-21 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Efeziers 3:14-21

Wie? De Here God, onze hemelse Vader

Wat? Is bij machte te doen ver boven alles wat wij bidden of beseffen, oneindig veel meer, zegt de NBG

Waar? In onze onmiddellijke omgeving en omstandigheid

Waarom? Omdat Hij dat DOOR ONS heen wil doen, blijkens de kracht (van de Heilige Geest) die in ons werkzaam is

Wanneer? Wanneer wij die kracht aanboren en gaan gebruiken.

Waarvoor? Je hoort deze tekst zo vaak verkeerd citeren, dat God bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En ja dat is zo, maar Hij heeft ervoor gekozen om dat via ons te doen. Ik zeg wel eens gekscherend dat het meest verhoorde gevend ter wereld is: Here wilt U die en die genezen? Dat gebed is direct verhoord, zelfs al voordat het uitgesproken werd. Want het is Gods wil om te genezen. Alleen wij moeten in actie komen en die genezende, explosieve, doden opwekkende kracht in ons aanboren en gebruiken, dan pas zien we het effect

Waartoe? Er staat niet voor niets werkzame kracht. We moeten die kracht, de kracht van de Heilige Geest gaan gebruiken. Door op zieken de handen te leggen, zodat die kracht eruit kan en doorstromen (Joh. 7:37) en met autoriteit de ziekte wegsturen, in de naam boven alle Naam. Niet vragen aan God, de Vader en de Zoon, die boven zijn, maar spreken namens de God, de Geest die in ons werkzaam is. Dan ga je dingen zien, waarvan je alleen maar van kon dromen en barst je, net als Paulus hier in een geweldige lofprijzing uit, omdat Zijn heerlijkheid in jou, in de gemeente zichtbaar wordt. Begin vandaag!

Gebed: Ik bid, Vader God, dat de allesovertreffende kracht, die in ons aanwezig is, als we vervuld zijn met de Heilige Geest, werkzaam zal gaan worden in Uw kinderen. dat ze gaan beseffen dat U ervoor gekozen heeft, als het Lichaam van Christus op aarde, om die kracht te gebruiken, boven bidden, boven denken!

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

men.

PUSH

Leave a comment Standard

Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. — Kolossenzen 4:2 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Kolossenzen 42-6

Wie? De discipelen in Kolosse, maar ook wij

Wat? Worden opgeroepen sterk aan te houden in gebed, waakzaam zijnde en met dankzegging

Waar? Waar ze ook maar zijn. Volgens 1 Tim. 2:8 op alle plaatsen

Waarom? Daar waar wij bidden wordt de vijand verslagen

Wanneer? Wanneer we voortdurend bidden, sterk aanhouden. En met kracht en autoriteit, onze positie in Christus wetend, dankend omdat we weten dat het gaat gebeuren

Waarvoor? De verzen hierna gaan over de verkondiging van het evangelie. Dat is onze hoogste prioriteit. Bidden voor de zendelingen en evangelisten, maar ook voor de mensen in je directe omgeving die de Here Jezus nog niet hebben aangenomen als hun Heiland en Verlosser. Onze gratis boekje Doeltreffend Bidden voor Verloren Mensen kan je daarbij helpen (te bestellen op http://www.doeltreffendbidden.tk) We horen steeds meer berichten van bekeringen van mensen die op die manier zijn gaan bidden

Waartoe? Wanneer we de resultaten van ons gebed willen zien, zullen we waakzaam moeten zijn, dus onze ogen open houden. Niet in slaap sukkelen, zoals de 11 discipelen deden in Getsemané, maar volhardend de strijd strijden. Ogen open, zien wat er gebeurt. Pray Untill Something Happens (PUSH) of te wel Bidden tot er iets gebeurt

Gebed: Uw wilt gebeden zijn, U wilt ons gebed gebruiken, U heeft ons een plaats gegeven, naast de Here Jezus Christus in de hemelse gewesten. De duivel beeft als wij gaan bidden. Ik bid dat er een gebedsleger ontwaakt, die op de bres gaan staan voor stad, autoriteiten en verlorenen. Dat we weten en beseffen dat ons gebed belangrijk is

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Vrede van God

Leave a comment Standard

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. — Filippenzen 4:6-7 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Filippenzen 41-7

Wie? De lezers van de Fillipenzen brief, dus ook wij

Wat? Hebben de vrede van God, die alle begrip te boven gaat

Waar? In onze harten en gedachten. Onze hele zijn. Het doortrekt ons

Waarom? Omdat we de wetenschap hebben dat Hij voor ons zorgt

Wanneer? Wanneer we in geen ding bezorgd zijn en al onze verlangens door bidden en smeken, met dankzegging bekend maken bij God;

Waarvoor? Dat is dus compleet vertrouwen. Ook zorgen maken is zonde, omdat je dan niet op God vertrouwt. De gevolgen kunnen stress zijn, depressie etc. In Math. 6 belooft de Here Jezus al, dat wanneer we Zijn koninkrijk tot onze prioriteit maken, Hij voor ons zal zorgen

Waartoe? Bidden, smeken en dankzeggen zijn zaken van geloof. Eerst danken al voordat je het hebt ontvangen zet Gods zegen vrij. Dus danken vooraf! Dat vraagt geloof. Daarom gaat het ook alle begrip te boven. Maar dan ervaar je ook die vrede. Als jij je om Mijn zaken bekommert, doe ik het om de jouwe, zegt de Heer. Zoek eerst Zijn koninkrijk!

Gebed: Ik dank U, Heer, voor Uw nooit aflatende zorg voor mij, in ieder opzicht. Geestelijk, lichamelijk, financieel. U zorgt voor mij, als ik Uw koninkrijk als mijn prioriteit stel. Dat wil ik doen, niet omdat ik dan gezegend zal worden, maar omdat ik van U hou!

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Geestelijke strijd

Comment 1 Standard

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. — Efeziers 2:4-6 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Efeziers 2:1-10

Wie? God, Die rijk is aan barmhartigheid

Wat? Heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, met Christus levend gemaakt en ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet

Waar? In de hemelse gewesten. Dat betekent dat daar onze plaats is. Niet hier op aarde, maar daar, waar de strijd om het koninkrijk gevoerd wordt

Waarom? Daar hebben wij ook de opdracht om de veelkleurige wijsheid van God te laten zien. Onze strijd is een geestelijke, die zijn effect zal hebben in het natuurlijke

Wanneer? Wanneer we uit genade zalig, gered, behouden zijn geworden, met Hem zijn opgewekt, door de doop (volwassen en door onderdompeling, het onder water gaan symboliseert de begrafenis, het boven water komen de opstanding), dan zijn we daar gezeten

Waarvoor? Dan zijn we klaar om de strijd in gebed, in woord en in daad (zie gisteren) te voeren. Genade worden is gratis, een discipel zijn kost inspanning.

Waartoe? We hadden het gisteren al over de 90% mensen in de kerk die niets (kunnen) doen. Het is geen reden tot rebellie, wel tot gebed. Ben je een thermometer of een thermostaat? Een thermometer meet alleen de temperatuur. Een thermostaat daarentegen gaat aan het werk wanneer de temperatuur te laag is. Moet er iets veranderen in je gemeente, word je gemeden? Ga bidden, ga de geestelijke strijd aan. Niet mopperen en klagen, maar knielen en vechten!

Gebed: Dank U, Heer, voor de plaats die U ons gegeven. Heeft, samen met de Here Jezus in de hemelse gewesten. Een strijd die we niet alleen, maar samen met Hem voeren en legerscharen van engelen. Ik bid dat ieder die dit leest zijn positie gaat innemen, zodat Uw koninkrijk gebouwd kan worden

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Voorbede voor evangelisatie

Leave a comment Standard

Voorbede voor evangelisatie
Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. — 1 Timoteus 2:1-2 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1 Timoteus 2:1-8

Wie? Paulus aan Timotheüs, zijn geestelijke zoon en via hem ook aan ons

Wat? Roept ons op smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, koningen en hooggeplaatsten

Waar? In het land waar je woont, je kunt het ook kleinere trekken: in de stad (plaats) waar je woont

Waarom? opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid, hier stopt het tekstgedeelte van vandaag maar vers 4 doet ook mee, dat God wil dat alle mensen worden gered

Wanneer? Voor alles, dus dat het hoog op de agenda staat. Niet even af en toe, maar telkens als we bidden.

Waarvoor? Met vers 4 erin betrokken zie je dat het bereiken van de verlorenen de hoogst prioriteit hoort te hebben binnen de gemeente, binnen het leven van een gelovige. Ik zeg dat niet omdat ik een evangelisatie ben, maar omdat de redding van mensen het kloppend hart van God is. Daniel Kolenda zei het vandaag zo op Facebook: ‘hoe kan het zijn dat iemand zegt een intieme relatie met God te hebben zonder een last voor het verlorene te dragen?’

Waartoe? We vieren straks Kerst, even daar gelaten hoe je dat doet, maar de bedoeling van Kerst was dat de Redder der wereld geboren werd voor een ‘wereld verloren in schuld’ Gebed voor hooggeplaatsten betekent dus de weg vrij bidden dat die boodschap aan de verlorenen, de mensen die Jezus (nog) niet kennen, gaat worden verteld. Met succes, opdat zij zich bekeren en leven.

Gebed: U hebt de redding van de mensen hoog op Uw agenda staan, Vader, want het kostte U Uw Zoon. Ik bid dat ook Uw volk dat gaat inzien en gaat doen wat nodig is om de oogst binnen te halen. Ik bid voor onze Koning en Koningin, voor de minister-president en het kabinet, voor alle burgemeesters en wethouders in onze steden en dorpen, opdat we een rustig en stil leven zullen leiden, niet achter de geraniums, maar om uw evangelie uit te kunnen dragen, omdat U niet wil dat er ook maar één ziel verloren gaat.

Op 9 en 16 februari, om 19:30 starten we in Barendrecht de cursus ‘Bidden voor de stad’ over dit onderwerp, uitlopend op een les over gebedswandelingen op 7 maart. Zie de voorlopigheid folder.
Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

 

Kol. 4:2

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s
Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. — Kolossenzen 4:2.

Wie? Wij, met zijn allen.
Wat? Moeten blijven bidden en waakzaam blijven
Waar? Daar op de plaats waar God ons heeft gesteld.
Waarom? Omdat gebed de manier is waarop we dingen van God zullen ontvangen. (Jac.4:2)
Wanneer? Altijd, zonder ophouden.
Waarvoor? Voor het winnen van zielen (vers 3 en 4)
Waartoe? Dit zou toch een mooi voornemen voor het nieuwe jaar zijn, om iedere dag waakzaam en dankbaar te bidden voor verloren zielen. Mijn wens voor 2012 is dat iedere christen (tenminste) 1 ziel wint voor Jezus, door Doeltreffend Gebed moet dat zeker gaan lukken, maar dan kost het ons wel wat!
Gebed: Heer ik bid, dat Uw Kerk zal ontwaken en zich weer van de Grote Opdracht bewust zal worden. Ik bid dat ieder kind van U Uw harteklop voor het verlorene zal horen en we komend jaar tenminste 1 ziel voor Jezus winnen, door de kracht van Uw Evangelie (Rom. 1:16)

Wij wensen alle lezers van de Opfrisser een gezegend en vruchtbaar jaar toe!
Arie en Margreet

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com