Zweepslag

Leave a comment Standard


Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel. — Jesaja 11:4-5http://dawo.nl/?p=4732

Lezen: Jesaja 11:1-10

Het is wel eens goed om de keerzijde van het evangelie te belichten. Niet om mensen bang te maken, maar om ze wakker te schudden. Natuurlijk is God liefde, maar daarnaast is hij ook nog rechtvaardig. Gerechtigheid en waarheid zijn gordels die Hij om Zijn middel draagt. (Denk aan de wapenrusting, Efeze 6)

Dus we kunnen niet blijven solle met God, de goddelozen, zo mooi vertaald in de Basis Bijbel met:’Hen die zich niets van God aantrekken’ wacht Zijn oordeel. Hij blaast ze weg, doodt ze met de Adem van Zijn mond, ook hier het woordje Ruach. Is dat wat er gebeurde met Annanias en Safiera? De Heilige Geest voor de gek houden kostte hen het leven!

Nee, onze God kan ook een verterend vuur zijn. Is het je wel eens opgevallen dat menen, die niets met God of gebod te maken wilden hebben, op hun begrafenis de hemel in werden gepraat? Nu blijf ik af waar iemand is na zijn dood. Dat oordeel ligt niet bij ons. In een laatste ademzucht kan iemand: ‘Jezus red mij!’ Hebben geroepen en het Woord zegt tenslotte dat ‘ iedereen, die de Naam van de Heer aanroept, zal worden gered’ Dus daar blijf ik af. Maar ‘Droomland’ of de hemel is klaargemaakt voor hen die Jezus toebehoren, bij leven en dood. Daarom, als je nog nooit een keuze voor Jezus hebt gemaakt, stel het niet uit, maar doe het nu: Ga naar: http://live4ever.webs.com en beantwoord de vragen! Doe het nu!

Armen en rechtvaardigen, nee niet uit eigen verdienste, maar uit genade. Armen en rechtvaardigen zijn zij, die van zichzelf arm zijn, niets mee brengen en gerechtvaardigd zijn door het Bloed van het Lam en daardoor de vrucht van de Geest, hier samengevat in zachtmoedigheid, voortbrengen. Daar is God voor, Hij zal ons recht doen en rechtvaardig vonnissen. Hij is een God van genade, voor wie Hem aannemen, maar wee hen, die Hem verachten….

Hij is er al

Comments 2 Standard

Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen. — Hebreeen 2:18

http://dawo.nl/?p=4726

LEZEN: Hebreeen 2:1-18

Ken je dat gevoel? Dat wat jou overkomt uniek is? Dat heeft toch nog nooit iemand meegemaakt? Daarom voel je je zo eenzaam in je lijden, in je pijn of in je verdriet. Of je hebt zo zwaar te lijden onder (de gevolgen van) de zonde. Je worstelt er telken weer tegen, maar delft steeds dan weer het onderspit. Je hebt het er met niemand over, want er is toch niemand die jou begrijpt. Het gevolg is dat je steeds verder wegzinkt of zwelgt in je pijn en het steeds moeilijker lijkt om eruit te komen. Maar er is hoop!

De tekst zegt ons dat, waar we ook doorheen gaan, Jezus er al eerder is geweest. Misschien niet in dezelfde specifieke omstandigheden, maar wel soortgelijk. De Basis Bijbel zegt het zo mooi: ‘Want Jezus heeft Zelf óók geleden toen de duivel probeerde Hem ongehoorzaam aan God te maken. Daardoor kan Hij de mensen te hulp komen als hun dat ook gebeurt.’

‭En dat is nu net het verschil. We worden verzocht en dan denken we meestal, zelfs in ons achterhoofd, dat God dit doet. Maar het is de duvel die ons probeert ongehoorzaam aan God te maken. Als dit of dat niet gebeurt, denk je dat Hij niet te vertrouwen is en je wilt afhaken. Maar het is de duivel. Ik denk dat de schrijver o.a . denkt aan de verzoeking in de woestijn. Wat leren we daar van Jezus? Hij verslaat de duivel met het Woord, of zoals Paulus het noemt, met het zwaard van de Geest. Dat is ons aanvalswapen in de stijd tegen verzoeking. Het proclameren van Gods Woord, van Zijn beloften, van Zijn onvoorwaardelijke liefde. En als het dan mis gaat, dan mag je altijd weer schuilen bij Jezus. Juist omdat Hij weet hoe zwaar het is, begrijpt Hij ons zo goed en juist omdat Hij naar het kruis gegaan is en daar geleden heeft voor onze zonden en de gevolgen daarvan, is er altijd vergeving. Daarom lieve broer of zus: Hef je hoofd omhoog. Laat je niet wegtrappen in de modder van de twijfel, maar belijd datgene wat mis is en begin opnieuw, want bij God is er altijd vergeving, uit genade, door Jezus, Die als geen ander weet waar je doorheen gaat! Dat is toch geweldig! Waar jij bent, was Hij, is Hij om je bij te staan, om je te helpen te weerstaan, in de kracht van de Geest en met het Zwaard!

#opfrisser

Vrede met God

Leave a comment Standard

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. — Romeinen 5:1-2 http://dawo.nl/?p=4449

Lezen: Romeinen 5:1-11

Wie? Wij, allen die gerechtvaardigd zijn uit het geloof, door Hem, Jezus aan te nemen (Joh.1:12)

Wat? Hebben vrede met God

Waar? In ons leven. De kloof, ontstaan door de zonde en onze zonden, is gedicht door het offer van de Here Jezus

Waarom? Omdat Hij voor onze zonden betaalde en de straf, die ons de vrede brengt, op Hem was (Jes. 53)

Wanneer? Wanneer we in Hem gaan geloven hebben we toegang tot die genade. Genade is een geschenk, vrije gunst, maar die moeten we wel aannemen

Waarvoor? Wanneer we dat gedaan hebben, is de relatie met God hersteld en zijn we Zijn kinderen geworden. Joh. 1:12 zegt zelfs dat we het recht hebben zijn kinderen te zijn. Juridisch staat dat onomstotelijk vast.

Waartoe? Kunnen we de genade verliezen? Ik denk het niet. Net zo min als we iets kunnen doen om de genade te verdienen, kunnen we iets doen om die weer te verliezen. Ook al zouden mijn kinderen dingen doen, die ik niet fijn vind of me verdriet doen, het blijven mijn kinderen en ik blijf van ze houden. Gods genade is zoveel groter dan wij vaak met ons bekrompen denken kunnen beseffen. Jezus verzoende de hele wereld met God, toen hij stierf. De enige zonde die mensen uit de hemel houdt is die van ongeloof! En geloven is een werkwoord, je gaat dat doen door hem in je hart uit te nodigen, want hij staat aan de deur en Hij klopt. Heb je nog niet voor Hem open gedaan? Doe het nu! (www.gratisgeschenk.tk)

Gebed: Dank U, Here Jezus voor Uw geweldige offer, dat U voor ons bracht toen wij nog zondaren waren. Dat iedereen die in U gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. dank U, voor Uw genade!

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Deel gerust, maar zet de bron er wel bij

Deze Opfrisser is gratis, ons steunen kan altijd. Maak een gift over op NL14INGB0004693016 tnv Arbeiders in de oogst ovv Opfrisser

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Rechterstoel

Leave a comment Standard

U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. — Romeinen 14:10 http://dawo.nl/?p=4425

Lezen: Romeinen 14:1-13

Wie? De lezers van de Romeinenbrief

Wat? Krijgen er flink van langs. Wat voor lef hebben ze om elkaar te oordelen of te verachten

Waar? In hun gemeente

Waarom? Er waren mensen die aanstoot namen aan het eten van offervlees en anderen die vonden dat men terug moest naar de Joodse wetten, dagen en feesten

Wanneer? Dat was toen en er is nog niet veel veranderd

Waarvoor? Kijk, we worden gered door genade en door genade alleen. We hoeven daar niets aan toe te voegen, zeker geen juk voor het houden van dagen etc. Je ziet een trend dat er steeds meer menen dat gaan doen. En dat is prima, zolang je dat voor de Here doet (vers 6) Maar leg anderen geen juk op

Waartoe? Anderzijds worden deze mensen door de genadebroeders aangesproken als ‘christenjoodjes’ of zoiets en dat gaat net zo goed tegen dit woord in. Want met elkaar verachten schieten we als gemeente van Jezus Christus niets op. Heeft Hij niet gezegd: Hieraan zullen de mensen erkennen dat de Vader mij gezonden heeft, omdat jullie EEN zijn? We mogen best over deze dingen verschillend denken, maar laten we elkaar respecteren en ook geen jukken opleggen. We komen allemaal voor de rechterstoel en zullen verantwoording af moeten leggen voor ons doen, maar ook ons laten. Dan staan we voor Hem en het enig wat we dan kunnen doen is knielen, in ootmoed en ontzag

Gebed: Ik bid, Heer, dat Uw kinderen gaan beseffen dat eenheid een gigantisch groot getuigenis is naar de wereld, zoals U dat zelf gezegd hebt. Dat we elkaar zullen eren en respecteren, tot de eer van Uw naam

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Deel gerust, maar zet de bron er wel bij

Deze Opfrisser is gratis, ons steunen kan altijd. Maak een gift over op NL14INGB0004693016 tnv Arbeiders in de oogst ovv Opfrisser

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Alleen genade

Leave a comment Standard

Juich, hemel, en verheug u, aarde, bergen, breek uit in gejuich, want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen. — Jesaja 49:13(Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jesaja 49:7-13

Wie? Hemel en aarde en bergen

Wat? Worden opgeroepen om in zich te verheugen en in gejuich uit te breken

Waar? Overal, daar op de plaats waar zij zijn

Waarom? Omdat JHWH, de Eeuwige, Zijn volk, Israël, heeft getroost en zich over de ellendigen ontfermt

Wanneer? Dat heeft Hij al gedaan en dat doet Hij nog steeds en dat zal Hij blijven doen

Waarvoor? In breder perspectief zien we dat het hier gaat over de Knecht van de HERE en dat is Jezus. In Hem zijn alle profetieën vervuld en buiten Hem om is er geen redding, verlossing, vertroosting en ontferming te vinden.

Waartoe? Toen Jezus stierf aan het kruis en het uitriep: Het is volbracht! Werd ook deze profetie in gang gezet. En tot op vandaag is het allemaal alleen bij Hem te vinden. Voor Israël en de voor de wereld. Zoek het nooit om buiten regeltjes, verwacht het niet van joodse wortels. Verwacht het alleen van Hem. Laatst las ik weer ergens een stukje van mensen die er over liepen te denken om de besnijdenis weer in te voeren. Je komt dan weer onder de wet en die heeft alleen maar dood tot gevolg. Alleen door genade zijn we behouden, door het geloof, in Yehusa, in Jezus

Gebed: Dank U, Heer, dat ik niets hoef mee te brengen, dan Uw genade. Dat niet mijn mate van discipelschap, houden van wel of geen aparte dagen of feesten, mij redding brengt, maar alleen de genade van de Here Jezus Christus.

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Beloofd is beloofd

Leave a comment Standard

image

En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. — 1 Johannes 2:25(Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1 Johannes 2:24-29

Wie? Hij, de Here Jezus, Overwinnaar over de dood en het dodenrijk

Wat? Heeft ons iets beloofd: het eeuwige leven

Waar? Het begint hier op aarde, du moment dat je Hem hebt aangenomen als je Redder en Verlosser

Waarom? Daarom stierf Hij aan het kruis en stond Hij op uit het graf. Zo lief had God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Joh. 3:16)

Wanneer? Nu, het eeuwige leven begint al hier en zal doorlopen na de dood. Je hoeft dus niet te wachten. Je hoort soms wel eens mensen zeggen als er iemand gestorven is: ‘Nu komt het er op aan’ maar dat is onzin. Vandaag komt het er op aan!

Waarvoor? Iedereen, die het hart voor Jezus opent en Hem binnenlaat, ontvangt het eeuwige leven. Dat geldt ook voor de mensen die we op straat tot Hem mogen leiden. Je hoort wel eens zo’n kritische vraag: Wat gebeurt er met die mensen die je tot Jezus leidt? Meestal komt die vraag van mensen die dat zelf nog nooit gedaan hebben. Maar ik denk dat je beter kunt vragen: wat gebeurt er met de mensen die niet tot Jezus zijn geleid?

Waartoe? Jezus belooft, dat als we in Hem geloven, het eeuwige leven hebben. Je ontvangt dat niet omdat je gediscipeld bent, of 1000 mensen tot Jezus hebt geleid, of de tuin van de kerk schoonmaakt, of goed bent voor de kat van de buren. Het is een geschenk, gratis en voor niets. Dat is GENADE! Gratis en voor niets. Door het geloof pakken we dat geschenk aan, dan zijn we gered. Beloofd is beloofd!

Gebed: Ja, dank U, Here Jezus, voor Uw belofte van het eeuwige leven, dat hier al begint. Iedereen die U aanneemt als Redder en Verlosser is gered. Bent U eenmaal in ons hart, dan gaat U er nooit meer uit, ook dat heeft U beloofd: Ik zal je niet begeven en niet verlaten. Dank U voor Uw Genade!

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Bestemming: eeuwigheid

Comments 3 Standard

Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus. — 1 Tessalonicenzen 5:8-9 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1 Tessalonicenzen 5:1-11

Wie? Wij, die van de dag zijn, dat is de dingen doen die het daglicht kunnen verdragen

Wat? Zijn nuchter en bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en de helm met de hoop op zaligheid (vergelijk Ef. 6)

Waar? In deze wereld, tussen mensen die van de duisternis zijn, dat zijn allen die (nog) niet geloven. Zij zijn verblind door de god van deze wereld

Waarom? Omdat wij bestemd zijn tot het verkrijgen van zaligheid, redding, behoud en níet (meer) tot toorn.

Wanneer? Op het moment dat een mens zijn hart open zet voor Jezus verandert zijn bestemming. Dan is de toorn van God afgewend, omdat die al op Zijn Zoon is neergekomen

Waarvoor? Wat een geweldig iets is het dat we in de genadetijd leven. Dit stukje staat in het kader van de wederkomst. Dan zal er geen genade meer zijn. Maar wij, die de Here Jezus in ons hart hebben, moeten daar niet angstig onder te zijn. Want er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn ( Rom. 8:1)

Waartoe? Maar laten we de tijd die we nog hebben wel uitbuiten, want er zijn nog miljoenen, ook in Nederland, die geen weet hebben van de redding die er is in Jezus Christus, de Zoon van God. Deze week voor Pasen is bij uitstek geschikt om mensen het goede nieuws te vertellen. Denk aan de Passion in Enschede, wat je er ook van vindt, bid dat het mensen raakt! Want niemand mag sterven zonder Jezus. Tandje erbij, er is nog zoveel te doen! Word wakker en slaap niet!

Gebed: Dank U, Heer, voor Uw verlossende evangelie, het goede nieuws dat er redding is, eeuwig leven voor een ieder die in U gelooft. Dat die boodschap, juist in deze Weel zal klinken. We noemen het de stille week, maar laat het schallen van de daken: Jezus Redt

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Overvloedige genade

Leave a comment Standard

Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. — Romeinen 5:15 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Romeinen 5:12-21

Wie? Adam en de Here Jezus Christus

Wat? Door Adam is de zonde de wereld binnengekomen en door Jezus de genade en de gerechtigheid

Waar? Over alle mensen. We zijn geen zondaars omdat we gezondigd hebben, maar omdat Adam zondigde. Daarom zijn we ook niet rechtvaardig omdat we rechtvaardig leven, maar omdat Jezus dat voor ons heeft gedaan

Waarom? Dat is nu genade. Onverdiende gunst, je hoeft er helemaal niets voor te doen, het is gratis, voor niets

Wanneer? Wanneer wij ons hart openen voor de Here Jezus en Hem binnenlaten, zijn we gered en is Zijn gerechtigheid de onze geworden. Zo simpel? ja, zo simpel!

Waarvoor? De zonde kwam van Adam, die daardoor zijn hele nageslacht onder de (vloek van de) zonde bracht. De genade komt van God, die daarmee Zichzelf en de hele wereld verzoende (2 Kor. 5:17) Zelfs de zonden van de hele mensheid zijn al vergeven. De genade, van God is immers veel overvloediger, dan de vloek van een mens

Waartoe? Is dan iedereen gered? Nee, dat niet, maar het aanbod van de genade is er voor de hele wereld, gratis en voor niets. Je moet het alleen ontvangen, dat doe je door te gaan geloven. En geloven is een werkwoord, dat moet je doen! Er zijn mensen die denken dat zelfs God dat doet, maar Jezus riep uit toen Hij stierf: Het ìs volbracht! Zijn deel is klaar, daarom zit Hij ook aan Gods rechterhand. Wij hoeven het alleen maar te ontvangen, in kinderlijk geloof. Dat is genade!

Gebed: Dank U wel, Heer, dat ik helemaal niets hoef te verdienen. Dat ik alleen maar Uw offer hoef te accepteren en U binnenlaten in mijn hart. Dat Uw genade zo geweldig en overvloedig is, dat al mijn zonden vergeven zijn. Daarom wil ik U dienen en doen wat U van mij vraagt

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Vergeving

Leave a comment Standard

Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt. — Psalmen 130:3-4 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Psalmen 130

Wie? De Eeuwige, JHWH

Wat? Als Hij op de ongerechtigheden van de mensen in het algemeen, maar van de schrijver in het bijzonder let, is er niemand meer die bestaansrecht heeft

Waar? Nergens dus, in theorie zouden we allemaal weggevaagd moeten worden, maar bij Adonai is vergeving

Waarom? Opdat Hij wil dat we ontzag voor Hem hebben in de intieme relatie die Hij, als Vader met Zijn kinderen wil hebben

Wanneer? Altijd, hier spreekt het van de algemene genade, die God nog aan de mensheid schenkt, opdat zij zich nog kan bekeren en van de specifieke genade die ieder kind van God ontvangt

Waarvoor? De Eeuwige is een God van liefde, geduld en genade. Nieuw Testamentisch
gezien zegt 2 Petrus 3:9 dat de Here niet talmt, niet treuzelt, bij Zijn terugkeer maar iedereen nog de kans wil geven, omdat Hij niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat

Waartoe? We hebben te maken met een liefdevolle, genadige God, die ons nog steeds doet leven in deze genadetijd. Hoe lang nog? Niemand weet het, maar laten we zorgen dat het in orde is tussen ons en God en de mensen vertellen om ons heen dat ze zich moeten bekeren tot Hem, want niemand kent zijn einde

Gebed:
Zo Gij in ’t recht wilt treden,
O HEER’, en gadeslaan
Onz’ ongerechtigheden;
Ach, wie zou dan bestaan?
Maar neen, daar is vergeving
Altijd bij U geweest;
Dies wordt Gij, HEER’, met beving,
Recht kinderlijk gevreesd. (Ps.130:2 oude berijming)

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Licht

Leave a comment Standard

En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. — 1 Johannes 1:5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1 Johannes 1:1-7

Wie? God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Wat? Is licht, geen spoortje duisternis bij Hem te vinden

Waar? In Hem, in geen van de drie personen in de Godheid

Waarom? Licht en duisternis gaan niet samen, waar het licht komt moet de duisternis verdwijnen

Wanneer? Altijd, de duisternis delft altijd het onderspit

Waarvoor? Licht is sterker dan de duisternis, daarom ook de oproep in de verzen hierna om in het licht te wandelen. Dat betekent dat we onze zonden moet belijden, zodat de duivel geen rechtmatige grond heeft om ons te kunnen dwarszitten met van alles en nog wat. Als het licht van Gods genade eroverheen valt is het verdwenen en heeft de tegenstander niets meer tegen ons

Waartoe? Wanneer wij Het Licht in ons hebben, kunnen wij, op onze beurt ook weer het licht van de wereld zijn, zoals Jezus ons dat bevolen heeft, doe daarom alles wat met duisternis in je leven te maken heeft weg en wandel in het licht, om het Licht te kunnen verspreiden. Niet een klein lichtje, zoals dat kinderliedje zegt, maar een schijnwerper!

Gebed: Dank U wel, dat U Licht bent en er geen spoortje duisternis bij U te vinden is, dat U de duisternis niet kunt verdragen en wij die op de vlucht kunnen jagen doordat we Uw Licht in ons kunnen verspreiden

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga