Allesovertreffende kracht

Leave a comment Standard

Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. — 2 Korintiers 4:7 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 2 Korintiers 4:7-16

Wie? Wij, u, jij en ik

Wat? Hebben een geweldige schat, de allesovertreffende kracht van God

Waar? In aarden vaten, dat zijn wij, het toont onze kwetsbaarheid en breekbaarheid

Waarom? Omdat het de kracht van God is en niet van ons.

Wanneer? Die kracht komt in ons bij de doop in de Heilige Geest. Dat is wanneer wij het stuur van ons leven volledig uit handen geven en Hem alle kamers van ons geestelijk huis laten bewonen. Niet ik ben meer hoofdbewoner, maar Hij

Waarvoor? Dan komt die allesovertreffende (in het Grieks hyperbole, het woord dat wij gebruiken om een sterke overdrijving aan te duiden) in ons aarden vat, ons lichaam wonen en kunnen wij daarover beschikken

Waartoe? Zodat wij in staat zijn de werken te doen die Jezus deed (Joh.14:12) en zo Zijn koninkrijk te verkondigen. We hebben een superkracht in ons, we zijn allemaal een soort Superman. Maar het is Zijn kracht, zeker, maar onze verantwoordelijkheid om die te gebruiken, tot eer van God en de Naam van Jezus. Wees aangesloten, blijf aangesloten en doe het aan! Laten de wonderen en tekenen ons volgen, maar beweeg er dan ook in!

Gebed: dank U, Vader, voor de allesovertreffende kracht van de Heilige Geest, die in ons woon en werkt. Ik kies ervoor vanuit die kracht te leven en te werken, opdat door mij heen, de Naam van Jezus groot gemaakt zal worden

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Tijdens de verbouwing…

Leave a comment Standard

Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. — Galaten 3:24-26 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Galaten 3:19-29

Wie? De wet, niet alleen de tien geboden, maar de hele liturgische joodse wet,neus ook van offers enz.

Wat? Is onze leermeester (geweest) tot Christus

Waar? In ons leven, totdat we de keuze voor Hem hebben gemaakt

Waarom? Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden, want niemand wordt gerechtvaardigd uit (goede) werken, dus ook niet door het houden van de wet

Wanneer? Totdat we tot geloof kwamen, dan hebben we de leermeester niet meer nodig, als leermeester wel te verstaan, want we zijn nu Zijn kinderen, 100% gered uit genade

Waarvoor? De wet dient ervoor om ons te laten zien dat we het alleen niet kunnen, onze zonden staan tussen ons en God in. Maar door het offer van de Here Jezus is de wet vervuld en geldt hij niet meer om ons tot Christus te brengen, omdat we daar al zijn, mits we Hem hebben aangenomen als onze Redder en Verlosser

Waartoe? Dat is uiteraard geen vrijbrief om er maar op los te leven, alsof de wet er niet meer toe zou doen. Juist in de vrijheid zijn er regels, normen en waarden. Maar we zijn nu Zijn kinderen, ongeacht onze daden of gedrag. Juist door de Geest Gods, Die nu in ons woont, verandert ons karakter, ons hele zijn, langzaam maar zeker naar het beeld van Christus. Er wordt dus nog aan gewerkt… Bij de een gaat dat super snel, de ander heeft wat langer nodig, maar aan het eind zie je ongetwijfeld progressie. Tot die tijd geldt nog steeds: tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door…

Gebed: Dank U wel, Here Jezus, dat U de wet vervuld en dat ik mag leven uit Uw volbrachte werk. Dat het niet van mij afhangt, hoe ik doe of niet doe, maar uit onverdiende genade. U werkt aan mij en het kan me niet snel genoeg gaan…..!

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

 

Volgen

Leave a comment Standard

Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. — Matteus 16:24-25 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Matteus 16:24-28

Wie? De Here Jezus tegen zijn discipelen, dus ook tegen jou en mij

Wat? Zegt, dat als we Hem willen volgen, wij onszelf moeten verloochenen, ons kruis opnemen, en bereid moeten zijn ons leven te verliezen (Openb. 12:1)

Waar? Hier, waar God je geplaatst heeft

Waarom? Omdat alles, wat ons in de weg kan staan om Hem te volgen, weg moet

Wanneer? Begin vandaag en doe het iedere dag

Waarvoor? Je kruis opnemen betekent niet zozeer lijden, zoals zovelen denken en dat dan ook lijdzaam en berustend doen, maar leven als een ter dood veroordeelde. We zijn dood, met Hem gestorven, daarmee ook al onze ambities, eigendunk en streven. Wanneer we een discipelen van Hem willen zijn, betekent dat, dat we alles los moeten laten, zelfs ons leven

Waartoe? Laten we wel even goed opletten, je wordt niet gered omdat je een goede discipel bent! Je bent gered uit genade, gratis, maar wil je Jezus volgen en doen wat Hij deed, dan heeft dat een prijs. De vraag is ben je daartoe bereid? Het is een keuze van je wil. Vandaag vraagt Jezus: Wil je Mij volgen?

Gebed: Ja, Heer, ik wil U volgen, wat het mij ook kost. Dank U wel, dat U mij helpt, door Uw Geest, om dat ook te kunnen en alles los te laten.

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Geadopteerd

Leave a comment Standard

Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. — Galaten 4:4-5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Galaten 4:1-7

Wie? De Here God

Wat? Zond Zijn Zoon, de Here Jezus, uit, geworden uit een vrouw, dus volledig mens,

Waar? Geboren onder de wet, dus met dezelfde verplichtingen als alle andere mensen

Waarom? Om hen, alle mensen, dus ook ons, vrij te kopen, opdat wij de aanneming van kinderen zouden ontvangen. Geadopteerd konden worden

Wanneer? Toen de volheid van de tijd aangebroken was. De Here Jezus was gepland, het juist tijdstip. Geboorteplannjng noemen we dat

Waarvoor? U, jij en ik, iedereen, hebben de macht gekregen om kinderen van God te worden (Joh. 1:12) het aanbod van Gods genade is voor iedereen geldig. Het initiatief ligt bij Hem, het antwoord bij ons

Waartoe? O, hoe groot is Zijn liefde voor ons en hoe ruim Zijn genade. Geadopteerde kinderen hebben dezelfde rechten (en plichten) als biologische kinderen. Ik heb zelf een zoon die geadopteerd is. Hij is mij net zo lief als mijn biologische zoon, er is geen verschil. Hij draag mijn naam, hij is gewoon mijn zoon. Zo houdt God ook van ons, zijn geadopteerde kinderen, geen verschil tussen ons en de Here Jezus. We zijn geen slaven meer maar zonen, (en dochters) van de levende God, is dat geen wonder?

Gebed: Dank U, Vader, dat U mij adopteerde als Uw zoon en dat ik nu Uw kind ben. Met alle rechten en plichten van dien, maar bovenal gedragen door Uw liefde. Ik ben Uw geliefd kind

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Ontslagen….

Leave a comment Standard

Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter. — Romeinen 7:6 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Romeinen 7:1-6

Wie? Wij, die door genade gered zijn, door het verlossende werk van Jezus

Wat? Zijn ontslagen van de wet, gestorven waaraan wij vastgebonden zaten

Waar? Wij zaten vast aan de wet, als in een gevangenis, als in een contract met je werkgever.

Waarom? Zodat wij in nieuwheid van Geest dienen en niet in oudheid van de letter

Wanneer? Wanneer wij beseffen dat we het niet van werken der wet, van prestatie moeten hebben, maar alleen van genade, het volbrachte werk van Jezus

Waarvoor? Toen ik ontslagen werd, bijna een jaar geleden, had mijn werkgever niets meer over mij te zeggen. Ik presteerde daarvoor om mijn salaris te verdienen. Nu leef ik van een uitkering. Hoef daar feitelijk niets voor te doen. Het wordt op mijn rekening gestort. Ik doe nu vrijwilligerswerk vaan Arbeiders in de Oogst

Waartoe? Dat is het verschil tussen wet en genade. Ik leef nu uit genade en werk daar dus niet meer voor. (Ik heb wel sollicitatieplicht en over een poosje houdt de uitkering op, dus het voorbeeld gaat ook wel mank…;) Maar het laat zien dat we ontslagen zijn van de plicht van de wet, de oudheid van de letter. De nieuwheid van Geest drijft ons tot ‘vrijwilligerswerk’ niet uit dwang, maar uit liefde. Mooi, hè?

Gebed: Ja, dank U, hemelse Vader, dat de prijs eens en voor altijd betaald is. Dat ik niet meer in dienst ben van de wet, met allerlei bepalingen en beperkingen, maar dat ik in dienst ben bij U, uit liefde door de Geest.

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Genade, niet goedkoop, wel gratis

Leave a comment Standard

Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. — Efeziers 2:13-16 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Efeziers 2:11-22

Wie? Christus Jezus, de gezalfde Redder en Zaligmaker

Wat? Heeft de vijandschap tenietgedaan, de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond

Waar? In Zijn vlees, Zijn lichaam, wat alle straf gedragen heeft

Waarom? Opdat Hij die twee tot een nieuwe mens zou scheppen en vrede zou scheppen en met God zou verzoenen

Wanneer? Door het kruis, door door Zijn plaatsvervangend sterven

Waarvoor? Zodat wij weer vrede met God hebben. Niet om wat we doen, maar om wat Hij heeft gedaan. Wij hoeven niet te presteren om Gods gunst te ontvangen. Zijn onverdiende gunst, zegen, gezondheid, voorspoed zijn op ons, door het offer van Jezus

Waartoe? Daarom zijn wij, hoewel we eerst veraf waren door de zonde, nu dichtbij, dicht bij God en Hij zelfs in ons, door Zijn Geest. Het enige wat we behoeven te doen is dat aanbod van genade aannemen, ons hart openen voor Jezus en Hem binnenlaten. Heb je dat nog nooit gedaan? Dan is dit de dag, dat je dat nieuwe leven ontvangen kan. Ga naar http://www.gratisgeschenk.tk en bid het gebed met je hart en hardop na. Dan is het feest in de hemel en feest bij jou en komt Koning Jezus bij je binnen en ben je nooit meer dezelfde!

Gebed:Dank U wel, Vader voor uw onbeschrijfelijke en onverdiende genade. Dank U, Koning Jezus voor Uw offer aan het kruis. Dat we niets meer hoeven te doen, dan alleen U aannemen. Zo eenvoudig hebt U het gemaakt, Heilige Geest leer ons het te ontvangen

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Lastdragers

Leave a comment Standard

Lastdragers

Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus. — Galaten 6:2 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Galaten 6:1-10

Wie? Wij, discipelen van de Here Jezus

Wat? Moeten elkaars lasten dragen

Waar? In ons leven en onze omgang met andere mensen

Waarom? Omdat we zo de wet van Christus vervullen. Zijn nieuwe gebod was: Heb elkaar lief

Wanneer? Altijd, een discipel van Jezus ben je 24/7

Waarvoor? Het gaat hier om iemand die weer gevallen is in een zonde. We moeten dan niet (ver)oordelen, maar de ander juist bij staan en aansporen. Vermanen heeft in het Nederlands altijd die beschuldigende ondertoon, van dat mag je niet meer doen, hoor! Maar het Griekse woord betekent aanvuren, aanmoedigen, mee op weg gaan

Waartoe? Roddel en achterklap horen absoluut niet thuis in de gemeente van Christus, maar wat wordt het veel gedaan. Laten we in plaats van over iemand te praten, naast hem of haar gaan staan en een stuk van die last overnemen. Dan gaan we de wet vervullen. Zoals Jezus onze (zonde) last gedragen heeft, mogen wij dat voor anderen doen. Tof hè?

Gebed: U hebt ons aan elkaar gegeven, om elkaar aan te moedigen, te helpen en te troosten en om elkaars lasten te verlichten. Zo wilt U dat de gemeente functioneert. Ik belijd, dat ik dat niet altijd voor ogen heb. Maar help ons, Heer, om zo te zijn, zoals U wilt

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Levend dood

Leave a comment Standard

Levend dood

Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. — Romeinen 6:11 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Romeinen 6:1-14

Wie? Uzelf, de lezers van de Romeinenbrief, die de Here Jezus als Redder en Verlosser aanvaard hebben. U en ik kunnen zich, hoop ik, hier ook onder rekenenen

Wat? Moeten onszelf rekenen als dood voor de zonde, maar levend in God in de Here Jezus

Waar? In iedere situatie. De zonde heeft geen macht meer over ons

Waarom? Omdat we dood zijn voor de zonde. Een dode kan niet meer zondigen. Gek gezegd, wanneer een begrafenisauto door het rode licht rijdt, krijgt het stoffelijk overschot de bekeuring niet

Wanneer? Wanneer we met Hem zijn gestorven èn opgewekt (door de doop). Zie je nu waarom de doop zo belangrijk is? Overigens kan dat dan alleen nadat je tot geloof gekomen bent, dus aan jezelf gestorven

Waarvoor? Verderop zegt Paulus: ‘laat dan de zonde niet langer als koning heersen’ (NBG) dus we hebben wel de keuze om wel of niet te zondigen

Waartoe? Dood zijn voor de zonde en levend in Christus horen onlosmakelijk bij elkaar. Dat kan alleen door complete overgave. In hoeverre is onze ‘oude mens’ nog levend, als we naar onze eigen begeerten leven? Hoe meer ruimte wij geven aan de Heilige Geest, hoe meer Hij ons in bezit kan nemen en Koning zijn over ons. Dan gaan we doen wat Hij wil. Gecondoleerd en gefeliciteerd, als dat zo bij ons is!

Gebed: Heilige Geest van God, ik kies ervoor om mij volledig aan U over te geven. Doe mij sterven aan mijzelf en maak mij levend met de Here Jezus. Heer, ik geef U mijn hart, ik geef U mijn ziel, ik leef alleen voor U. Leid de weg die ik ga, elk moment dat ik besta, Heer, doe Uw wil in Mij

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Hij wacht…

Leave a comment Standard

En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn; en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen. Voorzeker, de HEERE is een God van recht. Welzalig zijn allen die Hem verwachten. — Jesaja 30:18 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jesaja 30:18-26

Wie? JHWH, de God die gisteren en vandaag dezelfde is tot in eeuwigheid

Wat? Zal wachten met Zijn oordeel, wat in de verzen hiervoor werd aangekondigd

Waar? In Israel, dat het van afgoden en van Egypte verwachtte, maar we kunnen het een op een naar nu overzetten

Waarom? Opdat Hij genadig zal zijn en daarom dat Hij Zich zal verheffen en om Zich te ontfermen

Wanneer? Wanneer we het van Hem verwachten, ons aan Hem overgeven. Niet onze eigen oplossingen achterna gaan, maar op Hem wachten

Waarvoor? Je zou dit de oudtestamentische equivalent van 2 Petrus 3:9 kunnen noemen. Vaak hoor je mensen zeggen: ‘waarom grijpt God niet in?’
1) Hij hèèft ingegrepen: op Golgotha, waar door Jezus dood de wereld met God werd verzoend.
2) Hij zal weer ingrijpen, maar dan is het ook afgelopen met deze wereld. En wee degenen die zich dan nog niet aan Hem hebben overgegeven

Waartoe? God is trouw, geduldig en genadig. Nog steeds geldt het aanbod van Zijn genade: Bekeer U en leef! Nog steeds hebben wij de tijd om het Evangelie te verkondigen en mensen tot Jezus te leiden. Nu is de tijd. Ga ervoor!

Gebed: Dank U, Heer voor Uw geduld. Dat U niet wilt dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat alle mensen worden gered. Schud ons wakker, Heer. Leg mensen op ons hart die U nog niet kennen en die verloren zouden gaan als U nu zou ingrijpen. Zodat we voor ze kunnen bidden en ze tot U kunnen leiden

Gratis boekje om doeltreffend voor ongelovigen te bidden : http://www.doeltreffendbidden.tk

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Galaten 5:6

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. — Galaten 5:6

Wie?
Gelovigen, eerst die in Galatië, maar het geldt ook voor ons.
Wat? hoeven zich niet te laten besnijden, dat is te leven naar de wet, om gerechtigheid te krijgen.
Waar? in deze wereld.
Waarom? Omdat de gerechtigheid alleen te krijgen is door het geloof. Overigens is dat nog geen vrijbrief voor losbandigheid.
Wanneer? Dat geloof komt tot uiting in de liefde die we voor elkaar hebben, die het geloof zijn kracht verleent. (1Cor.13)
Waarvoor? Omdat de liefde de wet vervult. (Rom.. 13:8)
Waartoe?
In geen enkel ander geloof of religie speelt de liefde zo’n belangrijke rol. Allereerst de liefde van God voor ons, daarom gaf Hij Zijn Zoon maar ook de liefde van ons voor God, waaruit dan weer de onderlinge liefde uit voortspruit. Het houden van regeltjes om jezelf te rechtvaardigen is religie, maar liefdevol geloof is relatie en daar gaat het om!
Gebed: Heer, dank U voor Uw liefde voor mij. Ik bid dat ik vandaag Uw liefde zal uitstralen aan de mensen om mij heen, zodat zij Uw warmte en liefde zullen voelen.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com