Duif

Leave a comment Standard

Duif

En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth, in Galilea, en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen Hij uit het water opkwam, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! — Marcus 1:9-11 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Marcus 1:9-13

Wie? Jezus van Nazareth

Wat? Wordt door Johannes de Doper, gedoopt, ondergedompeld

Waar? In de Jordaan, in de woestijn, waar Johannes predikte en de mensen zich, onder belijdenis van hun zonden, lieten dopen. Jezus wordt wel gedoopt, maar doet geen belijdenis van Zijn zonden, omdat Hij die niet had!

Waarom? Ook de Here Jezus was in dit opzicht gehoorzaam.

Wanneer? Aan het begin van Zijn bediening, toen Hij dertig was. Hij begon niet aan Zijn bediening nadat Hij was gedoopt in water en in de Heilige Geest

Waarvoor? Omdat dat ook voor ons geldt. Als Hij ons voorbeeld is, dan moeten wij ook dit aspect navolgen. Het woordje baptizo betekent: onderdompelen. Dus kopje onder. Ben je dat nog niet geweest dan ben je dus nog steeds niet gedoopt. De kinderdoop is niet Bijbels. Ook de doop in de Heilige Geest is nodig voor ieder van ons. Als Jezus, de Zoon van God dat al nodig had, wie denken wij wel dat we zijn, om dat niet nodig te hebben?

Waartoe? De Geest komt op Jezus in de gedaante van een duif. Een duif heeft negen vleugelpinnen, de vrucht aan de ene en de gaven aan de andere kant. En drie in de staart: Vader, Zoon en Heilige Geest. Heeft ook geen gal, wordt dus niet bitter. Allemaal mooie symbolen voor de bediening van Jezus èn voor die van ons. Wil je meer vuur, passie, vrijmoedigheid, vrucht en gaven? Check of je gedoopt bent in de Heilige Geest. Stel je helemaal open voor Hem en laat Hem binnen in ieder facet van je leven. Pure kracht stroomt dan binnenin je, zo sterk, dat je 40 dagen verzocht kan worden in de woestijn (vers 10) check it out!

Gebed: Heilige Geest van God, ieder facet van mijn leven, iedere kamer van mijn huis, zet ik open voor U, doorstroom, overspoel mij, met kracht, liefde, vuur. Opdat ik de werken kan doen, die Jezus deed en met vrijmoedigheid kan getuigen

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Einddoel: liefde

Leave a comment Standard

Einddoel: liefde

Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. — 1 Timoteus 1:5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: – 1 Timoteus 1:1-11

Wie? Dit geldt voor ons allemaal

Wat? Dat het einddoel van het gebod, dat Paulus aan Timotheüs geeft, liefde is

Waar? Voortkomend uit een rein hart (gewassen door het bloed van Jezus) een goed geweten (vrij van schuld door de genade) en een ongeveinsd, dus echt geloof

Waarom? De liefde is de vervulling van ieder gebod. Hèt grote gebod is liefde voor God en liefde voor de naaste. Zonder liefde is alles nutteloos (1 Kor. 13)

Wanneer? Altijd. Ook hier zien we weer dat onze motivatie belangrijk is. Waarom doe je iets. Alleen de liefde is de juiste motivatie

Waarvoor? Wanneer dit het visitekaartje is wat we als discipelen van Koning Jezus afgeven, zou het voor meer mensen aantrekkelijk zijn. Maar ook wij, met elkaar zijn mensen en we hebben dit beeld in de afgelopen eeuwen niet altijd recht gedaan

Waartoe? Maar vandaag is vandaag. Iedere dag kunnen we weer opnieuw starten, levend vanuit het besef dat ons hart rein is, door Jezus bloed, ons geweten vrij van schuld, door Zijn genade en dat ons geloof echt is, door bergen te verzetten. Dan is ons einddoel: liefde

Gebed: Dank U, Koning Jezus, voor Uw kostbare bloed, uw onbegrensde genade en de kracht van de Geest, waardoor we oprecht geloven en wonderen en tekenen ons zien volgen

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Angsthaas

Leave a comment Standard

Angsthaas.

Opfrisser met de 7 w’s
De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.
1 Johannes 4:18

Wie? De liefde van God

Wat? Laat geen ruimte voor angst, drijft de angst uit

Waar? In ons hart, in ons leven in onze ziel

Waarom? Angst veronderstelt straf en wij hoeven geen straf meer te ondergaan, àls we in Christus Jezus zijn. (Rom. 8:1) en wij hebben geen geest van angst gekregen, maar een van kracht, liefde en bezonnenheid. (2Tim. 1:7)

Wanneer? We hoeven nooit meer bang te zijn voor de Here God, Hij is onze Vader en Hij houdt van ons. Wanneer wij ons leven aan de Here Jezus gegeven hebben, zijn we vrij van de straf, omdat Hij die gedragen heeft. Wat er nog weliswaar, is de vreze des Heren, maar dat heeft niets met angst te maken. Diep ontzag voor de Allerhoogste is iets anders dan Bangkok Hem zijn.

Waarvoor? Angst is een van de machtigste wapens van de tegenstander. Het verhindert ons om in bezitten nemen wat er voor ons aan het kruis is gebeurd en om een vrijmoedige getuige van de Here Jezus te zijn.

Waartoe? Wanneer we ons door de liefde tot God laten leiden (2Kor. 5:14)gaan we doen wat de Here Jezus van ons vraagt (Marc. 16:15-18) en zien we de wereld om ons heen gaan veranderen. De angst wordt uitgedreven staat er, door de liefde, want het is een geest. Ik wil me laten leiden door de Heilige Geest en door de liefde van God. Jij ook?

Gebed: Dank U, lieve Papa, dat U van mij houdt en ik van U. Ik heb geen angst meer in mij, want Uw liefde heeft mij daarvan bevrijd. Ik kies ervoor om te wandelen in vrijmoedigheid om een effectieve getuige van de Here Jezus te zijn, in woord en daad, gedreven door Uw liefde en in de kracht van de Geest.

Arie de Paauw

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.
Met dank aan http://www.dagelijkswoord.nl voor het verstrekken van de tekst

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com en op Twitter @opfrisser7wees en in boekvorm!
Klik op deze link om het te bestellen http://vosvdleer.mijnbestseller.nl/magento/opfrisser-met-de-7-ws2.html, Of bestel het bij je plaatselijke christelijke boekhandel.

#opfrisser7wees

Romeinen 14:7,8

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. — Romeinen 14:7-8

Wie?
Niemand van ons, zegt Paulus, dus het gaat over christenen. u, jij en ik, dus.

Wat? Leeft en sterft voor zichzelf, m.a.w. We hebben met elkaar te maken.

Waar? In de gemeente en als christenen onderling. In deze pericoop gaat het over het wel of niet eten van offervlees.

Waarom? We moeten gewoon leren om met elkaar rekening te houden en elkaar ook geen regeltjes op te leggen van dit mag je niet en dat mag je wel. We kunnen zwakkere broeders en zusters daarmee van het geloof afhouden en dàt is pas erg!

Wanneer? Als je kijkt wat we elkaar soms proberen op te leggen van wat wel en niet mag, het wel of niet houden van de zondag of de shabbat, enz. We zien soms zelf door de bomen het bos niet meer.

Waarvoor? Laten we gewoon proberen elkaar lief te hebben en van daaruit te handelen. Dus niet in discussie gaan, er geen ruzie over maken, laat staan de gemeente scheuren, zie de Opfrisser van gisteren.

Waartoe?
Omdat we een opdracht hebben: de wereld winnen voor Jezus en door met elkaar over vaak kleinigheden te kissebissen, verliezen we onze opdracht uit het oog. Wat is je maatstaf? Vers 23 zegt: al wat niet uit geloof is, is zonde. Dan hebben we nog heel wat te belijden!

Gebed: Heer, ik wil leven uit geloof, wandelen door geloof, aanschouwen door geloof. Help mij toch om te zien waar het opaan komt, wat wel of niet belangrijk is, zodat ik voor niemand een struikelblok ben, waardoor die van geloof zou afvallen.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com

Mat. 11:27

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. — Matteus 11:27

Wie? De Here Jezus.

Wat? Is Hem toevertrouwd door Zijn ( en onze) Vader

Waar? Al voor de grondlegging van de wereld.

Waarom? Omdat Hij Zijn Zoon is en de Vader wist dat Hij het zou volbrengen

Wanneer? Toen Hij stierf aan het kruis

Waarvoor? Zodat Hij de Vader zou kunnen openbaren. Door Zijn kruisdood is de weg naar de Vader weer wagenwijd, zo wijd als Zijn armen gespreid waren, open.

Waartoe? Zodat ieder mens, die in Hem gelooft, niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben, want God wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen worden gered (2 Petr. 3:9)

Gebed: Dank U Here Jezus dat U ervoor koos om te sterven aan het kruis en dat U zo de weg weer baande voor herstel naar de Vader, dank U dat U liefde zo groot is dat ieder mens die naar U toekomt de openbaring van de Vader zal zien, omdat U zoveel van ons houdt. Dank U voor Uw komst naar deze wereld!

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com

1Joh. 3:16

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. — 1 Johannes 3:16a

Wie? Wij, kinderen van God

Wat? Hebben van Jezus geleerd wat liefde is.

Waar? Aan het kruis van Golgotha.

Waarom? Omdat Hij daar Zijn leven voor ons gegeven heeft.

Wanneer? Toen Hij voor ons stierf.

Waarvoor? Om ons te redden van de eeuwige dood.

Waartoe? Zodat ook wij bereid zijn ons leven over te geven voor onze broeders, zie het tweede deel van dit vers. Je leven niet liefhebben tot in de dood is een wapen waarmee we satan kunnen verslaan(Openb. 12:11)

Gebed: Dank U Here Jezus, voor Uw offer aan het kruis, waar U Uw liefde voor ons deed zien, dank U dat wij Uw voorbeeld mogen volgen en onszelf wegcijferen ten behoeve van de ander. leer ons dat door Uw heilige Geest, meer en meer, in Jezus Naam.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com

Rom. 13:10

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. –Romeinen 13:10

Wie? De liefde

Wat? berokkent, doet, onze naaste geen kwaad

Waar? In onze omgeving, invloedsfeer.

Waarom? Omdat de liefde van God komt en de liefde altijd de ander op het oog heeft.

Wanneer? In iedere situatie moeten we ons laten leiden door de liefde voor de ander.

Waarvoor? Omdat in de liefde de vervulling van de wet is, ouders niet eren, niet liegen, niet doodslaan, ook niet met woorden, geen echtbreuk, ook niet in gedachten, niet begeren, draait om jezelf en niet om de ander

Waartoe? De Here Jezus heeft de wet vervuld, toen Hij Zichzelf overgaf aan het kruis, het ultieme bewijs van Zijn liefde, zo mogen wij ook onszelf wegcijferen om de ander te winnen.

Gebed: Dank U, Here Jezus, voor Uw offer aan het kruis, dank U voor Uw voorbeeld, dat betekent dat ik mijzelf zal moeten wegcijferen. Ik dank U dat U mij daarbij ook wil helpen, door Uw heilige Geest, in Jezus Naam, amen.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com

Joh. 15:9

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde. — Johannes 15:9

Wie? Jezus, de Zoon van God

Wat? Heeft ons liefgehad, zoals de Vader Hem liefheeft. Zo moeten wij ook in Zijn liefde blijven.

Waar? Overal

Waarom? Omdat we, door elkaar lief te hebben, liefde zullen uitstralen en liefde is wat de wereld nodig heeft, waar zij naar op zoek is, en die wij hen, door zelf in de liefde te blijven kunnen toedelen.

Wanneer? Wanneer we in Zijn liefde blijven, dicht bij Hem, aangesloten op de bron. Hoe meer liefde wij zullen geven, des te meer we zullen ontvangen.

Waarvoor? Zodat de wereld weet, dat Jezus de Zoon van God is. Liefde is overigens niet dat we alles meer met de mantel der liefde bedekken, maar houden van betekent juist dat we elkaar aanvuren, bemoedigen en vermanen, waar nodig. Liefhebben is een werkwoord.

Waartoe? Om elkaar aan te sporen en de wereld te laten zien dat we echt zijn. Breek daarom met huichelachtigheid en heb waarachtig lief. Laat de liefde van God uit je stralen en als je het niet hebt, vraag erom! Hij zal het je geven.

Gebed: Dank U Here Jezus, dat U zoveel van mij hield, dat U voor mij aan het kruis ging om te betalen voor mijn zonden. Leer mij en geef mij zoveel liefde en bewogenheid, dat ik Uw liefde uit mag stralen en de mensen U in mij gaan herkennen, tot eer van Uw Naam. Amen.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com

1 Cor. 13:10

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. — 1 Korintiers 13:10

Wie? Het volmaakte, dat is de Here Jezus

Wat? Wat beperkt is zal verdwijnen

Waar? In de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde

Waarom? Daar hebben we de gaven van de Geest, zoals profeteren en spreken in tongen niet meer nodig, daar zullen we enkel nog aanbidden.

Wanneer? Bij de wederkomst van de Here Jezus en de komst van Zijn rijk.

Waarvoor? We zullen dan zo vol zijn van Hem, dat er geen profetie meer nodig is om te corrigeren, te vertroosten en te bemoedigen of tongentaal, omdat we dan allemaal in eenheid zullen zijn en dezelfde taal zullen spreken.

Waartoe? Om Hem en Hem alleen eeuwig te loven en te prijzen, zonder ophouden en ons te koesteren in het volmaakte: Zijn liefde voor ons.
Tot die tijd echter geeft Hij de gaven van de Geest nog steeds, zodat wij die kunnen gebruiken tot uitbreiding en opbouw van de gemeente, mogen we ons daar naar uitstrekken en ons erin bekwamen en groeien in de vrucht van de Geest.

Gebed: Dank U, hemelse Vader, voor de gaven van de heilige Geest, dat U door ons heen werkt tot uitbreiding en vestiging van Uw koninkrijk, ook al is ons profeteren en ons kennen beperkt, U wilt ons er bij helpen. Help ons Heer ons meer en meer uit te strekken naar de volheid van Uw Geest in ons leven, zodat mijn handen, Uw handen zijn, mijn voeten Uw voeten, ik met Uw ogen naar mensen in bewogenheid kan kijken en mijn woorden, Uw woorden zullen zijn, vol van kracht en liefde. Hier ben ik Heer, gebruik mij tot eer van Uw Naam, amen

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

1Johannes 4:11

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. — 1 Johannes 4:11

Wie? Wij, broeders en zusters in de Here.

Wat? Moeten elkaar liefhebben zoals God ons heeft liefgehad.

Waar? Altijd en overal, in de gemeente, maar ook als christenen en kerken onderling.

Waarom? Als wij Zijn liefde kennen en hebben ervaren, dan leven wij ook daaruit. Het zou geen gebod moeten zijn, maar een vanzelfsprekendheid, zodat we aan de wereld kunnen laten zien, wat echte liefde is: jezelf opofferen voor de ander, want dat deed Jezus ook!

Wanneer? Als we samenkomen, maar ook als we dat niet doen. Hoe spreken we over de ander als die er niet bij is?

Waarvoor? Om aan hen die buiten zijn te laten zien, dat Gods liefde in ons hart is en hoe geweldig datis om dat te ervaren, iedere dag opnieuw.

Waartoe? Zodat de wereld ziet dat God, de Vader, Zijn Zoon gezonden heeft en wij uit Zijn liefde, door de heilige Geest, tot grote dingen in staat zijn.

Gebed: Dank U Vader, Zoon en heilige Geest voor Uw liefde voor mij. Dat U uw koninklijke leven opgaf om voor mij naar de aarde te komen en Uzelf te offeren voor mijn zonden. Dank U voor zoveel liefde. Dat ik die liefde zal uitstralen naar de mensen om mij heen, zodat zij hongerig worden naar die liefde en die gaan willen gaan proeven, tot eer van Uw Naam, Amen

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.