Willekeur?

Leave a comment Standard


Want niet uit het oosten of uit het westen of uit de woestijn komt het verhogen, maar God is Rechter: Hij vernedert de een en verhoogt de ander. — Psalmen 75:7-8http://dawo.nl/?p=4728

Lezen: Psalm 75

Er zijn mensen die geloven dat God een God van willekeur is. Daar lijkt het hier ook wel op: Hij vernedert de een en verhoogt de ander. Willekeur. Alsof hij met een groot telefoonboek op Zijn schoot zit en namen prikt: Jij wordt wel behouden, jij niet. Je kunt het ook uitverkiezing noemen. Niets wat we er nog aan doen, zal ons helpen, als we uitverkoren zijn komen we er en als dat niet zo is, dan komen we er toch niet.

Of, de een, die zich juist inzet voor Gods Koninkrijk, leeft volgens Zijn inzettingen, vroom en oprecht, wordt ernstig ziek, bij de ander, die maar raak leeft, alles doet wat God verboden heeft, lijkt alles voor de wind te gaan. Willekeur?

Allereerst mogen we nooit buiten Gods genade rekenen. Ik hoorde laatst een voorganger zeggen: ‘ik denk dat we zullen opkijken wie we in de hemel zullen zien’ (en misschien ook wel wie juist niet) Het is inderdaad zo, dat we ons heil niet hoeven te verdienen, anders zou het geen genade meer zijn, maar verdienste. Dus een ieder die wordt gered, wordt dat uit genade. Uit genade zijt gij behouden (Efeze 2:8), door het geloof, het is een gave van God. Die gave slaat niet op geloof, in deze zin,maar op de genade. Geloof is het middel om de gave te ontvangen. Sterker nog: Het aanbod van de genade is er voor ieder mens, door te gaan geloven (werkwoord) ontvangen we dat. Daarom wil God ook dat we het evangelie verkondigen tot aan de einden der aarde, iedereen moet het horen.

Oké, maar die willekeur dan, met ziekte en zo? Misschien ben je ziek en lig je te vechten tegen die ziekte, Waar heb ik het aan verdiend? Zul je misschien denken. Ook dat zit verankerd in ons westerse denken. We denken aan het verdien-model. Als er iets gebeurt moet er een oorzaak zijn. En in veel gevallen kan dat ook zo zijn. In ons leven, en zelfs in dat van onze (voor)ouders kunnen deuren zijn opengezet, waardoor ziekte, pijn of verdriet ons leven is binnengekomen. Vraag God om openbaring, waardoor dat dan is gekomen, sluit de deuren en gebied de ziekte te gaan.

Maar soms is dat niet het geval. Weet dan in ieder geval, dat ziekte niet van God komt en dus geen straf van Hem is! Dat is een leugen uit het rijk der duisternis. Welke vader straft zijn kind nu door het ziek te maken? Dus onze hemelse Vader al zeker niet! (Psalm 103:13)

God is rechter, er komt een dag dat hij zal oordelen, de levenden en de doden. Alleen door geloof ontvangen we Zijn genade. Niet uit willekeur, Hij wil tenslotte niet dat er ook maar iemand verloren gaat! Hij wil ook niet dat er iemand ziek is. Daarom stierf Jezus aan het kruis en werd Hij gegeseld voor het kruis, opdat Zijn striemen onze genezing zijn! Verhogen komt dan ook niet uit het oosten of het westen van politieke leiders of van doktoren, maar alleen van Hem. Dat alleen al is een geweldige troost!

 

#Opfrisser

Kostbaar bezit

Leave a comment Standard

Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. — Jesaja 43:1

Lezen: Jesaja 43:1-7

Er wordt wel eens gekscherend beweerd dat je een lease auto kan herkennen aan hoe de gebruiker ermee omgaat. Wordt nauwelijks gewassen, ziet er ook van binnen niet uit. Er wordt te ang met winterbanden rondgereden, enz. ‘Het is toch een auto van de zaak’ Natuurlijk generaliseer ik, maar de eigenaar van een, met zijn zuur verdiende spaarcentjes, gekochte auto, gaat er toch anders mee om. Het wordt verzorgd, bandenspanning nagekeken, regelmatig olie gepeild. Kortom, er is een verschil tussen iets bezitten en iets in bruikleen krijgen.

Dat is de essentie van de tekst van vandaag, die, in de eerste plaats, over het volk Israel gaat. Zij hoeven niet bevreesd te zijn: God heeft hen verlost, uit Egypte, met Zijn sterke Rechterhand. Hij heeft hen bij hun naam geroepen, ze zijn van Hem. Geen enkel gevaar, water of vuur, zal hen deren, en zelfs al zijn ze naar alle vier de windstreken verstrooid, Hij zal ze terugbrengen. we zien dat dan ook vandaag de dag voor onze ogen gebeuren. Gods plan met Zijn volk is nog niet klaar, daarom komt Hij voorlopig ook nog niet terug, en is zeker ook al niet gekomen!

Maar ook voor onszelf kan deze tekst een bemoediging zijn. Wat er ook op dit moment in ons leven plaatsvindt! Wees niet bevreesd! Hij heeft ons verlost van de macht van de zonde en gekocht en betaald met het bloed van Zijn Eigene, Zijn Eniggeborene. Wordt in deze tekst nog gesproken over landen in ruil voor Israel, voor ons gaf Hij Zijn Zoon, als losprijs. Wij zijn Zijn eigendom. Daarom is Hij zuinig op ons, wil Hij dat het ons goed gaat, hebben we geen gevaar te duchten. We moeten ons dan wel als Zijn eigendom gedragen, we zijn niet meer van onszelf, maar van Hem. Maar kan jij je een Betere voorstellen, die voor je kan zorgen, dan Degene Die je gemaakt heeft en zo’n hoge prijs voor ons heeft betaald?

Vrede met God

Leave a comment Standard

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. — Romeinen 5:1-2 http://dawo.nl/?p=4449

Lezen: Romeinen 5:1-11

Wie? Wij, allen die gerechtvaardigd zijn uit het geloof, door Hem, Jezus aan te nemen (Joh.1:12)

Wat? Hebben vrede met God

Waar? In ons leven. De kloof, ontstaan door de zonde en onze zonden, is gedicht door het offer van de Here Jezus

Waarom? Omdat Hij voor onze zonden betaalde en de straf, die ons de vrede brengt, op Hem was (Jes. 53)

Wanneer? Wanneer we in Hem gaan geloven hebben we toegang tot die genade. Genade is een geschenk, vrije gunst, maar die moeten we wel aannemen

Waarvoor? Wanneer we dat gedaan hebben, is de relatie met God hersteld en zijn we Zijn kinderen geworden. Joh. 1:12 zegt zelfs dat we het recht hebben zijn kinderen te zijn. Juridisch staat dat onomstotelijk vast.

Waartoe? Kunnen we de genade verliezen? Ik denk het niet. Net zo min als we iets kunnen doen om de genade te verdienen, kunnen we iets doen om die weer te verliezen. Ook al zouden mijn kinderen dingen doen, die ik niet fijn vind of me verdriet doen, het blijven mijn kinderen en ik blijf van ze houden. Gods genade is zoveel groter dan wij vaak met ons bekrompen denken kunnen beseffen. Jezus verzoende de hele wereld met God, toen hij stierf. De enige zonde die mensen uit de hemel houdt is die van ongeloof! En geloven is een werkwoord, je gaat dat doen door hem in je hart uit te nodigen, want hij staat aan de deur en Hij klopt. Heb je nog niet voor Hem open gedaan? Doe het nu! (www.gratisgeschenk.tk)

Gebed: Dank U, Here Jezus voor Uw geweldige offer, dat U voor ons bracht toen wij nog zondaren waren. Dat iedereen die in U gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. dank U, voor Uw genade!

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Deel gerust, maar zet de bron er wel bij

Deze Opfrisser is gratis, ons steunen kan altijd. Maak een gift over op NL14INGB0004693016 tnv Arbeiders in de oogst ovv Opfrisser

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Bestemming: eeuwigheid

Comments 3 Standard

Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus. — 1 Tessalonicenzen 5:8-9 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1 Tessalonicenzen 5:1-11

Wie? Wij, die van de dag zijn, dat is de dingen doen die het daglicht kunnen verdragen

Wat? Zijn nuchter en bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en de helm met de hoop op zaligheid (vergelijk Ef. 6)

Waar? In deze wereld, tussen mensen die van de duisternis zijn, dat zijn allen die (nog) niet geloven. Zij zijn verblind door de god van deze wereld

Waarom? Omdat wij bestemd zijn tot het verkrijgen van zaligheid, redding, behoud en níet (meer) tot toorn.

Wanneer? Op het moment dat een mens zijn hart open zet voor Jezus verandert zijn bestemming. Dan is de toorn van God afgewend, omdat die al op Zijn Zoon is neergekomen

Waarvoor? Wat een geweldig iets is het dat we in de genadetijd leven. Dit stukje staat in het kader van de wederkomst. Dan zal er geen genade meer zijn. Maar wij, die de Here Jezus in ons hart hebben, moeten daar niet angstig onder te zijn. Want er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn ( Rom. 8:1)

Waartoe? Maar laten we de tijd die we nog hebben wel uitbuiten, want er zijn nog miljoenen, ook in Nederland, die geen weet hebben van de redding die er is in Jezus Christus, de Zoon van God. Deze week voor Pasen is bij uitstek geschikt om mensen het goede nieuws te vertellen. Denk aan de Passion in Enschede, wat je er ook van vindt, bid dat het mensen raakt! Want niemand mag sterven zonder Jezus. Tandje erbij, er is nog zoveel te doen! Word wakker en slaap niet!

Gebed: Dank U, Heer, voor Uw verlossende evangelie, het goede nieuws dat er redding is, eeuwig leven voor een ieder die in U gelooft. Dat die boodschap, juist in deze Weel zal klinken. We noemen het de stille week, maar laat het schallen van de daken: Jezus Redt

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Wordt gevolgd

Comments 2 Standard

Wordt gevolgd

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. — Marcus 16:17-18(Herziene Statenvertaling)

Lezen: Marcus 16: 15-20

Wie? Hen die geloofd zullen hebben, dus jij en ik

Wat? Zullen gevolgd worden door de tekenen die we doen: demonen uitdrijven, in vreemde talen (tongen) spreken, slangen oppakken zonder schade, dodelijke dingen te drinken krijgen zonder schade (hiermee wordt geen koffie en cola bedoeld) en op zieken de handen leggen, zodat die weer gezond worden

Waar? Overal, waar het evangelie verkondigd wordt. Deze tekenen zijn niet los te koppelen van vers 15 en vers 20 bevestigt dat. We zien het dan ook gebeuren als we de straat op gaan

Waarom? Omdat deze tekenen de Almacht van God demonstreren. Harten gaan sneller openen wanneer mensen de kracht van God ervaren

Wanneer? Wanneer wij gaan uitstappen in geloof en hiermee aan de gang gaan. Maar het zijn toch gaven van de Geest en die heeft niet iedereen?

Waarvoor? Inderdaad, niet iedere gelovige is ook meteen vervuld met de Heilige Geest, jammergenoeg, maar wel nodig. Want wanneer die Opstandingskracht in ons woont, werkt en de vrijheid krijgt, zullen deze tekenen ons volgen. Het zijn de gaven van de Geest. Hij komt met alles in ons wonen, met alle negen gaven. En wij kunnen die gebruiken wanneer nodig

Waartoe? Stop met de tekenen te volgen en ga ze zelf doen. Leg iemand die hoofdpijn heeft de handen op en stuur die weg in de Naam van Jezus, begin met oefenen. Kom eens langs op een van onze Krachtevangelisatie acties en laat je inspireren door http://www.handelingen2000nu.ga. Nu is de tijd dat de oogst groot is, God werkt mee met tekenen en wonderen, als jij er in gaat bewegen. Als laatste: Psalm 23 zegt dat heil en goedertierenheid ons zullen volgen, heil is gezondheid, genezing, en goedertierenheid de goedheid van God. Ik wil daardoor gevolgd worden, jij dan?

Gebed: Dank U, Heer, voor de allesovertreffende kracht van de Heilige Geest in ons, die het mogelijk maakt om de bovengenoemde dingen te doen, in Uw Naam, Here Jezus. Ik bid dat iedere gelovige door deze dingen gevolgd gaat worden, zodat Uw glorie gezien gaat worden, harten worden geopend en de oogst binnengehaald

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Hij wacht…

Leave a comment Standard

En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn; en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen. Voorzeker, de HEERE is een God van recht. Welzalig zijn allen die Hem verwachten. — Jesaja 30:18 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jesaja 30:18-26

Wie? JHWH, de God die gisteren en vandaag dezelfde is tot in eeuwigheid

Wat? Zal wachten met Zijn oordeel, wat in de verzen hiervoor werd aangekondigd

Waar? In Israel, dat het van afgoden en van Egypte verwachtte, maar we kunnen het een op een naar nu overzetten

Waarom? Opdat Hij genadig zal zijn en daarom dat Hij Zich zal verheffen en om Zich te ontfermen

Wanneer? Wanneer we het van Hem verwachten, ons aan Hem overgeven. Niet onze eigen oplossingen achterna gaan, maar op Hem wachten

Waarvoor? Je zou dit de oudtestamentische equivalent van 2 Petrus 3:9 kunnen noemen. Vaak hoor je mensen zeggen: ‘waarom grijpt God niet in?’
1) Hij hèèft ingegrepen: op Golgotha, waar door Jezus dood de wereld met God werd verzoend.
2) Hij zal weer ingrijpen, maar dan is het ook afgelopen met deze wereld. En wee degenen die zich dan nog niet aan Hem hebben overgegeven

Waartoe? God is trouw, geduldig en genadig. Nog steeds geldt het aanbod van Zijn genade: Bekeer U en leef! Nog steeds hebben wij de tijd om het Evangelie te verkondigen en mensen tot Jezus te leiden. Nu is de tijd. Ga ervoor!

Gebed: Dank U, Heer voor Uw geduld. Dat U niet wilt dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat alle mensen worden gered. Schud ons wakker, Heer. Leg mensen op ons hart die U nog niet kennen en die verloren zouden gaan als U nu zou ingrijpen. Zodat we voor ze kunnen bidden en ze tot U kunnen leiden

Gratis boekje om doeltreffend voor ongelovigen te bidden : http://www.doeltreffendbidden.tk

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Titus 2:11

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. — Titus 2:11

Wie? Voor alle mensen

Wat? Is Gods genade openbaar geworden, tot hun redding.

Waar? Aan het kruid van Golgotha, toen Jezus stierf voor de zonde van de hele wereld.

Waarom? Omdat dat Gods reddingsplan is, Hij zond Zijn Zoon, opdat een ieder die in Hem gelooft gered wordt (Joh.3:16)

Wanneer? Het aanbod van Gods redding is er voor iedereen, hoe erg je ook gezondigd
hebt misschien, maar het treedt alleen in werking als je in Hem gaat geloven en Hem aanneemt (Joh. 1:12)

Waarvoor? Door Hem aan te nemen in in Hem te geloven en Zijn offer aan het kruis te accepteren als betaling voor jouw zonden, heb je weer toegang bij God, de Vader en het eeuwige leven.

Waartoe? Omdat God niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat allen tot geloof komen
en gered worden. (2Petr. 3:9) Als je wilt weten hoe dat moet, neem dan contact met mij op!

Gebed: Dank U wel, lieve Vader in de hemel, voor Uw reddingsplan voor alle mensen, dank U wel, Here Jezus, voor Uw bereidheid om voor alle mensen te sterven aan het kruis, dank U wel heilige Geest, dat U mij helpt om dit aan de mensen om mij te vertellen en een getuige van de Hdre Jezus te zijn. ik bid dat
allen gered zullen worden, in Jezus Naam

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Klaagliederen 3:25,26

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt. — Klaagliederen 3:25-26

Wie? Wie de Here zoeken en alles van Hem verwachten.

Wat? Daar is de Here goed voor.

Waar? De Here wil dat we afhankelijk van Hem zijn, omdat Hij voor onswil zorgen, meer nog dan een vader dat doet.

Waarom? Omdat Hij van ons houdt, met zo’n liefde, dat Hij zelfs Zijn Zoon gaf, als losprijs.

Wanneer? Toen Jezus stierf aan het kruis, zette Hij de goedheid van God voor ons vrij. De redding waar de tekst over spreekt is niet alleen redding, maar ook genezing, bevrijding, voorspoed en zegen, het hele pakket van wat God voor ons klaar heeft liggen.

Waarvoor? Omdat Hij zoveel van ons houdt en ook om de wereld te laten zien hoed Hij Zijn kinderen zegent.

Waartoe? Zodat steeds meer mensen in Hem gaan geloven en gered gaan worden.

Gebed: Dank U Here Jezus voor Uw offer aan het kruis, waarin U zoveel voor ons vrijzette. Dank U voor Uw genade en Uw oneindige liefde. Dank U dat U zo goed voor mij bent. Leer mij steeds meer U te zoeken en afhankelijk te zijn van U, door uw Geest, Amen

Ook iedere dag de Opfrissertje met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

1 Joh 5:11-12

Leave a comment Standard

Bijbelstudie met de 7 w’s
En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. — 1 Johannes 5:11-12
Wie? Wie de Zoon heeft
Wat? Heeft het eeuwige leven
Waar? Straks in de hemel, maar het begint al hier
Waarom? Omdat God ons eeuwig leven gegeven heeft
Wanneer? Als wij de Zoon hebben en Hij ons heeft ( gekocht en betaald)
Waarvoor? Om nu al en straks helemaal in Zijn nabijheid te zijn
Waartoe? Om Hem te loven en te prijzen en eeuwig de lof toe te brengen. We hoeven niet te twijfelen of het zo is . Als we in Hem geloven hebben we het eeuwige leven.
Gebed: Ik geloof dat Jezus stierf voor mijn zonden en dat daarom eeuwig bij U zal zijnom Ubte loven en prijzen. Amen
Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!