Hij is er al

Comments 2 Standard

Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen. — Hebreeen 2:18

http://dawo.nl/?p=4726

LEZEN: Hebreeen 2:1-18

Ken je dat gevoel? Dat wat jou overkomt uniek is? Dat heeft toch nog nooit iemand meegemaakt? Daarom voel je je zo eenzaam in je lijden, in je pijn of in je verdriet. Of je hebt zo zwaar te lijden onder (de gevolgen van) de zonde. Je worstelt er telken weer tegen, maar delft steeds dan weer het onderspit. Je hebt het er met niemand over, want er is toch niemand die jou begrijpt. Het gevolg is dat je steeds verder wegzinkt of zwelgt in je pijn en het steeds moeilijker lijkt om eruit te komen. Maar er is hoop!

De tekst zegt ons dat, waar we ook doorheen gaan, Jezus er al eerder is geweest. Misschien niet in dezelfde specifieke omstandigheden, maar wel soortgelijk. De Basis Bijbel zegt het zo mooi: ‘Want Jezus heeft Zelf óók geleden toen de duivel probeerde Hem ongehoorzaam aan God te maken. Daardoor kan Hij de mensen te hulp komen als hun dat ook gebeurt.’

‭En dat is nu net het verschil. We worden verzocht en dan denken we meestal, zelfs in ons achterhoofd, dat God dit doet. Maar het is de duvel die ons probeert ongehoorzaam aan God te maken. Als dit of dat niet gebeurt, denk je dat Hij niet te vertrouwen is en je wilt afhaken. Maar het is de duivel. Ik denk dat de schrijver o.a . denkt aan de verzoeking in de woestijn. Wat leren we daar van Jezus? Hij verslaat de duivel met het Woord, of zoals Paulus het noemt, met het zwaard van de Geest. Dat is ons aanvalswapen in de stijd tegen verzoeking. Het proclameren van Gods Woord, van Zijn beloften, van Zijn onvoorwaardelijke liefde. En als het dan mis gaat, dan mag je altijd weer schuilen bij Jezus. Juist omdat Hij weet hoe zwaar het is, begrijpt Hij ons zo goed en juist omdat Hij naar het kruis gegaan is en daar geleden heeft voor onze zonden en de gevolgen daarvan, is er altijd vergeving. Daarom lieve broer of zus: Hef je hoofd omhoog. Laat je niet wegtrappen in de modder van de twijfel, maar belijd datgene wat mis is en begin opnieuw, want bij God is er altijd vergeving, uit genade, door Jezus, Die als geen ander weet waar je doorheen gaat! Dat is toch geweldig! Waar jij bent, was Hij, is Hij om je bij te staan, om je te helpen te weerstaan, in de kracht van de Geest en met het Zwaard!

#opfrisser

Opstandingskracht

Comment 1 Standard


Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. — Handelingen 2:32-33
Lezen: Handelingen 2:14-36

Het moet nogal een tumult geweest zijn: de hele  stad liep uit. Als er die dag alleen al 3000 tot bekering komen zijn die tenminste allemaal afgekomen op datgeen wat plaatsvond in de Bovenzaal en direct erna. De 120 werden zelfs van openbare dronkenschap beschuldigd. Iedereen dacht:’wat is hier toch aan de hand?’ En dan grijpt Petrus de kans. Petrus, die altijd al haantje de voorste was als discipel, en hersteld is door Jezus in zijn positie ten aanhoren van zijn medecornuiten, laat zien wat het werk van de Geest doet: getuigen van de Opstandingskracht van Jezus. Dat had Jezus tenslotten 10 dagen van te voren, bij Zijn Hemelvaart, ook gezegd: Je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt en je zult mijn getuigen zijn. Petrus deed dat, alle 120 deden dat. Ook nog eens in vreemde talen, die zij niet machtig waren. Kortom, vervuld zijn en een getuige van Jezus horen onlosmakelijk bij elkaar. door de kracht van de Heilige Geest kàn je niet anders dan een getuige zijn van Zijn Opstandingskracht.

In ieder geval, er is  tumult, er is een opstootje, nou laat dat ‘je’ er maar af. En Petrus maakt van de gelegenheid gebruik, neemt het woord, preekt een preek, voor het grootste deel afkomstig uit het Oude Testament en 3000 mensen komen tot geloof. M.a.w. het kan niet anders of dat wanneer de Opstandingskracht over je komt, je gedoopt wordt in de Heilige Geest, dat te merken moet zijn in je omgeving. Kan je het dan weten of je die doop hebt ontvangen? Jazeker, 100 % Waarom zou de Here Jezus anders hebben gezegd: wacht totdat je bekleed wordt met Kracht van Omhoog. Dan moet je weten dat je Die hebt ontvangen! De 120 wisten het, alle mensen die Jezus aannemen die dag en zich (meteen) lieten dopen, wisten het. Weet jij het nog niet? Laat dan vandaag, waar je ook bent, naar welke kerk je ook gaat, voor je bidden om die vervulling te ontvangen en een levende getuige van en vol van de Kracht, Die Jezus uit de dood deed opstaan, te zijn.

Alle heilsfeiten en christelijke feesten hebben te maken met ons. Pinksteren is het feest voor de ander. Jij ontvangt de zegen om een zegen voor anderen te zijn! Ik wens een een gezegende Pinsteren, het feest van de oogst!

Courage Band: Vuur en Vlam

Lafheid

Leave a comment Standard

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere. — 2 Timoteus 1:7-8
Lezen: 2 Timoteus 1:3-14

Vandaag weer een van mijn lievelingsteksten en die voorkomt in onze (Kracht) Evangelisatie Training. Angst is een boze geest, die mensen lamlegt. We komen hem ook vaak tegen in onze vrijheidsbediening. Hardnekkig, omdat hij de mensen onderdrukt zodat ze niet op het niveau komen dat God voor hen heeft. Steevast laten we hen dan deze tekst proclameren, waarna hij de benen neemt.

We hebben niet een geest van angst, vreesachtigheid – lafheid, staat er letterlijk- maar de Heilige Geest gekregen! En die is Kracht, weet je nog, de Opstandingskracht van Pasen, kwam met Pinksteren in ons wonen en bereikt Zijn volheid in ons leven als we in Hem gedoopt, gedrenkt, doorweekt zijn. Die kracht – DUNAMIS- waar ons woordje dynamiet vandaan komt, woont in iedere, Geestvervulde, gelovige. Hoe meer ruimte je Hem geeft, hoe meer Hij zal innemen. Maar de Heilige Geest is ook een gentleman, Hij wacht en wacht, tot wij Hem binnenlaten, Hij staat te popelen,maar wacht op one uitnodiging. En, je krijgt Hem niet, omdat je Hem verdient, maar omdat je Hem nodig hebt. Nodig om je niet voor het getuigenis van Jezus te schamen (Rom. 1:16) want dat is de kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. We moeten meer en meer gaan beseffen, wat voor Kracht ons ter beschikking staat.

Ons is geleerd dat we kleine en zwakke mensjes zijn, die niets kunnen. Dat is slechts een halve waarheid. Want vanuit die zwakheid kan de Heilige Geest ons gebruiken, om de zieken te genezen, de gebondenen vrij te zetten en de zielen te winnen voor Jezus. Ga je in eigen kracht, dan is er mislukking, ga je in Zijn kracht, dan is er resultaat! Gegarandeerd!

Wil je dat eens meemaken? Op 30 april is er een Krachtevangelisatie training in Rotterdam, als afsluiting van de Evangelsatie module. Kom en Zie dat God ook jou wil gebruiken voor wonderen en tekenen en om het koninkrijk van Hem te demonstreren en mensen binnen te leiden in het geloof. Van harte uitgenodigd, stuur me een berichtje als je komt en je krijgt het adres.

Maar naast die kracht is er ook de Liefde en de Bezonnenheid, die minstens zo belangrijk zijn. Want het is de liefde van Christus die ons dwingt, niet de hang naar sensatie of de tekenen en wonderen, maar zijn liefde tot de mens, omdat Hij niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat. En dat doen we niet als een olifant in de porseleinkast, maar met bezonnenheid, overdacht. Wie zielen wint is wijs en die wijsheid vindt zijn oorsprong in de vreze des HEREN, het begin van alle wijsheid!Psalm 111:10

Verlang je naar die Kracht, Liefde en Bezonnenheid? Stel je open voor de Heilige Geest en wordt met Hem en al Zijn gaven vervuld!

Zalving van de Geest

Comment 1 Standard

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. — Lucas 4:18-19 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Lucas 4:14:30

Wie? De Geest van de Here

Wat? Was op Jezus en als wij Zijn discipelen willen zijn, is Hij ook voor ons beschikbaar

Waar? Op Jezus en op iedere gelovige, die de dingen wil doen die Jezus deed: aan armen het evangelie te verkondigen, gevangen vrijlating, aan blinden het gezichtsvermogen om verslagenen weg te zenden in vrijheid

Waarom? Omdat we gezalfd zijn, er is dus eerst de zalving, wanneer we tot geloof komen en dan komt de Heiige Geest op ons, zodat we de bediening kunnen doen

Wanneer? Nu, want het is nog steeds het aangename jaar van de Heer, de tijd van de genade

Waarvoor? Merk op dat Jezus hier Jesaja 61 citeert, maar als je die tekst opzoekt, zie je dat het laatste zinnetje ontbreekt: de dag van de wraak van onze God. Die is niet meer over ons, omdat die op Jezus gekomen is. Daarom verheugden ze zich ook over de woorden van genade die Hij sprak (vers 22) Wij leven nog steeds in het aangename jaar van de Here. Daarom hebben wij ook deze opdracht, die we alleen maar uit kunnen voeren onder de kracht en de zalving van de Heilige Geest

Waartoe? Dit bijbelgedeelte wordt wel eens gebruikt om aan te tonen dat ook Jezus niet iedereen kon genezen, vanwege hun ongeloof. Maar Jezus genas ‘allen die tot Hem kwamen’ In Nazareth vond Hij geen geloof, daarom kwamen ze ook niet naar Hem toe, maar die kwamen legde Hij de handen op en ze genazen.
Het is Gods wil dat wij dezelfde werken doen, die Jezus deed ( Joh. 14:22) en door de Opstandingskracht van de Heilige Geest kunnen we dat ook. Begin vandaag!

Gebed: Dank U, Here Jezus, dat U nog steeds dezelfde bent als toen U aan Uw bediening begon en dat U ons ook deze bediening gegeven hebt. Ik bid dat velen zullen uitstappen om hierin te gaan wandelen, zodat we de oogst, die zo groot is, binnen kunnen gaan halen.

Wil je dit meemaken en woon he in Rotterdam. Iedere woensdagmiddag, vanaf 12:30 hebben we een korte kickstart training, waarna we de straat op gaan om dit te gaan doen. Mail ons voor het adres.

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

 

Wordt gevolgd

Comments 2 Standard

Wordt gevolgd

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. — Marcus 16:17-18(Herziene Statenvertaling)

Lezen: Marcus 16: 15-20

Wie? Hen die geloofd zullen hebben, dus jij en ik

Wat? Zullen gevolgd worden door de tekenen die we doen: demonen uitdrijven, in vreemde talen (tongen) spreken, slangen oppakken zonder schade, dodelijke dingen te drinken krijgen zonder schade (hiermee wordt geen koffie en cola bedoeld) en op zieken de handen leggen, zodat die weer gezond worden

Waar? Overal, waar het evangelie verkondigd wordt. Deze tekenen zijn niet los te koppelen van vers 15 en vers 20 bevestigt dat. We zien het dan ook gebeuren als we de straat op gaan

Waarom? Omdat deze tekenen de Almacht van God demonstreren. Harten gaan sneller openen wanneer mensen de kracht van God ervaren

Wanneer? Wanneer wij gaan uitstappen in geloof en hiermee aan de gang gaan. Maar het zijn toch gaven van de Geest en die heeft niet iedereen?

Waarvoor? Inderdaad, niet iedere gelovige is ook meteen vervuld met de Heilige Geest, jammergenoeg, maar wel nodig. Want wanneer die Opstandingskracht in ons woont, werkt en de vrijheid krijgt, zullen deze tekenen ons volgen. Het zijn de gaven van de Geest. Hij komt met alles in ons wonen, met alle negen gaven. En wij kunnen die gebruiken wanneer nodig

Waartoe? Stop met de tekenen te volgen en ga ze zelf doen. Leg iemand die hoofdpijn heeft de handen op en stuur die weg in de Naam van Jezus, begin met oefenen. Kom eens langs op een van onze Krachtevangelisatie acties en laat je inspireren door http://www.handelingen2000nu.ga. Nu is de tijd dat de oogst groot is, God werkt mee met tekenen en wonderen, als jij er in gaat bewegen. Als laatste: Psalm 23 zegt dat heil en goedertierenheid ons zullen volgen, heil is gezondheid, genezing, en goedertierenheid de goedheid van God. Ik wil daardoor gevolgd worden, jij dan?

Gebed: Dank U, Heer, voor de allesovertreffende kracht van de Heilige Geest in ons, die het mogelijk maakt om de bovengenoemde dingen te doen, in Uw Naam, Here Jezus. Ik bid dat iedere gelovige door deze dingen gevolgd gaat worden, zodat Uw glorie gezien gaat worden, harten worden geopend en de oogst binnengehaald

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Werkzame kracht

Comment 1 Standard

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. — Efeziers 3:20-21 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Efeziers 3:14-21

Wie? De Here God, onze hemelse Vader

Wat? Is bij machte te doen ver boven alles wat wij bidden of beseffen, oneindig veel meer, zegt de NBG

Waar? In onze onmiddellijke omgeving en omstandigheid

Waarom? Omdat Hij dat DOOR ONS heen wil doen, blijkens de kracht (van de Heilige Geest) die in ons werkzaam is

Wanneer? Wanneer wij die kracht aanboren en gaan gebruiken.

Waarvoor? Je hoort deze tekst zo vaak verkeerd citeren, dat God bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En ja dat is zo, maar Hij heeft ervoor gekozen om dat via ons te doen. Ik zeg wel eens gekscherend dat het meest verhoorde gevend ter wereld is: Here wilt U die en die genezen? Dat gebed is direct verhoord, zelfs al voordat het uitgesproken werd. Want het is Gods wil om te genezen. Alleen wij moeten in actie komen en die genezende, explosieve, doden opwekkende kracht in ons aanboren en gebruiken, dan pas zien we het effect

Waartoe? Er staat niet voor niets werkzame kracht. We moeten die kracht, de kracht van de Heilige Geest gaan gebruiken. Door op zieken de handen te leggen, zodat die kracht eruit kan en doorstromen (Joh. 7:37) en met autoriteit de ziekte wegsturen, in de naam boven alle Naam. Niet vragen aan God, de Vader en de Zoon, die boven zijn, maar spreken namens de God, de Geest die in ons werkzaam is. Dan ga je dingen zien, waarvan je alleen maar van kon dromen en barst je, net als Paulus hier in een geweldige lofprijzing uit, omdat Zijn heerlijkheid in jou, in de gemeente zichtbaar wordt. Begin vandaag!

Gebed: Ik bid, Vader God, dat de allesovertreffende kracht, die in ons aanwezig is, als we vervuld zijn met de Heilige Geest, werkzaam zal gaan worden in Uw kinderen. dat ze gaan beseffen dat U ervoor gekozen heeft, als het Lichaam van Christus op aarde, om die kracht te gebruiken, boven bidden, boven denken!

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

men.

Allesovertreffende kracht

Leave a comment Standard

Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. — 2 Korintiers 4:7 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 2 Korintiers 4:7-16

Wie? Wij, u, jij en ik

Wat? Hebben een geweldige schat, de allesovertreffende kracht van God

Waar? In aarden vaten, dat zijn wij, het toont onze kwetsbaarheid en breekbaarheid

Waarom? Omdat het de kracht van God is en niet van ons.

Wanneer? Die kracht komt in ons bij de doop in de Heilige Geest. Dat is wanneer wij het stuur van ons leven volledig uit handen geven en Hem alle kamers van ons geestelijk huis laten bewonen. Niet ik ben meer hoofdbewoner, maar Hij

Waarvoor? Dan komt die allesovertreffende (in het Grieks hyperbole, het woord dat wij gebruiken om een sterke overdrijving aan te duiden) in ons aarden vat, ons lichaam wonen en kunnen wij daarover beschikken

Waartoe? Zodat wij in staat zijn de werken te doen die Jezus deed (Joh.14:12) en zo Zijn koninkrijk te verkondigen. We hebben een superkracht in ons, we zijn allemaal een soort Superman. Maar het is Zijn kracht, zeker, maar onze verantwoordelijkheid om die te gebruiken, tot eer van God en de Naam van Jezus. Wees aangesloten, blijf aangesloten en doe het aan! Laten de wonderen en tekenen ons volgen, maar beweeg er dan ook in!

Gebed: dank U, Vader, voor de allesovertreffende kracht van de Heilige Geest, die in ons woon en werkt. Ik kies ervoor vanuit die kracht te leven en te werken, opdat door mij heen, de Naam van Jezus groot gemaakt zal worden

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Aangesloten

Leave a comment Standard

Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. — Judas 1:24-25 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Judas 1:24-25

Wie? Hem, de Drie-enige God, Vader, Zoon en Geest

Wat? Is bij machte (dunamis) ons voor struikelen te bewaren en ons smetteloos voor Zijn heerlijkheid te stellen

Waar? Voor Zijn heerlijkheid, in de troonzaal voor de troon der genade, in grote vreugde

Waarom? Omdat we alleen smetteloos zijn door het offer van Jezus, die ons schoon ware met Zijn kostbaar bloed

Wanneer? Toen wij Hem uitnodigden in ons hart

Waarvoor? Door Zijn offer ZIJN we gerechtvaardigd, door Zijn Geest in staat om níet meer te struikelen, dat is die kracht, die dunamis, opstandingskracht. Onvoorstelbaar hoe groot en sterk die is. Maar daar moeten we dan wel op aangesloten zijn

Waartoe? Het is net als met elektriciteit, je moet de stekker in het stopcontact steken, ander werkt het niet. Ik bemerk zo vaak, ook bij mezelf, dat we de kracht missen, omdat we de stekker er niet in hebben zitten. Dan blijft het krachteloos. Wees aangesloten, de hele dag en laat het knetteren vandaag!

Gebed: Heilige Geest van God, ik wil aangesloten zijn en blijven op het Net, op U, zodat de kracht kan stromen, ik licht kan geven en mensen Uw kracht voelen, wanneer ik voor hen bidt, zodat levens veranderen, ziekte op de vlucht slaat en de Naam van Jezus verhoogd zal worden. Dank U, dat U er altijd bent

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

 

Hoogspanning, levensreddend

Leave a comment Standard

Hoogspanning, levensreddend

En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. — Romeinen 8:11 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Romeinen 8:1-17

Wie? De Geest van Hem Die Jezus uit de doden heeft opgewekt

Wat? Zal ook onze sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest

Waar? Die in U woont. Wij zijn een tempel van de Heilige Geest

Waarom? Zijn opstandingskracht is in staat om onze sterfelijke lichamen weer levend te maken. Niet alleen straks bij de opstanding op de jongste dag, maar ook nu al. Ben je ziek, ervaar je dat in je lichaam? Proclameer dat de Heilige Geest die in je woont, je weer gezond, levend maakt

Wanneer? Indien Hij in je woont, dat is de voorwaarde. Hij moet de hoofdbewoner zijn. Ons vlees moet dood en we moeten leven door de Geest. Dan zijn we aangesloten op Zijn hoogspanning

Waarvoor? Dan zijn we ook in staat, niet uit onszelf, maar door die Opstandingskracht van de Heilige Geest, om er op uit te gaan, de werken te doen die Jezus deed en Zijn koninkrijk te vestigen

Waartoe? Wanneer we dit gaan beseffen, dat we die high voltage power in ons hebben, voor onszelf en zeker voor anderen, zal niets ons meer onmogelijk zijn. Ben je nog niet aangesloten op dat netwerk? Zorg dat het zo snel mogelijk gebeurt. Denk eraan: hoogspanning, levensreddend

Gebed: Ik bid, hemelse Vader, dat allen die in Jezus geloven, aangesloten worden op uw hoogspanningsnet, de Heilige Geest, zodat die opstandingskracht openbaar wordt en mensen gaan zien, dat Jezus leeft!

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Of bestel de boekvorm: http://www.mijnbestseller.nl/shop/index.php/opfrisser-met-de-7-w-s-1214-www-meinbestseller-de.html
Of via de plaatselijke boekwinkel. ISBN nr: 9789461934918

Duif

Leave a comment Standard

Duif

En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth, in Galilea, en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen Hij uit het water opkwam, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! — Marcus 1:9-11 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Marcus 1:9-13

Wie? Jezus van Nazareth

Wat? Wordt door Johannes de Doper, gedoopt, ondergedompeld

Waar? In de Jordaan, in de woestijn, waar Johannes predikte en de mensen zich, onder belijdenis van hun zonden, lieten dopen. Jezus wordt wel gedoopt, maar doet geen belijdenis van Zijn zonden, omdat Hij die niet had!

Waarom? Ook de Here Jezus was in dit opzicht gehoorzaam.

Wanneer? Aan het begin van Zijn bediening, toen Hij dertig was. Hij begon niet aan Zijn bediening nadat Hij was gedoopt in water en in de Heilige Geest

Waarvoor? Omdat dat ook voor ons geldt. Als Hij ons voorbeeld is, dan moeten wij ook dit aspect navolgen. Het woordje baptizo betekent: onderdompelen. Dus kopje onder. Ben je dat nog niet geweest dan ben je dus nog steeds niet gedoopt. De kinderdoop is niet Bijbels. Ook de doop in de Heilige Geest is nodig voor ieder van ons. Als Jezus, de Zoon van God dat al nodig had, wie denken wij wel dat we zijn, om dat niet nodig te hebben?

Waartoe? De Geest komt op Jezus in de gedaante van een duif. Een duif heeft negen vleugelpinnen, de vrucht aan de ene en de gaven aan de andere kant. En drie in de staart: Vader, Zoon en Heilige Geest. Heeft ook geen gal, wordt dus niet bitter. Allemaal mooie symbolen voor de bediening van Jezus èn voor die van ons. Wil je meer vuur, passie, vrijmoedigheid, vrucht en gaven? Check of je gedoopt bent in de Heilige Geest. Stel je helemaal open voor Hem en laat Hem binnen in ieder facet van je leven. Pure kracht stroomt dan binnenin je, zo sterk, dat je 40 dagen verzocht kan worden in de woestijn (vers 10) check it out!

Gebed: Heilige Geest van God, ieder facet van mijn leven, iedere kamer van mijn huis, zet ik open voor U, doorstroom, overspoel mij, met kracht, liefde, vuur. Opdat ik de werken kan doen, die Jezus deed en met vrijmoedigheid kan getuigen

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws