Hij is er al

Comments 2 Standard

Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen. — Hebreeen 2:18

http://dawo.nl/?p=4726

LEZEN: Hebreeen 2:1-18

Ken je dat gevoel? Dat wat jou overkomt uniek is? Dat heeft toch nog nooit iemand meegemaakt? Daarom voel je je zo eenzaam in je lijden, in je pijn of in je verdriet. Of je hebt zo zwaar te lijden onder (de gevolgen van) de zonde. Je worstelt er telken weer tegen, maar delft steeds dan weer het onderspit. Je hebt het er met niemand over, want er is toch niemand die jou begrijpt. Het gevolg is dat je steeds verder wegzinkt of zwelgt in je pijn en het steeds moeilijker lijkt om eruit te komen. Maar er is hoop!

De tekst zegt ons dat, waar we ook doorheen gaan, Jezus er al eerder is geweest. Misschien niet in dezelfde specifieke omstandigheden, maar wel soortgelijk. De Basis Bijbel zegt het zo mooi: ‘Want Jezus heeft Zelf óók geleden toen de duivel probeerde Hem ongehoorzaam aan God te maken. Daardoor kan Hij de mensen te hulp komen als hun dat ook gebeurt.’

‭En dat is nu net het verschil. We worden verzocht en dan denken we meestal, zelfs in ons achterhoofd, dat God dit doet. Maar het is de duvel die ons probeert ongehoorzaam aan God te maken. Als dit of dat niet gebeurt, denk je dat Hij niet te vertrouwen is en je wilt afhaken. Maar het is de duivel. Ik denk dat de schrijver o.a . denkt aan de verzoeking in de woestijn. Wat leren we daar van Jezus? Hij verslaat de duivel met het Woord, of zoals Paulus het noemt, met het zwaard van de Geest. Dat is ons aanvalswapen in de stijd tegen verzoeking. Het proclameren van Gods Woord, van Zijn beloften, van Zijn onvoorwaardelijke liefde. En als het dan mis gaat, dan mag je altijd weer schuilen bij Jezus. Juist omdat Hij weet hoe zwaar het is, begrijpt Hij ons zo goed en juist omdat Hij naar het kruis gegaan is en daar geleden heeft voor onze zonden en de gevolgen daarvan, is er altijd vergeving. Daarom lieve broer of zus: Hef je hoofd omhoog. Laat je niet wegtrappen in de modder van de twijfel, maar belijd datgene wat mis is en begin opnieuw, want bij God is er altijd vergeving, uit genade, door Jezus, Die als geen ander weet waar je doorheen gaat! Dat is toch geweldig! Waar jij bent, was Hij, is Hij om je bij te staan, om je te helpen te weerstaan, in de kracht van de Geest en met het Zwaard!

#opfrisser

Vrede van God

Leave a comment Standard

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. — Filippenzen 4:6-7 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Filippenzen 41-7

Wie? De lezers van de Fillipenzen brief, dus ook wij

Wat? Hebben de vrede van God, die alle begrip te boven gaat

Waar? In onze harten en gedachten. Onze hele zijn. Het doortrekt ons

Waarom? Omdat we de wetenschap hebben dat Hij voor ons zorgt

Wanneer? Wanneer we in geen ding bezorgd zijn en al onze verlangens door bidden en smeken, met dankzegging bekend maken bij God;

Waarvoor? Dat is dus compleet vertrouwen. Ook zorgen maken is zonde, omdat je dan niet op God vertrouwt. De gevolgen kunnen stress zijn, depressie etc. In Math. 6 belooft de Here Jezus al, dat wanneer we Zijn koninkrijk tot onze prioriteit maken, Hij voor ons zal zorgen

Waartoe? Bidden, smeken en dankzeggen zijn zaken van geloof. Eerst danken al voordat je het hebt ontvangen zet Gods zegen vrij. Dus danken vooraf! Dat vraagt geloof. Daarom gaat het ook alle begrip te boven. Maar dan ervaar je ook die vrede. Als jij je om Mijn zaken bekommert, doe ik het om de jouwe, zegt de Heer. Zoek eerst Zijn koninkrijk!

Gebed: Ik dank U, Heer, voor Uw nooit aflatende zorg voor mij, in ieder opzicht. Geestelijk, lichamelijk, financieel. U zorgt voor mij, als ik Uw koninkrijk als mijn prioriteit stel. Dat wil ik doen, niet omdat ik dan gezegend zal worden, maar omdat ik van U hou!

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

1 Kor. 2:9

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Maar het is zoals geschreven staat: Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft. — 1 Korintiers 2:9

Wie? Wie Hem liefheeft, dus U en jij als het goed is, toch?

Wat? Daarvoor heeft God zo iets moois bestemd, wat we zelfs niet eens voor kunnen stellen.

Waar? Dat is de hemel, het eeuwige leven, maar het begint al hier!

Waarom? Omdat dat, uit genade, de beloning is, voor allen die in Hem geloven,die zijn gewassen en gereinigd in het Bloed van Het Lam, Jezus Christus, de Zoon van God

Wanneer? Om dat te ontvangen, moeten we wel in Hem geloven, niet meer en ook niet minder.

Waarvoor? Omdat geloof het toegangskaartje is, wie in Hem gelooft, gaat niet verloren maar heeft eeuwig leven (Joh. 3:16)

Waartoe? Om straks eeuwig bij Hem te zijn in al Zijn glorie en Majesteit. hoe het er uit zal zien, geen flauw idee, maar dat het mooi en gaaf zal zijn en vol van Zijn heerlijkheid, dat staat vast, de vraag is alleen, heb je die zekerheid dat je daar naar toe gaat?

Gebed: Wat zal het geweldig zijn Heer, om U straks in al Uw heerlijkheid en majesteit te kunnen ontmoeten. Wat heerlijk ook, dat we daar nu al van mogen proeven, uit genade, door Uw Geest, die in ons woont en werkt. Ik bid dat mensen die nog worstelen met die zekerheid, vandaag die zekerheid zullen ontvangen, uit geloof, op grond van het volbrachte werk van de Here Jezus en Uw Woord. In Jezus Naam, amen.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com

Jesaja 43:2,3

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar; het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. –Jesaja 42:2-3

Wie? De Knecht van de Here, de Here Jezus

Wat? Schreeuwt niet verheft zijn stem niet, roept niet luidkeels in het openbaar, breekt het geknakte riet niet af en dooft de kwijnende vlam niet.

Waar? Tijdens Zijn rondwandeling op aarde, maar ook straks bij Zijn wederkomst.

Waarom? Dat is Zijn bediening, Hij kwam niet om te oordelen, maar om te redden en te zoeken wat verloren was.

Wanneer? Toen, nu en straks

Waarvoor? Om de zwakken te sterken en weer op te richten en sterk te maken, gevangenen te bevrijden.

Waartoe? Je hoort deze tekst vaak bij mensen die geen zekerheid over hun geloof, hun redding hebben, maar slaat deze tekst daarop? Iedereen kan zekerheid hebben, als hij of zij doet wat in de Bijbel staat Hem aannemen en dan weten dat je een kind van God bent (Joh. 1:12) Het jezelf niet waardig achten kan ook een vorm van hoogmoed zijn. Het offer van de Here Jezus is groot genoeg voor ieders zonden! Redding, behoud is geen einddoel, het is het begin!

Gebed: Dank U Here Jezus, dat U niet bent gekomen met verbaal geweld, maar met liefde en bewogenheid. Dank U dat ook wij zo uit mogen gaan, de wereld in, om Uw boodschap uit te dragen. Dank U dat iedereen die U aanneemt als Redder en Verlosser zekerheid heeft, dat men een kind van de levende God is, hallelujah, ik prijs Uw Naam.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Vrijdag 14 oktober 2011 Col. 2:6

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s
Col. 2:6, zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent;
wees daarin overvloedig, met dankzegging..(HSV)

Wie? Wij die de Here Jezus als Heer hebben aangenomen en dus kinderen Gods zijn (joh.1:12)

Wat? Moeten in Hem wandelen, geworteld en opgebouwd in Hem, bevestigd in ons geloof, over vloedig met dankzegging

Waar? Overal, waar we ook zijn

Waarom? Om geworteld te zijnen opgebouwd te worden en bevestigd in ons geloof

Wanneer? Wanneer wij in Hem wandelen, doen wat Hij deed, discipelschap, dus.

Waarvoor? Zodat wij nooit hoevente twijfelen of we wel gered zijn ja of nee, ons geloof staat vast, niet op ons gevoel, maar op de Here Jezus zelf!

Waartoe? Zodat wij ons kunnen uitstrekken naar meer van Hem, redding is geen eindstation, maar een beginpunt!

Gebed: Dank U Heer, voor uw liefde voor mij, dat ik weet Uw kind te zijn, door geloof, vast gegrond in het verlossende werk van de Here
Jezus, Hem alleen de eer!

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!~