Hij is er al

Comments 2 Standard

Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen. — Hebreeen 2:18

http://dawo.nl/?p=4726

LEZEN: Hebreeen 2:1-18

Ken je dat gevoel? Dat wat jou overkomt uniek is? Dat heeft toch nog nooit iemand meegemaakt? Daarom voel je je zo eenzaam in je lijden, in je pijn of in je verdriet. Of je hebt zo zwaar te lijden onder (de gevolgen van) de zonde. Je worstelt er telken weer tegen, maar delft steeds dan weer het onderspit. Je hebt het er met niemand over, want er is toch niemand die jou begrijpt. Het gevolg is dat je steeds verder wegzinkt of zwelgt in je pijn en het steeds moeilijker lijkt om eruit te komen. Maar er is hoop!

De tekst zegt ons dat, waar we ook doorheen gaan, Jezus er al eerder is geweest. Misschien niet in dezelfde specifieke omstandigheden, maar wel soortgelijk. De Basis Bijbel zegt het zo mooi: ‘Want Jezus heeft Zelf óók geleden toen de duivel probeerde Hem ongehoorzaam aan God te maken. Daardoor kan Hij de mensen te hulp komen als hun dat ook gebeurt.’

‭En dat is nu net het verschil. We worden verzocht en dan denken we meestal, zelfs in ons achterhoofd, dat God dit doet. Maar het is de duvel die ons probeert ongehoorzaam aan God te maken. Als dit of dat niet gebeurt, denk je dat Hij niet te vertrouwen is en je wilt afhaken. Maar het is de duivel. Ik denk dat de schrijver o.a . denkt aan de verzoeking in de woestijn. Wat leren we daar van Jezus? Hij verslaat de duivel met het Woord, of zoals Paulus het noemt, met het zwaard van de Geest. Dat is ons aanvalswapen in de stijd tegen verzoeking. Het proclameren van Gods Woord, van Zijn beloften, van Zijn onvoorwaardelijke liefde. En als het dan mis gaat, dan mag je altijd weer schuilen bij Jezus. Juist omdat Hij weet hoe zwaar het is, begrijpt Hij ons zo goed en juist omdat Hij naar het kruis gegaan is en daar geleden heeft voor onze zonden en de gevolgen daarvan, is er altijd vergeving. Daarom lieve broer of zus: Hef je hoofd omhoog. Laat je niet wegtrappen in de modder van de twijfel, maar belijd datgene wat mis is en begin opnieuw, want bij God is er altijd vergeving, uit genade, door Jezus, Die als geen ander weet waar je doorheen gaat! Dat is toch geweldig! Waar jij bent, was Hij, is Hij om je bij te staan, om je te helpen te weerstaan, in de kracht van de Geest en met het Zwaard!

#opfrisser

Opstandingskracht

Comment 1 Standard


Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. — Handelingen 2:32-33
Lezen: Handelingen 2:14-36

Het moet nogal een tumult geweest zijn: de hele  stad liep uit. Als er die dag alleen al 3000 tot bekering komen zijn die tenminste allemaal afgekomen op datgeen wat plaatsvond in de Bovenzaal en direct erna. De 120 werden zelfs van openbare dronkenschap beschuldigd. Iedereen dacht:’wat is hier toch aan de hand?’ En dan grijpt Petrus de kans. Petrus, die altijd al haantje de voorste was als discipel, en hersteld is door Jezus in zijn positie ten aanhoren van zijn medecornuiten, laat zien wat het werk van de Geest doet: getuigen van de Opstandingskracht van Jezus. Dat had Jezus tenslotten 10 dagen van te voren, bij Zijn Hemelvaart, ook gezegd: Je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt en je zult mijn getuigen zijn. Petrus deed dat, alle 120 deden dat. Ook nog eens in vreemde talen, die zij niet machtig waren. Kortom, vervuld zijn en een getuige van Jezus horen onlosmakelijk bij elkaar. door de kracht van de Heilige Geest kàn je niet anders dan een getuige zijn van Zijn Opstandingskracht.

In ieder geval, er is  tumult, er is een opstootje, nou laat dat ‘je’ er maar af. En Petrus maakt van de gelegenheid gebruik, neemt het woord, preekt een preek, voor het grootste deel afkomstig uit het Oude Testament en 3000 mensen komen tot geloof. M.a.w. het kan niet anders of dat wanneer de Opstandingskracht over je komt, je gedoopt wordt in de Heilige Geest, dat te merken moet zijn in je omgeving. Kan je het dan weten of je die doop hebt ontvangen? Jazeker, 100 % Waarom zou de Here Jezus anders hebben gezegd: wacht totdat je bekleed wordt met Kracht van Omhoog. Dan moet je weten dat je Die hebt ontvangen! De 120 wisten het, alle mensen die Jezus aannemen die dag en zich (meteen) lieten dopen, wisten het. Weet jij het nog niet? Laat dan vandaag, waar je ook bent, naar welke kerk je ook gaat, voor je bidden om die vervulling te ontvangen en een levende getuige van en vol van de Kracht, Die Jezus uit de dood deed opstaan, te zijn.

Alle heilsfeiten en christelijke feesten hebben te maken met ons. Pinksteren is het feest voor de ander. Jij ontvangt de zegen om een zegen voor anderen te zijn! Ik wens een een gezegende Pinsteren, het feest van de oogst!

Courage Band: Vuur en Vlam

Bolwerk

Comment 1 Standard

Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. — 2 Korintiers 10:3-4
Lezen: 2 Korintiers 10:1-11

Deze week hadden we het in de Bijbelschool over de definitie van een bolwerk. Ed Silvoso heeft daar een hele mooie van:

‘Een van hopeloosheid doortrokken gedachtenconstructie, waardoor we situaties, die tegen de wil van God ingaan, als onveranderlijk accepteren. (Ik ben nu eenmaal zo – Vergissen is menselijk – vergeven lukt mij toch niet enz)’

Best wel confronterend denk ik. Want je hoort dit vaak om je heen of ontdekt het bij jezelf. Natuurlijk komen we bolwerken ook ergens anders tegen. Voor wie de workshops over Doeltreffend Bidden heeft gevolgd: die muur waar ze allemaal op zitten, die de mens van het geloof in Jezus afhoudt.

In ieder geval moeten wij beseffen dat het schip waar we opzitten,als we tot geloof komen, zo je wilt: het scheepje onder Jezus hoede’ geen cruiseschip is, maar een oorlogsschip, en dat we tot de tanden toe bewapend zijn met geestelijke wapens. Een van de meest krachtigste wapens is het Woord van God, het zwaard van de Geest. Daarom is het zo belangrijk dat we het woord (uit het hoofd) kennen. Doen we dat niet, dan beroven we de Geest van Zijn belangrijkste wapens! Jezus versloeg de satan in de woestijn met het Woord! Daarnaast is het bidden (in de Geest) het zevende wapen in de geestelijke wapenrusting uit Efeze 6. Kortom, er zal geen bolwerk overeind kunnen blijven, als wij de strijd aangaan met geestelijke wapens. Helaas gaan we alleen vaak geestelijke problemen met vleselijke wapens te lijf en daar gaat het vaak mis. Onder de leiding van de Generaal, de Heilige Geest zelf, is elke strijd, die we voeren, tegen bolwerken in gedachtenlevens van onszelf of van anderen, gedoemd om door ons gewonnen te worden. Want wij zijn tenslotte meer dan overwinnaars! Sterkte in de strijd, maar wees zeker van de overwinning!

Tripje Hemelse gewesten

Leave a comment Standard
image14

image14

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. — Efeziers 1:3-4

Lezen: Efeziers 1:3-14

Als ik een stukje schrijf, zoals deze Opfrissers, dan voorkom ik dat ik hetzelfde woord vaak achter elkaar gebruik, zoveel mogelijk. Je leert dat dat niet handig is voor wat betreft de stijl van schrijven, die je gebruikt.

Pauls heeft dat blijkbaar nooit gehad. In dit gedeelte van de zin, die eigenlijk doorloopt tot en met vers 14, gebruikt hij drie keer een woordje wat afgeleid is van zegen. Blijkbaar vindt hij het zo belangrijk, dat hij het er in wil stampen: Gezegend zij de God en Vader van de Here Jezus Christus: Onze bron. Dankzij het verlossende werk van de Here Jezus hebben wij weer toegang tot de Vader. daarom mogen wij Hem zegenen: Het werkwoord eulogeō betekent (1) ‘goeds zeggen van, prijzen, complimenteren’, en (2) ‘zegenen, zegenrijk verklaren’.

En Hij heeft ons weer gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Wat zijn nu eigenlijk die hemelse gewesten? Wij kennen, als christenen drie hemels:

-de hemel, waar we tegen aankijken, het uitspansel,

– de hemel, de plaats waar God woont, de derde hemel waar Paulus in opgenomen is geweest en

– de hemelse gewesten. De plaats waar engelen en demonen huizen en strijden.

We zien de gevolgen van wat in de hemelse gewesten plaats vindt hier op aarde. De NBV noemt het hemelsferen. Denk aan atmosfeer, stratosfeer etc. Die plaats is aan de gemeente gegeven om daar de veelkleurige wijsheid Gods te demonstreren. (Efeze 3:10) Als wij gaan bidden, begeven we ons op dat strijdtoneel, als we de gaven van de Geest gaan gebruiken, heeft dat daar gevolgen, die wij weer op aarde zien. Daar ligt dus ook onze zegen. We moeten die dus, door gebed, uit die hemelse gewesten zien te krijgen, zodat we er op aarde iets aan hebben. Ik hoop je zo iets duidelijk gemaakt te hebben van hoe dat nu zit. Onze strijd, niet tegen vlees en bloed,  vindt dus ook daar plaats. En al van voor de grondlegging der wereld heeft God een plan met u, jou en mij om impact te hebben in die geestelijke wereld. Wij kunnen ons daar alleen maar begeven omdat we heilig en smetteloos zijn. Niet vanuit onszelf, maar doot het bloed van Jezus, Die ons daarmee gereiningd heeft. God weet dat, de engelen weten dat en de duivel en zijn trawanten weten dat ook. De vraag is alleen: weten we het zelf? Vanaf vandaag dus wel: begeef je , in gebed, met je wapenrusting aan, in de hemelse gewesten, waar een geestelijke strijd woedt, waar we hier het effect van zien. Laat je niet intimideren, maar voer die strijd, in je gebed. Begrijp je nu, dat satan zo’n hekel er aan heeft als wij bidden, met autoriteit?

Tegenstanders vertrappen

Leave a comment Standard

Geef ons hulp uit de benauwdheid, want heil van een mens is nutteloos. Met God zullen wij krachtige daden doen; Híj zal onze tegenstanders vertrappen. — Psalmen 108:13-14 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Psalmen 108

Wie? De dichter van de Psalm, David, samen met zijn mannen. Nieuwtestamentisch gezien, de volgelingen van Jezus, u, jij en ik dus

Wat? Zullen, met God, krachtige daden doen en onze tegenstanders vertrappen. (Luc. 10:19)

Waar? In de geestelijke wereld, waar wij, met Christus gezeten zijn om Zijn veelkleurige wijsheid te laten zien. Maar hier op aarde zal het te merken zijn

Waarom? Onze tegenstanders zijn niet van vlees en bloed, zelfs niet als ze ons onthoofden, zoals die 21 koptische broeders uit Egypte, in Libië. We worstelen, strijden tegen geesten, machthebbers etc. (Efeze 6)

Wanneer? Die strijd houdt niet op totdat de Here Jezus terugkomt. We zien ook in Nederland die strijd steeds meer komen.

Waarvoor? De tegenstander voelt zijn einde naderen, maar gaat rond als een briesende leeuw, op zoek wie hij kan verslinden. Maar houd moed, zegt Jezus, ik heb de wereld overwonnen. Zelfs al worden wij gedood om ons geloof, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Bid voor de mensen in de gebieden waar IS het voor het zeggen heeft. Niet alleen voor onze mede broeders en zusters, maar ook voor de verblinden, die denken goed te doen door ons te doden

Waartoe? Laten we sterk zijn en ons aaneensluiten, een eenheid vormen, want een leger dat in zichzelf verdeeld is, kan geen stand houden. De geestelijke strijd woedt om ons heen. Word wakker, doe je wapenrusting aan en strijd mee, op je knieën, want met God zullen wij machtige en krachtige daden doen en onze vijand vertrappen. (Rom. 16:20) We zijn meer dan overwinnaars!

Gebed: Dank U, Heer voor Uw Woord dat ons steeds weer sterkt en bemoedigt. Maak uw leger wakker, O Heer, de tijd van een cruise schip is voorbij, het is oorlog in de hemelse geesten. Maar met U zullen wij krachtige daden doen en de macht van de vijand teniet doen, door gebondenen te bevrijden, zieken te genezen en zielen weg te rukken voor de poorten van de hel, in de kracht van de Heilige Geest, tot eer van de naam van Jezus

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Weerstand

Comment 1 Standard

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! — Jakobus 4:7-8 (Herziene Statenvertaling)
Lezen: Jakobus 4:1-12

Wie?  U, de lezers van de brief die Jacobus, de broer van de Here Jezus schrijft

Wat?  Krijgen een aantal opdrachten:
Onderwerpen aan God
Weerstand bieden aan de duivel
Tot God naderen
De handen reinigen
De harten zuiveren
Een handvol dus

Waar?  In hun leven, ze krijgen er van langs, omdat ze wereldgelijkvormig zijn

Waarom?  Als we deze dingen doen, zit er een positief gevolg aan vast:
De duivel slaat op de vlucht en God komt dichterbij

Wanneer?  Wanneer we dat gaan doen. Dat is de voorwaarde

Waarvoor?  Je hoort soms mensen ‘klagen’: ‘Ik ben zo aangevallen’ Dus? Je weet wat je moet doen. Hem weerstaan, je hebt de wapenrusting uit Efeze 6, de wapens uit Openb. 12:11 en de belofte dat wanneer je dat doet, hij zal wegvluchten, want dat woord wordt hier gebruikt. Dus niet erover klagen of aandacht vragen, ertegenaan!

Waartoe?  Ik zie echter in ons leven vaak de andere kant, we onderwerpen ons aan de duivel en bieden weerstand tegen God en Zijn regels. Dan zijn de gevolgen ook anders. God zal zich terugtrekken en de duivel komt dichterbij. Onderwerpen heeft iets nederigs in zich. Dat is zo, wanneer Jezus niet alleen onze redder en verlosser is, maar ook onze Heer, dan heeft Hij het voor het zeggen. Wat kies je?

Gebed:  Ik kies ervoor, hemelse Vader, om mij aan U te onderwerpen, omdat ik wil dat niets en niemand anders Heer is over mijn leven. Ik bied weerstand tegen de duivel en hij zal moeten wijken, in Jezus Naam

Bron:www.dagelijkswoord.nl.
Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur  een  berichtje  naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws
Ook te lezen op Twitter @opfrisser7wees  en  in boekvorm:
http://www.dordtsebestseller.nl/shop/index.php/catalogsearch/result/index/?cat=14&q=Opfrisser

Vrede van God

Leave a comment Standard

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. — Filippenzen 4:6-7 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Filippenzen 41-7

Wie? De lezers van de Fillipenzen brief, dus ook wij

Wat? Hebben de vrede van God, die alle begrip te boven gaat

Waar? In onze harten en gedachten. Onze hele zijn. Het doortrekt ons

Waarom? Omdat we de wetenschap hebben dat Hij voor ons zorgt

Wanneer? Wanneer we in geen ding bezorgd zijn en al onze verlangens door bidden en smeken, met dankzegging bekend maken bij God;

Waarvoor? Dat is dus compleet vertrouwen. Ook zorgen maken is zonde, omdat je dan niet op God vertrouwt. De gevolgen kunnen stress zijn, depressie etc. In Math. 6 belooft de Here Jezus al, dat wanneer we Zijn koninkrijk tot onze prioriteit maken, Hij voor ons zal zorgen

Waartoe? Bidden, smeken en dankzeggen zijn zaken van geloof. Eerst danken al voordat je het hebt ontvangen zet Gods zegen vrij. Dus danken vooraf! Dat vraagt geloof. Daarom gaat het ook alle begrip te boven. Maar dan ervaar je ook die vrede. Als jij je om Mijn zaken bekommert, doe ik het om de jouwe, zegt de Heer. Zoek eerst Zijn koninkrijk!

Gebed: Ik dank U, Heer, voor Uw nooit aflatende zorg voor mij, in ieder opzicht. Geestelijk, lichamelijk, financieel. U zorgt voor mij, als ik Uw koninkrijk als mijn prioriteit stel. Dat wil ik doen, niet omdat ik dan gezegend zal worden, maar omdat ik van U hou!

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Geestelijke strijd

Comment 1 Standard

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. — Efeziers 2:4-6 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Efeziers 2:1-10

Wie? God, Die rijk is aan barmhartigheid

Wat? Heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, met Christus levend gemaakt en ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet

Waar? In de hemelse gewesten. Dat betekent dat daar onze plaats is. Niet hier op aarde, maar daar, waar de strijd om het koninkrijk gevoerd wordt

Waarom? Daar hebben wij ook de opdracht om de veelkleurige wijsheid van God te laten zien. Onze strijd is een geestelijke, die zijn effect zal hebben in het natuurlijke

Wanneer? Wanneer we uit genade zalig, gered, behouden zijn geworden, met Hem zijn opgewekt, door de doop (volwassen en door onderdompeling, het onder water gaan symboliseert de begrafenis, het boven water komen de opstanding), dan zijn we daar gezeten

Waarvoor? Dan zijn we klaar om de strijd in gebed, in woord en in daad (zie gisteren) te voeren. Genade worden is gratis, een discipel zijn kost inspanning.

Waartoe? We hadden het gisteren al over de 90% mensen in de kerk die niets (kunnen) doen. Het is geen reden tot rebellie, wel tot gebed. Ben je een thermometer of een thermostaat? Een thermometer meet alleen de temperatuur. Een thermostaat daarentegen gaat aan het werk wanneer de temperatuur te laag is. Moet er iets veranderen in je gemeente, word je gemeden? Ga bidden, ga de geestelijke strijd aan. Niet mopperen en klagen, maar knielen en vechten!

Gebed: Dank U, Heer, voor de plaats die U ons gegeven. Heeft, samen met de Here Jezus in de hemelse gewesten. Een strijd die we niet alleen, maar samen met Hem voeren en legerscharen van engelen. Ik bid dat ieder die dit leest zijn positie gaat innemen, zodat Uw koninkrijk gebouwd kan worden

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Opletten geblazen

Leave a comment Standard

Opletten geblazen!

Opfrisser met de 7 w’s
Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Alles wat u doet, moet u met liefde doen. — 1 Korintiers 16:13-14

Wie? De lezers van de brief in Korinthe, maar wij net zo goed.

Wat? Moeten waakzaam zijn, in het geloof volharden, sterk en moedig (mannelijk, staat er) zijn en alles met liefde doen.

Waar? In de eerste plaats in de gemeente, maar uiteraard ook daarbuiten, op de plaats waar we zijn gesteld.

Waarom? Waakzaam, om op dwalingen te letten en te ontmaskeren, volhardend in het geloof, zodat we niet ondergesneeuwd worden door de omstandigheden, en sterk en moedig in de geestelijke strijd die om ons heen woedt.

Wanneer? Ieder moment, het woord waakzaam zegt het al, niet versagen, niet verslappen, volhouden.

Waarvoor? Er wordt op ons gelet, de tegenstander probeert ons onderuit te krijgen. Wat hij niet wil, is dat we sterke christenen zijn, die er op uit gaan om de werken te doen die de Here Jezus deed. (Joh.14:12) en zo bouwen te aan het koninkrijk van God.

Waartoe? Daarom is het opletten geblazen en volhouden. Niet opgeven. De eindstreep is in zicht! Je ruikt de finish. En onze drijfveer is altijd weer: de liefde tot de Here God en de naaste, dan gaat het altijd goed.

Gebed: U roept ons op om waakzaam te zijn, te volharden, moedig en sterk, Heer en dat kunnen we ook, doordat Uzelf met Uw Geest in ons woont. De tegenstander ligt op de loer, maar Hij die in ons is, is sterker dan hij die in de wereld is. Amen.

Arie de Paauw

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.
Met dank aan http://www.dagelijkswoord.nl voor het verstrekken van de tekst

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com en op Twitter @opfrisser7wees en in boekvorm!
Klik op deze link om het te bestellen http://vosvdleer.mijnbestseller.nl/magento/opfrisser-met-de-7-ws2.html

#opfrisser7wees

Efeze 6:10

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. — Efeziers 6:10-11

Wie? Wij, christenen, die ons al of niet bewust zijn van de geestelijke strijd die om ons heen woedt.

Wat? Moeten onze kracht zoeken in de Heer en in de sterkte van Ziijn macht en de hele wapenrusting van God aandoen om stand te houden tegen de duivel.

Waar? In de geestelijke strijd waarmee de duivel ons lam probeert te leggen, zodat we niet vruchtbaar kus men zijn in het Koninkrijk.

Waarom? hij is als de dood voor geestvervulde, strijdbare christenen die zich bewust zijn van hun autoriteit in Christus.

Wanneer? Iedere morgen weer aantrekken, die wapenrusting, beter doe je hem ’s nachts ook niet uit.

Waarvoor? Omdat onze kracht, dat is de heilige Geest, in God, ja dus God zelf is. Wij kunnen met elkaar die strijd aangaan. Te vaak zien wij op mensen, maar we vechten niet tegen vlees en bloed. Ben je op de een of andere manier bezig met de uitbreiding van het Koninkrijk van God, wees dan niet verbaasd als er problemen komen, ga dan niet zitten jammeren of hang het aan de grote (Facebook) klok, maar strijd die strijd geestelijk!
Waartoe? met Hem zijn wij meer dan overwinnaars, maar dan moeten we
a) wel vechten

b) wel de wapens gebruiken die God ons geeft.

Gebed: Dank U, Heer, dat U ons niet onbeschermd de strijd instuurt, maar dat U gezorgd heeft voor een degelijke uitrusting. Dank U dat U ons in schakelt bij de uitbreiding en de komst van zus Koninkrijk, help ons om toch steeds meer het geestelijke te onderscheiden door Uw Geest, zodat we overwonnen kunnen in desterkte van Uw macht.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com