Hij is er al

Comments 2 Standard

Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen. — Hebreeen 2:18

http://dawo.nl/?p=4726

LEZEN: Hebreeen 2:1-18

Ken je dat gevoel? Dat wat jou overkomt uniek is? Dat heeft toch nog nooit iemand meegemaakt? Daarom voel je je zo eenzaam in je lijden, in je pijn of in je verdriet. Of je hebt zo zwaar te lijden onder (de gevolgen van) de zonde. Je worstelt er telken weer tegen, maar delft steeds dan weer het onderspit. Je hebt het er met niemand over, want er is toch niemand die jou begrijpt. Het gevolg is dat je steeds verder wegzinkt of zwelgt in je pijn en het steeds moeilijker lijkt om eruit te komen. Maar er is hoop!

De tekst zegt ons dat, waar we ook doorheen gaan, Jezus er al eerder is geweest. Misschien niet in dezelfde specifieke omstandigheden, maar wel soortgelijk. De Basis Bijbel zegt het zo mooi: ‘Want Jezus heeft Zelf óók geleden toen de duivel probeerde Hem ongehoorzaam aan God te maken. Daardoor kan Hij de mensen te hulp komen als hun dat ook gebeurt.’

‭En dat is nu net het verschil. We worden verzocht en dan denken we meestal, zelfs in ons achterhoofd, dat God dit doet. Maar het is de duvel die ons probeert ongehoorzaam aan God te maken. Als dit of dat niet gebeurt, denk je dat Hij niet te vertrouwen is en je wilt afhaken. Maar het is de duivel. Ik denk dat de schrijver o.a . denkt aan de verzoeking in de woestijn. Wat leren we daar van Jezus? Hij verslaat de duivel met het Woord, of zoals Paulus het noemt, met het zwaard van de Geest. Dat is ons aanvalswapen in de stijd tegen verzoeking. Het proclameren van Gods Woord, van Zijn beloften, van Zijn onvoorwaardelijke liefde. En als het dan mis gaat, dan mag je altijd weer schuilen bij Jezus. Juist omdat Hij weet hoe zwaar het is, begrijpt Hij ons zo goed en juist omdat Hij naar het kruis gegaan is en daar geleden heeft voor onze zonden en de gevolgen daarvan, is er altijd vergeving. Daarom lieve broer of zus: Hef je hoofd omhoog. Laat je niet wegtrappen in de modder van de twijfel, maar belijd datgene wat mis is en begin opnieuw, want bij God is er altijd vergeving, uit genade, door Jezus, Die als geen ander weet waar je doorheen gaat! Dat is toch geweldig! Waar jij bent, was Hij, is Hij om je bij te staan, om je te helpen te weerstaan, in de kracht van de Geest en met het Zwaard!

#opfrisser

Geadopteerd

Leave a comment Standard

Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. — Galaten 4:4-5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Galaten 4:1-7

Wie? De Here God

Wat? Zond Zijn Zoon, de Here Jezus, uit, geworden uit een vrouw, dus volledig mens,

Waar? Geboren onder de wet, dus met dezelfde verplichtingen als alle andere mensen

Waarom? Om hen, alle mensen, dus ook ons, vrij te kopen, opdat wij de aanneming van kinderen zouden ontvangen. Geadopteerd konden worden

Wanneer? Toen de volheid van de tijd aangebroken was. De Here Jezus was gepland, het juist tijdstip. Geboorteplannjng noemen we dat

Waarvoor? U, jij en ik, iedereen, hebben de macht gekregen om kinderen van God te worden (Joh. 1:12) het aanbod van Gods genade is voor iedereen geldig. Het initiatief ligt bij Hem, het antwoord bij ons

Waartoe? O, hoe groot is Zijn liefde voor ons en hoe ruim Zijn genade. Geadopteerde kinderen hebben dezelfde rechten (en plichten) als biologische kinderen. Ik heb zelf een zoon die geadopteerd is. Hij is mij net zo lief als mijn biologische zoon, er is geen verschil. Hij draag mijn naam, hij is gewoon mijn zoon. Zo houdt God ook van ons, zijn geadopteerde kinderen, geen verschil tussen ons en de Here Jezus. We zijn geen slaven meer maar zonen, (en dochters) van de levende God, is dat geen wonder?

Gebed: Dank U, Vader, dat U mij adopteerde als Uw zoon en dat ik nu Uw kind ben. Met alle rechten en plichten van dien, maar bovenal gedragen door Uw liefde. Ik ben Uw geliefd kind

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Vrede van God

Leave a comment Standard

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. — Filippenzen 4:6-7 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Filippenzen 41-7

Wie? De lezers van de Fillipenzen brief, dus ook wij

Wat? Hebben de vrede van God, die alle begrip te boven gaat

Waar? In onze harten en gedachten. Onze hele zijn. Het doortrekt ons

Waarom? Omdat we de wetenschap hebben dat Hij voor ons zorgt

Wanneer? Wanneer we in geen ding bezorgd zijn en al onze verlangens door bidden en smeken, met dankzegging bekend maken bij God;

Waarvoor? Dat is dus compleet vertrouwen. Ook zorgen maken is zonde, omdat je dan niet op God vertrouwt. De gevolgen kunnen stress zijn, depressie etc. In Math. 6 belooft de Here Jezus al, dat wanneer we Zijn koninkrijk tot onze prioriteit maken, Hij voor ons zal zorgen

Waartoe? Bidden, smeken en dankzeggen zijn zaken van geloof. Eerst danken al voordat je het hebt ontvangen zet Gods zegen vrij. Dus danken vooraf! Dat vraagt geloof. Daarom gaat het ook alle begrip te boven. Maar dan ervaar je ook die vrede. Als jij je om Mijn zaken bekommert, doe ik het om de jouwe, zegt de Heer. Zoek eerst Zijn koninkrijk!

Gebed: Ik dank U, Heer, voor Uw nooit aflatende zorg voor mij, in ieder opzicht. Geestelijk, lichamelijk, financieel. U zorgt voor mij, als ik Uw koninkrijk als mijn prioriteit stel. Dat wil ik doen, niet omdat ik dan gezegend zal worden, maar omdat ik van U hou!

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Rots der eeuwen

Leave a comment Standard

Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd. Vertrouw op de HEERE, tot in eeuwigheid, want de HEERE HEERE is een eeuwige rots. — Jesaja 26:3-4 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jesaja 26

Wie? JHWH, de God die was, is en komt

Wat? Zal volkomen vrede bewaren

Waar? In het rijk dat komen gaat. Een voorproefje hebben we al als we Hem kennen. Door ons geloof in de Here Jezus hebben we vrede met God

Waarom? Omdat Hij te vertrouwen is, dat is Hij in het vereleden gebleken, dat is Hij ook nu, dat zal Hij altijd zijn

Wanneer? Als we op Hem vertrouwen, de Rots der eeuwen. Wanneer we ons volledig aan Hem toevertrouwen en zeggen: doet U het maar, ipv Hem voor de voeten te lopen. Dat betekent dus de touwtjes aan Hem geven. Hem de sleutels van je levensauto geven, Hem laten rijden

Waarvoor? Hij is de Rots der eeuwen, onwankelbaar. Tegen een stootje bestand, voor geen storm vervaard. Wie op Hem zijn geloof bouwt zal nooit beschaamd uitkomen

Waartoe? Zo mogen we dit nieuwe jaar ingaan. Bouwend en vertrouwend. Wat er ook gebeurt, Hij is onze Rots. Veilig en vertrouwd. Beter kan je niet hebben

Gebed: Vader God, ik kies ervoor om mijn leven v o l l e d i g in Uw hand te leggen. Mij door Uw Geest te laten leiden. Ik bouw op Uw, Rots der eeuwen

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Hebr. 3:1

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden, die trouw is aan wie hem heeft aangesteld, zoals Mozes in heel Gods huis zijn taak trouw vervulde. — Hebreeen 3:1

Wie?
Wij allen, die deel hebben aan de hemelse roeping.
Wat? Moeten onze aandacht richten op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden.
Waar? In ons dagelijks leven, daar waar we mee bezig zijn, Hij is onze nummer 1!
Waarom? Wanneer we onze aandacht richten op onze omstandigheden, raken we in mineur en slokt dat ons op, maar wanneer we onze aandacht richten op Hem, die alles volbracht heeft, komen we in majeur.
Wanneer? Het zijn niet onze omstandigheden die ons moeten leiden, hoe ernstig en zorgwekkend ze misschien ook zijn, maar Jezus zelf.
Waarvoor? Omdat Hij voor iedere situatie een oplossing heeft, niet altijd zoals wij die zouden invullen, gelukkig niet, Hij overziet het hele plaatje.
Waartoe?
Opdat wij meer en meer op Hem leren vertrouwen, durf je het aan?
Gebed: Here Jezus, leer mij toch ook vandaag weer mijzelf aan U toe te vertrouwen. ik kies ervoor Heer, met heel mijn hart. Niet mijn omstandigheden zijn mij de baas, maar U bent mijn Heer! Halleluja!

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com

Psalm 25:4,4

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer. –Psalmen 25:4-5

Wie? Mij is in dit geval de Psalmdichter, David, maar wij kunnen dit vrijmoedig overnemen.

Wat? de vraag aan de HERE God of Hij ons met Zijn wegen vertrouwd maakt en ons Zijn paden leert, de weg van Zijn waarheid wijst en ons onderricht.

Waar? Overal, in iedere situatie, in elk moment.

Waarom? Omdat Hij de God is die ons redt en wij op Hem blijven hopen

Wanneer? Elke dag weer, het houdt nooit op, Hij is er altijd

Waarvoor? Om ons bij te staan, zdke in deze dingen die David Hem vraagt: vertrouwd te zijn met Zijn wegen, enz.

Waartoe? Omdat dat weer spreekt van afhankelijkheid, zolang wij overtuigd zijn van ons eigen kunnen, hebben we God niet nodig, maar zodra we beseffen dat we het niet zonde Hem kunnen, mogen we dit gebed bidden en dan verhoort Hij ons ook.

Gebed: HERE maak mij Uwe wegen,
door Uw Woord en Geest bekend.
leer mij hoe die zijn gelegen en
waarheen G’ Uw treden wendt.
Leidt mij in U waarheid, leer
IJverig mij Uw wet betrachten
Want Gij zijt mijn heil O Heer
‘k Blijf U al de dag verwachten

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com

Spreuken 29:25

Leave a comment Standard

Bijbelstudie met de 7 w’s

Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar. — Spreuken 29:25

Wie? Wie op de HERE vertrouwt

Wat? Is onaantastbaar, wordt door Hem beschermd

Waar? Overal

Waarom? Vrees, angst , überhaupt, maar zeker voor mensen verlamt, je raakt verstrikt
Wanneer? Als je op de HERE vertrouwt, heb je daar geen last van. Vertrouw Hem, dat Hij voor je zorgt, in iedere situatie

Waarvoor? Er staat 52 x in de bijbel: vrees niet, ook dat is een gebod. We hebben geen geest van lafhartigheid ontvangen, maar van kracht, liefde en bezonnenheid (2 Tim 1,7)

Waartoe? Omdat we macht hebben over de gehele legermacht van de vijand en niets ons enig kwaad kan doen (Luc.10:19)

Gebed: Dank U Vader, voor Uw heilige Geest in mij, dat ik niet meer bang hoef te zijn voor mensen om mij heen, waardoor ik verlamd en verreikt zou raken, maar dat U mij beschermt en ik daardoor onaantastbaar ben. Ik stuur iedere geest van angst weg uit mijn leven in Jezus Naam! Amen

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!