Geadopteerd

Leave a comment Standard

Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. — Galaten 4:4-5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Galaten 4:1-7

Wie? De Here God

Wat? Zond Zijn Zoon, de Here Jezus, uit, geworden uit een vrouw, dus volledig mens,

Waar? Geboren onder de wet, dus met dezelfde verplichtingen als alle andere mensen

Waarom? Om hen, alle mensen, dus ook ons, vrij te kopen, opdat wij de aanneming van kinderen zouden ontvangen. Geadopteerd konden worden

Wanneer? Toen de volheid van de tijd aangebroken was. De Here Jezus was gepland, het juist tijdstip. Geboorteplannjng noemen we dat

Waarvoor? U, jij en ik, iedereen, hebben de macht gekregen om kinderen van God te worden (Joh. 1:12) het aanbod van Gods genade is voor iedereen geldig. Het initiatief ligt bij Hem, het antwoord bij ons

Waartoe? O, hoe groot is Zijn liefde voor ons en hoe ruim Zijn genade. Geadopteerde kinderen hebben dezelfde rechten (en plichten) als biologische kinderen. Ik heb zelf een zoon die geadopteerd is. Hij is mij net zo lief als mijn biologische zoon, er is geen verschil. Hij draag mijn naam, hij is gewoon mijn zoon. Zo houdt God ook van ons, zijn geadopteerde kinderen, geen verschil tussen ons en de Here Jezus. We zijn geen slaven meer maar zonen, (en dochters) van de levende God, is dat geen wonder?

Gebed: Dank U, Vader, dat U mij adopteerde als Uw zoon en dat ik nu Uw kind ben. Met alle rechten en plichten van dien, maar bovenal gedragen door Uw liefde. Ik ben Uw geliefd kind

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Vrijdag 14 oktober 2011 Col. 2:6

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s
Col. 2:6, zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent;
wees daarin overvloedig, met dankzegging..(HSV)

Wie? Wij die de Here Jezus als Heer hebben aangenomen en dus kinderen Gods zijn (joh.1:12)

Wat? Moeten in Hem wandelen, geworteld en opgebouwd in Hem, bevestigd in ons geloof, over vloedig met dankzegging

Waar? Overal, waar we ook zijn

Waarom? Om geworteld te zijnen opgebouwd te worden en bevestigd in ons geloof

Wanneer? Wanneer wij in Hem wandelen, doen wat Hij deed, discipelschap, dus.

Waarvoor? Zodat wij nooit hoevente twijfelen of we wel gered zijn ja of nee, ons geloof staat vast, niet op ons gevoel, maar op de Here Jezus zelf!

Waartoe? Zodat wij ons kunnen uitstrekken naar meer van Hem, redding is geen eindstation, maar een beginpunt!

Gebed: Dank U Heer, voor uw liefde voor mij, dat ik weet Uw kind te zijn, door geloof, vast gegrond in het verlossende werk van de Here
Jezus, Hem alleen de eer!

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!~

Fil. 3:20

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten. — Filippenzen 3:20

Wie? Wij, die de Here Jezus toebehoren

Wat? Zijn burgers van een ander rijk

Waar? In de hemelen

Waarom? Omdat wij daaruit de Here Jezus als verlosser verwachten

Wanneer? Dat weet niemand, maar het is vandaag weer dichter bij, dan gisteren. Let op de tekenen van de tijd!

Waarvoor? Zodat wij niet besmet worden met de dingen van de wereld, zie vers 19 hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind.

Waartoe? Om rein en onberispelijke te kunnen zijn, door het bloed van Jezus en door de kracht van Zijn Geest, wanneer Hij terugkomt.

Gebed: Dank U Here Jezus, dat ik mag weten dat U mijn Redder, mijn Heiland bent en ik mag weten dat wanneerUbterugkomt, ik altijd bij U mag zijn, door het geloof en uw zoenoffer aan het kruis! ik loof en prijs Uw Naam daarvoor.

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!