Jesaja 60:2

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar. — Jesaja 60:2

Wie?
Israël, het eeuwige volk van God.
Wat? Ook al is het donker om ons heen en spant alles zich samen tegen Gods volk, de HEER, de God van het verbond, schijnt over hen en Zijn luister is boven hen zichtbaar.
Waar? Gewoon in Israël
Waarom? Omdat God trouw is aan Zijn beloften en het werk van Zijn handen niet laat varen.
Wanneer? We zien voor onze ogen deze profetie in vervulling gaan, lees het hele hoofdstuk maar en je ziet dat er al delen zijn die vervuld zijn, delen die dat nu worden en delen die nog moeten komen, bij het 1000 jarig Rijk, maar dat het gebeurt, staat onwankelbaar vast.
Waarvoor? God heeft een plan met Israël, in alle heils feiten heeft Israël een belangrijke rol gespeeld, dus zal zij dat ook doen bij de wederkomst van de Here Jezus.
Waartoe?
Opdat wij zullen beseffen, dat de trouw van God onwankelbaar is, ook in ons persoonlijk leven. Zijn er donkere wolken boven je samengepakt, grijpt de Euro crisis je naar de keel, zie je het somber in? Weet dan, dat wat er ook gebeurt, God trouw is en over je schijnt en dat Zijn luister, Zijn heerlijkheid, ook over jou te zien zal zijn. Houd Moed! Volhard, Jezus overwint!
Gebed: Wat geweldig, Heer, dat we weten, dat ook wanneer de storm om ons heen woedt, letterlijk nu vandaag, U altijd bij ons bent en over ons waakt, want U bent trouw, halleluja!

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com

Openb. 3:11

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s
Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen. — Openbaring 3:11

Wie? De gemeente van Fillipi en ook wij, die leven in de eindtijd.

Wat? Moeten vast houden aan wat we hebben. Fillipi had kleine kracht, maar het Woord bewaard en de Naam van Jezus niet verloochend.

Waar? In moeilijke tijden van verdrukkig, dus zeker in tijden zoals wij leven, waar het belijden van Jezus Naam (nog) nauwelijks consequenties heeft.

Waarom? Omdat de Here Jezus spoedig terug komt.

Wanneer? Dat weet niemand, de engelen niet, zelfs de Here Jezus niet toen Hij nog op aarde rondwandelde, dus zeker geen enkele dominee, predikant, voorganger of profeet. Wel zien wij aan de tekenen dat het steeds meer dichterbij komt. Maar eerst moet het getal van de heidenen vol zijn.

Waarvoor? Om het rijk van satan uiteindelijk te vernietigen en Zijn overwinning op te eisen.

Waartoe? Zodat God aan Zijn eer komt en Hij al Zijn kinderen uit het lijden verlost en Zijn Koninkrijk vestigt.

Gebed: Here Jezus, dank U wel voor Uw komst en dank U voor Uw wederkomst. Leer mij uit te zien naar Uw kkomst, maar wij bidden ook, voor allen die ons lief en dierbaar zijn en U nog niet kennen, dat U hen aanraakt en zij tot geloof zullen komen en niet verloren gaan. Geef ons ook een geopende deur en de kracht om Uw Woord te bewaren en Uw Naam niet te verloochenen en mensen te winnen voor U! Amen

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Jesaja 65:17

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen. — Jesaja 65:17

Wie? De HERE der heerscharen, de God van de hemelse legers

Wat? Gaat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen, zo mooi, dat wat er nu is gewoon vergeten gaat worden.

Waar? Op dezelfde plaats als waar het zich nu bevindt.

Waarom? Omdat door de zonde de aarde zo verontreinigd is, dat er gewoon iets nieuws moet komen.

Wanneer? Wanneer de Here Jezus terugkeert. (persoonlijk geloof ik dat hier verwezen wordt naar het 1000 jarig rijk, omdat er nog zondaars zullen zijn, die ook 100 worden (vers 20)

Waarvoor? Omdat, hoe rot de wereld ook lijkt, ze loopt op haar eindje en God heeft iets moois voor ons klaarliggen. Niet als een zoethoudertje , maar als beloning, voor wie in Hem geloven. We zullen met Hem regeren, die 1000 jaren lang.

Waartoe? Om Hem te eren en de glorie te geven, want waardig is het Lam, dat geslacht is voor de zonde der wereld!

Gebed: Dank U Vader, voor het perspectief wat we mogen hebben, als we in de HERE Jezus geloven. Eeuwig leven in een wereld zo mooi, dat die onze schepping, die nu al zo mooi is, zal doen vergeten. U bent het waard geprezen te worden van nu aan, tot in eeuwigheid.

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

Fil. 3:20

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten. — Filippenzen 3:20

Wie? Wij, die de Here Jezus toebehoren

Wat? Zijn burgers van een ander rijk

Waar? In de hemelen

Waarom? Omdat wij daaruit de Here Jezus als verlosser verwachten

Wanneer? Dat weet niemand, maar het is vandaag weer dichter bij, dan gisteren. Let op de tekenen van de tijd!

Waarvoor? Zodat wij niet besmet worden met de dingen van de wereld, zie vers 19 hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind.

Waartoe? Om rein en onberispelijke te kunnen zijn, door het bloed van Jezus en door de kracht van Zijn Geest, wanneer Hij terugkomt.

Gebed: Dank U Here Jezus, dat ik mag weten dat U mijn Redder, mijn Heiland bent en ik mag weten dat wanneerUbterugkomt, ik altijd bij U mag zijn, door het geloof en uw zoenoffer aan het kruis! ik loof en prijs Uw Naam daarvoor.

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

Kol. 3:4

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. — Kolossenzen 3:4

Wie? Christus, ons leven

Wat? Verschijnt, dus bij zijn wederkomst

Waar? Op de wolken, in heerlijkheid

Waarom? Om zijn Bruid, de kerk tot zich te nemen, zonder vlek of rimpel

Wanneer? Van die tijd weet niemand, maar dat het aanstaande is, kunnen we zien om ons heen

Waarvoor? Zodat ook wij met hem verschijnen, geopenbaard worden, zegt de HSV

Waartoe? Omdat dat uiteindelijk hetplan van God is| Hij wil wonen bij de mensen, zijn geliefde heel dicht bij zich hebben.

gebed: Heer leer mij toch steeds weer bereid zijn op Uw komst in heerlijkheid, tegelijkertijd zijn er nog zovelen die u niet kennen. Geef toch arbeiders in de oogst om de grote oogst binnen te halen. In Jezus Naam, amen

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!