Kostbaar bezit

Leave a comment Standard

Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. — Jesaja 43:1

Lezen: Jesaja 43:1-7

Er wordt wel eens gekscherend beweerd dat je een lease auto kan herkennen aan hoe de gebruiker ermee omgaat. Wordt nauwelijks gewassen, ziet er ook van binnen niet uit. Er wordt te ang met winterbanden rondgereden, enz. ‘Het is toch een auto van de zaak’ Natuurlijk generaliseer ik, maar de eigenaar van een, met zijn zuur verdiende spaarcentjes, gekochte auto, gaat er toch anders mee om. Het wordt verzorgd, bandenspanning nagekeken, regelmatig olie gepeild. Kortom, er is een verschil tussen iets bezitten en iets in bruikleen krijgen.

Dat is de essentie van de tekst van vandaag, die, in de eerste plaats, over het volk Israel gaat. Zij hoeven niet bevreesd te zijn: God heeft hen verlost, uit Egypte, met Zijn sterke Rechterhand. Hij heeft hen bij hun naam geroepen, ze zijn van Hem. Geen enkel gevaar, water of vuur, zal hen deren, en zelfs al zijn ze naar alle vier de windstreken verstrooid, Hij zal ze terugbrengen. we zien dat dan ook vandaag de dag voor onze ogen gebeuren. Gods plan met Zijn volk is nog niet klaar, daarom komt Hij voorlopig ook nog niet terug, en is zeker ook al niet gekomen!

Maar ook voor onszelf kan deze tekst een bemoediging zijn. Wat er ook op dit moment in ons leven plaatsvindt! Wees niet bevreesd! Hij heeft ons verlost van de macht van de zonde en gekocht en betaald met het bloed van Zijn Eigene, Zijn Eniggeborene. Wordt in deze tekst nog gesproken over landen in ruil voor Israel, voor ons gaf Hij Zijn Zoon, als losprijs. Wij zijn Zijn eigendom. Daarom is Hij zuinig op ons, wil Hij dat het ons goed gaat, hebben we geen gevaar te duchten. We moeten ons dan wel als Zijn eigendom gedragen, we zijn niet meer van onszelf, maar van Hem. Maar kan jij je een Betere voorstellen, die voor je kan zorgen, dan Degene Die je gemaakt heeft en zo’n hoge prijs voor ons heeft betaald?

Advertenties

Zand der zee

Comment 1 Standard

Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is: U bent niet Mijn volk, tegen hen gezegd zal worden: kinderen van de levende God. — Hosea 1:10-11 (Herziene Statenvertaling) (NBV heeft andere versnummering)

Lezen: Hosea 1

Wie? Het aantal Israëlieten = de afstammelingen van Jacob

Wat? Zal zijn als het zand der zee, ontelbaar dus. Zij zullen weer kinderen van de levende God benoemd worden

Waar? In het land Israël, wat men nu vaak Palestina noemt, een naam die nergens op slaat, maar verzonnen is om de Joden pijn te doen, het verwijst naar de Filistijnen. Het Palestijnse volk bestaat dan ook niet, het zijn Arabieren, die daar gedropt zijn, toen de joden terugkeerden naar Israel, het beloofde land, of zo je wilt, Kanaän

Waarom? God is gescheiden van zijn bruid, Israël, vanwege haar overspel met andere goden. Maar in Zijn liefdevolle genade, neemt Hij haar weer terug

Wanneer? Straks, wanneer heel Israël zal erkennen dat Yeshua de Messias is en dan ook behouden kan worden. Want er is geen andere naam onder de hemel gegeven door wie men behouden kan worden, Joods of niet, dan de naam van Yeshua

Waarvoor? Petrus verwijst naar deze tekst juist met verwijzing naar ons, gelovigen uit de heidenen. Ook wij waren eens niet Zijn volk, maar door geloof, zijn wij nu ingelijfd in de belofte

Waartoe? Gods plan is niet alleen Israël, Gods plan is de wereld. Dat Israël daar een belangrijke plaats inneemt is iets anders. Maar jij en ik en alle mensen om ons heen liggen God na aan het hart. Voor iedereen is het evangelie de kracht Gods tot behoud, door geloof te ontvangen, uit genade. Bid voor de vrede van Jeruzalem, voor het joodse volk, maar bovenal dat zij een openbaring zullen krijgen van Yeshua HaMessiach, de Zoon van de levende God!

Gebed: Ik dank U, Heer voor het Joodse volk en voor al Uw beloften voor hen. Ik bid om bescherming en de uitvoering van Uw plan met hen, maar bovenal dat zij weer Uw volk zullen worden, door de Messias, Yeshua aan te nemen als hun Heiland en Verlosser

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

.

Jesaja 60:2

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar. — Jesaja 60:2

Wie?
Israël, het eeuwige volk van God.
Wat? Ook al is het donker om ons heen en spant alles zich samen tegen Gods volk, de HEER, de God van het verbond, schijnt over hen en Zijn luister is boven hen zichtbaar.
Waar? Gewoon in Israël
Waarom? Omdat God trouw is aan Zijn beloften en het werk van Zijn handen niet laat varen.
Wanneer? We zien voor onze ogen deze profetie in vervulling gaan, lees het hele hoofdstuk maar en je ziet dat er al delen zijn die vervuld zijn, delen die dat nu worden en delen die nog moeten komen, bij het 1000 jarig Rijk, maar dat het gebeurt, staat onwankelbaar vast.
Waarvoor? God heeft een plan met Israël, in alle heils feiten heeft Israël een belangrijke rol gespeeld, dus zal zij dat ook doen bij de wederkomst van de Here Jezus.
Waartoe?
Opdat wij zullen beseffen, dat de trouw van God onwankelbaar is, ook in ons persoonlijk leven. Zijn er donkere wolken boven je samengepakt, grijpt de Euro crisis je naar de keel, zie je het somber in? Weet dan, dat wat er ook gebeurt, God trouw is en over je schijnt en dat Zijn luister, Zijn heerlijkheid, ook over jou te zien zal zijn. Houd Moed! Volhard, Jezus overwint!
Gebed: Wat geweldig, Heer, dat we weten, dat ook wanneer de storm om ons heen woedt, letterlijk nu vandaag, U altijd bij ons bent en over ons waakt, want U bent trouw, halleluja!

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com

Rom. 11:32,33

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat hij voor ieder mens barmhartig kan zijn. Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. — Romeinen 11:32-33

Wie? De Here God

Wat? Heeft Israël, want daar gaat het hier over, alleen de NBV zegt allen, maar het slaat terug op vers 31, uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid.

Waar? Hier en nu

Waarom? Zodat voor ons de weg vrij is om tot Christus te komen.

Wanneer? Als wij Hem aannemen als Redder en Verlosser.

Waarvoor? Hun verwerping is ons behoud en dat is voor ons niet te begrijpen of te bevatten, maar zo heeft God er voor gekozen het te doen.

Waartoe? Zo zit Gods reddingsplan in elkaar want Hij wil niet dat er iemand verloren gaa, maar dat alle mensen worden gered, (2 Petr.3:9)Maar eens zal heel Israël behouden worden (Rom 11:26) wat een dag zal dat zijn!

Gebed: Ik dank U, Vader, voor Uw onbegrijpelijke reddingsplan, dat U Uw Zoon zond tot Uw volk, maar dat zij U verworpen hebben, als Messias, zodat Uw woord tot de heidenen kon komen. ik bid voor bewogenheid voor Israël vanuit de christenen en voor de vrede van Jeruzalem. Ik zegen al het zendingswerk en evangelisatiewerkgroep onder Israël en bid dat velen de Here Jezus als Messias zullen aannemen. In Jezus Naaam, amen

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Jeremia 31:10,11

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Volken, luister naar de woorden van de HEER, vertel het verder op de verste eilanden: Hij die Israel verstrooid heeft, zal het samenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde. Want de HEER verlost het volk van Jakob, hij bevrijdt hen uit de hand die sterker was dan zij. –Jeremia 31:10-11

Wie? Wij, de heidenvolken, de gelovigen uit de heidenen.

Wat? krijgen de opdracht om het te vertellen, dat God naar Zijn volk, Israël omziet.

Waar? Overal, op de verste eilanden, het uiterste van de aarde. Wacht er iemand op een teken voor de Antillen? hier is het!

Waarom? Iemand zal het moeten vertellen, en als wij niet niet doen, wie wel?

Wanneer? Begin maar gewoon vandaag, uitstellen heeft geen zin!

Waarvoor? De Here verlost het volk van Jacob, bevrijdt het uit de handen die sterker zijn. Iran atoomwapens? Onze God is sterker! We zien deze profetie vervuld worden onder onze ogen.

Waartoe? God is genadig en trouw, ook aan Israël en ook aan ons. Dat wil Hij laten zien en Hij heeft ons, de gemeente geroepen om dat bekend te maken.

Gebed: Dank U Vader, dat U trouw bent, aan ons en aan Uw Volk Israël, wij bidden voor de vrede van Jeruzalem en voor dat Israël de Here Jezus zal kennen als Yeshua Ha Messiach. Amen

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Zach. 9:16

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Zo zal de HERE, hun God, hen te dien dage verlossen als de kudde die zijn volk immers is, ja zij zijn kroonjuwelen, die zullen blinken in zijn land. — Zacharia 9:16

Wie? De HERE , de God van Israël

Wat? Zal hen, Israël, op die dag verlossen

Waar? In het land, Kanaän, Israël, ( niet Palestina, dat is een verkeerde naam!)

Waarom? Omdat Hij trouw is en Zijn beloften houdt. Hij is rechtvaardig en genadig. Heel Israël zal behouden, verlost worden,

Wanneer? Wanneer zij zich bekeren tot de HERE hun God

Waarvoor? Omdat zij Zijn uitverkoren volk zijn en de hele wereld zal zien, dat God uitredt

Waartoe? Opdat ook zij de Messias zullen kennen, Yeshua, Jezus, de Zoon van de levende God.

Gebed: Heer wij bidden voor uw bondvolk Israël, dat zij terug zullen keren tot U en Jezus als Mesias zullen erkennen. Wij bidden voor de de vrede van Jeruzalem en om bescherming van uw volk, in en buigen het land Israël.

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

Heb.2:16

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Want over de engelen ontfermt Hij Zich niet, maar Hij ontfermt Zich over het nageslacht van Abraham. — Hebreeen 2:16

Wie? Hij, onze God en Vader

Wat? Ontfermt zich over het volk Israel, maar ook over ons, onbesneden gelovigen, mogen ons tot het nageslacht van Abraham rekenen. (Rom 4:12)

Waar? Nu, hier en overal

Waarom? Omdat wij in Christus geheligd zijn en daardoor geënt op de stam, Israël.

Wanneer? Wanneer wij ons bekeren en in de Here Jezus geloven.

Waarvoor? Om zo deel te hebben aan Gods beloften, ook die Hij aan Abraham gegeven heeft.

Waartoe? Omdat God zich over ons ontfermt, meer nog dan een goede vader dat zou doen (Ps. 103:13)

Gebed: Dank U Vader God, dat ik door de Here Jezus, mag behoren bij het nageslacht van Abraham en in al de beloften en zegeningen mag delen, die U voor Uw volk, hen die U dienen in petto heeft. Wij bidden voor onze oudere broeder Israël en de vrede van Jeruzalem. Dat allen U zullen leren kennen en erkennen dat Yeshua de Messias is.

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!