Hij is er al

Comments 2 Standard

Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen. — Hebreeen 2:18

http://dawo.nl/?p=4726

LEZEN: Hebreeen 2:1-18

Ken je dat gevoel? Dat wat jou overkomt uniek is? Dat heeft toch nog nooit iemand meegemaakt? Daarom voel je je zo eenzaam in je lijden, in je pijn of in je verdriet. Of je hebt zo zwaar te lijden onder (de gevolgen van) de zonde. Je worstelt er telken weer tegen, maar delft steeds dan weer het onderspit. Je hebt het er met niemand over, want er is toch niemand die jou begrijpt. Het gevolg is dat je steeds verder wegzinkt of zwelgt in je pijn en het steeds moeilijker lijkt om eruit te komen. Maar er is hoop!

De tekst zegt ons dat, waar we ook doorheen gaan, Jezus er al eerder is geweest. Misschien niet in dezelfde specifieke omstandigheden, maar wel soortgelijk. De Basis Bijbel zegt het zo mooi: ‘Want Jezus heeft Zelf óók geleden toen de duivel probeerde Hem ongehoorzaam aan God te maken. Daardoor kan Hij de mensen te hulp komen als hun dat ook gebeurt.’

‭En dat is nu net het verschil. We worden verzocht en dan denken we meestal, zelfs in ons achterhoofd, dat God dit doet. Maar het is de duvel die ons probeert ongehoorzaam aan God te maken. Als dit of dat niet gebeurt, denk je dat Hij niet te vertrouwen is en je wilt afhaken. Maar het is de duivel. Ik denk dat de schrijver o.a . denkt aan de verzoeking in de woestijn. Wat leren we daar van Jezus? Hij verslaat de duivel met het Woord, of zoals Paulus het noemt, met het zwaard van de Geest. Dat is ons aanvalswapen in de stijd tegen verzoeking. Het proclameren van Gods Woord, van Zijn beloften, van Zijn onvoorwaardelijke liefde. En als het dan mis gaat, dan mag je altijd weer schuilen bij Jezus. Juist omdat Hij weet hoe zwaar het is, begrijpt Hij ons zo goed en juist omdat Hij naar het kruis gegaan is en daar geleden heeft voor onze zonden en de gevolgen daarvan, is er altijd vergeving. Daarom lieve broer of zus: Hef je hoofd omhoog. Laat je niet wegtrappen in de modder van de twijfel, maar belijd datgene wat mis is en begin opnieuw, want bij God is er altijd vergeving, uit genade, door Jezus, Die als geen ander weet waar je doorheen gaat! Dat is toch geweldig! Waar jij bent, was Hij, is Hij om je bij te staan, om je te helpen te weerstaan, in de kracht van de Geest en met het Zwaard!

#opfrisser

Tegenstanders vertrappen

Leave a comment Standard

Geef ons hulp uit de benauwdheid, want heil van een mens is nutteloos. Met God zullen wij krachtige daden doen; Híj zal onze tegenstanders vertrappen. — Psalmen 108:13-14 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Psalmen 108

Wie? De dichter van de Psalm, David, samen met zijn mannen. Nieuwtestamentisch gezien, de volgelingen van Jezus, u, jij en ik dus

Wat? Zullen, met God, krachtige daden doen en onze tegenstanders vertrappen. (Luc. 10:19)

Waar? In de geestelijke wereld, waar wij, met Christus gezeten zijn om Zijn veelkleurige wijsheid te laten zien. Maar hier op aarde zal het te merken zijn

Waarom? Onze tegenstanders zijn niet van vlees en bloed, zelfs niet als ze ons onthoofden, zoals die 21 koptische broeders uit Egypte, in Libië. We worstelen, strijden tegen geesten, machthebbers etc. (Efeze 6)

Wanneer? Die strijd houdt niet op totdat de Here Jezus terugkomt. We zien ook in Nederland die strijd steeds meer komen.

Waarvoor? De tegenstander voelt zijn einde naderen, maar gaat rond als een briesende leeuw, op zoek wie hij kan verslinden. Maar houd moed, zegt Jezus, ik heb de wereld overwonnen. Zelfs al worden wij gedood om ons geloof, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Bid voor de mensen in de gebieden waar IS het voor het zeggen heeft. Niet alleen voor onze mede broeders en zusters, maar ook voor de verblinden, die denken goed te doen door ons te doden

Waartoe? Laten we sterk zijn en ons aaneensluiten, een eenheid vormen, want een leger dat in zichzelf verdeeld is, kan geen stand houden. De geestelijke strijd woedt om ons heen. Word wakker, doe je wapenrusting aan en strijd mee, op je knieën, want met God zullen wij machtige en krachtige daden doen en onze vijand vertrappen. (Rom. 16:20) We zijn meer dan overwinnaars!

Gebed: Dank U, Heer voor Uw Woord dat ons steeds weer sterkt en bemoedigt. Maak uw leger wakker, O Heer, de tijd van een cruise schip is voorbij, het is oorlog in de hemelse geesten. Maar met U zullen wij krachtige daden doen en de macht van de vijand teniet doen, door gebondenen te bevrijden, zieken te genezen en zielen weg te rukken voor de poorten van de hel, in de kracht van de Heilige Geest, tot eer van de naam van Jezus

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Blij zijn om verdrukking

Comment 1 Standard

En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. — Romeinen 5:3-4 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Romeinen 5:1-11

Wie? Paulus aan de gelovigen in Rome

Wat? Roemt niet alleen in zijn redding, de hoop van de heerlijkheid Gods (vers 2), maar ook in de verdrukking

Waar? Waar hij zich bevindt, op weg, tijdens zendingsreizen, overal

Waarom? Omdat hij weet dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop

Wanneer? Wanneer wij voor ons geloof uitkomen, er niet omheen draaien. Mensen kunnen dat niet altijd waarderen. Soms gebeurt het heftig, zoals nu in Irak door IS, maar het kan ook fnuikend, op je werk, net niet die functie krijgen die je zou verdienen e.d. Of mensen vallen ineens stil als jij binnenkomt. Dat.

Waarvoor? Waarvoor is dat nu juist een reden om je te verblijden en te roemen? Ik kan me heel goed voorstellen dat onze broeders en zusters, die om wille van hun geloof vervolgd worden, daar nu echt geen zin in hebben.

Waartoe? Het groeit tegen de klippen op wordt er wel eens gezegd en men bedoelt dan tegen de weerstand in. Vervolging, verdrukking laat wel zien wie ècht een relatie heeft met Jezus, ook als dat je leven kan kosten. Je geloof wordt sterker, omdat je ook niets anders meer hebt, dan alleen op God vertrouwen. Het bloed der martelaren is het zaad der kerk, is wel eens gezegd. We zien dat nu ook in China,maar de kerk meer vrijheid krijgt. Wij moeten bidden voor onze vervolgde broeders en zusters, maar wist je dat zij juist voor òns bidden, dat ons geloof niet verslapt?

Gebed: Ja, Heer, wij bidden voor allen, die, op wat voor manier ook, verdrukking of vervolging aan den lijve ondervinden. Zegen hen, geef hen volharding en een vast vertrouwen in U. Tegelijkertijd bidden wij ook voor ons, die niet verdrukt of vervolgd worden. Ook juist hier volharding omdat het hier zo makkelijk is en de verleiding zo groot

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Hebr. 13:3

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u. — Hebreeen 13:3

Wie? Wij, die zich discipelen van de Here Jezus noemen.

Wat? Moeten ons bekommeren om de gevangenen en mishandelden.

Waar? Bij ons in de buurt, maar ook veraf. In ieder geval bij onze broeders en zusters, zie vers 1, die dit moeten dragen vanwege hun geloof.

Waarom? Broederliefde is zo belangrijk en als je samen met de ander meelijdt, maakt dat het lijden van die ander lichter.

Wanneer? Wanneer wij met hen mee lijden en voelen, ervaren we zelf hoe gezegend we zijn, dat wij het nog niet zo zwaar hebben. Tegelijkertijd houdt het ons scherp om jezelf af te vragen, hoe sterk is mijn geloof als ik dit zou meten meemaken.

Waarvoor? Iedere Christen heeft in feite in meer of mindere mate met vervolging te maken. Zoniet, dan kan je jezelf afvragen of men wel weet dat je christen bent. Het leger van God kent geen undercovers

Waartoe? In het lijden omwille van het geloof kunnen we groeien in ons geloof. Wat is het dan geweldig om te weten, dat er meerdere broeders en zusters zijn die in geloof, in gebed met je meestrijden.

Gebed: Ik bid, Vader voor allen die vervolgd worden of gevangen zitten omdat ze in U geloven. Ik bid dat U ze sterk en krachtig maakt, zodat ze zullen volharden. Ik bid dat ze Uw tegenwoordigheid zullen ervaren en de kracht van Uw Geest. Sterk en bemoedig hen. Maak ons gereed, Heer, om ons geloof te testen en te beproeven als ook wij moeten lijden om Uws Naams wil.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.