Alleen genade

Leave a comment Standard

Juich, hemel, en verheug u, aarde, bergen, breek uit in gejuich, want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen. — Jesaja 49:13(Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jesaja 49:7-13

Wie? Hemel en aarde en bergen

Wat? Worden opgeroepen om in zich te verheugen en in gejuich uit te breken

Waar? Overal, daar op de plaats waar zij zijn

Waarom? Omdat JHWH, de Eeuwige, Zijn volk, Israël, heeft getroost en zich over de ellendigen ontfermt

Wanneer? Dat heeft Hij al gedaan en dat doet Hij nog steeds en dat zal Hij blijven doen

Waarvoor? In breder perspectief zien we dat het hier gaat over de Knecht van de HERE en dat is Jezus. In Hem zijn alle profetieën vervuld en buiten Hem om is er geen redding, verlossing, vertroosting en ontferming te vinden.

Waartoe? Toen Jezus stierf aan het kruis en het uitriep: Het is volbracht! Werd ook deze profetie in gang gezet. En tot op vandaag is het allemaal alleen bij Hem te vinden. Voor Israël en de voor de wereld. Zoek het nooit om buiten regeltjes, verwacht het niet van joodse wortels. Verwacht het alleen van Hem. Laatst las ik weer ergens een stukje van mensen die er over liepen te denken om de besnijdenis weer in te voeren. Je komt dan weer onder de wet en die heeft alleen maar dood tot gevolg. Alleen door genade zijn we behouden, door het geloof, in Yehusa, in Jezus

Gebed: Dank U, Heer, dat ik niets hoef mee te brengen, dan Uw genade. Dat niet mijn mate van discipelschap, houden van wel of geen aparte dagen of feesten, mij redding brengt, maar alleen de genade van de Here Jezus Christus.

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Tijdens de verbouwing…

Leave a comment Standard

Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. — Galaten 3:24-26 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Galaten 3:19-29

Wie? De wet, niet alleen de tien geboden, maar de hele liturgische joodse wet,neus ook van offers enz.

Wat? Is onze leermeester (geweest) tot Christus

Waar? In ons leven, totdat we de keuze voor Hem hebben gemaakt

Waarom? Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden, want niemand wordt gerechtvaardigd uit (goede) werken, dus ook niet door het houden van de wet

Wanneer? Totdat we tot geloof kwamen, dan hebben we de leermeester niet meer nodig, als leermeester wel te verstaan, want we zijn nu Zijn kinderen, 100% gered uit genade

Waarvoor? De wet dient ervoor om ons te laten zien dat we het alleen niet kunnen, onze zonden staan tussen ons en God in. Maar door het offer van de Here Jezus is de wet vervuld en geldt hij niet meer om ons tot Christus te brengen, omdat we daar al zijn, mits we Hem hebben aangenomen als onze Redder en Verlosser

Waartoe? Dat is uiteraard geen vrijbrief om er maar op los te leven, alsof de wet er niet meer toe zou doen. Juist in de vrijheid zijn er regels, normen en waarden. Maar we zijn nu Zijn kinderen, ongeacht onze daden of gedrag. Juist door de Geest Gods, Die nu in ons woont, verandert ons karakter, ons hele zijn, langzaam maar zeker naar het beeld van Christus. Er wordt dus nog aan gewerkt… Bij de een gaat dat super snel, de ander heeft wat langer nodig, maar aan het eind zie je ongetwijfeld progressie. Tot die tijd geldt nog steeds: tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door…

Gebed: Dank U wel, Here Jezus, dat U de wet vervuld en dat ik mag leven uit Uw volbrachte werk. Dat het niet van mij afhangt, hoe ik doe of niet doe, maar uit onverdiende genade. U werkt aan mij en het kan me niet snel genoeg gaan…..!

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga